无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第三(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-01-20 [投稿]

大方广佛华严经卷第三·世主妙严品第一之三(视频念诵版)

 

以上为《华严经》世主妙严品第一之三的教念视频,可边听边对照文章读诵

大方广佛华严经卷第三·世主妙严品第一之三(文字注音版)

 fù cì,chí guó gān tà pó wáng,

 复次,持国乾闼婆王,

 dé zì zài fāng biàn shè yī qiè zhòng shēng jiě tuō mén;

 得自在方便摄一切众生解脱门;

 shù guāng gān tà pó wáng,

 树光乾闼婆王,

 dé pǔ jiàn yī qiè gōng dé zhuāng yán jiě tuō mén;

 得普见一切功德庄严解脱门;

 jìng mù gān tà pó wáng,

 净目乾闼婆王,

 dé yǒng duàn yī qiè zhòng shēng yōu kǔ chū shēng huān xǐ cáng jiě tuō mén;

 得永断一切众生忧苦出生欢喜藏解脱门;

 huá guān gān tà pó wáng,

 华冠乾闼婆王,

 dé yǒng duàn yī qiè zhòng shēng xié jiàn huò jiě tuō mén;

 得永断一切众生邪见惑解脱门;

 xǐ bù pǔ yīn gān tà pó wáng,

 喜步普音乾闼婆王,

 dé rú yún guǎng bù pǔ yīn zé yī qiè zhòng shēng jiě tuō mén;

 得如云广布普荫泽一切众生解脱门;

 lè yáo dòng měi mù gān tà pó wáng,

 乐摇动美目乾闼婆王,

 dé xiàn guǎng dà miào hǎo shēn lìng yī qiè huò ān lè jiě tuō mén;

 得现广大妙好身令一切获安乐解脱门;

 miào yīn shī zi chuáng gān tà pó wáng,

 妙音师子幢乾闼婆王,

 dé pǔ sàn shí fāng yī qiè dà míng chēng bǎo jiě tuō mén;

 得普散十方一切大名称宝解脱门;

 pǔ fàng bǎo guāng míng gān tà pó wáng,

 普放宝光明乾闼婆王,

 dé xiàn yī qiè dà huān xǐ guāng míng qīng jìng shēn jiě tuō mén;

 得现一切大欢喜光明清净身解脱门;

 jīn gāng shù huá chuáng gān tà pó wáng,

 金刚树华幢乾闼婆王,

 dé pǔ zī róng yī qiè shù lìng jiàn zhě huān xǐ jiě tuō mén;

 得普滋荣一切树令见者欢喜解脱门;

 pǔ xiàn zhuāng yán gān tà pó wáng,

 普现庄严乾闼婆王,

 dé shàn rù yī qiè fó jìng jiè yǔ zhòng shēng ān lè jiě tuō mén。

 得善入一切佛境界与众生安乐解脱门。

 

 ěr shí,chí guó gān tà pó wáng,chéng fó wēi lì,

 尔时,持国乾闼婆王,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè gān tà pó zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切乾闼婆众而说颂言:

 

 “zhū fó jìng jiè wú liàng mén,yī qiè zhòng shēng mò néng rù,

 “诸佛境界无量门,一切众生莫能入,

 shàn shì rú kōng xìng qīng jìng,pǔ wèi shì jiān kāi zhèng dào。

 善逝如空性清净,普为世间开正道。

 rú lái yī yī máo kǒng zhōng,gōng dé dà hǎi jiē chōng mǎn,

 如来一一毛孔中,功德大海皆充满,

 yī qiè shì jiān xián lì lè,cǐ shù guāng wáng suǒ néng jiàn。

 一切世间咸利乐,此树光王所能见。

 shì jiān guǎng dà yōu kǔ hǎi,fó néng xiāo jié xī wú yú,

 世间广大忧苦海,佛能消竭悉无余,

 rú lái cí mǐn duō fāng biàn,jìng mù yú cǐ néng shēn jiě。

 如来慈愍多方便,净目于此能深解。

 shí fāng shā hǎi wú yǒu biān,fó yǐ zhì guāng xián zhào yào,

 十方刹海无有边,佛以智光咸照耀,

 pǔ shǐ dí chú xié è jiàn,cǐ shù huá wáng suǒ rù mén。

 普使涤除邪恶见,此树华王所入门。

 fó yú wǎng xī wú liàng jié,xiū xí dà cí fāng biàn xíng,

 佛于往昔无量劫,修习大慈方便行,

 yī qiè shì jiān xián wèi ān,cǐ dào pǔ yīn néng wù rù。

 一切世间咸慰安,此道普音能悟入。

 fó shēn qīng jìng jiē lè jiàn,néng shēng shì jiān wú jìn lè,

 佛身清净皆乐见,能生世间无尽乐,

 jiě tuō yīn guǒ cì dì chéng,měi mù yú sī shàn kāi shì。

 解脱因果次第成,美目于斯善开示。

 zhòng shēng mí huò cháng liú zhuǎn,yú chī zhàng gài jí jiān mì,

 众生迷惑常流转,愚痴障盖极坚密,

 rú lái wèi shuō guǎng dà fǎ,shī zi chuáng wáng néng yǎn chàng。

 如来为说广大法,师子幢王能演畅。

 rú lái pǔ xiàn miào sè shēn,wú liàng chā bié děng zhòng shēng,

 如来普现妙色身,无量差别等众生,

 zhǒng zhǒng fāng biàn zhào shì jiān,pǔ fàng bǎo guāng rú shì jiàn。

 种种方便照世间,普放宝光如是见。

 dà zhì fāng biàn wú liàng mén,fó wèi qún shēng pǔ kāi chǎn,

 大智方便无量门,佛为群生普开阐,

 rù shèng pú tí zhēn shí xíng,cǐ jīn gāng chuáng shàn guān chá。

 入胜菩提真实行,此金刚幢善观察。

 yī chà nà zhōng bǎi qiān jié,fó lì néng xiàn wú suǒ dòng,

 一刹那中百千劫,佛力能现无所动,

 děng yǐ ān lè shī qún shēng,cǐ lè zhuāng yán zhī jiě tuō。”

 等以安乐施群生,此乐庄严之解脱。”

 

 fù cì,zēng zhǎng jiū pán tú wáng,dé miè yī qiè yuàn hài lì jiě tuō mén;

 复次,增长鸠槃荼王,得灭一切怨害力解脱门;

 lóng zhǔ jiū pán tú wáng,dé xiū xí wú biān xíng mén hǎi jiě tuō mén;

 龙主鸠槃荼王,得修习无边行门海解脱门;

 zhuāng yán chuáng jiū pán tú wáng,

 庄严幢鸠槃荼王,

 dé zhī yī qiè zhòng shēng xīn suǒ lè jiě tuō mén;

 得知一切众生心所乐解脱门;

 ráo yì xíng jiū pán tú wáng,

 饶益行鸠槃荼王,

 dé pǔ chéng jiù qīng jìng dà guāng míng suǒ zuò yè jiě tuō mén;

 得普成就清净大光明所作业解脱门;

 kě bù wèi jiū pán tú wáng,

 可怖畏鸠槃荼王,

 dé kāi shì yī qiè zhòng shēng ān yǐn wú wèi dào jiě tuō mén;

 得开示一切众生安隐无畏道解脱门;

 miào zhuāng yán jiū pán tú wáng,

 妙庄严鸠槃荼王,

 dé xiāo jié yī qiè zhòng shēng ài yù hǎi jiě tuō mén;

 得消竭一切众生爱欲海解脱门;

 gāo fēng huì jiū pán tú wáng,

 高峰慧鸠槃荼王,

 dé pǔ xiàn zhū qù guāng míng yún jiě tuō mén;

 得普现诸趣光明云解脱门;

 yǒng jiàn bì jiū pán tú wáng,

 勇健臂鸠槃荼王,

 dé pǔ fàng guāng míng miè rú shān zhòng zhàng jiě tuō mén;

 得普放光明灭如山重障解脱门;

 wú biān jìng huá yǎn jiū pán tú wáng,

 无边净华眼鸠槃荼王,

 dé kāi shì bù tuì zhuǎn dà bēi cáng jiě tuō mén;

 得开示不退转大悲藏解脱门;

 guǎng dà miàn jiū pán tú wáng,dé pǔ xiàn zhū qù liú zhuǎn shēn jiě tuō mén。

 广大面鸠槃荼王,得普现诸趣流转身解脱门。

 

 ěr shí,zēng zhǎng jiū pán tú wáng,chéng fó wēi lì,

 尔时,增长鸠槃荼王,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè jiū pán tú zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切鸠槃荼众而说颂言:

 

 “chéng jiù rěn lì shì dǎo shī,wèi wù xiū xíng wú liàng jié,

 “成就忍力世导师,为物修行无量劫,

 yǒng lí shì jiān jiāo màn huò,shì gù qí shēn zuì yán jìng。

 永离世间憍慢惑,是故其身最严净。

 fó xī pǔ xiū zhū xíng hǎi,jiào huà shí fāng wú liàng zhòng,

 佛昔普修诸行海,教化十方无量众,

 zhǒng zhǒng fāng biàn lì qún shēng,cǐ jiě tuō mén lóng zhǔ dé。

 种种方便利群生,此解脱门龙主得。

 fó yǐ dà zhì jiù zhòng shēng,mò bù míng liǎo zhī qí xīn,

 佛以大智救众生,莫不明了知其心,

 zhǒng zhǒng zì zài ér diào fú,yán chuáng jiàn cǐ shēng huān xǐ。

 种种自在而调伏,严幢见此生欢喜。

 shén tōng yīng xiàn rú guāng yǐng,fǎ lún zhēn shí tóng xū kōng,

 神通应现如光影,法錀真实同虚空

 rú shì chǔ shì wú yāng jié,cǐ ráo yì wáng zhī suǒ zhèng。

 如是处世无央劫,此饶益王之所证。

 zhòng shēng chī yì cháng méng huò,fó guāng zhào xiàn ān yǐn dào,

 众生痴翳常蒙惑,佛光照现安隐道,

 wèi zuò jiù hù lìng chú kǔ,kě wèi néng guān cǐ fǎ mén。

 为作救护令除苦,可畏能观此法门。

 yù hǎi piào lún jù zhòng kǔ,zhì guāng pǔ zhào miè wú yú,

 欲海漂沦具众苦,智光普照灭无余,

 jì chú kǔ yǐ wèi shuō fǎ,cǐ miào zhuāng yán zhī suǒ wù。

 既除苦已为说法,此妙庄严之所悟。

 fó shēn pǔ yīng wú bú jiàn,zhǒng zhǒng fāng biàn huà qún shēng,

 佛身普应无不见,种种方便化群生,

 yīn rú léi zhèn yǔ fǎ yǔ,rú shì fǎ mén gāo huì rù。

 音如雷震雨法雨,如是法门高慧入。

 qīng jìng guāng míng bù táng fā,ruò yù bì lìng xiāo zhòng zhàng,

 清净光明不唐发,若遇必令消重障,

 yǎn fó gōng dé wú yǒu biān,yǒng bì néng míng cǐ shēn lǐ。

 演佛功德无有边,勇臂能明此深理。

 wèi yù ān lè zhū zhòng shēng,xiū xí dà bēi wú liàng jié,

 为欲安乐诸众生,修习大悲无量劫,

 zhǒng zhǒng fāng biàn chú zhòng kǔ,rú shì jìng huá zhī suǒ jiàn。

 种种方便除众苦,如是净华之所见。

 shén tōng zì zài bù sī yì,qí shēn pǔ xiàn biàn shí fāng,

 神通自在不思议,其身普现遍十方,

 ér yú yī qiè wú lái qù,cǐ guǎng miàn wáng xīn suǒ le。”

 而于一切无来去,此广面王心所了。”

 

 fù cì,pí lóu bó chā lóng wáng,

 复次,毗楼博叉龙王,

 dé xiāo miè yī qiè zhū lóng qù chì rán kǔ jiě tuō mén;

 得消灭一切诸龙趣炽然苦解脱门;

 suō jié luó lóng wáng,

 娑竭罗龙王,

 dé yī niàn zhōng zhuǎn zì lóng xíng shì xiàn wú liàng zhòng shēng shēn jiě tuō mén;

 得一念中转自龙形示现无量众生身解脱门;

 yún yīn chuáng lóng wáng,dé yú yī qiè zhū yǒu qù zhōng

 云音幢龙王,得于一切诸有趣中

 yǐ qīng jìng yīn shuō fó wú biān míng hào hǎi jiě tuō mén;

 以清净音说佛无边名号海解脱门;

 yàn kǒu lóng wáng,

 焰口龙王,

 dé pǔ xiàn wú biān fó shì jiè jiàn lì chā bié jiě tuō mén;

 得普现无边佛世界建立差别解脱门;

 yàn lóng wáng,

 焰龙王,

 dé yī qiè zhòng shēng chēn chī gài chán rú lái cí mǐn lìng chú miè jiě tuō mén;

 得一切众生瞋痴盖缠如来慈愍令除灭解脱门;

 yún chuáng lóng wáng,

 云幢龙王,

 dé kāi shì yī qiè zhòng shēng dà xǐ lè fú dé hǎi jiě tuō mén;

 得开示一切众生大喜乐福德海解脱门;

 dé chā jiā lóng wáng,

 德叉迦龙王,

 dé yǐ qīng jìng jiù hù yīn miè chú yī qiè bù wèi jiě tuō mén;

 得以清净救护音灭除一切怖畏解脱门;

 wú biān bù lóng wáng,

 无边步龙王,

 dé shì xiàn yī qiè fó sè shēn jí zhù jié cì dì jiě tuō mén;

 得示现一切佛色身及住劫次第解脱门;

 qīng jìng sè sù jí lóng wáng,

 清净色速疾龙王,

 dé chū shēng yī qiè zhòng shēng dà ài lè huān xǐ hǎi jiě tuō mén;

 得出生一切众生大爱乐欢喜海解脱门;

 pǔ xíng dà yīn lóng wáng,

 普行大音龙王,

 dé shì xiàn yī qiè píng děng yuè yì wú ài yīn jiě tuō mén;

 得示现一切平等悦意无碍音解脱门;

 wú rè nǎo lóng wáng,

 无热恼龙王,

 dé yǐ dà bēi pǔ fù yún miè yī qiè shì jiān kǔ jiě tuō mén。

 得以大悲普覆云灭一切世间苦解脱门。

 

 ěr shí,pí lóu bó chā lóng wáng,chéng fó wēi lì,

 尔时,毗楼博叉龙王,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè zhū lóng zhòng yǐ,jí shuō sòng yán:

 普观一切诸龙众已,即说颂言:

 

 “rǔ guān rú lái fǎ cháng ěr,yī qiè zhòng shēng xián lì yì,

 “汝观如来法常尔,一切众生咸利益,

 néng yǐ dà cí āi mǐn lì,bá bǐ wèi tú lún zhuì zhě。

 能以大慈哀愍力,拔彼畏涂沦坠者。

 yī qiè zhòng shēng zhǒng zhǒng bié,yú yī máo duān jiē shì xiàn,

 一切众生种种别,于一毛端皆示现,

 shén tōng biàn huà mǎn shì jiān,suō jié rú shì guān yú fó。

 神通变化满世间,娑竭如是观于佛。

 fó yǐ shén tōng wú xiàn lì,guǎng yǎn míng hào děng zhòng shēng,

 佛以神通无限力,广演名号等众生,

 suí qí suǒ lè pǔ shǐ wén,rú shì yún yīn néng wù jiě。

 随其所乐普使闻,如是云音能悟解。

 wú liàng wú biān guó tǔ zhòng,fó néng lìng rù yī máo kǒng,

 无量无边国土众,佛能令入一毛孔,

 rú lái ān zuò bǐ huì zhōng,cǐ yàn kǒu lóng zhī suǒ jiàn。

 如来安坐彼会中,此焰口龙之所见。

 yī qiè zhòng shēng chēn huì xīn,chán gài yú chī shēn ruò hǎi,

 一切众生瞋恚心,缠盖愚痴深若海,

 rú lái cí mǐn jiē miè chú,yàn lóng guān cǐ néng míng jiàn。

 如来慈愍皆灭除,焰龙观此能明见。

 yī qiè zhòng shēng fú dé lì,fó máo kǒng zhōng jiē xiǎn xiàn,

 一切众生福德力,佛毛孔中皆显现,

 xiàn yǐ lìng guī dà fú hǎi,cǐ gāo yún chuáng zhī suǒ guān。

 现已令归大福海,此高云幢之所观。

 fó shēn máo kǒng fā zhì guāng,qí guāng chǔ chù yǎn miào yīn,

 佛身毛孔发智光,其光处处演妙音,

 zhòng shēng wén zhě chú yōu wèi,dé chā jiā lóng wù sī dào。

 众生闻者除忧畏,德叉迦龙悟斯道。

 sān shì yī qiè zhū rú lái,guó tǔ zhuāng yán jié cì dì,

 三世一切诸如来,国土庄严劫次第,

 rú shì jiē yú fó shēn xiàn,guǎng bù jiàn cǐ shén tōng lì。

 如是皆于佛身现,广步见此神通力。

 wǒ guān rú lái wǎng xī xíng,gōng yǎng yī qiè zhū fó hǎi,

 我观如来往昔行,供养一切诸佛海,

 yú bǐ xián zēng xǐ lè xīn,cǐ sù jí lóng zhī suǒ rù。

 于彼咸增喜乐心,此速疾龙之所入。

 fó yǐ fāng biàn suí lèi yīn,wèi zhòng shuō fǎ lìng huān xǐ,

 佛以方便随类音,为众说法令欢喜,

 qí yīn qīng yǎ zhòng suǒ yuè,pǔ xíng wén cǐ xīn xīn wù。

 其音清雅众所悦,普行闻此心欣悟。

 zhòng shēng bī pò zhū yǒu zhōng,yè huò piào zhuǎn wú rén jiù,

 众生逼迫诸有中,业惑漂转无人救,

 fó yǐ dà bēi lìng jiě tuō,wú rè dà lóng néng wù cǐ。”

 佛以大悲令解脱,无热大龙能悟此。”

 

 fù cì,pí shā mén yè chā wáng,

 复次,毗沙门夜叉王,

 dé yǐ wú biān fāng biàn jiù hù è zhòng shēng jiě tuō mén;

 得以无边方便救护恶众生解脱门;

 zì zài yīn yè chā wáng,

 自在音夜叉王,

 dé pǔ guān chá zhòng shēng fāng biàn jiù hù jiě tuō mén;

 得普观察众生方便救护解脱门;

 yán chí qì zhàng yè chā wáng,

 严持器仗夜叉王,

 de néng zī yì yī qiè shén léi è zhòng shēng jiě tuō mén;

 得能资益一切甚羸恶众生解脱门;

 dà zhì huì yè chā wáng,dé chēng yáng yī qiè shèng gōng dé hǎi jiě tuō mén;

 大智慧夜叉王,得称扬一切圣功德海解脱门;

 yàn yǎn zhǔ yè chā wáng,

 焰眼主夜叉王,

 dé pǔ guān chá yī qiè zhòng shēng dà bēi zhì jiě tuō mén;

 得普观察一切众生大悲智解脱门;

 jīn gāng yǎn yè chā wáng,

 金刚眼夜叉王,

 dé zhǒng zhǒng fāng biàn lì yì ān lè yī qiè zhòng shēng jiě tuō mén;

 得种种方便利益安乐一切众生解脱门;

 yǒng jiàn bì yè chā wáng,dé pǔ rù yī qiè zhū fǎ yì jiě tuō mén;

 勇健臂夜叉王,得普入一切诸法义解脱门;

 yǒng dí dà jūn yè chā wáng,

 勇敌大军夜叉王,

 dé shǒu hù yī qiè zhòng shēng lìng zhù yú dào wú kōng guò zhě jiě tuō mén;

 得守护一切众生令住于道无空过者解脱门;

 fù cái yè chā wáng,

 富财夜叉王,

 dé zēng zhǎng yī qiè zhòng shēng fú dé jù lìng héng shòu kuài lè jiě tuō mén;

 得增长一切众生福德聚令恒受快乐解脱门;

 lì huài gāo shān yè chā wáng,

 力坏高山夜叉王,

 dé suí shùn yì niàn chū shēng fó lì zhì guāng míng jiě tuō mén。

 得随顺忆念出生佛力智光明解脱门。

 

 ěr shí,duō wén dà yè chā wáng,chéng fó wēi lì,

 尔时,多闻大夜叉王,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè yè chā zhòng huì ér shuō sòng yán:

 普观一切夜叉众会而说颂言:

 

 “zhòng shēng zuì è shēn kě bù,yú bǎi qiān jié bú jiàn fó,

 “众生罪恶深可怖,于百千劫不见佛,

 piāo liú shēng sǐ shòu zhòng kǔ,wèi jiù shì děng fó xìng shì。

 漂流生死受众苦,为救是等佛兴世。

 rú lái jiù hù zhū shì jiān,xī xiàn yī qiè zhòng shēng qián,

 如来救护诸世间,悉现一切众生前,

 xī bǐ wèi tú lún zhuàn kǔ,rú shì fǎ mén yīn wáng rù。

 息彼畏涂轮转苦,如是法门音王入。

 zhòng shēng è yè wéi zhòng zhàng,fó shì miào lǐ lìng kāi jiě,

 众生恶业为重障,佛示妙理令开解,

 pì yǐ míng dēng zhào shì jiān,cǐ fǎ yán zhàng néng guān jiàn。

 譬以明灯照世间,此法严仗能观见。

 fó xī jié hǎi xiū zhū xíng,chēng zàn shí fāng yī qiè fó,

 佛昔劫海修诸行,称赞十方一切佛,

 gù yǒu gāo yuǎn dà míng wén,cǐ zhì huì wáng zhī suǒ le。

 故有高远大名闻,此智慧王之所了。

 zhì huì rú kōng wú yǒu biān,fǎ shēn guǎng dà bù sī yì,

 智慧如空无有边,法身广大不思议,

 shì gù shí fāng jiē chū xiàn,yàn mù yú cǐ néng guān chá。

 是故十方皆出现,焰目于此能观察。

 yī qiè qù zhōng yǎn miào yīn,shuō fǎ lì yì zhū qún shēng,

 一切趣中演妙音,说法利益诸群生,

 qí shēng suǒ jì zhòng kǔ miè,rù cǐ fāng biàn jīn gāng yǎn。

 其声所暨众苦灭,入此方便金刚眼。

 yī qiè shén shēn guǎng dà yì,rú lái yī jù néng yǎn shuō,

 一切甚深广大义,如来一句能演说,

 rú shì jiào lǐ děng shì jiān,yǒng jiàn huì wáng zhī suǒ wù。

 如是教理等世间,勇健慧王之所悟。

 yī qiè zhòng shēng zhù xié dào,fó shì zhèng dào bù sī yì,

 一切众生住邪道,佛示正道不思议,

 pǔ shǐ shì jiān chéng fǎ qì,cǐ yǒng dí jūn néng wù jiě。

 普使世间成法器,此勇敌军能悟解。

 shì jiān suǒ yǒu zhòng fú yè,yī qiè jiē yóu fó guāng zhào,

 世间所有众福业,一切皆由佛光照,

 fó zhì huì hǎi nàn cè liáng,rú shì fù cái zhī jiě tuō。

 佛智慧海难测量,如是富财之解脱。

 yì niàn wǎng jié wú yāng shù,fó yú shì zhōng xiū shí lì,

 忆念往劫无央数,佛于是中修十力,

 néng lìng zhū lì jiē yuán mǎn,cǐ gāo chuáng wáng suǒ le zhī。”

 能令诸力皆圆满,此高幢王所了知。”

 

 fù cì,shàn huì mó hóu luó jiā wáng,

 复次,善慧摩睺罗伽王,

 dé yǐ yī qiè shén tōng fāng biàn lìng zhòng shēng jí gōng dé jiě tuō mén;

 得以一切神通方便令众生集功德解脱门;

 jìng wēi yīn mó hóu luó jiā wáng,

 净威音摩睺罗伽王,

 de shǐ yī qiè zhòng shēng chú fán nǎo dé qīng liáng yuè lè jiě tuō mén;

 得使一切众生除烦恼得清凉悦乐解脱门;

 shèng huì zhuāng yán jì mó hóu luó jiā wáng,

 胜慧庄严髻摩睺罗伽王,

 dé pǔ shǐ yī qiè shàn bù shàn sī jué zhòng shēng rù qīng jìng fǎ jiě tuō mén;

 得普使一切善不善思觉众生入清净法解脱门;

 miào mù zhǔ mó hóu luó jiā wáng,

 妙目主摩睺罗伽王,

 dé le dá yī qiè wú suǒ zhe fú dé zì zài píng děng xiāng jiě tuō mén;

 得了达一切无所著福德自在平等相解脱门;

 dēng chuáng mó hóu luó jiā wáng,

 灯幢摩睺罗伽王,

 dé kāi shì yī qiè zhòng shēng lìng lí hēi àn bù wèi dào jiě tuō mén;

 得开示一切众生令离黑闇怖畏道解脱门;

 zuì shèng guāng míng chuáng mó hóu luó jiā wáng,

 最胜光明幢摩睺罗伽王,

 dé le zhī yī qiè fó gōng dé shēng huān xǐ jiě tuō mén;

 得了知一切佛功德生欢喜解脱门;

 shī zi yì mó hóu luó jiā wáng,

 师子臆摩睺罗伽王,

 dé yǒng měng lì wèi yī qiè zhòng shēng jiù hù zhǔ jiě tuō mén;

 得勇猛力为一切众生救护主解脱门;

 zhòng miào zhuāng yán yīn mó hóu luó jiā wáng,

 众妙庄严音摩睺罗伽王,

 de lìng yī qiè zhòng shēng suí yì niàn shēng wú biān xǐ lè jiě tuō mén;

 得令一切众生随忆念生无边喜乐解脱门;

 xū mí yì mó hóu luó jiā wáng,

 须弥臆摩睺罗伽王,

 dé yú yī qiè suǒ yuán jué dìng bù dòng dào bǐ àn mǎn zú jiě tuō mén;

 得于一切所缘决定不动到彼岸满足解脱门;

 kě ài lè guāng míng mó hóu luó jiā wáng,

 可爱乐光明摩睺罗伽王,

 dé wèi yī qiè bù píng děng zhòng shēng kāi shì píng děng dào jiě tuō mén。

 得为一切不平等众生开示平等道解脱门。

 

 ěr shí,shàn huì wēi guāng mó hóu luó jiā wáng,chéng fó wēi lì,

 尔时,善慧威光摩睺罗伽王,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè mó hóu luó jiā zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切摩睺罗伽众而说颂言:

 

 “rǔ guān rú lái xìng qīng jìng,pǔ xiàn wēi guāng lì qún pǐn,

 “汝观如来性清净,普现威光利群品,

 shì gān lù dào shǐ qīng liáng,zhòng kǔ yǒng miè wú suǒ yī。

 示甘露道使清凉,众苦永灭无所依。

 yī qiè zhòng shēng jū yǒu hǎi,zhū è yè huò zì chán fù,

 一切众生居有海,诸恶业惑自缠覆,

 shì bǐ suǒ xíng jì jìng fǎ,lí chén wēi yīn néng shàn le。

 示彼所行寂静法,离尘威音能善了。

 fó zhì wú děng pǒ sī yì,zhī zhòng shēng xīn wú bù jìn,

 佛智无等叵思议,知众生心无不尽,

 wèi bǐ chǎn míng qīng jìng fǎ,rú shì yán jì xīn néng wù。

 为彼阐明清净法,如是严髻心能悟。

 wú liàng zhū fó xiàn shì jiān,pǔ wèi zhòng shēng zuò fú tián,

 无量诸佛现世间,普为众生作福田

 fú hǎi guǎng dà shēn nán cè,miào mù dài wáng néng xī jiàn。

 福海广大深难测,妙目大王能悉见。

 yī qiè zhòng shēng yōu wèi kǔ,fó pǔ xiàn qián ér jiù hù,

 一切众生忧畏苦,佛普现前而救护,

 fǎ jiè xū kōng mí bù zhōu,cǐ shì dēng chuáng suǒ xíng jìng。

 法界虚空靡不周,此是灯幢所行境。

 fó yī máo kǒng zhū gōng dé,shì jiān gòng dù bù néng le,

 佛一毛孔诸功德,世间共度不能了,

 wú biān wú jìn tóng xū kōng,rú shì guǎng dà guāng chuáng jiàn。

 无边无尽同虚空,如是广大光幢见。

 rú lái tōng dá yī qiè fǎ,yú bǐ fǎ xìng jiē míng zhào,

 如来通达一切法,于彼法性皆明照,

 rú xū mí shān bù qīng dòng,rù cǐ fǎ mén shī zi yì。

 如须弥山不倾动,入此法门师子臆。

 fó yú wǎng xī guǎng dà jié,jí huān xǐ hǎi shēn wú jìn,

 佛于往昔广大劫,集欢喜海深无尽,

 shì gù jiàn zhě mí bù xīn,cǐ fǎ yán yīn zhī suǒ rù。

 是故见者靡不欣,此法严音之所入。

 le zhī fǎ jiè wú xíng xiāng,bō luó mì hǎi xī yuán mǎn,

 了知法界无形相,波罗蜜海悉圆满,

 dà guāng pǔ jiù zhū zhòng shēng,shān yì néng zhī cǐ fāng biàn。

 大光普救诸众生,山臆能知此方便。

 rǔ guān rú lái zì zài lì,shí fāng jiàng xiàn wǎng bù jūn,

 汝观如来自在力,十方降现罔不均,

 yī qiè zhòng shēng xián zhào wù,cǐ miào guāng míng néng shàn rù。”

 一切众生咸照悟,此妙光明能善入。”

 

 fù cì,shàn huì guāng míng tiān jǐn nà luó wáng,

 复次,善慧光明天紧那罗王,

 dé pǔ shēng yī qiè xǐ lè yè jiě tuō mén;

 得普生一切喜乐业解脱门;

 miào huá chuáng jǐn nà luó wáng,

 妙华幢紧那罗王,

 de néng shēng wú shàng fǎ xǐ lìng yī qiè shòu ān lè jiě tuō mén;

 得能生无上法喜令一切受安乐解脱门;

 zhǒng zhǒng zhuāng yán jǐn nà luó wáng,

 种种庄严紧那罗王,

 dé yī qiè gōng dé mǎn zú guǎng dà qīng jìng xìn jiě cáng jiě tuō mén;

 得一切功德满足广大清净信解藏解脱门;

 yuè yì hǒu shēng jǐn nà luó wáng,

 悦意吼声紧那罗王,

 dé héng chū yī qiè yuè yì shēng lìng wén zhě lí yōu bù jiě tuō mén;

 得恒出一切悦意声令闻者离忧怖解脱门;

 bǎo shù guāng míng jǐn nà luó wáng,

 宝树光明紧那罗王,

 dé dà bēi ān lì yī qiè zhòng shēng lìng jué wù suǒ yuán jiě tuō mén;

 得大悲安立一切众生令觉悟所缘解脱门;

 pǔ lè jiàn jǐn nà luó wáng,dé shì xiàn yī qiè miào sè shēn jiě tuō mén;

 普乐见紧那罗王,得示现一切妙色身解脱门;

 zuì shèng guāng zhuāng yán jǐn nà luó wáng,

 最胜光庄严紧那罗王,

 dé le zhī yī qiè shū shèng zhuāng yán guǒ suǒ cóng shēng yè jiě tuō mén;

 得了知一切殊胜庄严果所从生业解脱门;

 wēi miào huá chuáng jǐn nà luó wáng,

 微妙华幢紧那罗王,

 dé shàn guān chá yī qiè shì jiān yè suǒ shēng bào jiě tuō mén;

 得善观察一切世间业所生报解脱门;

 dòng dì lì jǐn nà luó wáng,

 动地力紧那罗王,

 dé héng qǐ yī qiè lì yì zhòng shēng shì jiě tuō mén;

 得恒起一切利益众生事解脱门;

 wēi měng zhǔ jǐn nà luó wáng,

 威猛主紧那罗王,

 dé shàn zhī yī qiè jǐn nà luó xīn qiǎo shè yù jiě tuō mén。

 得善知一切紧那罗心巧摄御解脱门。

 

 ěr shí,shàn huì guāng míng tiān jǐn nà luó wáng,chéng fó wēi lì,

 尔时,善慧光明天紧那罗王,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè jǐn nà luó zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切紧那罗众而说颂言:

 

 “shì jiān suǒ yǒu ān lè shì,yī qiè jiē yóu jiàn fó xìng,

 “世间所有安乐事,一切皆由见佛兴,

 dǎo shī lì yì zhū zhòng shēng,pǔ zuò jiù hù guī yī chù。

 导师利益诸众生,普作救护归依处。

 chū shēng yī qiè zhū xǐ lè,shì jiān xián dé wú yǒu jìn,

 出生一切诸喜乐,世间咸得无有尽,

 néng lìng jiàn zhě bù táng juān,cǐ shì huá chuáng zhī suǒ wù。

 能令见者不唐捐,此是华幢之所悟。

 fó gōng dé hǎi wú yǒu jǐn,qiú qí biān jì bù kě dé,

 佛功德海无有尽,求其边际不可得,

 guāng míng pǔ zhào yú shí fāng,cǐ zhuāng yán wáng zhī jiě tuō。

 光明普照于十方,此庄严王之解脱。

 rú lái dà yīn cháng yǎn chàng,kāi shì lí yōu zhēn shí fǎ,

 如来大音常演畅,开示离忧真实法,

 zhòng shēng wén zhě xián xīn yuè,rú shì hǒu shēng néng xìn shòu。

 众生闻者咸欣悦,如是吼声能信受。

 wǒ guān rú lái zì zài lì,jiē yóu wǎng xī suǒ xiū xíng,

 我观如来自在力,皆由往昔所修行,

 dà bēi jiù wù lìng qīng jìng,cǐ bǎo shù wáng néng wù rù。

 大悲救物令清净,此宝树王能悟入。

 rú lái nán kě dé jiàn wén,zhòng shēng yì jié shí nǎi yù,

 如来难可得见闻,众生亿劫时乃遇,

 zhòng xiāng wèi yán xī jù zú,cǐ lè jiàn wáng zhī suǒ dǔ。

 众相为严悉具足,此乐见王之所睹。

 rǔ guān rú lái dà zhì huì,pǔ yīng qún shēng xīn suǒ yù,

 汝观如来大智慧,普应群生心所欲,

 yī qiè zhì dào mí bù xuān,zuì shèng zhuāng yán cǐ néng le。

 一切智道靡不宣,最胜庄严此能了。

 yè hǎi guǎng dà bù sī yì,zhòng shēng kǔ lè jiē cóng qǐ,

 业海广大不思议,众生苦乐皆从起,

 rú shì yī qiè néng kāi shì,cǐ huá chuáng wáng suǒ le zhī。

 如是一切能开示,此华幢王所了知。

 zhū fó shén tōng wú jiàn xiē,shí fāng dà dì héng zhèn dòng,

 诸佛神通无间歇,十方大地恒震动,

 yī qiè zhòng shēng mò néng zhī,cǐ guǎng dà lì héng míng jiàn。

 一切众生莫能知,此广大力恒明见。

 chǔ yú zhòng huì xiàn shén tōng,fàng dà guāng míng lìng jué wù,

 处于众会现神通,放大光明令觉悟,

 xiǎn shì yī qiè rú lái jìng,cǐ wēi měng zhǔ néng guān chá。”

 显示一切如来境,此威猛主能观察。”

 

 fù cì,dà sù jí lì jiā lóu luó wáng,

 复次,大速疾力迦楼罗王,

 dé wú zhe wú ài yǎn pǔ guān chá zhòng shēng jiè jiě tuō mén;

 得无著无碍眼普观察众生界解脱门;

 bù kě huài bǎo jì jiā lóu luó wáng,

 不可坏宝髻迦楼罗王,

 dé pǔ ān zhù fǎ jiè jiào huà zhòng shēng jiě tuō mén;

 得普安住法界教化众生解脱门;

 qīng jìng sù jí jiā lóu luó wáng,

 清净速疾迦楼罗王,

 dé pǔ chéng jiù bō luó mì yī jīng yī jìn lì jiě tuō mén;

 得普成就波罗蜜一精一进力解脱门;

 bù tuì xīn zhuāng yán jiā lóu luó wáng,

 不退心庄严迦楼罗王,

 dé yǒng měng lì rù rú lái jìng jiè jiě tuō mén;

 得勇猛力入如来境界解脱门;

 dà hǎi chù shè chí lì jiā lóu luó wáng,

 大海处摄持力迦楼罗王,

 dé rù fó xíng guǎng dà zhì huì hǎi jiě tuō mén;

 得入佛行广大智慧海解脱门;

 jiān fǎ jìng guāng jiā lóu luó wáng,

 坚法净光迦楼罗王,

 dé chéng jiù wú biān zhòng shēng chā bié zhì jiě tuō mén;

 得成就无边众生差别智解脱门;

 miào yán guān jì jiā lóu luó wáng,dé zhuāng yán fó fǎ chéng jiě tuō mén;

 妙严冠髻迦楼罗王,得庄严佛法城解脱门;

 pǔ jié shì xiàn jiā lóu luó wáng,

 普捷示现迦楼罗王,

 dé chéng jiù bù kě huài píng děng lì jiě tuō mén;

 得成就不可坏平等力解脱门;

 pǔ guān hǎi jiā lóu luó wáng,

 普观海迦楼罗王,

 dé le zhī yī qiè zhòng shēng shēn ér wèi xiàn xíng jiě tuō mén;

 得了知一切众生身而为现形解脱门;

 lóng yīn dà mù yī jīng yī jiā lóu luó wáng,

 龙音大目一精一迦楼罗王,

 dé pǔ rù yī qiè zhòng shēng mò shēng xíng zhì jiě tuō mén。

 得普入一切众生殁生行智解脱门。

 

 ěr shí,dà sù jí lì jiā lóu luó wáng,chéng fó wēi lì,

 尔时,大速疾力迦楼罗王,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè jiā lóu luó zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切迦楼罗众而说颂言:

 

 “fó yǎn guǎng dà wú biān jì,pǔ jiàn shí fāng zhū guó tǔ,

 “佛眼广大无边际,普见十方诸国土,

 qí zhōng zhòng shēng bù kě liàng,xiàn dà shén tōng xī diào fú。

 其中众生不可量,现大神通悉调伏。

 fó shén tōng lì wú suǒ ài,biàn zuò shí fāng jué shù xià,

 佛神通力无所碍,遍坐十方觉树下,

 yǎn fǎ rú yún xī chōng mǎn,bǎo jì tīng wén xīn bù nì。

 演法如云悉充满,宝髻听闻心不逆。

 fó yú wǎng xī xiū zhū xíng,pǔ jìng guǎng dà bō luó mì,

 佛于往昔修诸行,普净广大波罗蜜,

 gōng yǎng yī qiè zhū rú lái,cǐ sù jí wáng shēn xìn jiě。

 供养一切诸如来,此速疾王深信解。

 rú lái yī yī máo kǒng zhōng,yī niàn pǔ xiàn wú biān xíng,

 如来一一毛孔中,一念普现无边行,

 rú shì nán sī fó jìng jiè,bù tuì zhuāng yán xī míng dǔ。

 如是难思佛境界,不退庄严悉明睹。

 fó xíng guǎng dà bù sī yì,yī qiè zhòng shēng mò néng cè,

 佛行广大不思议,一切众生莫能测,

 dǎo shī gōng dé zhì huì hǎi,cǐ zhí chí wáng suǒ xíng chǔ。

 导师功德智慧海,此执持王所行处。

 rú lái wú liàng zhì huì guāng,néng miè zhòng shēng chī huò wǎng,

 如来无量智慧光,能灭众生痴惑网,

 yī qiè shì jiān xián jiù hù,cǐ shì jiān fǎ suǒ chí shuō。

 一切世间咸救护,此是坚法所持说。

 fǎ chéng guǎng dà bù kě qióng,qí mén zhǒng zhǒng wú shù liàng,

 法城广大不可穷,其门种种无数量,

 rú lái chǔ shì dà kāi chǎn,cǐ miào guān jì néng míng rù。

 如来处世大开阐,此妙冠髻能明入。

 yī qiè zhū fó yī fǎ shēn,zhēn rú píng děng wú fēn bié,

 一切诸佛一法身,真如平等无分别,

 fó yǐ cǐ lì cháng ān zhù,pǔ jié xiàn wáng sī jù yǎn。

 佛以此力常安住,普捷现王斯具演。

 fó xī zhū yǒu shè zhòng shēng,pǔ fàng guāng míng biàn shì jiān,

 佛昔诸有摄众生,普放光明遍世间,

 zhǒng zhǒng fāng biàn shì diào fú,cǐ shèng fǎ mén guān hǎi wù。

 种种方便示调伏,此胜法门观海悟。

 fó guān yī qiè zhū guó tǔ,xī yī yè hǎi ér ān zhù,

 佛观一切诸国土,悉依业海而安住,

 pǔ yǔ fǎ yǔ yú qí zhōng,lóng yīn jiě tuō néng rú shì。”

 普雨法雨于其中,龙音解脱能如是。”

 

 fù cì,luó hóu ā xiū luó wáng,dé xiàn wèi dà huì zūn shèng zhǔ jiě tuō mén;

 复次,罗睺阿修罗王,得现为大会尊胜主解脱门;

 pí mó zhì duō luó ā xiū luó wáng,dé shì xiàn wú liàng jié jiě tuō mén;

 毗摩质多罗阿修罗王,得示现无量劫解脱门;

 qiǎo huàn shù ā xiū luó wáng,

 巧幻术阿修罗王,

 dé xiāo miè yī qiè zhòng shēng kǔ lìng qīng jìng jiě tuō mén;

 得消灭一切众生苦令清净解脱门;

 dà juàn shǔ ā xiū luó wáng,dé xiū yī qiè kǔ xíng zì zhuāng yán jiě tuō mén;

 大眷属阿修罗王,得修一切苦行自庄严解脱门;

 pó zhì ā xiū luó wáng,dé zhèn dòng shí fāng wú biān jìng jiè jiě tuō mén;

 婆稚阿修罗王,得震动十方无边境界解脱门;

 biàn zhào ā xiū luó wáng,

 遍照阿修罗王,

 dé zhǒng zhǒng fāng biàn ān lì yī qiè zhòng shēng jiě tuō mén;

 得种种方便安立一切众生解脱门;

 jiān gù xíng miào zhuāng yán ā xiū luó wáng,

 坚固行妙庄严阿修罗王,

 dé pǔ jí bù kě huài shàn gēn jìng zhū rǎn zhe jiě tuō mén;

 得普集不可坏善根净诸染著解脱门;

 guǎng dà yīn huì ā xiū luó wáng,dé dà bēi lì wú yí huò zhǔ jiě tuō mén;

 广大因慧阿修罗王,得大悲力无疑惑主解脱门;

 xiàn shèng dé ā xiū luó wáng,

 现胜德阿修罗王,

 dé pǔ lìng jiàn fó chéng shì gōng yǎng xiū zhū shàn gēn jiě tuō mén;

 得普令见佛承事供养修诸善根解脱门;

 shàn yīn ā xiū luó wáng,

 善音阿修罗王,

 dé pǔ rù yī qiè qù jué dìng píng děng xíng jiě tuō mén。

 得普入一切趣决定平等行解脱门。

 

 ěr shí,luó hóu ā xiū luó wáng,chéng fó wēi lì,

 尔时,罗睺阿修罗王,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè ā xiū luó zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切阿修罗众而说颂言:

 

 “shí fāng suǒ yǒu guǎng dà zhòng,fó zài qí zhōng zuì shū tè,

 “十方所有广大众,佛在其中最殊特,

 guāng míng biàn zhào děng xū kōng,pǔ xiàn yī qiè zhòng shēng qián。

 光明遍照等虚空,普现一切众生前。

 bǎi qiān wàn jié zhū fó tǔ,yī chà nà zhōng xī míng xiàn,

 百千万劫诸佛土,一刹那中悉明现,

 shū guāng huà wù mí bù zhōu,rú shì pí mó shēn zàn xǐ。

 舒光化物靡不周,如是毗摩深赞喜。

 rú lái jìng jiè wú yǔ děng,zhǒng zhǒng fǎ mén cháng lì yì,

 如来境界无与等,种种法门常利益,

 zhòng shēng yǒu kǔ jiē lìng miè,kǔ mò luó wáng cǐ néng jiàn。

 众生有苦皆令灭,苦末罗王此能见。

 wú liàng jié zhōng xiū kǔ xíng,lì yì zhòng shēng jìng shì jiān,

 无量劫中修苦行,利益众生净世间,

 yóu shì mù ní zhì pǔ chéng,dà juàn shǔ wáng sī jiàn fó。

 由是牟尼智普成,大眷属王斯见佛。

 wú ài wú děng dà shén tōng,biàn dòng shí fāng yī qiè shā,

 无碍无等大神通,遍动十方一切刹,

 bù shǐ zhòng shēng yǒu jīng bù,dà lì yú cǐ néng míng liǎo。

 不使众生有惊怖,大力于此能明了。

 fó chū yú shì jiù zhòng shēng,yī qiè zhì dào xián kāi shì,

 佛出于世救众生,一切智道咸开示,

 xī lìng shě kǔ dé ān lè,cǐ yì biàn zhào suǒ hóng chǎn。

 悉令舍苦得安乐,此义遍照所弘阐。

 shì jiān suǒ yǒu zhòng fú hǎi,fó lì néng shēng pǔ lìng jìng,

 世间所有众福海,佛力能生普令净,

 fó néng kāi shì jiě tuō chù,jiān xíng zhuāng yán rù cǐ mén。

 佛能开示解脱处,坚行庄严入此门。

 fó dà bēi shēn wú yǔ děng,zhōu xíng wú ài xī lìng jiàn,

 佛大悲身无与等,周行无碍悉令见,

 yóu rú yǐng xiàng xiàn shì jiān,yīn huì néng xuān cǐ gōng dé。

 犹如影像现世间,因慧能宣此功德。

 xī yǒu wú děng dà shén tōng,chǔ chù xiàn shēn chōng fǎ jiè,

 希有无等大神通,处处现身充法界,

 gè zài pú tí shù xià zuò,cǐ yì shèng dé néng xuān shuō。

 各在菩提树下坐,此义胜德能宣说。

 rú lái wǎng xiū sān shì háng,zhū qù lún huí mí bù jīng,

 如来往修三世行,诸趣轮回靡不经,

 tuō zhòng shēng kǔ wú yǒu yú,cǐ miào yīn wáng suǒ chēng zàn。”

 脱众生苦无有余,此妙音王所称赞。”

 

 fù cì,shì xiàn gōng diàn zhǔ zhòu shén,

 复次,示现宫殿主昼神,

 dé pǔ rù yī qiè shì jiān jiě tuō mén;

 得普入一切世间解脱门;

 fā qǐ huì xiāng zhǔ zhòu shén,

 发起慧香主昼神,

 dé pǔ guān chá yī qiè zhòng shēng jiē lì yì lìng huān xǐ mǎn zú jiě tuō mén;

 得普观察一切众生皆利益令欢喜满足解脱门;

 lè shèng zhuāng yán zhǔ zhòu shén,

 乐胜庄严主昼神,

 de néng fàng wú biān kě ài lè fǎ guāng míng jiě tuō mén;

 得能放无边可爱乐法光明解脱门;

 huá xiāng miào guāng zhǔ zhòu shén,

 华香妙光主昼神,

 dé kāi fā wú biān zhòng shēng qīng jìng xìn jiě xīn jiě tuō mén;

 得开发无边众生清净信解心解脱门;

 pǔ jí miào yào zhǔ zhòu shén,

 普集妙药主昼神,

 dé jī jí zhuāng yán pǔ guāng míng lì jiě tuō mén;

 得积集庄严普光明力解脱门;

 lè zuò xǐ mù zhǔ zhòu shén,

 乐作喜目主昼神,

 dé pǔ kāi wù yī qiè kǔ lè zhòng shēng jiē lìng dé fǎ lè jiě tuō mén;

 得普开悟一切苦乐众生皆令得法乐解脱门;

 guān fāng pǔ xiàn zhǔ zhòu shén,

 观方普现主昼神,

 dé shí fāng fǎ jiè chā bié shēn jiě tuō mén;

 得十方法界差别身解脱门;

 dà bēi wēi lì zhǔ zhòu shén,

 大悲威力主昼神,

 dé jiù hù yī qiè zhòng shēng lìng ān lè jiě tuō mén;

 得救护一切众生令安乐解脱门;

 shàn gēn guāng zhào zhǔ zhòu shén,

 善根光照主昼神,

 dé pǔ shēng xǐ zú gōng dé lì jiě tuō mén;

 得普生喜足功德力解脱门;

 miào huá yīng luò zhǔ zhòu shén,

 妙华璎珞主昼神,

 dé shēng chēng pǔ wén zhòng shēng jiàn zhě jiē huò yì jiě tuō mén。

 得声称普闻众生见者皆获益解脱门。

 

 ěr shí,shì xiàn gōng diàn zhǔ zhòu shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,示现宫殿主昼神,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè zhǔ zhòu shén zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切主昼神众而说颂言:

 

 “fó zhì rú kōng wú yǒu jǐn,guāng míng zhào yào biàn shí fāng,

 “佛智如空无有尽,光明照曜遍十方,

 zhòng shēng xīn xíng xī le zhī,yī qiè shì jiān wú bù rù。

 众生心行悉了知,一切世间无不入。

 zhī zhū zhòng shēng xīn suǒ lè,rú yīng wèi shuō zhòng fǎ hǎi,

 知诸众生心所乐,如应为说众法海,

 jù yì guǎng dà gè bù tóng,jù zú huì shén néng xī jiàn。

 句义广大各不同,具足慧神能悉见。

 fó fàng guāng míng zhào shì jiān,jiàn wén huān xǐ bù táng juān,

 佛放光明照世间,见闻欢喜不唐捐,

 shì qí shēn guǎng jì miè chù,cǐ lè zhuāng yán xīn wù jiě。

 示其深广寂灭处,此乐庄严心悟解。

 fó yǔ fǎ yǔ wú biān liàng,néng lìng jiàn zhě dà huān xǐ,

 佛雨法雨无边量,能令见者大欢喜,

 zuì shèng shàn gēn cóng cǐ shēng,rú shì miào guāng xīn suǒ wù。

 最胜善根从此生,如是妙光心所悟。

 pǔ rù fǎ mén kāi wù lì,kuàng jié xiū zhì xī qīng jìng,

 普入法门开悟力,旷劫修治悉清净,

 rú shì jiē wèi shè zhòng shēng,cǐ miào yào shén zhī suǒ le。

 如是皆为摄众生,此妙药神之所了。

 zhǒng zhǒng fāng biàn huà qún shēng,ruò jiàn ruò wén xián shòu yì,

 种种方便化群生,若见若闻咸受益,

 jiē lìng yǒng yuè dà huān xǐ,miào yǎn zhòu shén rú shì jiàn。

 皆令踊跃大欢喜,妙眼昼神如是见。

 shí lì yīng xiàn biàn shì jiān,shí fāng fǎ jiè xī wú yú,

 十力应现遍世间,十方法界悉无余,

 tǐ xìng fēi wú yì fēi yǒu,cǐ guān fāng shén zhī suǒ rù。

 体性非无亦非有,此观方神之所入。

 zhòng shēng liú zhuǎn xiǎn nán zhōng,rú lái āi mǐn chū shì jiān,

 众生流转险难中,如来哀愍出世间,

 xī lìng chú miè yī qiè kǔ,cǐ jiě tuō mén bēi lì zhù。

 悉令除灭一切苦,此解脱门悲力住。

 zhòng shēng àn fù lún yǒng xī,fó wèi shuō fǎ dà kāi xiǎo,

 众生闇覆沦永夕,佛为说法大开晓,

 jiē shǐ de lè chú zhòng kǔ,dà shàn guāng shén rù cǐ mén。

 皆使得乐除众苦,大善光神入此门。

 rú lái fú liàng tóng xū kōng,shì jiān zhòng fú xī cóng shēng,

 如来福量同虚空,世间众福悉从生,

 fán yǒu suǒ zuò wú kōng guò,rú shì jiě tuō huá yīng dé。”

 凡有所作无空过,如是解脱华璎得。”

 

 fù cì,pǔ dé jìng guāng zhǔ yè shén,

 复次,普德净光主夜神,

 dé jì jìng chán dìng lè dà yǒng jiàn jiě tuō mén;

 得寂静禅定乐大勇健解脱门;

 xǐ yǎn guān shì zhǔ yè shén,

 喜眼观世主夜神,

 dé guǎng dà qīng jìng kě ài lè gōng dé xiāng jiě tuō mén;

 得广大清净可爱乐功德相解脱门;

 hù shì yī jīng yī qì zhǔ yè shén,

 护世一精一气主夜神,

 dé pǔ xiàn shì jiān diào fú zhòng shēng jiě tuō mén;

 得普现世间调伏众生解脱门;

 jì jìng hǎi yīn zhǔ yè shén,dé jī jí guǎng dà huān xǐ xīn jiě tuō mén;

 寂静海音主夜神,得积集广大欢喜心解脱门;

 pǔ xiàn jí xiáng zhǔ yè shén,

 普现吉祥主夜神,

 dé shén shēn zì zài yuè yì yán yīn jiě tuō mén;

 得甚深自在悦意言音解脱门;

 pǔ fā shù huá zhǔ yè shén,

 普发树华主夜神,

 dé guāng míng mǎn zú guǎng dà huān xǐ cáng jiě tuō mén;

 得光明满足广大欢喜藏解脱门;

 píng děng hù yù zhǔ yè shén,

 平等护育主夜神,

 dé kāi wù zhòng shēng lìng chéng shú shàn gēn jiě tuō mén;

 得开悟众生令成熟善根解脱门;

 yóu xì kuài lè zhǔ yè shén,dé jiù hù zhòng shēng wú biān cí jiě tuō mén;

 游戏快乐主夜神,得救护众生无边慈解脱门;

 zhū gēn cháng xǐ zhǔ yè shén,dé pǔ xiàn zhuāng yán dà bēi mén jiě tuō mén;

 诸根常喜主夜神,得普现庄严大悲门解脱门;

 shì xiàn jìng fú zhǔ yè shén,

 示现净福主夜神,

 dé pǔ shǐ yī qiè zhòng shēng suǒ lè mǎn zú jiě tuō mén。

 得普使一切众生所乐满足解脱门。

 

 ěr shí,pǔ dé jìng guāng zhǔ yè shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,普德净光主夜神,承佛威力,

 biàn guān yī qiè zhǔ yè shén zhòng ér shuō sòng yán:

 遍观一切主夜神众而说颂言:

 

 “rǔ děng yīng guān fó suǒ xíng,guǎng dà jì jìng xū kōng xiāng,

 “汝等应观佛所行,广大寂静虚空相,

 yù hǎi wú yá xī zhì jìng,lí gòu duān yán zhào shí fāng。

 欲海无涯悉治净,离垢端严照十方。

 yī qiè shì jiān xián lè jiàn,wú liàng jié hǎi shí yī yù,

 一切世间咸乐见,无量劫海时一遇,

 dà bēi niàn wù mí bù zhōu,cǐ jiě tuō mén guān shì dǔ。

 大悲念物靡不周,此解脱门观世睹。

 dǎo shī jiù hù zhū shì jiān,zhòng shēng xī jiàn zài qí qián,

 导师救护诸世间,众生悉见在其前,

 néng lìng zhū qù jiē qīng jìng,rú shì hù shì néng guān chá。

 能令诸趣皆清净,如是护世能观察。

 fó xī xiū zhì huān xǐ hǎi,guǎng dà wú biān bù kě cè,

 佛昔修治欢喜海,广大无边不可测,

 shì gù jiàn zhě xián xīn lè,cǐ shì jì yīn zhī suǒ le。

 是故见者咸欣乐,此是寂音之所了。

 rú lái jìng jiè bù kě liàng,jì ér néng yǎn biàn shí fāng,

 如来境界不可量,寂而能演遍十方,

 pǔ shǐ zhòng shēng yì qīng jìng,shī lì yè shén wén yǒng yuè。

 普使众生意清净,尸利夜神闻踊悦。

 fó yú wú fú zhòng shēng zhōng,dà fú zhuāng yán shén wēi yào,

 佛于无福众生中,大福庄严甚威曜,

 shì bǐ lí chén jì miè fǎ,pǔ fā huá shén wù sī dào。

 示彼离尘寂灭法,普发华神悟斯道。

 shí fāng pǔ xiàn dà shén tōng,yī qiè zhòng shēng xī diào fú,

 十方普现大神通,一切众生悉调伏,

 zhǒng zhǒng sè xiàng jiē lìng jiàn,cǐ hù yù shén zhī suǒ guān。

 种种色相皆令见,此护育神之所观。

 rú lái wǎng xī niàn niàn zhōng,xī jìng fāng biàn cí bēi hǎi,

 如来往昔念念中,悉净方便慈悲海,

 jiù hù shì jiān wú bù biàn,cǐ fú lè shén zhī jiě tuō。

 救护世间无不遍,此福乐神之解脱。

 zhòng shēng yú chī cháng luàn zhuó,qí xīn jiān dú shén kě wèi,

 众生愚痴常乱浊,其心坚毒甚可畏,

 rú lái cí mǐn wèi chū xìng,cǐ miè yuàn shén néng wù xǐ。

 如来慈愍为出兴,此灭怨神能悟喜。

 fó xī xiū xíng wéi zhòng shēng,yī qiè yuàn yù jiē lìng mǎn,

 佛昔修行为众生,一切愿欲皆令满,

 yóu shì jù chéng gōng dé xiāng,cǐ xiàn fú shén zhī suǒ rù。”

 由是具成功德相,此现福神之所入。”

 

 fù cì,biàn zhù yī qiè zhǔ fāng shén,dé pǔ jiù hù lì jiě tuō mén;

 复次,遍住一切主方神,得普救护力解脱门;

 pǔ xiàn guāng míng zhǔ fāng shén,

 普现光明主方神,

 dé chéng bàn huà yī qiè zhòng shēng shén tōng yè jiě tuō mén;

 得成办化一切众生神通业解脱门;

 guāng xíng zhuāng yán zhǔ fāng shén,

 光行庄严主方神,

 dé pò yī qiè àn zhàng shēng xǐ lè dà guāng míng jiě tuō mén;

 得破一切闇障生喜乐大光明解脱门;

 zhōu xíng bù ài zhǔ fāng shén,

 周行不碍主方神,

 dé pǔ xiàn yī qiè chù bù táng láo jiě tuō mén;

 得普现一切处不唐劳解脱门;

 yǒng duàn mí huò zhǔ fāng shén,

 永断迷惑主方神,

 dé shì xiàn děng yī qiè zhòng shēng shù míng hào fā shēng gōng dé jiě tuō mén;

 得示现等一切众生数名号发生功德解脱门;

 biàn yóu jìng kōng zhǔ fāng shén,

 遍游净空主方神,

 dé héng fā miào yīn lìng tīng zhě jiē huān xǐ jiě tuō mén;

 得恒发妙音令听者皆欢喜解脱门;

 yún chuáng dà yīn zhǔ fāng shén,

 云幢大音主方神,

 dé rú lóng pǔ yǔ lìng zhòng shēng huān xǐ jiě tuō mén;

 得如龙普雨令众生欢喜解脱门;

 jì mù wú luàn zhǔ fāng shén,

 髻目无乱主方神,

 dé shì xiàn yī qiè zhòng shēng yè wú chā bié zì zài lì jiě tuō mén;

 得示现一切众生业无差别自在力解脱门;

 pǔ guān shì yè zhǔ fāng shén,

 普观世业主方神,

 dé guān chá yī qiè qù shēng zhōng zhǒng zhǒng yè jiě tuō mén;

 得观察一切趣生中种种业解脱门;

 zhōu biàn yóu lǎn zhǔ fāng shén,

 周遍游览主方神,

 dé suǒ zuò shì jiē jiū jìng shēng yī qiè zhòng shēng huān xǐ jiě tuō mén。

 得所作事皆究竟生一切众生欢喜解脱门。

 

 ěr shí,biàn zhù yī qiè zhǔ fāng shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,遍住一切主方神,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè zhǔ fāng shén zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切主方神众而说颂言:

 

 “rú lái zì zài chū shì jiān,jiào huà yī qiè zhū qún shēng,

 “如来自在出世间,教化一切诸群生,

 pǔ shì fǎ mén lìng wù rù,xī shǐ dàng chéng wú shàng zhì。

 普示法门令悟入,悉使当成无上智。

 shén tōng wú liàng děng zhòng shēng,suí qí suǒ lè shì zhū xiàng,

 神通无量等众生,随其所乐示诸相,

 jiàn zhě jiē méng chū lí kǔ,cǐ xiàn guāng shén jiě tuō lì。

 见者皆蒙出离苦,此现光神解脱力。

 fó yú àn zhàng zhòng shēng hǎi,wèi xiàn fǎ jù dà guāng míng,

 佛于闇障众生海,为现法炬大光明,

 qí guāng pǔ zhào wú bú jiàn,cǐ xíng zhuāng yán zhī jiě tuō。

 其光普照无不见,此行庄严之解脱。

 jù zú shì jiàn zhòng zhǒng yīn,pǔ zhuǎn fǎ lún wú bù jiě,

 具足世间种种音,普转法錀无不解,

 zhòng shēng tīng zhě fán nǎo miè,cǐ biàn wǎng shén zhī suǒ wù。

 众生听者烦恼灭,此遍往神之所悟。

 yī qiè shì jiān suǒ yǒu míng,fó míng děng bǐ ér chū shēng,

 一切世间所有名,佛名等彼而出生,

 xī shǐ zhòng shēng lí chī huò,cǐ duàn mí shén suǒ xíng chǔ。

 悉使众生离痴惑,此断迷神所行处。

 ruò yǒu zhòng shēng zhì fó qián,dé wén rú lái měi miào yīn,

 若有众生至佛前,得闻如来美妙音,

 mò bù xīn shēng dà huān xǐ,biàn yóu xū kōng wù sī fǎ。

 莫不心生大欢喜,遍游虚空悟斯法。

 fó yú yī yī chà nà zhōng,pǔ yǔ wú biān dà fǎ yǔ,

 佛于一一刹那中,普雨无边大法雨,

 xī shǐ zhòng shēng fán nǎo miè,cǐ yún chuáng shén suǒ le zhī。

 悉使众生烦恼灭,此云幢神所了知。

 yī qiè shì jiān zhū yè hǎi,fó xī kāi shì děng wú yì,

 一切世间诸业海,佛悉开示等无异,

 pǔ shǐ zhòng shēng chú yè huò,cǐ jì mù shén zhī suǒ le。

 普使众生除业惑,此髻目神之所了。

 yī qiè zhì dì wú yǒu biān,yī qiè zhòng shēng zhǒng zhǒng xīn,

 一切智地无有边,一切众生种种心,

 rú lái zhào jiàn xī míng liǎo,cǐ guǎng dà mén guān shì rù。

 如来照见悉明了,此广大门观世入。

 fó yú wǎng xī xiū zhū xíng,wú liàng zhū dù xī yuán mǎn,

 佛于往昔修诸行,无量诸度悉圆满,

 dà cí āi mǐn lì zhòng shēng,cǐ biàn yóu shén zhī jiě tuō。”

 大慈哀愍利众生,此遍游神之解脱。”

 

 fù cì,jìng guāng pǔ zhào zhǔ kōng shén,

 复次,净光普照主空神,

 dé pǔ zhī zhū qù yī qiè zhòng shēng xīn jiě tuō mén;

 得普知诸趣一切众生心解脱门;

 pǔ yóu shēn guǎng zhǔ kōng shén,dé pǔ rù fǎ jiè jiě tuō mén;

 普游深广主空神,得普入法界解脱门;

 shēng jí xiáng fēng zhǔ kōng shén,

 生吉祥风主空神,

 dé le dá wú biān jìng jiè shēn xiāng jiě tuō mén;

 得了达无边境界身相解脱门;

 lí zhàng ān zhù zhǔ kōng shén,

 离障安住主空神,

 de néng chú yī qiè zhòng shēng yè huò zhàng jiě tuō mén;

 得能除一切众生业惑障解脱门;

 guǎng bù miào jì zhǔ kōng shén,

 广步妙髻主空神,

 dé pǔ guān chá sī wéi guǎng dà xíng hǎi jiě tuō mén;

 得普观察思惟广大行海解脱门;

 wú ài guāng yàn zhǔ kōng shén,

 无碍光焰主空神,

 dé dà bēi guāng pǔ jiù hù yī qiè zhòng shēng è nàn jiě tuō mén;

 得大悲光普救护一切众生厄难解脱门;

 wú ài shèng lì zhǔ kōng shén,

 无碍胜力主空神,

 dé pǔ rù yī qiè wú suǒ zhe fú dé lì jiě tuō mén;

 得普入一切无所著福德力解脱门;

 lí gòu guāng míng zhǔ kōng shén,

 离垢光明主空神,

 de néng lìng yī qiè zhòng shēng xīn lí zhū gài qīng jìng jiě tuō mén;

 得能令一切众生心离诸盖清净解脱门;

 shēn yuǎn miào yīn zhǔ kōng shén,

 深远妙音主空神,

 dé pǔ jiàn shí fāng zhì guāng míng jiě tuō mén;

 得普见十方智光明解脱门;

 guāng biàn shí fāng zhǔ kōng shén,

 光遍十方主空神,

 dé bù dòng běn chǔ ér pǔ xiàn shì jiān jiě tuō mén。

 得不动本处而普现世间解脱门。

 

 ěr shí,jìng guāng pǔ zhào zhǔ kōng shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,净光普照主空神,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè zhǔ kōng shén zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切主空神众而说颂言:

 

 “rú lái guǎng dà mù,qīng jìng rú xū kōng,

 “如来广大目,清净如虚空,

 pǔ jiàn zhū zhòng shēng,yī qiè xī míng liǎo。

 普见诸众生,一切悉明了。

 fó shēn dà guāng míng,biàn zhào yú shí fāng,

 佛身大光明,遍照于十方,

 chǔ chù xiàn qián zhù,pǔ yóu guān cǐ dào。

 处处现前住,普游观此道。

 fó shēn rú xū kōng,wú shēng wú suǒ qǔ,

 佛身如虚空,无生无所取,

 wú de wú zì xìng,jí xiáng fēng suǒ jiàn。

 无得无自性,吉祥风所见。

 rú lái wú liàng jié,guǎng shuō zhū shèng dào,

 如来无量劫,广说诸圣道,

 pǔ miè zhòng shēng zhàng,yuán guāng wù cǐ mén。

 普灭众生障,圆光悟此门。

 wǒ guān fó wǎng xī,suǒ jí pú tí xíng,

 我观佛往昔,所集菩提行,

 xī wèi ān shì jiān,miào jì xíng sī jìng。

 悉为安世间,妙髻行斯境。

 yī qiè zhòng shēng jiè,liú zhuǎn shēng sǐ hǎi,

 一切众生界,流转生死海,

 fó fàng miè kǔ guāng,wú ài shén néng jiàn。

 佛放灭苦光,无碍神能见。

 qīng jìng gōng dé cáng,néng wéi shì fú tián,

 清净功德藏,能为世福田,

 suí yǐ zhì kāi jué,lì shén yú cǐ wù。

 随以智开觉,力神于此悟。

 zhòng shēng chī suǒ fù,liú zhuǎn yú xiǎn dào,

 众生痴所覆,流转于险道,

 fó wèi fàng guāng míng,lí gòu shén néng zhèng。

 佛为放光明,离垢神能证。

 zhì huì wú biān jì,xī xiàn zhū guó tǔ,

 智慧无边际,悉现诸国土,

 guāng míng zhào shì jiān,miào yīn sī jiàn fó。

 光明照世间,妙音斯见佛。

 fó wèi dù zhòng shēng,xiū xíng biàn shí fāng,

 佛为度众生,修行遍十方,

 rú shì dà yuàn xīn,pǔ xiàn néng guān chá。”

 如是大愿心,普现能观察。”

 

 fù cì,wú ài guāng míng zhǔ fēng shén,

 复次,无碍光明主风神,

 dé pǔ rù fó fǎ jí yī qiè shì jiān jiě tuō mén;

 得普入佛法及一切世间解脱门;

 pǔ xiàn yǒng yè zhǔ fēng shén,

 普现勇业主风神,

 dé wú liàng guó tǔ fó chū xiàn xián guǎng dà gōng yǎng jiě tuō mén;

 得无量国土佛出现咸广大供养解脱门;

 piāo jī yún chuáng zhǔ fēng shén,

 飘击云幢主风神,

 dé yǐ xiāng fēng pǔ miè yī qiè zhòng shēng bìng jiě tuō mén;

 得以香风普灭一切众生病解脱门;

 jìng guāng zhuāng yán zhǔ fēng shén,

 净光庄严主风神,

 dé pǔ shēng yī qiè zhòng shēng shàn gēn lìng cuī miè zhòng zhàng shān jiě tuō mén;

 得普生一切众生善根令摧灭重障山解脱门;

 lì néng jié shuǐ zhǔ fēng shén,

 力能竭水主风神,

 de néng pò wú biān è mó zhòng jiě tuō mén;

 得能破无边恶魔众解脱门;

 dà shēng biàn hǒu zhǔ fēng shén,

 大声遍吼主风神,

 dé yǒng miè yī qiè zhòng shēng bù jiě tuō mén;

 得永灭一切众生怖解脱门;

 shù miǎo chuí jì zhǔ fēng shén,

 树杪垂髻主风神,

 dé rù yī qiè zhū fǎ shí xiàng biàn cái hǎi jiě tuō mén;

 得入一切诸法实相辩才海解脱门;

 pǔ xíng wú ài zhǔ fēng shén,

 普行无碍主风神,

 dé diào fú yī qiè zhòng shēng fāng biàn cáng jiě tuō mén;

 得调伏一切众生方便藏解脱门;

 zhǒng zhǒng gōng diàn zhǔ fēng shén,

 种种宫殿主风神,

 dé rù jì jìng chán dìng mén;miè jí zhòng yú chī àn jiě tuō mén;

 得入寂静禅定门灭极重愚痴闇解脱门;

 dà guāng pǔ zhào zhǔ fēng shén,

 大光普照主风神,

 dé suí shùn yī qiè zhòng shēng xíng wú ài lì jiě tuō mén。

 得随顺一切众生行无碍力解脱门。

 

 ěr shí,wú ài guāng míng zhǔ fēng shén,chéng fó wēi lì,

 尔时,无碍光明主风神,承佛威力,

 pǔ guān yī qiè zhǔ fēng shén zhòng ér shuō sòng yán:

 普观一切主风神众而说颂言:

 

 “yī qiè zhū fó fǎ shén shēn,wú ài fāng biàn pǔ néng rù,

 “一切诸佛法甚深,无碍方便普能入,

 suǒ yǒu shì jiān cháng chū xiàn,wú xiāng wú xíng wú yǐng xiàng。

 所有世间常出现,无相无形无影像。

 rǔ guān rú lái yú wǎng xī,yī niàn gōng yǎng wú biān fó,

 汝观如来于往昔,一念供养无边佛,

 rú shì yǒng měng pú tí xíng,cǐ pǔ xiàn shén néng wù le。

 如是勇猛菩提行,此普现神能悟了。

 rú lái jiù shì bù sī yì,suǒ yǒu fāng biàn wú kōng guò,

 如来救世不思议,所有方便无空过,

 xī shǐ zhòng shēng lí zhū kǔ,cǐ yún chuáng shén zhī jiě tuō。

 悉使众生离诸苦,此云幢神之解脱。

 zhòng shēng wú fú shòu zhòng kǔ,zhòng gài mì zhàng cháng mí fù,

 众生无福受众苦,重盖密障常迷覆,

 yī qiè jiē lìng dé jiě tuō,cǐ jìng guāng shén suǒ le zhī。

 一切皆令得解脱,此净光神所了知。

 rú lái guǎng dà shén tōng lì,kè tiǎn yī qiè mó jūn zhòng,

 如来广大神通力,克殄一切魔军众,

 suǒ yǒu diào fú zhū fāng biàn,yǒng jiàn wēi lì néng guān chá。

 所有调伏诸方便,勇健威力能观察。

 fó yú máo kǒng yǎn miào yīn,qí yīn pǔ biàn yú shì jiān,

 佛于毛孔演妙音,其音普遍于世间,

 yī qiè kǔ wèi jiē lìng xī,cǐ biàn hǒu shén zhī suǒ le。

 一切苦畏皆令息,此遍吼神之所了。

 fó yú yī qiè zhòng shā hǎi,bù sī yì jié cháng yǎn shuō,

 佛于一切众刹海,不思议劫常演说,

 cǐ rú lái dì miào biàn cái,shù miǎo jì shén néng wù jiě。

 此如来地妙辩才,树杪髻神能悟解。

 fó yú yī qiè fāng biàn mén,zhì rù qí zhōng xī wú ài,

 佛于一切方便门,智入其中悉无碍,

 jìng jiè wú biān wú yǔ děng,cǐ pǔ xíng shén zhī jiě tuō。

 境界无边无与等,此普行神之解脱。

 rú lái jìng jiè wú yǒu biān,chǔ chù fāng biàn jiē lìng jiàn,

 如来境界无有边,处处方便皆令见,

 ér shēn jì jìng wú zhū xiàng,zhǒng zhǒng gōng shén jiě tuō mén。

 而身寂静无诸相,种种宫神解脱门。

 rú lái jié hǎi xiū zhū xíng,yī qiè zhū lì jiē chéng mǎn,

 如来劫海修诸行,一切诸力皆成满,

 néng suí shì fǎ yīng zhòng shēng,cǐ pǔ zhào shén zhī suǒ jiàn。”

 能随世法应众生,此普照神之所见。”

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000023号    工信部ICP备案号:粤ICP备16020514号-2 2008-2017 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教