无量光明

《心经》注音(内附念诵视频)

心经 | 发表时间:2015-01-09 | 作者:网络 [投稿]

 

以上为《心经》的教念视频,请观看视频学习

般若波罗蜜多心经注音版

注:因手机屏幕大小的不同,使用手机端阅读的佛友可能会出现注音错乱的情况,建议使用横屏功能观看,若给您带来不方便,敬请见谅。

guān zài sà, xíng shēn
萨,
luó duō shí, zhào jiàn yùn jiē kōng,
时, 空,
qiē è。 shè zǐ,
厄。 子,
kōng, kōng sè,
空, 色,
shì kōng, kōng shì sè。
空, 色。
shòu xiǎng xíng shí, shì。
识, 是。
shè zǐ, shì zhū kōng xiāng,
子, 相,
shēng miè, gòu jìng,
灭, 净,
zēng jiǎn, shì kōng zhōng
减,
sè, shòu xiǎng xíng shí,
色, 识,
yǎn ěr shé shēn yì,
意,
shēng xiāng wèi chù fǎ, yǎn jiè,
法, 界,
nǎi zhì shí jiè, míng,
界。 明,
míng jìn, nǎi zhì lǎo sǐ,
尽, 死,
lǎo jìn。 miè dào,
尽。 道,
zhì dé, suǒ gù。
得, 故。
duǒ
埵,
luó duō gù, xīn guà ài。
故, 碍。
guà ài gù, yǒu kǒng bù,
故, 怖,
yuǎn diān dǎo mèng xiǎ