无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第三十二(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-07-16 [投稿]

大方广佛华严经》卷第三十二·十回向品第二十五之十(视频念诵版)

 

以上为《华严经》十回向品第二十五之十的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第三十二·十回向品第二十五之十(文字注音版)

 “fó zǐ!yún hé wéi pú sà mó hē sà děng fǎ jiè wú liàng huí xiàng?

 “佛子!云何为菩萨摩诃萨等法界无量回向?

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà yǐ lí gòu zēng ér xì qí dǐng,

 “佛子!此菩萨摩诃萨以离垢缯而系其顶,

 zhù fǎ shī wèi,guǎng xíng fǎ shī,qǐ dà cí bēi ān lì zhòng shēng,

 住法师位,广行法施,起大慈悲安立众生,

 yú pú tí xīn cháng xíng ráo yì wú yǒu xiū xī;

 于菩提心常行饶益无有休息;

 yǐ pú tí xīn zhǎng yǎng shàn gēn,wèi zhū zhòng shēng zuò diào yù shī,

 以菩提心长养善根,为诸众生作调御师,

 shì zhū zhòng shēng yī qiè zhì dào;

 示诸众生一切智道;

 wèi zhū zhòng shēng zuò fǎ cáng rì,shàn gēn guāng míng pǔ zhào yī qiè;

 为诸众生作法藏日,善根光明普照一切;

 yú zhū zhòng shēng qí xīn píng děng,xiū zhū shàn xíng wú yǒu xiū xī;

 于诸众生其心平等,修诸善行无有休息;

 xīn jìng wú rǎn,zhì huì zì zài,bù shě yī qiè shàn gēn dào yè;

 心净无染,智慧自在,不舍一切善根道业;

 zuò zhū zhòng shēng dà zhì shāng zhǔ,pǔ lìng dé rù ān yǐn zhèng dào;

 作诸众生大智商主,普令得入安隐正道;

 wèi zhū zhòng shēng ér zuò dǎo shǒu,lìng xiū yī qiè shàn gēn fǎ xíng;

 为诸众生而作导首,令修一切善根法行;

 wèi zhū zhòng shēng zuò bù kě huài jiān gù shàn yǒu,

 为诸众生作不可坏坚固善友,

 lìng qí shàn gēn zēng cháng chéng jiù。

 令其善根增长成就。

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà yǐ fǎ shī wéi shǒu,

 “佛子!此菩萨摩诃萨以法施为首,

 fā shēng yī qiè qīng jìng bái fǎ,shè shòu qù xiàng yī qiè zhì xīn,

 发生一切清净白法,摄受趣向一切智心,

 shū shèng yuàn lì jiū jìng jiān gù;

 殊胜愿力究竟坚固;

 chéng jiù zēng yì,jù dà wēi dé,yī shàn zhī shí,xīn wú chǎn kuáng,

 成就增益,具大威德,依善知识,心无谄诳,

 sī wéi guān chá yī qiè zhì mén wú biān jìng jiè。

 思惟观察一切智门无边境界。

 yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng:

 以此善根如是回向:

 ‘yuàn dé xiū xí、chéng jiù、zēng zhǎng guǎng dà wú ài yī qiè jìng jiè;

 ‘愿得修习、成就、增长广大无碍一切境界;

 yuàn dé yú fó zhèng jiào zhī zhōng,

 愿得于佛正教之中,

 nǎi zhì tīng wén yī jù、yī jì shòu chí yǎn shuō;

 乃至听闻一句、一偈受持演说;

 yuàn dé yì niàn yǔ fǎ jiè děng wú liàng wú biān yī qiè shì jiè qù、

 愿得忆念与法界等无量无边一切世界去、

 lái、xiàn zài yī qiè zhū fó,jì yì niàn yǐ,xiū pú sà xíng。

 来、现在一切诸佛,既忆念已,修菩萨行。

 yòu yuàn yǐ cǐ niàn fó shàn gēn,

 又愿以此念佛善根,

 wèi yī zhòng shēng yú yī shì jiè jǐn wèi lái jié xiū pú sà xíng;

 为一众生于一世界尽未来劫修菩萨行;

 rú yú yī shì jiè,jǐn fǎ jiè、xū kōng jiè、yī qiè shì jiè jiē yì rú shì;

 如于一世界,尽法界、虚空界、一切世界皆亦如是;

 rú wèi yī zhòng shēng,wèi yī qiè zhòng shēng yì fù rú shì。

 如为一众生,为一切众生亦复如是。

 yǐ shàn fāng biàn,yī yī jiē wèi jǐn wèi lái jié dà shì zhuāng yán,

 以善方便,一一皆为尽未来劫大誓庄严,

 zhōng wú lí fó shàn zhī shí xiǎng,cháng jiàn zhū fó xiàn zài qí qián,

 终无离佛善知识想,常见诸佛现在其前,

 wú yǒu yī fó chū xìng yú shì bù dé qīn jìn。

 无有一佛出兴于世不得亲近。

 yī qiè zhū fó jí zhū pú sà suǒ zàn suǒ shuō qīng jìng fàn xíng,

 一切诸佛及诸菩萨所赞所说清净梵行,

 shì yuàn xiū xíng,xī lìng yuán mǎn,suǒ wèi:

 誓愿修行,悉令圆满,所谓:

 bù pò fàn xíng、bù quē fàn xíng、bù zá fàn xíng、wú diàn fàn xíng、

 不破梵行、不缺梵行、不杂梵行、无玷梵行、

 wú shī fàn xíng、wú néng bì fàn xíng、fó suǒ zàn fàn xíng、

 无失梵行、无能蔽梵行、佛所赞梵行、

 wú suǒ yī fàn xíng、wú suǒ de fàn xíng、zēng yì pú sà qīng jìng fàn xíng、

 无所依梵行、无所得梵行、增益菩萨清净梵行、

 sān shì zhū fó suǒ xíng fàn xíng、wú ài fàn xíng、wú zhe fàn xíng、

 三世诸佛所行梵行、无碍梵行、无著梵行、

 wú zhēng fàn xíng、wú miè fàn xíng、ān zhù fàn xíng、wú bǐ fàn xíng、

 无诤梵行、无灭梵行、安住梵行、无比梵行、

 wú dòng fàn xíng、wú luàn fàn xíng、wú huì fàn xíng。’

 无动梵行、无乱梵行、无恚梵行。’

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà ruò néng wéi jǐ xiū xíng rú shì qīng jìng fàn xíng,

 “佛子!菩萨摩诃萨若能为己修行如是清净梵行,

 zé néng pǔ wèi yī qiè zhòng shēng,lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé ān zhù;

 则能普为一切众生,令一切众生皆得安住;

 lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé kāi xiǎo lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé chéng jiù;

 令一切众生皆得开晓;令一切众生皆得成就;

 lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé qīng jìng lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé wú gòu;

 令一切众生皆得清净;令一切众生皆得无垢;

 lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé zhào míng lìng yī qiè zhòng shēng lí zhū chén rǎn;

 令一切众生皆得照明;令一切众生离诸尘染;

 lìng yī qiè zhòng shēng wú zhū zhàng yì lìng yī qiè zhòng shēng lí zhū rè nǎo;

 令一切众生无诸障翳;令一切众生离诸热恼;

 lìng yī qiè zhòng shēng lí zhū chán fù lìng yī qiè zhòng shēng yǒng lí zhū è;

 令一切众生离诸缠缚;令一切众生永离诸恶;

 lìng yī qiè zhòng shēng wú zhū nǎo hài,bì jìng qīng jìng。

 令一切众生无诸恼害,毕竟清净。

 hé yǐ gù?pú sà mó hē sà zì yú fàn xíng bù néng qīng jìng,

 何以故?菩萨摩诃萨自于梵行不能清净,

 bù néng lìng tā ér dé qīng jìng;

 不能令他而得清净;

 zì yú fàn xíng ér yǒu tuì zhuǎn,bù néng lìng tā wú yǒu tuì zhuǎn;

 自于梵行而有退转,不能令他无有退转;

 zì yú fàn xíng ér yǒu shī huài,bù néng lìng tā wú yǒu shī huài;

 自于梵行而有失坏,不能令他无有失坏;

 zì yú fàn xíng ér yǒu yuǎn lí,bù néng lìng tā cháng bù yuǎn lí;

 自于梵行而有远离,不能令他常不远离;

 zì yú fàn xíng ér yǒu xiè dài,bù néng lìng tā bù shēng xiè dài;

 自于梵行而有懈怠,不能令他不生懈怠;

 zì yú fàn xíng bù shēng xìn jiě,bù néng lìng tā xīn shēng xìn jiě;

 自于梵行不生信解,不能令他心生信解;

 zì yú fàn xíng ér bù ān zhù,bù néng lìng tā ér dé ān zhù;

 自于梵行而不安住,不能令他而得安住;

 zì yú fàn xíng ér bù zhèng rù,bù néng lìng tā xīn dé zhèng rù;

 自于梵行而不证入,不能令他心得证入;

 zì yú fàn xíng ér yǒu fàng shě,bù néng lìng tā héng bù fàng shě;

 自于梵行而有放舍,不能令他恒不放舍;

 zì yú fàn xíng ér yǒu sàn dòng,bù néng lìng tā xīn bù sàn dòng。

 自于梵行而有散动,不能令他心不散动。

 hé yǐ gù?pú sà mó hē sà zhù wú dào xíng,shuō wú dào fǎ,

 何以故?菩萨摩诃萨住无倒行,说无倒法,

 suǒ yán chéng shí,rú shuō xiū xíng,jìng shēn、kǒu、yì,

 所言诚实,如说修行,净身、口、意,

 lí zhū zá rǎn,zhù wú ài xíng,miè yī qiè zhàng。

 离诸杂染,住无碍行,灭一切障。

 pú sà mó hē sà zì dé jìng xīn,wèi tā yǎn shuō qīng jìng xīn fǎ;

 菩萨摩诃萨自得净心,为他演说清净心法;

 zì xiū hé rěn,yǐ zhū shàn gēn diào fú qí xīn,lìng tā hé rěn,

 自修和忍,以诸善根调伏其心,令他和忍,

 yǐ zhū shàn gēn diào fú qí xīn;

 以诸善根调伏其心;

 zì lí yí huǐ,yì lìng tā rén yǒng lí yí huǐ;

 自离疑悔,亦令他人永离疑悔;

 zì dé jìng xìn,yì lìng tā dé bù huài jìng xìn;

 自得净信,亦令他得不坏净信;

 zì zhù zhèng fǎ,yì lìng zhòng shēng ān zhù zhèng fǎ。

 自住正法,亦令众生安住正法。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ fǎ shī suǒ shēng shàn gēn rú shì huí xiàng,

 “佛子!菩萨摩诃萨复以法施所生善根如是回向,

 suǒ wèi:‘yuàn wǒ huò dé yī qiè zhū fó wú jìn fǎ mén,

 所谓:‘愿我获得一切诸佛无尽法门,

 pǔ wèi zhòng shēng fēn bié jiě shuō,jiē lìng huān xǐ,

 普为众生分别解说,皆令欢喜

 xīn dé mǎn zú,cuī miè yī qiè wài dào yì lùn。

 心得满足,摧灭一切外道异论。

 yuàn wǒ néng wéi yī qiè zhòng shēng yǎn shuō sān shì zhū fó fǎ hǎi,

 愿我能为一切众生演说三世诸佛法海,

 yú yī yī fǎ shēng qǐ、yī yī fǎ yì lǐ、yī yī fǎ míng yán、yī yī fǎ ān lì、

 于一一法生起、一一法义理、一一法名言、一一法安立、

 yī yī fǎ jiě shuō、yī yī fǎ xiǎn shì、yī yī fǎ mén hù、yī yī fǎ wù rù、

 一一法解说、一一法显示、一一法门户、一一法悟入、

 yī yī fǎ guān chá、yī yī fǎ fēn wèi,xī dé wú biān wú jìn fǎ cáng,

 一一法观察、一一法分位,悉得无边无尽法藏,

 huò wú suǒ wèi,jù sì biàn cái,guǎng wéi zhòng shēng fēn bié jiě shuō,

 获无所畏,具四辩才,广为众生分别解说,

 qióng wèi lái jì ér wú yǒu jǐn。wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng lì shèng zhì yuàn,

 穷未来际而无有尽。为欲令一切众生立胜志愿,

 chū shēng wú ài、wú miù shī biàn;

 出生无碍、无谬失辩;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng jiē shēng huān xǐ,

 为欲令一切众生皆生欢喜,

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù yī qiè jìng fǎ guāng míng,

 为欲令一切众生成就一切净法光明,

 suí qí lèi yīn,yǎn shuō wú duàn:

 随其类音,演说无断:

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng shēn xìn huān xǐ,

 为欲令一切众生深信欢喜,

 zhù yī qiè zhì,biàn le zhū fǎ,bǐ wú mí huò,zuò shì niàn yán:

 住一切智,辨了诸法,俾无迷惑,作是念言:

 wǒ dāng pǔ yú yī qiè shì jiè,wèi zhū zhòng shēng yī jīng yī qín xiū xí,

 我当普于一切世界,为诸众生一精一勤修习,

 dé biàn fǎ jiè wú liàng zì zài shēn,dé biàn fǎ jiè wú liàng guǎng dà xīn,

 得遍法界无量自在身,得遍法界无量广大心,

 jù děng fǎ jiè wú liàng qīng jìng yīn shēng,

 具等法界无量清净音声,

 xiàn děng fǎ jiè wú liàng zhòng huì dào chǎng,

 现等法界无量众会道场,

 xiū děng fǎ jiè wú liàng pú sà yè,dé děng fǎ jiè wú liàng pú sà zhù,

 修等法界无量菩萨业,得等法界无量菩萨住,

 zhèng děng fǎ jiè wú liàng pú sà píng děng,xué děng fǎ jiè wú liàng pú sà fǎ,

 证等法界无量菩萨平等,学等法界无量菩萨法,

 zhù děng fǎ jiè wú liàng pú sà xíng,rù děng fǎ jiè wú liàng pú sà huí xiàng。’

 住等法界无量菩萨行,入等法界无量菩萨回向。’

 shì wèi pú sà mó hē sà yǐ zhū shàn gēn ér huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨以诸善根而为回向,

 wèi lìng zhòng shēng xī dé chéng jiù yī qiè zhì gù。

 为令众生悉得成就一切智故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,

 “佛子!菩萨摩诃萨复以善根如是回向,

 suǒ wèi:‘wèi yù jiàn děng fǎ jiè wú liàng zhū fó,

 所谓:‘为欲见等法界无量诸佛,

 diào fú děng fǎ jiè wú liàng zhòng shēng,zhù chí děng fǎ jiè wú liàng fú shā,

 调伏等法界无量众生,住持等法界无量佛刹,

 zhèng děng fǎ jiè wú liàng pú sà zhì,huò děng fǎ jiè wú liàng wú suǒ wèi,

 证等法界无量菩萨智,获等法界无量无所畏,

 chéng děng fǎ jiè wú liàng zhū pú sà tuó luó ní,

 成等法界无量诸菩萨陀罗尼,

 dé děng fǎ jiè wú liàng zhū pú sà bù sī yì zhù,jù děng fǎ jiè wú liàng gōng dé,

 得等法界无量诸菩萨不思议住,具等法界无量功德,

 mǎn děng fǎ jiè wú liàng lì yì zhòng shēng shàn gēn;

 满等法界无量利益众生善根;

 yòu yuàn yǐ cǐ shàn gēn gù,lìng wǒ dé fú dé píng děng、

 又愿以此善根故,令我得福德平等、

 zhì huì píng děng、lì píng děng、wú wèi píng děng、qīng jìng píng děng、

 智慧平等、力平等、无畏平等、清净平等、

 zì zài píng děng、zhèng jué píng děng、shuō fǎ píng děng、

 自在平等、正觉平等、说法平等、

 yì píng děng、jué dìng píng děng、yī qiè shén tōng píng děng,

 义平等、决定平等、一切神通平等,

 rú shì děng fǎ jiē xī yuán mǎn。rú wǒ suǒ de,

 如是等法皆悉圆满。如我所得,

 yuàn yī qiè zhòng shēng yì rú shì de,rú wǒ wú yì。’

 愿一切众生亦如是得,如我无异。’

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,

 “佛子!菩萨摩诃萨复以善根如是回向,

 suǒ wèi:‘rú fǎ jiè wú liàng,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 所谓:‘如法界无量,善根回向亦复如是,

 suǒ de zhì huì zhōng wú yǒu liàng;rú fǎ jiè wú biān,

 所得智慧终无有量;如法界无边,

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,jiàn yī qiè fú,wú yǒu qí biān;

 善根回向亦复如是,见一切佛,无有其边;

 rú fǎ jiè wú xiàn,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 如法界无限,善根回向亦复如是,

 yì zhū fú shā wú yǒu qí xiàn;rú fǎ jiè wú jì,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 诣诸佛刹无有齐限;如法界无际,善根回向亦复如是,

 yú yī qiè shì jiè xiū pú sà xíng wú yǒu yá jì;rú fǎ jiè wú duàn,

 于一切世界修菩萨行无有涯际;如法界无断,

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,zhù yī qiè zhì yǒng bù duàn jué;

 善根回向亦复如是,住一切智永不断绝;

 rú fǎ jiè yī xìng,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 如法界一性,善根回向亦复如是,

 yǔ yī qiè zhòng shēng tóng yī zhì xìng;rú fǎ jiè zì xìng qīng jìng,

 与一切众生同一智性;如法界自性清净,

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,lìng yī qiè zhòng shēng jiū jìng qīng jìng;

 善根回向亦复如是,令一切众生究竟清净;

 rú fǎ jiè suí shùn,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 如法界随顺,善根回向亦复如是,

 lìng yī qiè zhòng shēng xī jiē suí shùn pǔ xián xíng yuàn;

 令一切众生悉皆随顺普贤行愿;

 rú fǎ jiè zhuāng yán,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 如法界庄严,善根回向亦复如是,

 lìng yī qiè zhòng shēng yǐ pǔ xián xíng ér wèi zhuāng yán;

 令一切众生以普贤行而为庄严;

 rú fǎ jiè bù kě shī huài,shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 如法界不可失坏,善根回向亦复如是,

 lìng zhū pú sà yǒng bù shī huài zhū qīng jìng xíng。’

 令诸菩萨永不失坏诸清净行。’

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,

 “佛子!菩萨摩诃萨复以此善根如是回向,

 suǒ wèi:‘yuàn yǐ cǐ shàn gēn,chéng shì yī qiè zhū fú pú sà jiē lìng huān xǐ;

 所谓:‘愿以此善根,承事一切诸佛菩萨皆令欢喜;

 yuàn yǐ cǐ shàn gēn,sù dé qù rù yī qiè zhì xìng;

 愿以此善根,速得趣入一切智性;

 yuàn yǐ cǐ shàn gēn,biàn yī qiè chù,xiū yī qiè zhì;

 愿以此善根,遍一切处,修一切智;

 yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng cháng dé wǎng jìn yī qiè zhū fú;

 愿以此善根,令一切众生常得往觐一切诸佛;

 yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng cháng jiàn zhū fú,

 愿以此善根,令一切众生常见诸佛,

 néng zuò fó shì;yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng héng dé jiàn fú,

 能作佛事;愿以此善根,令一切众生恒得见佛,

 bù yú fó shì shēng dài màn xīn;yuàn yǐ cǐ shàn gēn,

 不于佛事生怠慢心;愿以此善根,

 lìng yī qiè zhòng shēng cháng dé jiàn fú, xīn xǐ qīng jìng,

 令一切众生常得见佛,心喜清净,

 wú yǒu tuì zhuǎn;yuàn yǐ cǐ shàn gēn,

 无有退转;愿以此善根,

 lìng yī qiè zhòng shēng cháng dé jiàn fú,xīn shàn jiě le;

 令一切众生常得见佛,心善解了;

 yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng cháng dé jiàn fú,

 愿以此善根,令一切众生常得见佛,

 bù shēng zhí zhuó;yuàn yǐ cǐ shàn gēn,

 不生执著;愿以此善根,

 lìng yī qiè zhòng shēng cháng dé jiàn fú,le dá wú ài;

 令一切众生常得见佛,了达无碍;

 yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng cháng dé jiàn fú,

 愿以此善根,令一切众生常得见佛,

 chéng pǔ xián xíng;yuàn yǐ cǐ shàn gēn,

 成普贤行;愿以此善根,

 lìng yī qiè zhòng shēng cháng jiàn zhū fú,xiàn zài qí qián,

 令一切众生常见诸佛,现在其前,

 wú shí zàn shě;yuàn yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng cháng jiàn zhū fú,

 无时暂舍;愿以此善根,令一切众生常见诸佛,

 chū shēng pú sà wú liàng zhū lì;yuàn yǐ cǐ shàn gēn,

 出生菩萨无量诸力;愿以此善根,

 lìng yī qiè zhòng shēng cháng jiàn zhū fú,yú yī qiè fǎ yǒng bù wàng shī。’

 令一切众生常见诸佛,于一切法永不忘失。’

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yòu yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,

 “佛子!菩萨摩诃萨又以诸善根如是回向,

 suǒ wèi:‘rú fǎ jiè wú qǐ xìng huí xiàng、rú fǎ jiè gēn běn xìng huí xiàng、

 所谓:‘如法界无起性回向、如法界根本性回向、

 rú fǎ jiè zì tǐ xìng huí xiàng、rú fǎ jiè wú yī xìng huí xiàng、

 如法界自体性回向、如法界无依性回向、

 rú fǎ jiè wú wàng shī xìng huí xiàng、rú fǎ jiè kōng wú xìng huí xiàng、

 如法界无忘失性回向、如法界空无性回向、

 rú fǎ jiè jì jìng xìng huí xiàng、rú fǎ jiè wú chǔ suǒ xìng huí xiàng、

 如法界寂静性回向、如法界无处所性回向、

 rú fǎ jiè wú qiān dòng xìng huí xiàng、rú fǎ jiè wú chā bié xìng huí xiàng。’

 如法界无迁动性回向、如法界无差别性回向。’

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ fǎ shī suǒ yǒu xuān shì、

 “佛子!菩萨摩诃萨复以法施所有宣示、

 suǒ yǒu kāi wù jí yīn cǐ qǐ yī qiè shàn gēn rú shì huí xiàng,

 所有开悟及因此起一切善根如是回向,

 suǒ wèi:‘yuàn yī qiè zhòng shēng chéng pú sà fǎ shī,

 所谓:‘愿一切众生成菩萨法师,

 cháng wèi zhū fú zhī suǒ hù niàn;yuàn yī qiè zhòng shēng zuò wú shàng fǎ shī,

 常为诸佛之所护念;愿一切众生作无上法师,

 fāng biàn ān lì yī qiè zhòng shēng yú yī qiè zhì;

 方便安立一切众生于一切智;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zuò wú qū fǎ shī,yī qiè wèn nàn mò néng qióng jìn;

 愿一切众生作无屈法师,一切问难莫能穷尽;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zuò wú ài fǎ shī,dé yī qiè fǎ wú ài guāng míng;

 愿一切众生作无碍法师,得一切法无碍光明;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zuò zhì cáng fǎ shī,néng shàn qiǎo shuō yī qiè fó fǎ;

 愿一切众生作智藏法师,能善巧说一切佛法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng zhū rú lái zì zài fǎ shī,

 愿一切众生成诸如来自在法师,

 shàn néng fēn bié rú lái zhì huì;yuàn yī qiè zhòng shēng zuò rú yǎn fǎ shī,

 善能分别如来智慧;愿一切众生作如眼法师,

 shuō rú shí fǎ,bù yóu tā jiào;

 说如实法,不由他教;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zuò yì chí yī qiè fó fǎ fǎ shī,rú lǐ yǎn shuō,

 愿一切众生作忆持一切佛法法师,如理演说,

 bù wéi jù yì;yuàn yī qiè zhòng shēng zuò xiū xíng wú xiāng dào fǎ shī,

 不违句义;愿一切众生作修行无相道法师,

 yǐ zhū miào xiāng ér zì zhuāng yán,fàng wú liàng guāng,

 以诸妙相而自庄严,放无量光,

 shàn rù zhū fǎ;yuàn yī qiè zhòng shēng zuò dà shēn fǎ shī,

 善入诸法;愿一切众生作大身法师,

 qí shēn pǔ biàn yī qiè guó tǔ,xìng dà fǎ yún,yǔ zhū fó fǎ;

 其身普遍一切国土,兴大法云,雨诸佛法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zuò hù fǎ cáng fǎ shī,jiàn wú shèng chuáng,

 愿一切众生作护法藏法师,建无胜幢,

 hù zhū fó fǎ,lìng zhèng fǎ hǎi wú suǒ quē jiǎn;

 护诸佛法,令正法海无所缺减;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zuò yī qiè fǎ rì fǎ shī,dé fú biàn cái,

 愿一切众生作一切法日法师,得佛辩才,

 qiǎo shuō zhū fǎ;yuàn yī qiè zhòng shēng zuò miào yīn fāng biàn fǎ shī,

 巧说诸法;愿一切众生作妙音方便法师,

 shàn shuō wú biān fǎ jiè zhī cáng;

 善说无边法界之藏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zuò dào fǎ bǐ àn fǎ shī,

 愿一切众生作到法彼岸法师,

 yǐ zhì shén tōng kāi zhèng fǎ cáng;

 以智神通开正法藏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zuò ān zhù zhèng fǎ fǎ shī,

 愿一切众生作安住正法法师,

 yǎn shuō rú lái jiū jìng zhì huì;yuàn yī qiè zhòng shēng zuò le dá zhū fǎ fǎ shī,

 演说如来究竟智慧;愿一切众生作了达诸法法师,

 néng shuō wú liàng wú jìn gōng dé;

 能说无量无尽功德;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zuò bù kuáng shì jiān fǎ shī,

 愿一切众生作不诳世间法师,

 néng yǐ fāng biàn lìng rù shí jì;

 能以方便令入实际;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zuò pò zhū mó zhòng fǎ shī,

 愿一切众生作破诸魔众法师,

 shàn néng jué zhī yī qiè mó yè;

 善能觉知一切魔业;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zuò zhū fú suǒ shè shòu fǎ shī,

 愿一切众生作诸佛所摄受法师,

 lí wǒ、wǒ suǒ shè shòu zhī xīn;

 离我、我所摄受之心;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zuò ān yǐn yī qiè shì jiān fǎ shī,

 愿一切众生作安隐一切世间法师,

 chéng jiù pú sà shuō fǎ yuàn lì。’

 成就菩萨说法愿力。’

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,

 “佛子!菩萨摩诃萨复以诸善根如是回向,

 suǒ wèi:‘bù yǐ qǔ zhe yè gù huí xiàng,bù yǐ qǔ zhe bào gù huí xiàng,

 所谓:‘不以取著业故回向,不以取著报故回向,

 bù yǐ qǔ zhe xīn gù huí xiàng,bù yǐ qǔ zhe fǎ gù huí xiàng,

 不以取著心故回向,不以取著法故回向,

 bù yǐ qǔ zhe shì gù huí xiàng,bù yǐ qǔ zhe yīn gù huí xiàng,

 不以取著事故回向,不以取著因故回向,

 bù yǐ qǔ zhe yǔ yán yīn shēng gù huí xiàng,

 不以取著语言音声故回向,

 bù yǐ qǔ zhù míng jù wén shēn gù huí xiàng,

 不以取著名句文身故回向,

 bù yǐ qǔ zhe huí xiàng gù huí xiàng,

 不以取著回向故回向,

 bù yǐ qǔ zhe lì yì zhòng shēng gù huí xiàng。’

 不以取著利益众生故回向。’

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,

 “佛子!菩萨摩诃萨复以善根如是回向,

 suǒ wèi:‘bù wéi dān zhe sè jìng jiè gù huí xiàng,

 所谓:‘不为耽著色境界故回向,

 bù wéi dān zhe shēng、xiāng、wèi、chù、fǎ jìng jiè gù huí xiàng,

 不为耽著声、香、味、触、法境界故回向,

 bù wéi qiú shēng tiān gù huí xiàng,bù wéi qiú yù lè gù huí xiàng,

 不为求生天故回向,不为求欲乐故回向,

 bù wéi zhe yù jìng jiè gù huí xiàng,bù wéi qiú juàn shǔ gù huí xiàng,

 不为著欲境界故回向,不为求眷属故回向,

 bù wéi qiú zì zài gù huí xiàng,bù wéi qiú shēng sǐ lè gù huí xiàng,

 不为求自在故回向,不为求生死乐故回向,

 bù wéi zhe shēng sǐ gù huí xiàng,bù wéi lè zhū yǒu gù huí xiàng,

 不为著生死故回向,不为乐诸有故回向,

 bù wéi qiú hé hé lè gù huí xiàng,bù wéi qiú kě lè zhe chù gù huí xiàng,

 不为求和合乐故回向,不为求可乐著处故回向,

 bù wéi huái dú hài xīn gù huí xiàng,bù huài shàn gēn gù huí xiàng,

 不为怀毒害心故回向,不坏善根故回向,

 bù yī sān jiè gù huí xiàng,bù zhe zhū chán jiě tuō sān mèi gù huí xiàng,

 不依三界故回向,不著诸禅解脱三昧故回向,

 bú zhù shēng wén、pì zhī fó chéng gù huí xiàng。

 不住声闻、辟支佛乘故回向。

 dàn wèi jiào huà diào fú yī qiè zhòng shēng gù huí xiàng;

 但为教化调伏一切众生故回向;

 dàn wèi chéng mǎn yī qiè zhì zhì gù huí xiàng;

 但为成满一切智智故回向;

 dàn wèi dé wú ài zhì gù huí xiàng;

 但为得无碍智故回向;

 dàn wèi dé wú zhàng ài qīng jìng shàn gēn gù huí xiàng;

 但为得无障碍清净善根故回向;

 dàn wèi lìng yī qiè zhòng shēng chāo chū shēng sǐ zhèng dà zhì huì gù huí xiàng;

 但为令一切众生超出生死证大智慧故回向;

 dàn wèi lìng dà pú tí xīn rú jīn gāng bù kě huài gù huí xiàng;

 但为令大菩提心如金刚不可坏故回向;

 dàn wèi chéng jiù jiū jìng bù sǐ fǎ gù huí xiàng;

 但为成就究竟不死法故回向;

 dàn wèi yǐ wú liàng zhuāng yán zhuāng yán fú zhǒng xìng,

 但为以无量庄严庄严佛种性,

 shì xiàn yī qiè zhì zì zài gù huí xiàng;

 示现一切智自在故回向;

 dàn wèi qiú pú sà yī qiè fǎ míng dà shén tōng zhì gù huí xiàng;

 但为求菩萨一切法明大神通智故回向;

 dàn wèi yú jǐn fǎ jiè、xū kōng jiè yī qiè fú shā,

 但为于尽法界、虚空界一切佛刹,

 xíng pǔ xián xíng yuán mǎn bù tuì,bèi jiān gù dà yuàn kǎi,

 行普贤行圆满不退,被坚固大愿铠,

 lìng yī qiè zhòng shēng zhù pǔ xián dì gù huí xiàng;

 令一切众生住普贤地故回向;

 dàn wèi jǐn wèi lái jié dù tuō zhòng shēng cháng wú xiū xī,

 但为尽未来劫度脱众生常无休息,

 shì xiàn yī qiè zhì dì wú ài guāng míng héng bù duàn gù huí xiàng。’

 示现一切智地无碍光明恒不断故回向。’

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ bǐ shàn gēn huí xiàng shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨以彼善根回向时,

 yǐ rú shì xīn huí xiàng,suǒ wèi:‘yǐ běn xìng píng děng xīn huí xiàng,

 以如是心回向,所谓:‘以本性平等心回向,

 yǐ fǎ xìng píng děng xīn huí xiàng,

 以法性平等心回向,

 yǐ yī qiè zhòng shēng wú liàng píng děng xīn huí xiàng,

 以一切众生无量平等心回向,

 yǐ wú zhēng píng děng xīn huí xiàng,

 以无诤平等心回向,

 yǐ zì xìng wú suǒ qǐ píng děng xīn huí xiàng,

 以自性无所起平等心回向,

 yǐ zhī zhū fǎ wú luàn xīn huí xiàng,yǐ rù sān shì píng děng xīn huí xiàng,

 以知诸法无乱心回向,以入三世平等心回向,

 yǐ chū shēng sān shì zhū fú zhǒng xìng xīn huí xiàng,

 以出生三世诸佛种性心回向,

 yǐ dé bù tuì shī shén tōng xīn huí xiàng,

 以得不退失神通心回向,

 yǐ shēng chéng yī qiè zhì xíng xīn huí xiàng。

 以生成一切智行心回向。

 yòu wèi lìng yī qiè zhòng shēng yǒng lí yī qiè dì yù gù huí xiàng;

 又为令一切众生永离一切地狱故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng bù rù chù shēng qù gù huí xiàng;

 为令一切众生不入畜生趣故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng bù wǎng yán luó wáng chù gù huí xiàng;

 为令一切众生不往阎罗王处故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng chú miè yī qiè zhàng dào fǎ gù huí xiàng;

 为令一切众生除灭一切障道法故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng mǎn zú yī qiè shàn gēn gù huí xiàng;

 为令一切众生满足一切善根故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng néng yìng shí zhuǎn fǎ lún,

 为令一切众生能应时转法轮,

 lìng yī qiè huān xǐ gù huí xiàng;

 令一切欢喜故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng rù shí lì lún gù huí xiàng;

 为令一切众生入十力轮故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng mǎn zú pú sà wú biān qīng jìng fǎ yuàn gù huí xiàng;

 为令一切众生满足菩萨无边清净法愿故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng suí shùn yī qiè shàn zhī shí jiào,

 为令一切众生随顺一切善知识教,

 pú tí xīn qì dé mǎn zú gù huí xiàng;

 菩提心器得满足故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng shòu chí xiū xíng shén shēn fó fǎ,

 为令一切众生受持修行甚深佛法,

 dé yī qiè fú zhì guāng míng gù huí xiàng

 得一切佛智光明故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xiū zhū pú sà wú zhàng ài xíng cháng xiàn qián gù huí xiàng;

 为令一切众生修诸菩萨无障碍行常现前故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng cháng jiàn zhū fú xiàn qí qián gù huí xiàng;

 为令一切众生常见诸佛现其前故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng qīng jìng fǎ guāng míng cháng xiàn qián gù huí xiàng;

 为令一切众生清净法光明常现前故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng wú wèi dà pú tí xīn cháng xiàn qián gù huí xiàng;

 为令一切众生无畏大菩提心常现前故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng pú sà bù sī yì zhì cháng xiàn qián gù huí xiàng;

 为令一切众生菩萨不思议智常现前故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng pǔ jiù hù zhòng shēng,

 为令一切众生普救护众生,

 lìng qīng jìng dà bēi xīn cháng xiàn qián gù huí xiàng;

 令清净大悲心常现前故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yǐ bù kě shuō bù kě shuō shèng miào zhuāng yán jù zhuāng yán yī qiè zhū fú shā gù huí xiàng;

 为令一切众生以不可说不可说胜妙庄严具庄严一切诸佛刹故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng cuī miè yī qiè zhòng mó dòu zhēng luó wǎng yè gù huí xiàng;

 为令一切众生摧灭一切众魔斗诤罗网业故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yú yī qiè fú shā jiē wú suǒ yī xiū pú sà xíng gù huí xiàng;

 为令一切众生于一切佛刹皆无所依修菩萨行故回向;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng fà yī qiè zhǒng zhì xīn,

 为令一切众生发一切种智心,

 rù yī qiè fó fǎ guǎng dà mén gù huí xiàng。’

 入一切佛法广大门故回向。’

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yòu yǐ cǐ shàn gēn,zhèng niàn qīng jìng huí xiàng;

 “佛子!菩萨摩诃萨又以此善根,正念清净回向;

 zhì huì jué dìng huí xiàng;jǐn zhī yī qiè fó fǎ fāng biàn huí xiàng;

 智慧决定回向;尽知一切佛法方便回向;

 wèi chéng jiù wú liàng wú ài zhì gù huí xiàng;

 为成就无量无碍智故回向;

 yù mǎn zú qīng jìng shū shèng xīn gù huí xiàng;

 欲满足清净殊胜心故回向;

 wèi yī qiè zhòng shēng zhù dà cí gù huí xiàng;

 为一切众生住大慈故回向;

 wèi yī qiè zhòng shēng zhù dà bēi gù huí xiàng;

 为一切众生住大悲故回向;

 wèi yī qiè zhòng shēng zhù dà xǐ gù huí xiàng;

 为一切众生住大喜故回向;

 wèi yī qiè zhòng shēng zhù dà shě gù huí xiàng;

 为一切众生住大舍故回向;

 wèi yǒng lí èr zhe zhù shèng shàn gēn gù huí xiàng;

 为永离二著住胜善根故回向;

 wèi sī wéi guān chá fēn bié yǎn shuō yī qiè yuán qǐ fǎ gù huí xiàng;

 为思惟观察分别演说一切缘起法故回向;

 wèi lì dà yǒng měng chuáng xīn gù huí xiàng;

 为立大勇猛幢心故回向;

 wèi lì wú néng shèng chuáng cáng gù huí xiàng;

 为立无能胜幢藏故回向;

 wèi pò zhū mó zhòng gù huí xiàng;

 为破诸魔众故回向;

 wèi dé yī qiè fǎ qīng jìng wú ài xīn gù huí xiàng;

 为得一切法清净无碍心故回向;

 wèi xiū yī qiè pú sà xíng bù tuì zhuǎn gù huí xiàng;

 为修一切菩萨行不退转故回向;

 wèi dé lè qiú dì yī shèng fǎ xīn gù huí xiàng;

 为得乐求第一胜法心故回向;

 wèi dé lè qiú zhū gōng dé fǎ zì zài qīng jìng yī qiè zhì zhì xīn gù huí xiàng;

 为得乐求诸功德法自在清净一切智智心故回向;

 wèi mǎn yī qiè yuàn,chú yī qiè zhēng,dé fú zì zài wú ài qīng jìng fǎ,

 为满一切愿,除一切诤,得佛自在无碍清净法,

 wèi yī qiè zhòng shēng zhuǎn bù tuì fǎ lún gù huí xiàng;

 为一切众生转不退法轮故回向;

 wèi dé rú lái zuì shàng shū shèng fǎ zhì huì rì,

 为得如来最上殊胜法智慧日,

 bǎi qiān guāng míng zhī suǒ zhuāng yán,

 百千光明之所庄严,

 pǔ zhào yī qiè fǎ jiè zhòng shēng gù huí xiàng;

 普照一切法界众生故回向;

 wèi yù diào fú yī qiè zhòng shēng,

 为欲调伏一切众生,

 suí qí suǒ lè cháng lìng mǎn zú,bù shě běn yuàn,jǐn wèi lái jì,

 随其所乐常令满足,不舍本愿,尽未来际,

 tīng wén zhèng fǎ,xiū xí dà xíng,dé jìng zhì huì lí gòu guāng míng,

 听闻正法,修习大行,得净智慧离垢光明,

 duàn chú yī qiè jiāo màn,xiāo miè yī qiè fán nǎo,liè ài yù wǎng,

 断除一切憍慢,消灭一切烦恼,裂爱欲网,

 pò yú chī àn,jù zú wú gòu wú zhàng ài fǎ gù huí xiàng;wèi yī qiè zhòng shēng,

 破愚痴闇,具足无垢无障碍法故回向;为一切众生,

 yú ā sēng qí jié cháng qín xiū xí yī qiè zhì xíng wú yǒu tuì zhuǎn,

 于阿僧祇劫常勤修习一切智行无有退转,

 yī yī lìng dé wú ài miào huì,

 一一令得无碍妙慧,

 shì xiàn zhū fú zì zài shén tōng wú yǒu xiū xī gù huí xiàng。

 示现诸佛自在神通无有休息故回向。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨以诸善根如是回向时,

 bù yīng tān zhe sān yǒu、wǔ yù jìng jiè。hé yǐ gù?

 不应贪著三有、五欲境界。何以故?

 pú sà mó hē sà yīng yǐ wú tān shàn gēn huí xiàng,

 菩萨摩诃萨应以无贪善根回向,

 yīng yǐ wú chēn shàn gēn huí xiàng,

 应以无瞋善根回向,

 yīng yǐ wú chī shàn gēn huí xiàng,yīng yǐ bù hài shàn gēn huí xiàng,

 应以无痴善根回向,应以不害善根回向,

 yīng yǐ lí màn shàn gēn huí xiàng,yīng yǐ bù chǎn shàn gēn huí xiàng,

 应以离慢善根回向,应以不谄善根回向,

 yīng yǐ zhì zhí shàn gēn huí xiàng,yīng yǐ jīng qín shàn gēn huí xiàng,

 应以质直善根回向,应以精勤善根回向,

 yīng yǐ xiū xí shàn gēn huí xiàng。fó zǐ!

 应以修习善根回向。佛子!

 pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng shí dé jìng xìn xīn,

 菩萨摩诃萨如是回向时得净信心

 yú pú sà xíng huān xǐ rěn shòu,

 于菩萨行欢喜忍受,

 xiū xí qīng jìng dà pú sà dào;jù fú zhǒng xìng,dé fú zhì huì;

 修习清净大菩萨道;具佛种性,得佛智慧;

 shě yī qiè è,lí zhòng mó yè;qīn jìn shàn yǒu,chéng jǐ dà yuàn;

 舍一切恶,离众魔业;亲近善友,成己大愿;

 qǐng zhū zhòng shēng,shè dà shī huì。

 请诸众生,设大施会。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ cǐ fǎ shī suǒ shēng shàn gēn rú shì huí xiàng,

 “佛子!菩萨摩诃萨复以此法施所生善根如是回向,

 suǒ wèi:‘lìng yī qiè zhòng shēng,dé jìng miào yīn,dé róu ruǎn yīn,

 所谓:‘令一切众生,得净妙音,得柔软音,

 dé tiān gǔ yīn,dé wú liàng wú shù bù sī yì yīn,dé kě ài yuè yīn,

 得天鼓音,得无量无数不思议音,得可爱乐音,

 dé qīng jìng yīn,dé zhōu biàn yī qiè fú shā yīn,

 得清净音,得周遍一切佛刹音,

 dé bǎi qiān nà yóu tā bù kě shuō gōng dé zhuāng yán yīn,

 得百千那由他不可说功德庄严音,

 dé gāo yuǎn yīn,dé guǎng dà yīn,dé miè yī qiè sǎn luàn yīn,

 得高远音,得广大音,得灭一切散乱音,

 dé chōng mǎn fǎ jiè yīn,dé shè qǔ yī qiè zhòng shēng yǔ yán yīn;

 得充满法界音,得摄取一切众生语言音;

 dé yī qiè zhòng shēng wú biān yīn shēng zhì,

 得一切众生无边音声智,

 dé yī qiè qīng jìng yǔ yán yīn shēng zhì,

 得一切清净语言音声智,

 dé wú liàng yǔ yán yīn shēng zhì,dé zuì zì zài yīn rù yī qiè yīn shēng zhì;

 得无量语言音声智,得最自在音入一切音声智;

 dé yī qiè qīng jìng zhuāng yán yīn,dé yī qiè shì jiān wú yàn zú yīn,

 得一切清净庄严音,得一切世间无厌足音,

 dé jiū jìng bù xì shǔ yī qiè shì jiān yīn,dé huān xǐ yīn,dé fú qīng jìng yǔ yán yīn,

 得究竟不系属一切世间音,得欢喜音,得佛清净语言音,

 dé shuō yī qiè fó fǎ yuǎn lí chī yì míng chēng pǔ wén yīn,

 得说一切佛法远离痴翳名称普闻音,

 de lìng yī qiè zhòng shēng de yī qiè fǎ tuó luó ní zhuāng yán yīn,

 得令一切众生得一切法陀罗尼庄严音,

 dé shuō yī qiè wú liàng zhǒng fǎ yīn,

 得说一切无量种法音,

 dé pǔ zhì fǎ jiè wú liàng zhòng huì dào chǎng yīn,

 得普至法界无量众会道场音,

 dé pǔ shè chí bù kě sī yì fǎ jīn gāng jù yīn,dé kāi shì yī qiè fǎ yīn,

 得普摄持不可思议法金刚句音,得开示一切法音,

 de néng shuō bù kě shuō zì jù chā bié zhì cáng yīn,

 得能说不可说字句差别智藏音,

 dé yǎn shuō yī qiè fǎ wú suǒ zhe bù duàn yīn,

 得演说一切法无所著不断音,

 dé yī qiè fǎ guāng míng zhào yào yīn,

 得一切法光明照耀音,

 de néng lìng yī qiè shì jiān qīng jìng jiū jìng zhì yú yī qiè zhì yīn,

 得能令一切世间清净究竟至于一切智音,

 dé pǔ shè yī qiè fǎ jù yì yīn,de shén lì hù chí zì zài wú ài yīn,

 得普摄一切法句义音,得神力护持自在无碍音,

 dé dào yī qiè shì jiān bǐ àn zhì yīn。yòu yǐ cǐ shàn gēn,

 得到一切世间彼岸智音。又以此善根,

 lìng yī qiè zhòng shēng,dé bù xià liè yīn,dé wú bù wèi yīn,

 令一切众生,得不下劣音,得无怖畏音,

 dé wú rǎn zhe yīn,dé yī qiè zhòng huì dào chǎng huān xǐ yīn,

 得无染著音,得一切众会道场欢喜音,

 dé suí shùn měi miào yīn,dé shàn shuō yī qiè fó fǎ yīn,

 得随顺美妙音,得善说一切佛法音,

 dé duàn yī qiè zhòng shēng yí niàn jiē lìng jué wù yīn,

 得断一切众生疑念皆令觉悟音,

 dé jù zú biàn cái yīn,dé pǔ jué wù yī qiè zhòng shēng cháng yè shuì mián yīn。’

 得具足辩才音,得普觉悟一切众生长夜睡眠音。’

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,

 “佛子!菩萨摩诃萨复以诸善根如是回向,

 suǒ wèi:‘yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è qīng jìng fǎ shēn,

 所谓:‘愿一切众生得离众过恶清净法身,

 yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è jìng miào gōng dé,

 愿一切众生得离众过恶净妙功德,

 yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è qīng jìng miào xiāng,

 愿一切众生得离众过恶清净妙相,

 yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è qīng jìng yè guǒ,

 愿一切众生得离众过恶清净业果,

 yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è qīng jìng yī qiè zhì xīn,

 愿一切众生得离众过恶清净一切智心,

 yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è wú liàng qīng jìng pú tí xīn,

 愿一切众生得离众过恶无量清净菩提心,

 yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è le zhī zhū gēn qīng jìng fāng biàn,

 愿一切众生得离众过恶了知诸根清净方便,

 yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è qīng jìng xìn jiě,

 愿一切众生得离众过恶清净信解,

 yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è qīng jìng qín xiū wú ài xíng yuàn,

 愿一切众生得离众过恶清净勤修无碍行愿,

 yuàn yī qiè zhòng shēng de lí zhòng guò è qīng jìng zhèng niàn、

 愿一切众生得离众过恶清净正念、

 zhì huì biàn cái。’

 智慧辩才。’

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ zhū shàn gēn,

 “佛子!菩萨摩诃萨复以诸善根,

 wèi yī qiè zhòng shēng rú shì huí xiàng:

 为一切众生如是回向:

 ‘yuàn dé zhǒng zhǒng qīng jìng miào shēn,

 ‘愿得种种清净妙身,

 suǒ wèi:guāng míng shēn、lí zhuó shēn、wú rǎn shēn、qīng jìng shēn、

 所谓:光明身、离浊身、无染身、清净身、

 jí qīng jìng shēn、lí chén shēn、jí lí chén shēn、lí gòu shēn、

 极清净身、离尘身、极离尘身、离垢身、

 kě ài lè shēn、wú zhàng ài shēn。yú yī qiè shì jiè xiàn zhū yè xiàng,

 可爱乐身、无障碍身。于一切世界现诸业像,

 yú yī qiè shì jiān xiàn yán shuō xiàng,yú yī qiè gōng diàn xiàn ān lì xiàng。

 于一切世间现言说像,于一切宫殿现安立像。

 rú jìng míng jìng,zhǒng zhǒng sè xiàng zì rán xiǎn xiàn,

 如净明镜,种种色像自然显现,

 shì zhū zhòng shēng dà pú tí xíng,shì zhū zhòng shēng shén shēn miào fǎ,

 示诸众生大菩提行,示诸众生甚深妙法,

 shì zhū zhòng shēng zhǒng zhǒng gōng dé,

 示诸众生种种功德,

 shì zhū zhòng shēng xiū xíng zhī dào,

 示诸众生修行之道,

 shì zhū zhòng shēng chéng jiù zhī xíng,shì zhū zhòng shēng pú sà xíng yuàn,

 示诸众生成就之行,示诸众生菩萨行愿,

 shì zhū zhòng shēng yú yī shì jiè、yī qiè shì jiè fú xìng yú shì,

 示诸众生于一世界、一切世界佛兴于世,

 shì zhū zhòng shēng yī qiè zhū fú shén tōng biàn huà,

 示诸众生一切诸佛神通变化,

 shì zhū zhòng shēng yī qiè pú sà bù kě sī yì jiě tuō wēi lì,

 示诸众生一切菩萨不可思议解脱威力,

 shì zhū zhòng shēng chéng mǎn pǔ xián pú sà xíng yuàn yī qiè zhì xìng。’

 示诸众生成满普贤菩萨行愿一切智性。’

 pú sà mó hē sà yǐ rú shì děng wēi miào jìng shēn,

 菩萨摩诃萨以如是等微妙净身,

 fāng biàn shè qǔ yī qiè zhòng shēng,

 方便摄取一切众生,

 xī lìng chéng jiù qīng jìng gōng dé yī qiè zhì shēn。

 悉令成就清净功德一切智身。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fù yǐ fǎ shī suǒ shēng shàn gēn rú shì huí xiàng:

 “佛子!菩萨摩诃萨复以法施所生善根如是回向:

 ‘yuàn shēn suí zhù yī qiè shì jiè xiū pú sà xíng,

 ‘愿身随住一切世界修菩萨行,

 zhòng shēng jiàn zhě jiē xī bù xū,

 众生见者皆悉不虚,

 fā pú tí xīn yǒng wú tuì zhuǎn,shùn zhēn shí yì bù kě qīng dòng;

 发菩提心永无退转,顺真实义不可倾动;

 yú yī qiè shì jiè,jǐn wèi lái jié,zhù pú sà dào ér wú pí yàn;

 于一切世界,尽未来劫,住菩萨道而无疲厌;

 dà bēi jūn pǔ,liàng tóng fǎ jiè;zhī zhòng shēng gēn,yìng shí shuō fǎ,

 大悲均普,量同法界;知众生根,应时说法,

 cháng bù xiū xī;yú shàn zhī shí,xīn cháng zhèng niàn,

 常不休息;于善知识,心常正念,

 nǎi zhì bù shě yī chà nà qǐng;yī qiè zhū fú cháng xiàn zài qián,

 乃至不舍一刹那顷;一切诸佛常现在前,

 xīn cháng zhèng niàn wèi zēng zàn xiè,xiū zhū shàn gēn wú yǒu xū wěi;

 心常正念未曾暂懈,修诸善根无有虚伪;

 zhì zhū zhòng shēng yú yī qiè zhì,lìng bù tuì zhuǎn;

 置诸众生于一切智,令不退转;

 jù zú yī qiè fó fǎ guāng míng,chí dà fǎ yún,shòu dà fǎ yǔ,

 具足一切佛法光明,持大法云,受大法雨,

 xiū pú sà xíng;rù yī qiè zhòng shēng,rù yī qiè fú shā,

 修菩萨行;入一切众生,入一切佛刹,

 rù yī qiè zhū fǎ,rù yī qiè sān shì,rù yī qiè zhòng shēng yè bào zhì,

 入一切诸法,入一切三世,入一切众生业报智,

 rù yī qiè pú sà shàn qiǎo fāng biàn zhì,rù yī qiè pú sà chū shēng zhì,

 入一切菩萨善巧方便智,入一切菩萨出生智,

 rù yī qiè pú sà qīng jìng jìng jiè zhì,rù yī qiè fú zì zài shén tōng,

 入一切菩萨清净境界智,入一切佛自在神通,

 rù yī qiè wú biān fǎ jiè,yú cǐ ān zhù,xiū pú sà xíng。’

 入一切无边法界,于此安住,修菩萨行。’

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000023号    工信部ICP备案号:粤ICP备16020514号-2 2008-2017 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教