无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第三十八(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-08-10 [投稿]

大方广佛华严经》卷第三十八·十地品第二十六之五(视频念诵版)

 

以上为《华严经》十地品第二十六之五的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第三十八·十地品第二十六之五(文字注音版)

 第八地

 shì shí tiān wáng jí tiān zhòng,wén cǐ shèng xíng jiē huān xǐ,

 是时天王及天众,闻此胜行皆欢喜

 wèi yù gōng yǎng yú rú lái,jí yǐ wú yāng dà pú sà,

 为欲供养于如来,及以无央大菩萨

 yǔ miào huá fān jí chuáng gài,xiāng mán yīng luò yǔ bǎo yī,

 雨妙华幡及幢盖,香鬘璎珞与宝衣,

 wú liàng wú biān qiān wàn zhǒng,xī yǐ mó ní zuò yán shì。

 无量无边千万种,悉以摩尼作严饰。

 tiān nǚ tóng shí zòu tiān lè,pǔ fā zhǒng zhǒng miào yīn shēng,

 天女同时奏天乐,普发种种妙音声,

 gōng yǎng yú fú bìng fó zǐ,gòng zuò shì yán ér zàn tàn:

 供养于佛并佛子,共作是言而赞叹:

 “yī qiè jiàn zhě liǎng zú zūn,āi mǐn zhòng shēng xiàn shén lì,

 “一切见者两足尊,哀愍众生现神力,

 lìng cǐ zhǒng zhǒng zhū tiān lè,pǔ fā miào yīn xián dé wén。

 令此种种诸天乐,普发妙音咸得闻。

 yú yī máo duān bǎi qiān yì,nà yóu tā guó wēi chén shù,

 于一毛端百千亿,那由他国微尘数,

 rú shì wú liàng zhū rú lái,yú zhōng ān zhù shuō miào fǎ。

 如是无量诸如来,于中安住说妙法。

 yī máo kǒng nèi wú liàng shā,gè yǒu sì zhōu jí dà hǎi,

 一毛孔内无量刹,各有四洲及大海,

 xū mí tiě wéi yì fù rán,xī jiàn zài zhōng wú pò ài。

 须弥铁围亦复然,悉见在中无迫隘。

 yī máo duān chù yǒu liù qù,sān zhǒng è dào jí rén tiān,

 一毛端处有六趣,三种恶道及人天,

 zhū lóng shén zhòng ā xiū luó,gè suí zì yè shòu guǒ bào。

 诸龙神众阿修罗,各随自业受果报。

 yú bǐ yī qiè shā tǔ zhōng,xī yǒu rú lái yǎn miào yīn,

 于彼一切刹土中,悉有如来演妙音,

 suí shùn yī qiè zhòng shēng xīn,wèi zhuǎn zuì shàng jìng fǎ lún。

 随顺一切众生心,为转最上净法錀。

 shā zhōng zhǒng zhǒng zhòng shēng shēn,

 刹中种种众生身,

 shēn zhōng fù yǒu zhǒng zhǒng shā,rén tiān zhū qù gè gè yì,

 身中复有种种刹,人天诸趣各各异,

 fú xī zhī yǐ wèi shuō fǎ。dà shā suí niàn biàn wéi xiǎo,

 佛悉知已为说法。大刹随念变为小,

 xiǎo shā suí niàn yì biàn dà,rú shì shén tōng wú yǒu liàng,

 小刹随念亦变大,如是神通无有量,

 shì jiān gòng shuō bù néng jǐn。”pǔ fā cǐ děng miào yīn shēng,

 世间共说不能尽。”普发此等妙音声,

 chēng zàn rú lái gōng dé yǐ,zhòng huì huān xǐ mò rán zhù,

 称赞如来功德已,众会欢喜默然住,

 yī xīn zhān yǎng yù tīng shuō。shí jiě tuō yuè fù qǐng yán:

 一心瞻仰欲听说。时解脱月复请言:

 “jīn cǐ zhòng huì jiē jì jìng,yuàn shuō suí cì zhī suǒ rù,

 “今此众会皆寂静,愿说随次之所入,

 dì bā dì zhōng zhū xíng xiāng!”

 第八地中诸行相!”

 

 ěr shí,jīn gāng cáng pú sà gào jiě tuō yuè pú sà yán:

 尔时,金刚藏菩萨告解脱月菩萨言:

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yú qī dì zhōng,shàn xiū xí fāng biàn huì,

 “佛子!菩萨摩诃萨于七地中,善修习方便慧,

 shàn qīng jìng zhū dào,shàn jí zhù dào fǎ。dà yuàn lì suǒ shè,

 善清净诸道,善集助道法。大愿力所摄,

 rú lái lì suǒ jiā,zì shàn lì suǒ chí,cháng niàn rú lái lì、

 如来力所加,自善力所持,常念如来力、

 wú suǒ wèi、bù gòng fó fǎ,shàn qīng jìng shēn xīn sī jué,

 无所畏、不共佛法,善清净深心思觉,

 néng chéng jiù fú dé zhì huì,dà cí dà bēi bù shě zhòng shēng,

 能成就福德智慧,大慈大悲不舍众生,

 rù wú liàng zhì dào,rù yī qiè fǎ,běn lái wú shēng、wú qǐ、

 入无量智道,入一切法,本来无生、无起、

 wú xiāng、wú chéng、wú huài、wú jìn、wú zhuǎn、wú xìng wéi xìng,

 无相、无成、无坏、无尽、无转、无性为性,

 chū、zhōng、hòu jì jiē xī píng děng,

 初、中、后际皆悉平等,

 wú fēn bié rú rú zhì zhī suǒ rù chù,lí yī qiè xīn、yì、

 无分别如如智之所入处,离一切心、意、

 shí fēn bié xiǎng,wú suǒ qǔ zhe yóu rú xū kōng,

 识分别想,无所取著犹如虚空

 rù yī qiè fǎ rú xū kōng xìng,shì míng:dé wú shēng fǎ rěn。

 入一切法如虚空性,是名:得无生法忍。

 

 “fó zǐ!pú sà chéng jiù cǐ rěn,jí shí dé rù dì bā bù dòng dì,

 “佛子!菩萨成就此忍,即时得入第八不动地,

 wèi shēn xíng pú sà nán kě zhī wú chā bié,lí yī qiè xiāng、

 为深行菩萨难可知无差别,离一切相、

 yī qiè xiǎng、yī qiè zhí zhuó,wú liàng wú biān,yī qiè shēng wén、

 一切想、一切执著,无量无边,一切声闻、

 pì zhī fó suǒ bù néng jí,lí zhū xuān zhēng,jì miè xiàn qián。

 辟支佛所不能及,离诸諠诤,寂灭现前。

 pì rú bǐ qiū,jù zú shén tōng,dé xīn zì zài,

 譬如比丘,具足神通,得心自在

 cì dì nǎi zhì rù miè jǐn dìng,yī qiè dòng xīn、

 次第乃至入灭尽定,一切动心、

 yì xiǎng fēn bié xī jiē zhǐ xī。cǐ pú sà mó hē sà yì fù rú shì,

 忆想分别悉皆止息。此菩萨摩诃萨亦复如是,

 zhù bù dòng dì,jí shě yī qiè gōng yòng xíng,dé wú gōng yòng fǎ,

 住不动地,即舍一切功用行,得无功用法,

 shēn、kǒu、yì yè niàn wù jiē xī,zhù yú bào xíng。pì rú yǒu rén,

 身、口、意业念务皆息,住于报行。譬如有人,

 mèng zhōng jiàn shēn duò zài dà hé,wèi yù dù gù,fā dà yǒng měng,

 梦中见身堕在大河,为欲渡故,发大勇猛,

 shī dà fāng biàn;yǐ dà yǒng měng、shī fāng biàn gù,

 施大方便;以大勇猛、施方便故,

 jí biàn jué wù,jì jué wù yǐ,suǒ zuò jiē xī。pú sà yì ěr,

 即便觉寤,既觉寤已,所作皆息。菩萨亦尔,

 jiàn zhòng shēng shēn zài sì liú zhōng,wèi jiù dù gù,

 见众生身在四流中,为救度故,

 fā dà yǒng měng,qǐ dà yī jīng yī jìn;yǐ yǒng měng、

 发大勇猛,起大一精一进;以勇猛、

 yī jīng yī jìn gù,zhì bù dòng dì;jì zhì cǐ yǐ,

 一精一进故,至不动地;既至此已,

 yī qiè gōng yòng mí bù jiē xī,èr xíng、

 一切功用靡不皆息,二行、

 xiāng xíng xī bù xiàn qián。fó zǐ!rú shēng fàn shì,

 相行悉不现前。佛子!如生梵世,

 yù jiè fán nǎo jiē bù xiàn qián;zhù bù dòng dì yì fù rú shì,

 欲界烦恼皆不现前;住不动地亦复如是,

 yī qiè xīn、yì、shí xíng jiē bù xiàn qián。cǐ pú sà mó hē sà,

 一切心、意、识行皆不现前。此菩萨摩诃萨,

 pú sà xīn、fó xīn、pú tí xīn、niè pán xīn shàng bù xiàn qǐ,

 菩萨心、佛心、菩提心、涅槃心尚不现起,

 kuàng fù qǐ yú shì jiān zhī xīn!

 况复起于世间之心!

 

 “fó zǐ!cǐ dì pú sà běn yuàn lì gù,

 “佛子!此地菩萨本愿力故,

 zhū fú shì zūn qīn xiàn qí qián yǔ rú lái zhì,

 诸佛世尊亲现其前与如来智,

 lìng qí dé rù fǎ liú mén zhōng,zuò rú shì yán:

 令其得入法流门中,作如是言:

 ‘shàn zāi shàn zāi!shàn nán zǐ!cǐ rěn dì yī,shùn zhū fó fǎ。

 ‘善哉善哉!善男子!此忍第一,顺诸佛法。

 rán shàn nán zǐ!wǒ děng suǒ yǒu shí lì、wú wèi、

 然善男子!我等所有十力、无畏

 shí bā bù gòng zhū fú zhī fǎ,rǔ jīn wèi dé,

 十八不共诸佛之法,汝今未得,

 rǔ yīng wèi yù chéng jiù cǐ fǎ qín jiā yī jīng yī jìn,

 汝应为欲成就此法勤加一精一进,

 wù fù fàng shě yú cǐ rěn mén。yòu shàn nán zǐ!

 勿复放舍于此忍门。又善男子!

 rǔ suī dé shì jì miè jiě tuō,rán zhū fán fū wèi néng zhèng dé,

 汝虽得是寂灭解脱,然诸凡夫未能证得,

 zhǒng zhǒng fán nǎo jiē xī xiàn qián,

 种种烦恼皆悉现前,

 zhǒng zhǒng jué guān cháng xiāng qīn hài,

 种种觉观常相侵害,

 rǔ dāng mǐn niàn rú shì zhòng shēng。yòu shàn nán zǐ!

 汝当愍念如是众生。又善男子!

 rǔ dāng yì niàn běn suǒ shì yuàn,pǔ dà ráo yì yī qiè zhòng shēng,

 汝当忆念本所誓愿,普大饶益一切众生,

 jiē lìng dé rù bù kě sī yì zhì huì zhī mén。yòu shàn nán zǐ!

 皆令得入不可思议智慧之门。又善男子!

 cǐ zhū fǎ fǎ xìng,ruò fó chū shì,ruò bù chū shì,

 此诸法法性,若佛出世,若不出世,

 cháng zhù bù yì,zhū fú bù yǐ dé cǐ fǎ gù míng wéi rú lái,

 常住不异,诸佛不以得此法故名为如来,

 yī qiè èr chéng yì néng dé cǐ wú fēn bié fǎ。yòu shàn nán zǐ!

 一切二乘亦能得此无分别法。又善男子!

 rǔ guān wǒ děng shēn xiāng,wú liàng zhì huì,wú liàng guó tǔ,

 汝观我等身相,无量智慧,无量国土,

 wú liàng fāng biàn,wú liàng guāng míng,wú liàng qīng jìng,

 无量方便,无量光明,无量清净,

 yīn shēng yì wú yǒu liàng;rǔ jīn yí yīng chéng jiù cǐ shì。

 音声亦无有量;汝今宜应成就此事。

 yòu shàn nán zǐ!rǔ jīn shì dé cǐ yī fǎ míng,suǒ wèi:

 又善男子!汝今适得此一法明,所谓:

 yī qiè fǎ wú shēng、wú fēn bié。shàn nán zǐ!rú lái fǎ míng,

 一切法无生、无分别。善男子!如来法明,

 wú liàng rù,wú liàng zuò,wú liàng zhuǎn,

 无量入,无量作,无量转,

 nǎi zhì bǎi qiān yì nà yóu tā jié bù kě dé zhī;rǔ yīng xiū xíng,

 乃至百千亿那由他劫不可得知;汝应修行

 chéng jiù cǐ fǎ。yòu shàn nán zǐ!rǔ guān shí fāng wú liàng guó tǔ、

 成就此法。又善男子!汝观十方无量国土、

 wú liàng zhòng shēng、wú liàng fǎ、zhǒng zhǒng chā bié,

 无量众生、无量法、种种差别,

 xī yīng rú shí tōng dá qí shì。’

 悉应如实通达其事。’

 

 “fó zǐ!zhū fú shì zūn yǔ cǐ pú sà rú shì děng wú liàng qǐ zhì mén,

 “佛子!诸佛世尊与此菩萨如是等无量起智门,

 lìng qí néng qǐ wú liàng wú biān chā bié zhì yè。fó zǐ!

 令其能起无量无边差别智业。佛子!

 ruò zhū fú bù yǔ cǐ pú sà qǐ zhì mén zhě,

 若诸佛不与此菩萨起智门者,

 bǐ shí jí rù jiū jìng niè pán,qì shě yī qiè lì zhòng shēng yè。

 彼时即入究竟涅槃,弃舍一切利众生业。

 yǐ zhū fú yǔ rú shì děng wú liàng wú biān qǐ zhì mén gù,

 以诸佛与如是等无量无边起智门故,

 yú yī niàn qǐng suǒ shēng zhì yè,

 于一念顷所生智业,

 cóng chū fā xīn nǎi zhì qī dì suǒ xiū zhū xíng,bǎi fēn bù jí yī,

 从初发心乃至七地所修诸行,百分不及一,

 nǎi zhì bǎi qiān yì nà yóu tā fēn yì bù jí yī;rú shì,

 乃至百千亿那由他分亦不及一;如是,

 ā sēng qí fēn,gē luó fēn,suàn shù fēn,pì yù fēn,

 阿僧祇分,歌罗分,算数分,譬喻分,

 yōu bō ní shā tuó fēn,yì bù jí yī。hé yǐ gù?fó zǐ!

 优波尼沙陀分,亦不及一。何以故?佛子!

 shì pú sà xiān yǐ yī shēn qǐ xíng,jīn zhù cǐ dì,

 是菩萨先以一身起行,今住此地,

 dé wú liáng shēn、wú liàng yīn shēng、wú liàng zhì huì、

 得无量身、无量音声、无量智慧、

 wú liàng shòu shēng、wú liàng jìng guó,

 无量受生、无量净国,

 jiào huà wú liàng zhòng shēng,gōng yǎng wú liàng zhū fú,

 教化无量众生,供养无量诸佛,

 rù wú liàng fǎ mén,jù wú liàng shén tōng,

 入无量法门,具无量神通,

 yǒu wú liàng zhòng huì dào chǎng chā bié,zhù wú liáng shēn、yǔ、

 有无量众会道场差别,住无量身、语、

 yì yè jí yī qiè pú sà xíng,yǐ bù dòng fǎ gù。fó zǐ!

 意业集一切菩萨行,以不动法故。佛子!

 pì rú chéng chuán yù rù dà hǎi,wèi zhì yú hǎi,duō yòng gōng lì;

 譬如乘船欲入大海,未至于海,多用功力;

 ruò zhì hǎi yǐ,dàn suí fēng qù,bù jiǎ rén lì yǐ zhì dà hǎi,

 若至海已,但随风去,不假人力以至大海,

 yī rì suǒ xíng bǐ yú wèi zhì,

 一日所行比于未至,

 qí wèi zhì shí shè jīng bǎi suì yì bù néng jí。fó zǐ!

 其未至时设经百岁亦不能及。佛子!

 pú sà mó hē sà yì fù rú shì,jī jí guǎng dà shàn gēn zī liáng,

 菩萨摩诃萨亦复如是,积集广大善根资粮,

 chéng dà chéng chuán dào pú sà xíng hǎi,

 乘大乘船到菩萨行海,

 yú yī niàn qǐng yǐ wú gōng yòng zhì rù yī qiè zhì zhì jìng jiè,

 于一念顷以无功用智入一切智智境界,

 běn yǒu gōng yòng xíng jīng yú wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā jié suǒ bù néng jí。

 本有功用行经于无量百千亿那由他劫所不能及。

 

 “fó zǐ!pú sà zhù cǐ dì bā dì,

 “佛子!菩萨住此第八地,

 yǐ dà fāng biàn shàn qiǎo zhì suǒ qǐ wú gōng yòng jué huì,

 以大方便善巧智所起无功用觉慧,

 guān yī qiè zhì zhì suǒ xíng jìng。suǒ wèi:guān shì jiān chéng,

 观一切智智所行境。所谓:观世间成,

 guān shì jiān huài;yóu cǐ yè jí gù chéng,yóu cǐ yè jǐn gù huài。

 观世间坏;由此业集故成,由此业尽故坏。

 jǐ shí chéng?jǐ shí huài?jǐ shí chéng zhù?jǐ shí huài zhù?

 几时成?几时坏?几时成住?几时坏住?

 jiē rú shí zhī。yòu zhī dì jiè xiǎo xiāng、dà xiāng、

 皆如实知。又知地界小相、大相、

 wú liàng xiāng、chā bié xiāng,zhī shuǐ、huǒ、fēng jiè xiǎo xiāng、

 无量相、差别相,知水、火、风界小相、

 dà xiāng、wú liàng xiāng、chā bié xiāng,zhī wēi chén xì xiāng、

 大相、无量相、差别相,知微尘细相、

 chā bié xiāng、wú liàng chā bié xiāng。

 差别相、无量差别相。

 suí hé shì jiè zhōng suǒ yǒu wēi chén jù jí wēi chén chā bié xiāng,

 随何世界中所有微尘聚及微尘差别相,

 jiē rú shí zhī;suí hé shì jiè zhōng suǒ yǒu dì、shuǐ、huǒ、

 皆如实知;随何世界中所有地、水、火、

 fēng jiè gè ruò gān wēi chén,suǒ yǒu bǎo wù ruò gān wēi chén,

 风界各若干微尘,所有宝物若干微尘,

 zhòng shēng shēn ruò gān wēi chén,guó tǔ shēn ruò gān wēi chén,

 众生身若干微尘,国土身若干微尘,

 jiē rú shí zhī。zhī zhòng shēng dà shēn、

 皆如实知。知众生大身、

 xiǎo shēn gè ruò gān wēi chén chéng,zhī dì yù shēn、

 小身各若干微尘成,知地狱身、

 chù shēng shēn、è guǐ shēn、ā xiū luó shēn、tiān shēn、

 畜生身、饿鬼身、阿修罗身、天身、

 rén shēn gè ruò gān wēi chén chéng,

 人身各若干微尘成,

 dé rú shì zhī wēi chén chā bié zhì。yòu zhī yù jiè、sè jiè、

 得如是知微尘差别智。又知欲界、色界

 wú sè jiè chéng,zhī yù jiè、sè jiè、wú sè jiè huài,zhī yù jiè、

 无色界成,知欲界、色界、无色界坏,知欲界、

 sè jiè、wú sè jiè xiǎo xiāng、dà xiāng、wú liàng xiāng、

 色界、无色界小相、大相、无量相、

 chā bié xiāng,dé rú shì guān sān jiè chā bié zhì。

 差别相,得如是观三界差别智。

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà fù qǐ zhì míng,jiào huà zhòng shēng。

 “佛子!此菩萨复起智明,教化众生。

 suǒ wèi:shàn zhī zhòng shēng shēn chā bié,

 所谓:善知众生身差别,

 shàn fēn bié zhòng shēng shēn,shàn guān chá suǒ shēng chù;

 善分别众生身,善观察所生处;

 suí qí suǒ yīng ér wèi xiàn shēn,jiào huà chéng shú。

 随其所应而为现身,教化成熟。

 cǐ pú sà yú yī sān qiān dà qiān shì jiè,

 此菩萨于一三千大千世界

 suí zhòng shēng shēn xìn jiè chāi bié,

 随众生身信解差别,

 yǐ zhì guāng míng pǔ xiàn shòu shēng;rú shì,ruò èr、ruò sān,

 以智光明普现受生;如是,若二、若三,

 nǎi zhì bǎi qiān,nǎi zhì bù kě shuō sān qiān dà qiān shì jiè,

 乃至百千,乃至不可说三千大千世界,

 suí zhòng shēng shēn xìn jiè chāi bié,

 随众生身信解差别,

 pǔ yú qí zhōng shì xiàn shòu shēng。

 普于其中示现受生。

 cǐ pú sà chéng jiù rú shì zhì huì gù,yú yī fú shā qí shēn bù dòng,

 此菩萨成就如是智慧故,于一佛刹其身不动,

 nǎi zhì bù kě shuō fú shā zhòng huì zhōng xī xiàn qí shēn。fó zǐ!

 乃至不可说佛刹众会中悉现其身。佛子!

 cǐ pú sà suí zhū zhòng shēng shēn xīn xìn jiě zhǒng zhǒng chā bié,

 此菩萨随诸众生身心信解种种差别,

 yú bǐ fó guó zhòng huì zhī zhōng ér xiàn qí shēn。suǒ wèi:

 于彼佛国众会之中而现其身。所谓:

 yú shā mén zhòng zhōng shì shā mén xíng,

 于沙门众中示沙门形,

 pó luó mén zhòng zhōng shì pó luó mén xíng,

 婆罗门众中示婆罗门形,

 shā lì zhòng zhōng shì shā lì xíng;rú shì,pí shě zhòng、

 刹利众中示刹利形;如是,毗舍众、

 shǒu tuó zhòng、jū shì zhòng、sì tiān wáng zhòng、

 首陀众、居士众、四天王众、

 sān shí sān tiān zhòng、yè mó tiān zhòng、dōu shuài tuó tiān zhòng、

 三十三天众、夜摩天众、兜率陀天众、

 huà lè tiān zhòng、tā huà zì zài tiān zhòng、mó zhòng、fàn zhòng,

 化乐天众、他化自在天众、魔众、梵众,

 nǎi zhì ā jiā ní zhā tiān zhòng zhōng,gè suí qí lèi ér wèi xiàn xíng。

 乃至阿迦尼吒天众中,各随其类而为现形。

 yòu yīng yǐ shēng wén shēn de dù zhě,xiàn shēng wén xíng;

 又应以声闻身得度者,现声闻形;

 yīng yǐ pì zhī fó shēn de dù zhě,xiàn pì zhī fó xíng;

 应以辟支佛身得度者,现辟支佛形;

 yīng yǐ pú sà shēn de dù zhě,xiàn pú sà xíng;

 应以菩萨身得度者,现菩萨形;

 yīng yǐ rú lái shēn de dù zhě,xiàn rú lái xíng。fó zǐ!

 应以如来身得度者,现如来形。佛子!

 pú sà rú shì yú yī qiè bù kě shuō fó guó tǔ zhōng,

 菩萨如是于一切不可说佛国土中,

 suí zhū zhòng shēng xìn lè chā bié,rú shì rú shì ér wèi xiàn shēn。

 随诸众生信乐差别,如是如是而为现身。

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà yuǎn lí yī qiè shēn xiǎng fēn bié,

 “佛子!此菩萨远离一切身想分别,

 zhù yú píng děng。cǐ pú sà zhī zhòng shēng shēn、guó tǔ shēn、

 住于平等。此菩萨知众生身、国土身、

 yè bào shēn、shēng wén shēn、dú jué shēn、pú sà shēn、rú lái shēn、

 业报身、声闻身、独觉身、菩萨身、如来身、

 zhì shēn、fǎ shēn、xū kōng shēn。

 智身、法身、虚空身。

 cǐ pú sà zhī zhū zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,

 此菩萨知诸众生心之所乐,

 néng yǐ zhòng shēng shēn zuò zì shēn,yì zuò guó tǔ shēn、

 能以众生身作自身,亦作国土身、

 yè bào shēn,nǎi zhì xū kōng shēn。

 业报身,乃至虚空身。

 yòu zhī zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,

 又知众生心之所乐,

 néng yǐ guó tǔ shēn zuò zì shēn,yì zuò zhòng shēng shēn、

 能以国土身作自身,亦作众生身、

 yè bào shēn,nǎi zhì xū kōng shēn。

 业报身,乃至虚空身。

 yòu zhī zhū zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,

 又知诸众生心之所乐,

 néng yǐ yè bào shēn zuò zì shēn,yì zuò zhòng shēng shēn、

 能以业报身作自身,亦作众生身、

 guó tǔ shēn,nǎi zhì xū kōng shēn。

 国土身,乃至虚空身。

 yòu zhī zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,

 又知众生心之所乐,

 néng yǐ zì shēn zuò zhòng shēng shēn、guó tǔ shēn,

 能以自身作众生身、国土身,

 nǎi zhì xū kōng shēn。suí zhū zhòng shēng suǒ lè bù tóng,

 乃至虚空身。随诸众生所乐不同,

 zé yú cǐ shēn xiàn rú shì xíng。

 则于此身现如是形。

 cǐ pú sà zhī zhòng shēng jí yè shēn、bào shēn、fán nǎo shēn、

 此菩萨知众生集业身、报身、烦恼身、

 sè shēn、wú sè shēn,yòu zhī guó tǔ shēn xiǎo xiāng、dà xiāng、

 色身、无色身,又知国土身小相、大相、

 wú liàng xiāng、rǎn xiāng、jìng xiāng、guǎng xiāng、dào zhù xiāng、

 无量相、染相、净相、广相、倒住相、

 zhèng zhù xiāng、pǔ rù xiàng、fāng wǎng chā bié xiāng,

 正住相、普入相、方网差别相,

 zhī yè bào shēn jiǎ míng chā bié,zhī shēng wén shēn、dú jué shēn、

 知业报身假名差别,知声闻身、独觉身、

 pú sà shēn jiǎ míng chā bié,zhī rú lái shēn yǒu pú tí shēn、

 菩萨身假名差别,知如来身有菩提身、

 yuàn shēn、huà shēn、lì chí shēn、xiāng hǎo zhuāng yán shēn、

 愿身、化身、力持身、相好庄严身、

 wēi shì shēn、yì shēng shēn、fú dé shēn、fǎ shēn、zhì shēn,

 威势身、意生身、福德身、法身、智身,

 zhī zhì shēn shàn sī liang xiāng、rú shí jué zé xiāng、

 知智身善思量相、如实决择相、

 guǒ xíng suǒ shè xiāng、shì jiān chū shì jiān chā bié xiāng、

 果行所摄相、世间出世间差别相、

 sān shèng chā bié xiāng、gòng xiāng、bù gòng xiāng、chū lí xiāng、

 三乘差别相、共相、不共相、出离相、

 fēi chū lí xiāng、xué xiāng、wú xué xiāng,

 非出离相、学相、无学相,

 zhī fǎ shēn píng děng xiāng、bù huài xiāng、

 知法身平等相、不坏相、

 suí shí suí sú jiǎ míng chā bié xiāng、

 随时随俗假名差别相、

 zhòng shēng fēi zhòng shēng fǎ chā bié xiāng、

 众生非众生法差别相、

 fó fǎ shèng sēng fǎ chā bié xiāng,zhī xū kōng shēn wú liàng xiāng、

 佛法圣僧法差别相,知虚空身无量相、

 zhōu biàn xiāng、wú xíng xiāng、wú yì xiāng、wú biān xiāng、

 周遍相、无形相、无异相、无边相、

 xiǎn xiàn sè shēn xiāng。fó zǐ!pú sà chéng jiù rú shì shēn zhì yǐ,

 显现色身相。佛子!菩萨成就如是身智已,

 dé mìng zì zài、xīn zì zài、cái zì zài、yè zì zài、shēng zì zài、

 得命自在、心自在、财自在、业自在、生自在、

 yuàn zì zài、jiě zì zài、rú yì zì zài、zhì zì zài、fǎ zì zài。

 愿自在、解自在、如意自在、智自在、法自在。

 dé cǐ shí zì zài gù,zé wèi bù sī yì zhì zhě、wú liàng zhì zhě、

 得此十自在故,则为不思议智者、无量智者、

 guǎng dà zhì zhě、wú néng huài zhì zhě。

 广大智者、无能坏智者。

 

 “cǐ pú sà rú shì rù yǐ,rú shì chéng jiù yǐ,

 “此菩萨如是入已,如是成就已,

 dé bì jìng wú guò shī shēn yè、wú guò shī yǔ yè、wú guò shī yì yè。

 得毕竟无过失身业、无过失语业、无过失意业。

 shēn、yǔ、yì yè suí zhì huì xíng,bō rě bō luó mì zēng shàng,

 身、语、意业随智慧行,般若波罗蜜增上,

 dà bēi wéi shǒu,fāng biàn shàn qiǎo,shàn néng fēn bié,

 大悲为首,方便善巧,善能分别,

 shàn qǐ dà yuàn,fó lì suǒ hù,

 善起大愿,佛力所护,

 cháng qín xiū xí lì zhòng shēng zhì,pǔ zhù wú biān chā bié shì jiè。

 常勤修习利众生智,普住无边差别世界。

 fó zǐ!jǔ yào yán zhī:pú sà zhù cǐ bù dòng dì,shēn、yǔ、

 佛子!举要言之:菩萨住此不动地,身、语、

 yì yè zhū yǒu suǒ zuò,jiē néng jī jí yī qiè fó fǎ。fó zǐ!

 意业诸有所作,皆能积集一切佛法。佛子!

 pú sà zhù cǐ dì,dé shàn zhù shēn xīn lì,

 菩萨住此地,得善住深心力,

 yī qiè fán nǎo bù xíng gù;dé shàn zhù shèng xīn lì,

 一切烦恼不行故;得善住胜心力,

 bù lí yú dào gù;dé shàn zhù dà bēi lì,bù shè lì yì zhòng shēng gù;

 不离于道故;得善住大悲力,不舍利益众生故;

 dé shàn zhù dà cí lì,jiù hù yī qiè shì jiān gù;

 得善住大慈力,救护一切世间故;

 dé shàn zhù tuó luó ní lì,bù wàng yú fǎ gù:

 得善住陀罗尼力,不忘于法故:

 dé shàn zhù biàn cái lì,shàn guān chá fēn bié yī qiè fǎ gù;

 得善住辩才力,善观察分别一切法故;

 dé shàn zhù shén tōng lì,pǔ wǎng wú biān shì jiè gù:

 得善住神通力,普往无边世界故:

 dé shàn zhù dà yuàn lì,bù shě yī qiè pú sà suǒ zuò gù;

 得善住大愿力,不舍一切菩萨所作故;

 dé shàn zhù bō luó mì lì,chéng jiù yī qiè fó fǎ gù;

 得善住波罗蜜力,成就一切佛法故;

 dé rú lái hù niàn lì,yī qiè zhǒng、yī qiè zhì zhì xiàn qián gù。

 得如来护念力,一切种、一切智智现前故。

 cǐ pú sà dé rú shì zhì lì,néng xiàn yī qiè zhū suǒ zuò shì,

 此菩萨得如是智力,能现一切诸所作事,

 yú zhū shì zhōng wú yǒu guò jiù。

 于诸事中无有过咎。

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà zhì dì míng wéi:bù dòng dì,wú néng jǔ huài gù;

 “佛子!此菩萨智地名为:不动地,无能沮坏故;

 míng wéi:bù zhuǎn dì,zhì huì wú tuì gù;míng wéi:nán de dì,

 名为:不转地,智慧无退故;名为:难得地,

 yī qiè shì jiān wú néng cè gù;míng wéi:tóng zhēn dì,

 一切世间无能测故;名为:童真地,

 lí yī qiè guò shī gù;míng wéi:shēng dì,suí lè zì zài gù;

 离一切过失故;名为:生地,随乐自在故;

 míng wéi:chéng dì,gèng wú suǒ zuò gù;míng wéi:jiū jìng dì,

 名为:成地,更无所作故;名为:究竟地,

 zhì huì jué dìng gù;míng wéi:biàn huà dì,suí yuàn chéng jiù gù;

 智慧决定故;名为:变化地,随愿成就故;

 míng wéi:lì chí dì,tā bù néng dòng gù;míng wéi:

 名为:力持地,他不能动故;名为:

 wú gōng yòng dì,xiān yǐ chéng jiù gù。fó zǐ!

 无功用地,先已成就故。佛子!

 pú sà chéng jiù rú shì zhì huì,rù fú jìng jiè,fú gōng dé zhào,

 菩萨成就如是智慧,入佛境界,佛功德照,

 shùn fú wēi yí,fú jìng xiàn qián,

 顺佛威仪,佛境现前,

 cháng wèi rú lái zhī suǒ hù niàn,fàn、shì、sì wáng、

 常为如来之所护念,梵、释、四王、

 jīn gāng lì shì cháng suí shì wèi,héng bù shě lí zhū dà sān mèi,

 金刚力士常随侍卫,恒不舍离诸大三昧,

 néng xiàn wú liàng zhū shēn chā bié,yú yī yī shēn yǒu dà shì lì,

 能现无量诸身差别,于一一身有大势力,

 bào de shén tōng sān mèi zì zài,

 报得神通三昧自在,

 suí yǒu kě huà zhòng shēng zhī chù shì chéng zhèng jué。fó zǐ!

 随有可化众生之处示成正觉。佛子!

 pú sà rú shì rù dà chéng huì,huò dà shén tōng,

 菩萨如是入大乘会,获大神通,

 fàng dà guāng míng,rù wú ài fǎ jiè,zhī shì jiè chā bié,

 放大光明,入无碍法界,知世界差别,

 shì xiàn yī qiè zhū dà gōng dé,suí yì zì zài,

 示现一切诸大功德,随意自在,

 shàn néng tōng dá qián jì,hòu jì,pǔ fú yī qiè mó xié zhī dào,

 善能通达前际,后际,普伏一切魔邪之道,

 shēn rù rú lái suǒ xíng jìng jiè,

 深入如来所行境界,

 yú wú liàng guó tǔ xiū pú sà xíng,yǐ néng huò dé bù tuì zhuǎn fǎ,

 于无量国土修菩萨行,以能获得不退转法,

 shì gù shuō míng:zhù bù dòng dì。

 是故说名:住不动地。

 

 “fó zǐ!pú sà zhù cǐ bù dòng dì yǐ,yǐ sān mèi lì,

 “佛子!菩萨住此不动地已,以三昧力,

 cháng dé xiàn jiàn wú liàng zhū fú,

 常得现见无量诸佛,

 héng bù shě lí chéng shì gōng yǎng。cǐ pú sà yú yī yī jié、

 恒不舍离承事供养。此菩萨于一一劫、

 yī yī shì jiè,jiàn wú liàng bǎi fú、wú liàng qiān fú,

 一一世界,见无量百佛、无量千佛,

 nǎi zhì wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā fú,gōng jìng zūn zhòng,

 乃至无量百千亿那由他佛,恭敬尊重,

 chéng shì gōng yǎng,yī qiè zī shēng xī yǐ fèng shī。

 承事供养,一切资生悉以奉施。

 yú zhū fú suǒ de yú rú lái shén shēn fǎ cáng,

 于诸佛所得于如来甚深法藏,

 shòu shì jiè chā bié děng wú liàng fǎ míng;

 受世界差别等无量法明;

 ruò yǒu wèn nàn shì jiè chā bié rú shì děng shì,wú néng qū zhě。

 若有问难世界差别如是等事,无能屈者。

 rú shì jīng yú wú liàng bǎi jié、wú liàng qiān jié,

 如是经于无量百劫、无量千劫,

 nǎi zhì wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā jié,

 乃至无量百千亿那由他劫,

 suǒ yǒu shàn gēn zhuǎn zēng míng jìng。

 所有善根转增明净。

 pì rú zhēn jīn zhì zuò bǎo guān,

 譬如真金治作宝冠,

 zhì yán fú tí zhǔ shèng wáng dǐng shàng,

 置阎浮提主圣王顶上,

 yī qiè chén mín zhū zhuāng yán jù wú yǔ děng zhě;

 一切臣民诸庄严具无与等者;

 cǐ dì pú sà suǒ yǒu shàn gēn yì fù rú shì,

 此地菩萨所有善根亦复如是,

 yī qiè èr chéng nǎi zhì dì qī dì pú sà suǒ yǒu shàn gēn wú néng jí zhě,

 一切二乘乃至第七地菩萨所有善根无能及者,

 yǐ zhù cǐ dì dà zhì guāng míng,pǔ miè zhòng shēng fán nǎo hēi àn,

 以住此地大智光明,普灭众生烦恼黑闇,

 shàn néng kāi chǎn zhì huì mén gù。fó zǐ!

 善能开阐智慧门故。佛子!

 pì rú qiān shì jiè zhǔ dà fàn tiān wáng,néng pǔ yùn cí xīn,

 譬如千世界主大梵天王,能普运慈心,

 pǔ fàng guāng míng,mǎn qiān shì jiè;cǐ dì pú sà yì fù rú shì,

 普放光明,满千世界;此地菩萨亦复如是,

 néng fàng guāng míng,zhào bǎi wàn fú shā wēi chén shù shì jiè,

 能放光明,照百万佛刹微尘数世界,

 lìng zhū zhòng shēng miè fán nǎo huǒ ér dé qīng liáng。cǐ pú sà,

 令诸众生灭烦恼火而得清凉。此菩萨,

 shí bō luó mì zhōng,yuàn bō luó mì zēng shàng;

 十波罗蜜中,愿波罗蜜增上;

 yú bō luó mì fēi bù xiū xíng,dàn suí lì suí fēn。

 余波罗蜜非不修行,但随力随分。

 

 shì míng:lüè shuō zhū pú sà mó hē sà dì bā bù dòng dì;

 是名:略说诸菩萨摩诃萨第八不动地;

 ruò guǎng shuō zhě,jīng wú liàng jié bù kě qióng jìn。fó zǐ!

 若广说者,经无量劫不可穷尽。佛子!

 pú sà mó hē sà zhù cǐ dì,duō zuò dà fàn tiān wáng,

 菩萨摩诃萨住此地,多作大梵天王,

 zhǔ qiān shì jiè,zuì shèng zì zài,shàn shuō zhū yì,

 主千世界,最胜自在,善说诸义,

 néng yǔ shēng wén、pì zhī fó、zhū pú sà bō luó mì dào;

 能与声闻、辟支佛、诸菩萨波罗蜜道;

 ruò yǒu wèn nàn shì jiè chā bié,wú néng tuì qū。bù shī、ài yǔ、

 若有问难世界差别,无能退屈。布施、爱语、

 lì xíng、tóng shì──rú shì yī qiè zhū suǒ zuò yè,

 利行、同事──如是一切诸所作业,

 jiē bù lí niàn fó,nǎi zhì bù lí niàn yī qiè zhǒng、yī qiè zhì zhì。

 皆不离念佛,乃至不离念一切种、一切智智。

 fù zuò shì niàn:‘wǒ dāng yú yī qiè zhòng shēng zhōng wéi shǒu、

 复作是念:‘我当于一切众生中为首、

 wèi shèng,nǎi zhì wéi yī qiè zhì zhì yī zhǐ zhě。’

 为胜,乃至为一切智智依止者。’

 cǐ pú sà ruò yǐ fā qǐ dà yī jīng yī jìn lì,yú yī niàn qǐng,

 此菩萨若以发起大一精一进力,于一念顷,

 dé bǎi wàn sān qiān dà qiān shì jiè wēi chén shù sān mèi,

 得百万三千大千世界微尘数三昧,

 nǎi zhì shì xiàn bǎi wàn sān qiān dà qiān shì jiè wēi chén shù pú sà yǐ wéi juàn shǔ;

 乃至示现百万三千大千世界微尘数菩萨以为眷属;

 ruò yǐ pú sà shū shèng yuàn lì zì zài shì xiàn,guò yú shì shù,

 若以菩萨殊胜愿力自在示现,过于是数,

 nǎi zhì bǎi qiān yì nà yóu tā jié bù néng shù zhī。”

 乃至百千亿那由他劫不能数知。”

 

 ěr shí,jīn gāng cáng pú sà yù zhòng xuān qí yì ér shuō sòng yuē:

 尔时,金刚藏菩萨欲重宣其义而说颂曰:

 

 “qī dì xiū zhì fāng biàn huì,shàn jí zhù dào dà yuàn lì,

 “七地修治方便慧,善集助道大愿力,

 fù dé rén zūn suǒ shè chí,wèi qiú shèng zhì dēng bā zhù。

 复得人尊所摄持,为求胜智登八住。

 gōng dé chéng jiù héng cí mǐn,zhì huì guǎng dà děng xū kōng,

 功德成就恒慈愍,智慧广大等虚空,

 wén fǎ néng shēng jué dìng lì,shì zé jì miè wú shēng rěn。

 闻法能生决定力,是则寂灭无生忍。

 zhī fǎ wú shēng wú qǐ xiāng,wú chéng wú huài wú jìn zhuǎn,

 知法无生无起相,无成无坏无尽转,

 lí yǒu píng děng jué fēn bié,chāo zhū xīn xíng rú kōng zhù。

 离有平等绝分别,超诸心行如空住。

 chéng jiù shì rěn chāo xì lùn,shén shēn bù dòng héng jì miè,

 成就是忍超戏论,甚深不动恒寂灭,

 yī qiè shì jiān wú néng zhī,xīn xiāng qǔ zhe xī jiē lí。

 一切世间无能知,心相取著悉皆离。

 zhù yú cǐ dì bù fēn bié,pì rú bǐ qiū rù miè dìng,

 住于此地不分别,譬如比丘入灭定,

 rú mèng dù hé jué zé wú,rú shēng fàn tiān jué xià yù。

 如梦渡河觉则无,如生梵天绝下欲。

 yǐ běn yuàn lì méng quàn dǎo,tàn qí rěn shèng yǔ guàn dǐng,

 以本愿力蒙劝导,叹其忍胜与灌顶,

 yǔ yán:‘wǒ děng zhòng fó fǎ,rǔ jīn wèi huò dāng qín jìn。

 语言:‘我等众佛法,汝今未获当勤进。

 rǔ suī yǐ miè fán nǎo huǒ,shì jiān huò yàn yóu chì rán,

 汝虽已灭烦恼火,世间惑焰犹炽然,

 dāng niàn běn yuàn dù zhòng shēng,xī shǐ xiū yīn qù jiě tuō。

 当念本愿度众生,悉使修因趣解脱。

 fǎ xìng zhēn cháng lí xīn niàn,èr chéng yú cǐ yì néng dé,

 法性真常离心念,二乘于此亦能得,

 bù yǐ cǐ gù wèi shì zūn,dàn yǐ shén shēn wú ài zhì。’

 不以此故为世尊,但以甚深无碍智。’

 rú shì rén tiān suǒ yìng gòng,yǔ cǐ zhì huì lìng guān chá,

 如是人天所应供,与此智慧令观察,

 wú biān fó fǎ xī dé chéng,yī niàn chāo guò nǎng zhòng xíng。

 无边佛法悉得成,一念超过曩众行。

 pú sà zhù zī miào zhì dì,zé huò guǎng dà shén tōng lì,

 菩萨住兹妙智地,则获广大神通力,

 yī niàn fēn shēn biàn shí fāng,rú chuán rù hǎi yīn fēng jì。

 一念分身遍十方,如船入海因风济。

 xīn wú gōng yòng rèn zhì lì,xī zhī guó tǔ chéng huài zhù,

 心无功用任智力,悉知国土成坏住,

 zhū jiè zhǒng zhǒng gè shū yì,xiǎo dà wú liàng jiē néng le。

 诸界种种各殊异,小大无量皆能了。

 sān qiān shì jiè sì dà zhǒng,liù qù zhòng shēng shēn gè bié,

 三千世界四大种,六趣众生身各别,

 jí yǐ zhòng bǎo wēi chén shù,yǐ zhì guān chá xī wú yú。

 及以众宝微尘数,以智观察悉无余。

 pú sà néng zhī yī qiè shēn,wèi huà zhòng shēng tóng bǐ xíng,

 菩萨能知一切身,为化众生同彼形,

 guó tǔ wú liàng zhǒng zhǒng bié,xī wèi xiàn xíng wú bù biàn。

 国土无量种种别,悉为现形无不遍。

 pì rú rì yuè zhù xū kōng,yī qiè shuǐ zhōng jiē xiàn yǐng;

 譬如日月住虚空,一切水中皆现影;

 zhù yú fǎ jiè wú suǒ dòng,suí xīn xiàn yǐng yì fù rán。

 住于法界无所动,随心现影亦复然。

 suí qí xīn lè gè bù tóng,yī qiè zhòng zhōng jiē xiàn shēn,

 随其心乐各不同,一切众中皆现身,

 shēng wén dú jué yǔ pú sà,jí yǐ fú shēn mí bù xiàn。

 声闻独觉与菩萨,及以佛身靡不现。

 zhòng shēng guó tǔ yè bào shēn,zhǒng zhǒng shèng rén zhì fǎ shēn,

 众生国土业报身,种种圣人智法身,

 xū kōng shēn xiāng jiē píng děng,pǔ wèi zhòng shēng ér shì zuò。

 虚空身相皆平等,普为众生而示作。

 shí zhǒng shèng zhì pǔ guān chá,fù shùn cí bēi zuò zhòng yè,

 十种圣智普观察,复顺慈悲作众业,

 suǒ yǒu fó fǎ jiē chéng jiù,chí jiè bù dòng rú xū mí。

 所有佛法皆成就,持戒不动如须弥。

 shí lì chéng jiù bù dòng yáo,yī qiè mó zhòng wú néng zhuǎn,

 十力成就不动摇,一切魔众无能转,

 zhū fú hù niàn tiān wáng lǐ,mì jī jīn gāng héng shì wèi。

 诸佛护念天王礼,密迹金刚恒侍卫。

 cǐ dì gōng dé wú biān jì,qiān wàn yì jié shuō bù jìn,

 此地功德无边际,千万亿劫说不尽,

 fù yǐ gòng fó shàn yì míng,rú wáng dǐng shàng zhuāng yán jù。

 复以供佛善益明,如王顶上庄严具。

 pú sà zhù cǐ dì bā dì,duō zuò fàn wáng qiān jiè zhǔ,

 菩萨住此第八地,多作梵王千界主,

 yǎn shuō sān shèng wú yǒu qióng,cí guāng pǔ zhào chú zhòng huò。

 演说三乘无有穷,慈光普照除众惑。

 yī niàn suǒ huò zhū sān mèi,bǎi wàn shì jiè wēi chén děng,

 一念所获诸三昧,百万世界微尘等,

 zhū suǒ zuò shì xī yì rán,yuàn lì shì xiàn fù guò shì。

 诸所作事悉亦然,愿力示现复过是。

 pú sà dì bā bù dòng dì,wǒ wèi rǔ děng yǐ lüè shuō,

 菩萨第八不动地,我为汝等已略说,

 ruò yù cì dì guǎng fēn bié,jīng yú yì jié bù néng jǐn。”

 若欲次第广分别,经于亿劫不能尽。”

 第九地

 shuō cǐ pú sà bā dì shí,rú lái xiàn dà shén tōng lì,

 说此菩萨八地时,如来现大神通力,

 zhèn dòng shí fāng zhū guó tǔ,wú liàng yì shù nán sī yì。

 震动十方诸国土,无量亿数难思议。

 yī qiè zhī jiàn wú shàng zūn,qí shēn pǔ fàng dà guāng míng,

 一切知见无上尊,其身普放大光明,

 zhào yào bǐ zhū wú liàng tǔ,xī shǐ zhòng shēng huò ān lè。

 照耀彼诸无量土,悉使众生获安乐。

 pú sà wú liàng bǎi qiān yì,jù shí yǒng zài xū kōng zhù,

 菩萨无量百千亿,俱时踊在虚空住,

 yǐ guò zhū tiān shàng miào gōng,gōng yǎng shuō zhōng zuì shèng zhě。

 以过诸天上妙供,供养说中最胜者。

 dà zì zài wáng zì zài tiān,xī gòng tóng xīn xǐ wú liàng,

 大自在王自在天,悉共同心喜无量,

 gè yǐ zhǒng zhǒng zhòng gōng jù,gōng yǎng shén shēn gōng dé hǎi。

 各以种种众供具,供养甚深功德海。

 fù yǒu tiān nǚ qiān wàn yì,shēn xīn huān xǐ xī chōng biàn,

 复有天女千万亿,身心欢喜悉充遍,

 gè zòu yuè yīn wú liàng zhǒng,gōng yǎng rén zhōng dà dǎo shī。

 各奏乐音无量种,供养人中大导师。

 shì shí zhòng lè tóng shí zòu,bǎi qiān wàn yì wú liàng bié,

 是时众乐同时奏,百千万亿无量别,

 xī yǐ shàn shì wēi shén lì,yǎn chū miào yīn ér zàn tàn:

 悉以善逝威神力,演出妙音而赞叹:

 “jì jìng diào róu wú gòu hài,suí suǒ rù dì shàn xiū xí,

 “寂静调柔无垢害,随所入地善修习,

 xīn rú xū kōng yì shí fāng,guǎng shuō fú dào wù qún shēng。

 心如虚空诣十方,广说佛道悟群生。

 tiān shàng rén jiān yī qiè chù,xī xiàn wú děng miào zhuāng yán,

 天上人间一切处,悉现无等妙庄严,

 yǐ cóng rú lái gōng dé shēng,lìng qí jiàn zhě lè fú zhì。

 以从如来功德生,令其见者乐佛智。

 bù lí yī shā yì zhòng tǔ,rú yuè pǔ xiàn zhào shì jiān,

 不离一刹诣众土,如月普现照世间,

 yīn shēng xīn niàn xī jiē miè,pì yóu gǔ xiǎng wú bù yīng。

 音声心念悉皆灭,譬犹谷响无不应。

 ruò yǒu zhòng shēng xīn xià liè,wèi bǐ yǎn shuō shēng wén xíng;

 若有众生心下劣,为彼演说声闻行;

 ruò xīn míng lì lè pì zhī,zé wèi bǐ shuō zhōng chéng dào。

 若心明利乐辟支,则为彼说中乘道。

 ruò yǒu cí bēi lè ráo yì,wèi shuō pú sà suǒ xíng shì;

 若有慈悲乐饶益,为说菩萨所行事;

 ruò yǒu zuì shèng zhì huì xīn,zé shì rú lái wú shàng fǎ。

 若有最胜智慧心,则示如来无上法。

 pì rú huàn shī zuò zhòng shì,zhǒng zhǒng xíng xiāng jiē fēi shí,

 譬如幻师作众事,种种形相皆非实,

 pú sà zhì huàn yì rú shì,suī xiàn yī qiè lí yǒu wú。”

 菩萨智幻亦如是,虽现一切离有无。”

 rú shì měi yīn qiān wàn zhǒng,gē zàn fú yǐ mò rán zhù。

 如是美音千万种,歌赞佛已默然住。

 jiě tuō yuè yán:“jīn zhòng jìng,yuàn shuō jiǔ dì suǒ háng dào!”

 解脱月言:“今众净,愿说九地所行道!”

 

 ěr shí,jīn gāng cáng pú sà gào jiě tuō yuè pú sà yán:

 尔时,金刚藏菩萨告解脱月菩萨言:

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ rú shì wú liàng zhì sī liang guān chá,

 “佛子!菩萨摩诃萨以如是无量智思量观察,

 yù gèng qiú zhuǎn shèng jì miè jiě tuō,fù xiū xí rú lái zhì huì,

 欲更求转胜寂灭解脱,复修习如来智慧,

 rù rú lái mì mì fǎ,guān chá bù sī yì dà zhì xìng,

 入如来秘密法,观察不思议大智性,

 jìng zhū tuó luó ní sān mèi mén,jù guǎng dà shén tōng,

 净诸陀罗尼三昧门,具广大神通,

 rù chā bié shì jiè,xiū lì、wú wèi、bù gòng fǎ,

 入差别世界,修力、无畏、不共法,

 suí zhū fú zhuǎn fǎ lún,bù shě dà bēi běn yuàn lì,

 随诸佛转法錀,不舍大悲本愿力,

 dé rù pú sà dì jiǔ shàn huì dì。

 得入菩萨第九善慧地。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù cǐ shàn huì dì,

 “佛子!菩萨摩诃萨住此善慧地,

 rú shí zhī shàn bù shàn wú jì fǎ xíng、yǒu lòu wú lòu fǎ xíng、

 如实知善不善无记法行、有漏无漏法行、

 shì jiān chū shì jiān fǎ xíng、sī yì bù sī yì fǎ xíng、

 世间出世间法行、思议不思议法行、

 dìng bù dìng fǎ xíng、shēng wén dú jué fǎ xíng、

 定不定法行、声闻独觉法行、

 pú sà xíng fǎ xíng、rú lái dì fǎ xíng、yǒu wéi fǎ xíng、

 菩萨行法行、如来地法行、有为法行、

 wú wéi fǎ xíng。cǐ pú sà yǐ rú shì zhì huì,

 无为法行。此菩萨以如是智慧,

 rú shí zhī zhòng shēng xīn chóu lín、fán nǎo chóu lín、yè chóu lín、

 如实知众生心稠林、烦恼稠林、业稠林、

 gēn chóu lín、jiě chóu lín、xìng chóu lín、lè yù chóu lín、

 根稠林、解稠林、性稠林、乐欲稠林、

 suí mián chóu lín、shòu shēng chóu lín、xí qì xiāng xù chóu lín、

 随眠稠林、受生稠林、习气相续稠林、

 sān jù chā bié chóu lín。

 三聚差别稠林。

 cǐ pú sà rú shí zhī zhòng shēng xīn zhǒng zhǒng xiāng,suǒ wèi:

 此菩萨如实知众生心种种相,所谓:

 zá qǐ xiāng、sù zhuǎn xiāng、huài bù huài xiāng、wú xíng zhì xiāng、

 杂起相、速转相、坏不坏相、无形质相、

 wú biān jì xiāng、qīng jìng xiāng、gòu wú gòu xiāng、

 无边际相、清净相、垢无垢相、

 fù bù fù xiān、huàn suǒ zuò xiāng、suí zhū qù shēng xiàng;

 缚不缚相、幻所作相、随诸趣生相;

 rú shì bǎi qiān wàn yì nǎi zhì wú liàng,jiē rú shí zhī。

 如是百千万亿乃至无量,皆如实知。

 yòu zhī zhū fán nǎo zhǒng zhǒng xiāng,suǒ wèi:

 又知诸烦恼种种相,所谓:

 jiǔ yuǎn suí háng xiāng、wú biān yǐn qǐ xiāng、

 久远随行相、无边引起相、

 jù shēng bù shě xiāng、mián qǐ yī yì xiāng、

 俱生不舍相、眠起一义相、

 yǔ xīn xiāng yìng bù xiāng yìng xiāng、

 与心相应不相应相、

 suí qù shòu shēng ér zhù xiāng、sān jiè chā bié xiāng、

 随趣受生而住相、三界差别相、

 ài jiàn chī màn rú jiàn shēn rù guò huàn xiāng、

 爱见痴慢如箭深入过患相、

 sān yè yīn yuán bù jué xiāng;lüè shuō nǎi zhì bā wàn sì qiān,

 三业因缘不绝相;略说乃至八万四千,

 jiē rú shí zhī。yòu zhī zhū yè zhǒng zhǒng xiāng,suǒ wèi:

 皆如实知。又知诸业种种相,所谓:

 shàn bù shàn wú jì xiāng、yǒu biǎo shì wú biǎo shì xiāng、

 善不善无记相、有表示无表示相、

 yǔ xīn tóng shēng bù lí xiāng、

 与心同生不离相、

 yīn zì xìng chà nà huài ér cì dì jí guǒ bù shī xiāng、

 因自性刹那坏而次第集果不失相、

 yǒu bào wú bào xiāng、shòu hēi hēi děng zhòng bào xiāng、

 有报无报相、受黑黑等众报相、

 rú tián wú liàng xiāng、fán shèng chā bié xiāng、

 如田无量相、凡圣差别相、

 xiàn shòu shēng shòu hòu shòu xiāng、

 现受生受后受相、

 chéng fēi chéng dìng bù dìng xiāng;lüè shuō nǎi zhì bā wàn sì qiān,

 乘非乘定不定相;略说乃至八万四千,

 jiē rú shí zhī。yòu zhī zhū gēn ruǎn zhōng shèng xiāng、

 皆如实知。又知诸根软中胜相、

 xiān jì hòu jì chā bié wú chā bié xiāng、shàng zhōng xià xiāng、

 先际后际差别无差别相、上中下相、

 fán nǎo jù shēng bù xiāng lí xiāng、chéng fēi chéng dìng bù dìng xiāng、

 烦恼俱生不相离相、乘非乘定不定相、

 chún shú diào róu xiāng、suí gēn wǎng qīng zhuǎn huài xiāng、

 淳熟调柔相、随根网轻转坏相、

 zēng shàng wú néng huài xiāng、tuì bù tuì chā bié xiāng、

 增上无能坏相、退不退差别相、

 yuǎn suí gòng shēng bù tóng xiāng;lüè shuō nǎi zhì bā wàn sì qiān,

 远随共生不同相;略说乃至八万四千,

 jiē rú shí zhī。yòu zhī zhū jiě ruǎn zhōng shàng、

 皆如实知。又知诸解软中上、

 zhū xìng ruǎn zhōng shàng、lè yù ruǎn zhōng shàng;

 诸性软中上、乐欲软中上;

 jiē lüè shuō nǎi zhì bā wàn sì qiān。

 皆略说乃至八万四千。

 yòu zhī zhū suí mián zhǒng zhǒng xiāng,suǒ wèi:

 又知诸随眠种种相,所谓:

 yǔ shēn xīn gòng shēng xiàng、yǔ xīn gòng shēng xiàng、

 与深心共生相、与心共生相、

 xīn xiāng yìng bù xiāng yìng chā bié xiāng、

 心相应不相应差别相、

 jiǔ yuǎn suí háng xiāng、wú shǐ bù bá xiāng、

 久远随行相、无始不拔相、

 yǔ yī qiè chán dìng jiě tuō sān mèi sān mó bō dǐ shén tōng xiāng wéi xiāng、

 与一切禅定解脱三昧三摩钵底神通相违相、

 sān jiè xiāng xù shòu shēng xì fù xiāng、

 三界相续受生系缚相、

 lìng wú biān xīn xiāng xù xiàn qǐ xiāng、kāi zhū chù mén xiāng、

 令无边心相续现起相、开诸处门相、

 jiān shí nán zhì xiāng、dì chǔ chéng jiù bù chéng jiù xiāng、

 坚实难治相、地处成就不成就相、

 wéi yǐ shèng dào bá chū xiāng。yòu zhī shòu shēng zhǒng zhǒng xiāng,

 唯以圣道拔出相。又知受生种种相,

 suǒ wèi:suí yè shòu shēng xiàng、liù qù chā bié xiāng、

 所谓:随业受生相、六趣差别相、

 yǒu sè wú sè chā bié xiāng、yǒu xiǎng wú xiǎng chā bié xiāng、

 有色无色差别相、有想无想差别相、

 yè wèi tián ài shuǐ rùn wú míng àn fù shí wèi zhǒng zi shēng hòu yǒu yá xiāng、

 业为田爱水润无明暗覆识为种子生后有芽相、

 míng sè jù shēng bù xiāng lí xiāng、chī ài xī qiú xù yǒu xiāng、

 名色俱生不相离相、痴爱希求续有相、

 yù shòu yù shēng wú shǐ lè zhe xiāng、

 欲受欲生无始乐著相、

 wàng wèi chū sān jiè tān qiú xiāng。yòu zhī xí qì zhǒng zhǒng xiāng,

 妄谓出三界贪求相。又知习气种种相,

 suǒ wèi:xíng bù xíng chā bié xiāng、suí qù xūn xí xiāng、

 所谓:行不行差别相、随趣熏习相、

 suí zhòng shēng xíng xūn xí xiāng、suí yè fán nǎo xūn xí xiāng、

 随众生行熏习相、随业烦恼熏习相、

 shàn bù shàn wú jì xūn xí xiāng、suí rù hòu yǒu xūn xí xiāng、

 善不善无记熏习相、随入后有熏习相、

 cì dì xūn xí xiāng、bù duàn fán nǎo yuǎn xíng bù shě xūn xí xiāng、

 次第熏习相、不断烦恼远行不舍熏习相、

 shí fēi shí xūn xí xiāng、

 实非实熏习相、

 jiàn wén qīn jìn shēng wén dú jué pú sà rú lái xūn xí xiāng。

 见闻亲近声闻独觉菩萨如来熏习相。

 yòu zhī zhòng shēng zhèng dìng xié dìng bù dìng xiāng,suǒ wèi:

 又知众生正定邪定不定相,所谓:

 zhèng jiàn zhèng dìng xiāng、xié jiàn xié dìng xiāng、

 正见正定相、邪见邪定相、

 èr jù bù dìng xiāng、wǔ nì xié dìng xiāng、wǔ gēn zhèng dìng xiāng、

 二俱不定相、五逆邪定相、五根正定相、

 èr jù bù dìng xiāng、bā xié xié dìng xiāng、

 二俱不定相、八邪邪定相、

 zhèng xìng zhèng dìng xiāng、gèng bù zuò èr jù lí bù dìng xiāng、

 正性正定相、更不作二俱离不定相、

 shēn zhe xié fǎ xié dìng xiāng、xí xíng shèng dào zhèng dìng xiāng、

 深著邪法邪定相、习行圣道正定相、

 èr jù shě bù dìng xiāng。fó zǐ!pú sà suí shùn rú shì zhì huì,

 二俱舍不定相。佛子!菩萨随顺如是智慧,

 míng:zhù shàn huì dì;zhù cǐ dì yǐ,

 名:住善慧地;住此地已,

 le zhī zhòng shēng zhū xíng chā bié,jiào huà diào fú,lìng dé jiě tuō。

 了知众生诸行差别,教化调伏,令得解脱。

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà shàn néng yǎn shuō shēng wén chéng fǎ、

 “佛子!此菩萨善能演说声闻乘法、

 dú jué chéng fǎ、pú sà chéng fǎ、rú lái dì fǎ;yī qiè xíng chǔ,

 独觉乘法、菩萨乘法、如来地法;一切行处,

 zhì suí háng gù,néng suí zhòng shēng gēn、xìng、yù、jiě、

 智随行故,能随众生根、性、欲、解、

 suǒ xíng yǒu yì、zhū jù chā bié,yì suí shòu shēng、fán nǎo、

 所行有异、诸聚差别,亦随受生、烦恼、

 mián、fù、zhū yè xí qì ér wèi shuō fǎ,lìng shēng xìn jiě,

 眠、缚、诸业习气而为说法,令生信解,

 zēng yì zhì huì,gè yú qí chéng ér dé jiě tuō。

 增益智慧,各于其乘而得解脱。

 

 “fó zǐ!pú sà zhù cǐ shàn huì dì,zuò dà fǎ shī,jù fǎ shī xíng,

 “佛子!菩萨住此善慧地,作大法师,具法师行,

 shàn néng shǒu hù rú lái fǎ cáng,yǐ wú liàng shàn qiǎo zhì,

 善能守护如来法藏,以无量善巧智,

 qǐ sì wú ài biàn,yòng pú sà yán cí ér yǎn shuō fǎ。

 起四无碍辩,用菩萨言辞而演说法。

 cǐ pú sà cháng suí sì wú ài zhì zhuǎn,wú zàn shě lí。

 此菩萨常随四无碍智转,无暂舍离。

 hé děng wéi sì,suǒ wèi:fǎ wú ài zhì、yì wú ài zhì、cí wú ài zhì、

 何等为四,所谓:法无碍智、义无碍智、辞无碍智、

 lè shuō wú ài zhì。cǐ pú sà yǐ fǎ wú ài zhì,zhī zhū fǎ zì xiāng;

 乐说无碍智。此菩萨以法无碍智,知诸法自相;

 yì wú ài zhì,zhī zhū fǎ bié xiāng;cí wú ài zhì,wú cuò miù shuō;

 义无碍智,知诸法别相;辞无碍智,无错谬说;

 lè shuō wú ài zhì,wú duàn jǐn shuō。fù cì,yǐ fǎ wú ài zhì,

 乐说无碍智,无断尽说。复次,以法无碍智,

 zhī zhū fǎ zì xìng;yì wú ài zhì,zhī zhū fǎ shēng miè;

 知诸法自性;义无碍智,知诸法生灭;

 cí wú ài zhì,ān lì yī qiè fǎ bù duàn shuō;lè shuō wú ài zhì,

 辞无碍智,安立一切法不断说;乐说无碍智,

 suí suǒ ān lì,bù kě huài wú biān shuō。fù cì,yǐ fǎ wú ài zhì,

 随所安立,不可坏无边说。复次,以法无碍智,

 zhī xiàn zài fǎ chā bié;yì wú ài zhì,zhī guò qù、

 知现在法差别;义无碍智,知过去、

 wèi lái fǎ chā bié;cí wú ài zhì,yú qù、lái、

 未来法差别;辞无碍智,于去、来、

 jīn fǎ wú cuò miù shuō;lè shuō wú ài zhì,

 今法无错谬说;乐说无碍智,

 yú yī yī shì wú biān fǎ míng liǎo shuō。fù cì,yǐ fǎ wú ài zhì,

 于一一世无边法明了说。复次,以法无碍智,

 zhī fǎ chā bié;yì wú ài zhì,zhī yì chā bié;cí wú ài zhì,

 知法差别;义无碍智,知义差别;辞无碍智,

 suí qí yán yīn shuō;lè shuō wú ài zhì,suí qí xīn lè shuō。

 随其言音说;乐说无碍智,随其心乐说。

 fù cì,fǎ wú ài zhì,yǐ fǎ zhì zhī chā bié bù yì;yì wú ài zhì,

 复次,法无碍智,以法智知差别不异;义无碍智,

 yǐ bǐ zhì zhī chā bié rú shí;cí wú ài zhì,

 以比智知差别如实;辞无碍智,

 yǐ shì zhì chā bié shuō;lè shuō wú ài zhì,

 以世智差别说;乐说无碍智,

 yǐ dì yī yì zhì shàn qiǎo shuō。fù cì,fǎ wú ài zhì,

 以第一义智善巧说。复次,法无碍智,

 zhī zhū fǎ yī xiāng bù huài;yì wú ài zhì,zhī yùn、jiè、chù、dì、

 知诸法一相不坏;义无碍智,知蕴、界、处、谛、

 yuán qǐ shàn qiǎo;cí wú ài zhì,

 缘起善巧;辞无碍智,

 yǐ yī qiè shì jiān yì jiě le měi miào yīn shēng、wén zì shuō;

 以一切世间易解了美妙音声、文字说;

 lè shuō wú ài zhì,yǐ zhuǎn shèng wú biān fǎ míng shuō。

 乐说无碍智,以转胜无边法明说。

 fù cì,fǎ wú ài zhì,zhī yī chéng píng děng xìng;yì wú ài zhì,

 复次,法无碍智,知一乘平等性;义无碍智,

 zhī zhū chéng chā bié xìng;cí wú ài zhì,

 知诸乘差别性;辞无碍智,

 shuō yī qiè chéng wú chā bié;lè shuō wú ài zhì,

 说一切乘无差别;乐说无碍智,

 shuō yī yī chéng wú biān fǎ。fù cì,fǎ wú ài zhì,

 说一一乘无边法。复次,法无碍智,

 zhī yī qiè pú sà xíng、zhì xíng、fǎ xíng zhì suí zhèng;

 知一切菩萨行、智行、法行智随证;

 yì wú ài zhì,zhī shí dì fēn wèi yì chā bié;cí wú ài zhì,

 义无碍智,知十地分位义差别;辞无碍智,

 shuō dì dào wú chā bié xiāng;lè shuō wú ài zhì,

 说地道无差别相;乐说无碍智,

 shuō yī yī dì wú biān xíng xiāng。fù cì,fǎ wú ài zhì,

 说一一地无边行相。复次,法无碍智,

 zhī yī qiè rú lái yī niàn chéng zhèng;jué yì wú ài zhì,

 知一切如来一念成正觉;义无碍智,

 zhī zhǒng zhǒng shí、zhǒng zhǒng chù děng gè chā bié;

 知种种时、种种处等各差别;

 cí wú ài zhì,shuō chéng zhèng jué chā bié;lè shuō wú ài zhì,

 辞无碍智,说成正觉差别;乐说无碍智,

 yú yī yī jù fǎ wú liàng jié shuō bù jìn。fù cì,fǎ wú ài zhì,

 于一一句法无量劫说不尽。复次,法无碍智,

 zhī yī qiè rú lái yǔ、lì、wú suǒ wèi、bù gòng fó fǎ,dà cí dà bēi,

 知一切如来语、力、无所畏、不共佛法,大慈大悲,

 biàn cái fāng biàn,zhuǎn fǎ lún,yī qiè zhì zhì suí zhèng;

 辩才方便,转法錀,一切智智随证;

 yì wú ài zhì,zhī rú lái suí bā wàn sì qiān zhòng shēng xīn、

 义无碍智,知如来随八万四千众生心、

 xíng、gēn、jiě、chā bié yīn shēng;cí wú ài zhì,

 行、根、解、差别音声;辞无碍智,

 suí yī qiè zhòng shēng xíng,yǐ rú lái yīn shēng chā bié shuō lè shuō;

 随一切众生行,以如来音声差别说;

 wú ài zhì,suí zhòng shēng xìn jiě,

 乐说无碍智,随众生信解,

 yǐ rú lái zhì qīng jìng xíng yuán mǎn shuō。

 以如来智清净行圆满说。

 

 “fó zǐ!pú sà zhù dì jiǔ dì,dé rú shì shàn qiǎo wú ài zhì,

 “佛子!菩萨住第九地,得如是善巧无碍智,

 dé rú lái miào fǎ cáng,zuò dà fǎ shī,dé yì tuó luó ní、

 得如来妙法藏,作大法师,得义陀罗尼、

 fǎ tuó luó ní、zhì tuó luó ní、guāng zhào tuó luó ní、

 法陀罗尼、智陀罗尼、光照陀罗尼、

 shàn huì tuó luó ní、zhòng cái tuó luó ní、wēi dé tuó luó ní、

 善慧陀罗尼、众财陀罗尼、威德陀罗尼、

 wú ài mén tuó luó ní、wú biān jì tuó luó ní、

 无碍门陀罗尼、无边际陀罗尼、

 zhǒng zhǒng yì tuó luó ní,

 种种义陀罗尼,

 rú shì děng bǎi wàn ā sēng qí tuó luó ní mén jiē dé yuán mǎn,

 如是等百万阿僧祇陀罗尼门皆得圆满,

 yǐ bǎi wàn ā sēng qí shàn qiǎo yīn shēng biàn cái mén ér yǎn shuō fǎ。

 以百万阿僧祇善巧音声辩才门而演说法。

 cǐ pú sà dé rú shì bǎi wàn ā sēng qí tuó luó ní mén yǐ,

 此菩萨得如是百万阿僧祇陀罗尼门已,

 yú wú liàng fú suǒ yī yī fú qián,

 于无量佛所一一佛前,

 xī yǐ rú shì bǎi wàn ā sēng qí tuó luó ní mén tīng wén zhèng fǎ,

 悉以如是百万阿僧祇陀罗尼门听闻正法

 wén yǐ bù wàng,yǐ wú liàng chā bié mén wèi tā yǎn shuō。

 闻已不忘,以无量差别门为他演说。

 cǐ pú sà chū jiàn yú fú,tóu dǐng lǐ jìng,

 此菩萨初见于佛,头顶礼敬,

 jí yú fú suǒ de wú liàng fǎ mén;cǐ suǒ de fǎ mén,

 即于佛所得无量法门;此所得法门,

 fēi bǐ wén chí zhū dà shēng wén,yú bǎi qiān jié suǒ néng lǐng shòu。

 非彼闻持诸大声闻,于百千劫所能领受。

 cǐ pú sà dé rú shì tuó luó ní、rú shì wú ài zhì,

 此菩萨得如是陀罗尼、如是无碍智,

 zuò yú fǎ zuò ér shuō yú fǎ;dà qiān shì jiè mǎn zhōng zhòng shēng,

 坐于法座而说于法;大千世界满中众生,

 suí qí xīn lè chā bié wèi shuō;wéi chú zhū fú jí shòu zhí pú sà,

 随其心乐差别为说;唯除诸佛及受职菩萨,

 qí yú zhòng huì wēi dé guāng míng wú néng yǔ bǐ。

 其余众会威德光明无能与比。

 cǐ pú sà chǔ yú fǎ zuò,yù yǐ yī yīn,

 此菩萨处于法座,欲以一音,

 lìng zhū dà zhòng jiē dé jiě le,jí dé jiě le;

 令诸大众皆得解了,即得解了;

 huò shí yù yǐ zhǒng zhǒng yīn shēng,lìng zhū dà zhòng jiē dé kāi wù;

 或时欲以种种音声,令诸大众皆得开悟;

 huò shí xīn yù fàng dà guāng míng,yǎn shuō fǎ mén;

 或时心欲放大光明,演说法门;

 huò shí xīn yù yú qí shēn shàng yī yī máo kǒng,jiē yǎn fǎ yīn;

 或时心欲于其身上一一毛孔,皆演法音;

 huò shí xīn yù nǎi zhì sān qiān dà qiān shì jiè suǒ yǒu yī qiè xíng、

 或时心欲乃至三千大千世界所有一切形、

 wú xíng wù,jiē xī yǎn chū miào fǎ yán yīn;

 无形物,皆悉演出妙法言音;

 huò shí xīn yù fā yī yán yīn,zhōu biàn fǎ jiè,xī lìng jiě le;

 或时心欲发一言音,周遍法界,悉令解了;

 huò shí xīn yù yī qiè yán yīn,jiē zuò fǎ yīn,héng zhù bù miè;

 或时心欲一切言音,皆作法音,恒住不灭;

 huò shí xīn yù yī qiè shì jiè xiāo、dí、zhōng、gǔ jí yǐ gē yǒng,

 或时心欲一切世界箫、笛、钟、鼓及以歌咏,

 yī qiè yuè shēng jiē yǎn fǎ yīn;huò shí xīn yù yú yī zì zhōng,

 一切乐声皆演法音;或时心欲于一字中,

 yī qiè fǎ jù yán yīn chā bié,jiē xī jù zú;

 一切法句言音差别,皆悉具足;

 huò shí xīn yù lìng bù kě shuō wú liàng shì jiè dì、shuǐ、huǒ、

 或时心欲令不可说无量世界地、水、火、

 fēng sì dà jù zhōng suǒ yǒu wēi chén,

 风四大聚中所有微尘,

 yī yī chén zhōng jiē xī yǎn chū bù kě shuō fǎ mén。

 一一尘中皆悉演出不可说法门。

 rú shì suǒ niàn,yī qiè suí xīn,wú bù dé zhě。

 如是所念,一切随心,无不得者。

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà,

 “佛子!此菩萨,

 jiǎ shǐ sān qiān dà qiān shì jiè suǒ yǒu zhòng shēng xián zhì qí qián,

 假使三千大千世界所有众生咸至其前,

 yī yī jiē yǐ wú liàng yán yīn ér xìng wèn nàn,

 一一皆以无量言音而兴问难,

 yī yī wèn nàn gè gè bù tóng;

 一一问难各各不同;

 pú sà yú yī niàn qǐng xī néng lǐng shòu,

 菩萨于一念顷悉能领受,

 réng yǐ yī yīn pǔ wèi jiě shì,lìng suí xīn lè,gè dé huān xǐ。

 仍以一音普为解释,令随心乐,各得欢喜。

 rú shì nǎi zhì bù kě shuō shì jiè suǒ yǒu zhòng shēng,

 如是乃至不可说世界所有众生,

 yī chà nà jiān,yī yī jiē yǐ wú liàng yán yīn ér xìng wèn nàn,

 一刹那间,一一皆以无量言音而兴问难,

 yī yī wèn nàn gè gè bù tóng;

 一一问难各各不同;

 pú sà yú yī niàn qǐng xī néng lǐng shòu,

 菩萨于一念顷悉能领受,

 yì yǐ yī yīn pǔ wèi jiě shì,gè suí xīn lè,lìng dé huān xǐ。

 亦以一音普为解释,各随心乐,令得欢喜。

 nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō shì jiè mǎn zhōng zhòng shēng,

 乃至不可说不可说世界满中众生,

 pú sà jiē néng suí qí xīn lè、suí gēn、suí jiě ér wèi shuō fǎ,

 菩萨皆能随其心乐、随根、随解而为说法,

 chéng fú shén lì guǎng zuò fó shì,pǔ wèi yī qiè zuò suǒ yī hù。

 承佛神力广作佛事,普为一切作所依怙。

 fó zǐ!cǐ pú sà fù gèng yī jīng yī jìn,chéng jiù zhì míng。

 佛子!此菩萨复更一精一进,成就智明。

 jiǎ shǐ yī máo duān chù yǒu bù kě shuō shì jiè wēi chén shù zhū fú zhòng huì,

 假使一毛端处有不可说世界微尘数诸佛众会,

 yī yī zhòng huì yǒu bù kě shuō shì jiè wēi chén shù zhòng shēng,

 一一众会有不可说世界微尘数众生,

 yī yī zhòng shēng yǒu bù kě shuō shì jiè wēi chén shù xìng、yù,

 一一众生有不可说世界微尘数性、欲,

 bǐ zhū fú suí qí xìng、yù gè yǔ fǎ mén;rú yī máo duān chù,

 彼诸佛随其性、欲各与法门;如一毛端处,

 yī qiè fǎ jiè chù xī yì rú shì。rú shì suǒ shuō wú liàng fǎ mén,

 一切法界处悉亦如是。如是所说无量法门,

 pú sà yú yī niàn zhōng xī néng lǐng shòu,wú yǒu wàng shī。

 菩萨于一念中悉能领受,无有忘失。

 

 “fó zǐ!pú sà zhù cǐ dì jiǔ dì,zhòu yè zhuān qín gèng wú yú niàn,

 “佛子!菩萨住此第九地,昼夜专勤更无余念,

 wéi rù fú jìng jiè qīn jìn rú lái,rù zhū pú sà shén shēn jiě tuō,

 唯入佛境界亲近如来,入诸菩萨甚深解脱,

 cháng zài sān mèi,héng jiàn zhū fú,wèi zēng shě lí。

 常在三昧,恒见诸佛,未曾舍离。

 yī yī jié zhōng jiàn wú liàng fú、wú liàng bǎi fú、

 一一劫中见无量佛、无量百佛、

 wú liàng qiān fú,nǎi zhì wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā fú,

 无量千佛,乃至无量百千亿那由他佛,

 gōng jìng zūn zhòng,chéng shì gōng yǎng,

 恭敬尊重,承事供养,

 yú zhū fú suǒ zhǒng zhǒng wèn nàn,dé shuō fǎ tuó luó ní,

 于诸佛所种种问难,得说法陀罗尼,

 suǒ yǒu shàn gēn zhuǎn gèng míng jìng。pì rú zhēn jīn,

 所有善根转更明净。譬如真金,

 shàn qiǎo jīn shī yòng zuò bǎo guān,zhuàn lún shèng wáng yǐ yán qí shǒu,

 善巧金师用作宝冠,转轮圣王以严其首,

 sì tiān xià nèi yī qiè xiǎo wáng jí zhū chén mín zhū zhuāng yán jù wú yǔ děng zhě;

 四天下内一切小王及诸臣民诸庄严具无与等者;

 cǐ dì jiǔ dì pú sà shàn gēn yì fù rú shì,yī qiè shēng wén、

 此第九地菩萨善根亦复如是,一切声闻、

 pì zhī fó jí xià dì pú sà suǒ yǒu shàn gēn wú néng yǔ děng。

 辟支佛及下地菩萨所有善根无能与等。

 fó zǐ!pì rú èr qiān shì jiè zhǔ dà fàn tiān wáng,shēn chū guāng míng,

 佛子!譬如二千世界主大梵天王,身出光明,

 èr qiān jiè zhōng yōu yuǎn zhī chù xī néng zhào yào,chú qí hēi àn;

 二千界中幽远之处悉能照耀,除其黑闇;

 cǐ dì pú sà suǒ yǒu shàn gēn yì fù rú shì,

 此地菩萨所有善根亦复如是,

 néng chū guāng míng zhào zhòng shēng xīn,

 能出光明照众生心,

 fán nǎo hēi àn jiē lìng xī miè。cǐ pú sà,shí bō luó mì zhōng,

 烦恼黑闇皆令息灭。此菩萨,十波罗蜜中,

 lì bō luó mì zuì shèng;yú bō luó mì fēi bù xiū xíng,

 力波罗蜜最胜;余波罗蜜非不修行,

 dàn suí lì suí fēn。

 但随力随分。

 

 “fó zǐ!shì míng:lüè shuō pú sà mó hē sà dì jiǔ shàn huì dì;

 “佛子!是名:略说菩萨摩诃萨第九善慧地;

 ruò guǎng shuō zhě,yú wú liàng jié yì bù néng jǐn。fó zǐ!

 若广说者,于无量劫亦不能尽。佛子!

 pú sà mó hē sà zhù cǐ dì,

 菩萨摩诃萨住此地,

 duō zuò èr qiān shì jiè zhǔ dà fàn tiān wáng,shàn néng tǒng lǐ,

 多作二千世界主大梵天王,善能统理,

 zì zài ráo yì,néng wéi yī qiè shēng wén、

 自在饶益,能为一切声闻、

 yuán jué jí zhū pú sà fēn bié yǎn shuō bō luó mì xíng;

 缘觉及诸菩萨分别演说波罗蜜行;

 suí zhòng shēng xīn,suǒ yǒu wèn nàn wú néng qū zhě。

 随众生心,所有问难无能屈者。

 bù shī、ài yǔ、lì xíng、tóng shì──rú shì yī qiè zhū suǒ zuò yè,

 布施、爱语、利行、同事──如是一切诸所作业,

 jiē bù lí niàn fó,nǎi zhì bù lí niàn yī qiè zhǒng、yī qiè zhì zhì。

 皆不离念佛,乃至不离念一切种、一切智智。

 fù zuò shì niàn:‘wǒ dāng yú yī qiè zhòng shēng zhōng wéi shǒu、

 复作是念:‘我当于一切众生中为首、

 wèi shèng,nǎi zhì wéi yī qiè zhì zhì yī zhǐ zhě。’

 为胜,乃至为一切智智依止者。’

 cǐ pú sà ruò fā qín yī jīng yī jìn,yú yī niàn qǐng,

 此菩萨若发勤一精一进,于一念顷,

 dé bǎi wàn ā sēng qí guó tǔ wēi chén shù sān mèi,

 得百万阿僧祇国土微尘数三昧,

 nǎi zhì shì xiàn bǎi wàn ā sēng qí guó tǔ wēi chén shù pú sà yǐ wéi juàn shǔ;

 乃至示现百万阿僧祇国土微尘数菩萨以为眷属;

 ruò yǐ pú sà shū shèng yuàn lì zì zài shì xiàn,guò yú cǐ shù,

 若以菩萨殊胜愿力自在示现,过于此数,

 nǎi zhì bǎi qiān yì nà yóu tā jié bù néng shù zhī。”

 乃至百千亿那由他劫不能数知。”

 

 ěr shí,jīn gāng cáng pú sà yù zhòng xuān qí yì ér shuō sòng yuē:

 尔时,金刚藏菩萨欲重宣其义而说颂曰:

 

 “wú liàng zhì lì shàn guān chá,zuì shàng wēi miào shì nán zhī,

 “无量智力善观察,最上微妙世难知,

 pǔ rù rú lái mì mì chù,lì yì zhòng shēng rù jiǔ dì。

 普入如来秘密处,利益众生入九地。

 zǒng chí sān mèi jiē zì zài,huò dà shén tōng rù zhòng shā,

 总持三昧皆自在,获大神通入众刹,

 lì zhì wú wèi bù gòng fǎ,yuàn lì bēi xīn rù jiǔ dì。

 力智无畏不共法,愿力悲心入九地。

 zhù yú cǐ dì chí fǎ cáng,le shàn bù shàn jí wú jì,

 住于此地持法藏,了善不善及无记,

 yǒu lòu wú lòu shì chū shì,sī bù sī yì xī shàn zhī。

 有漏无漏世出世,思不思议悉善知。

 ruò fǎ jué dìng bù jué dìng,sān shèng suǒ zuò xī guān chá,

 若法决定不决定,三乘所作悉观察,

 yǒu wéi wú wéi xíng chā bié,rú shì ér zhī rù shì jiān。

 有为无为行差别,如是而知入世间。

 ruò yù zhī zhū zhòng shēng xīn,zé néng yǐ zhì rú shí zhī,

 若欲知诸众生心,则能以智如实知,

 zhǒng zhǒng sù zhuǎn huài fēi huài,wú zhì wú biān děng zhòng xiāng。

 种种速转坏非坏,无质无边等众相。

 fán nǎo wú biān héng gòng bàn,mián qǐ yī yì xù zhū qù,

 烦恼无边恒共伴,眠起一义续诸趣,

 yè xìng zhǒng zhǒng gè chā bié,yīn huài guǒ jí jiē néng le。

 业性种种各差别,因坏果集皆能了。

 zhū gēn zhǒng zhǒng xià zhōng shàng,xiān hòu jì děng wú liàng bié,

 诸根种种下中上,先后际等无量别,

 jiě xìng lè yù yì fù rán,bā wàn sì qiān mí bù zhī。

 解性乐欲亦复然,八万四千靡不知。

 zhòng shēng huò jiàn héng suí fù,wú shǐ chóu lín wèi chú jiǎn,

 众生惑见恒随缚,无始稠林未除翦,

 yǔ zhì gòng jù xīn bìng shēng,cháng xiāng jī xì bù duàn jué。

 与志共俱心并生,常相羁系不断绝。

 dàn wéi wàng xiǎng fēi shí wù,bù lí yú xīn wú chǔ suǒ,

 但唯妄想非实物,不离于心无处所,

 chán dìng jìng pái réng tuì zhuǎn,jīn gāng dào miè fāng bì jìng。

 禅定境排仍退转,金刚道灭方毕竟。

 liù qù shòu shēng gè chā bié,yè tián ài rùn wú míng fù,

 六趣受生各差别,业田爱润无明覆,

 shí wèi zhǒng zi míng sè yá,sān jiè wú shǐ héng xiāng xù。

 识为种子名色芽,三界无始恒相续。

 huò yè xīn xí shēng zhū qù,ruò lí yú cǐ bù fù shēng;

 惑业心习生诸趣,若离于此不复生;

 zhòng shēng xī zài sān jù zhōng,huò nì yú jiàn huò háng dào。

 众生悉在三聚中,或溺于见或行道。

 zhù yú cǐ dì shàn guān chá,suí qí xīn lè jí gēn jiě,

 住于此地善观察,随其心乐及根解,

 xī yǐ wú ài miào biàn cái,rú qí suǒ yīng chā bié shuō。

 悉以无碍妙辩才,如其所应差别说。

 chǔ yú fǎ zuò rú shī zi,yì rú niú wáng bǎo shān wáng,

 处于法座如师子,亦如牛王宝山王,

 yòu rú lóng wáng bù mì yún,zhù gān lù yǔ chōng dà hǎi。

 又如龙王布密云,霔甘露雨充大海。

 shàn zhī fǎ xìng jí ào yì,suí shùn yán cí néng biàn shuō,

 善知法性及奥义,随顺言辞能辩说,

 zǒng chí bǎi wàn ā sēng qí,pì rú dà hǎi shòu zhòng yǔ。

 总持百万阿僧祇,譬如大海受众雨。

 zǒng chí sān mèi jiē qīng jìng,néng yú yī niàn jiàn duō fó,

 总持三昧皆清净,能于一念见多佛,

 yī yī fú suǒ jiē wén fǎ,fù yǐ miào yīn ér yǎn chàng。

 一一佛所皆闻法,复以妙音而演畅。

 ruò yù sān qiān dà qiān jiè,jiào huà yī qiè zhū qún shēng,

 若欲三千大千界,教化一切诸群生,

 rú yún guǎng bù wú bù jí,suí qí gēn yù xī lìng xǐ。

 如云广布无不及,随其根欲悉令喜。

 máo duān fú zhòng wú yǒu shù,zhòng shēng xīn lè yì wú jí,

 毛端佛众无有数,众生心乐亦无极,

 xī yīng qí xīn yǔ fǎ mén,yī qiè fǎ jiè jiē rú shì。

 悉应其心与法门,一切法界皆如是。

 pú sà qín jiā yī jīng yī jìn lì,fù huò gōng dé zhuǎn zēng shèng,

 菩萨勤加一精一进力,复获功德转增胜,

 wén chí ěr suǒ zhū fǎ mén,rú dì néng chí yī qiè zhǒng。

 闻持尔所诸法门,如地能持一切种。

 shí fāng wú liàng zhū zhòng shēng,xián lái qīn jìn huì zhōng zuò,

 十方无量诸众生,咸来亲近会中坐,

 yī niàn suí xīn gè wèn nàn,yī yīn pǔ duì xī chōng zú。

 一念随心各问难,一音普对悉充足。

 zhù yú cǐ dì wèi fǎ wáng,suí jī huì yòu wú yàn juàn,

 住于此地为法王,随机诲诱无厌倦,

 rì yè jiàn fú wèi zēng shě,rù shēn jì miè zhì jiě tuō。

 日夜见佛未曾舍,入深寂灭智解脱。

 gōng yǎng zhū fú shàn yì míng,rú wáng dǐng shàng miào bǎo guān,

 供养诸佛善益明,如王顶上妙宝冠,

 fù shǐ zhòng shēng fán nǎo miè,pì rú fàn wáng guāng pǔ zhào。

 复使众生烦恼灭,譬如梵王光普照。

 zhù cǐ duō zuò dà fàn wáng,yǐ sān shèng fǎ huà zhòng shēng,

 住此多作大梵王,以三乘法化众生,

 suǒ xíng shàn yè pǔ ráo yì,nǎi zhì dàng chéng yī qiè zhì。

 所行善业普饶益,乃至当成一切智。

 yī niàn suǒ rù zhū sān mèi,ā sēng qí shā wēi chén shù,

 一念所入诸三昧,阿僧祇刹微尘数,

 jiàn fó shuō fǎ yì fù rán,yuàn lì suǒ zuò fù guò cǐ。

 见佛说法亦复然,愿力所作复过此。

 cǐ shì dì jiǔ shàn huì dì,dà zhì pú sà suǒ xíng chǔ,

 此是第九善慧地,大智菩萨所行处,

 shén shēn wēi miào nán kě jiàn,wǒ wèi fó zǐ yǐ xuān shuō。”

 甚深微妙难可见,我为佛子已宣说。”

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000023号    工信部ICP备案号:粤ICP备16020514号-2 2008-2017 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教