无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第三十九(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-08-13 [投稿]

大方广佛华严经》卷第三十九·十地品第二十六之六(视频念诵版)

 

以上为《华严经》十地品第二十六之六的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第三十九·十地品第二十六之六(文字注音版)

 第十地

 jìng jū tiān zhòng nà yóu tā,wén cǐ dì zhōng zhū shèng xíng,

 净居天众那由他,闻此地中诸胜行,

 kōng zhōng yǒng yuè xīn huān xǐ,xī gòng qián chéng gōng yǎng fú。

 空中踊跃心欢喜,悉共虔诚供养佛。

 bù kě sī yì pú sà zhòng,yì zài kōng zhōng dà huān xǐ,

 不可思议菩萨众,亦在空中大欢喜,

 jù rán zuì shàng yuè yì xiāng,pǔ xūn zhòng huì lìng qīng jìng。

 俱然最上悦意香,普熏众会令清净。

 zì zài tiān wáng yǔ tiān zhòng,wú liàng yì shù zài xū kōng,

 自在天王与天众,无量亿数在虚空

 pǔ sàn tiān yī gōng yǎng fú,bǎi qiān wàn zhǒng bīn fēn xià。

 普散天衣供养佛,百千万种缤纷下。

 tiān zhū cǎi nǚ wú yǒu liàng,mí bù huān xīn gōng yǎng fú,

 天诸采女无有量,靡不欢欣供养佛,

 gè zòu zhǒng zhǒng miào yuè yīn,xī yǐ cǐ yán ér zàn tàn:

 各奏种种妙乐音,悉以此言而赞叹:

 “fú shēn ān zuò yī guó tǔ,yī qiè shì jiè xī xiàn shēn,

 “佛身安坐一国土,一切世界悉现身,

 shēn xiāng duān yán wú liàng yì,fǎ jiè guǎng dà xī chōng mǎn。

 身相端严无量亿,法界广大悉充满。

 yú yī máo kǒng fàng guāng míng,pǔ miè shì jiān fán nǎo àn,

 于一毛孔放光明,普灭世间烦恼暗,

 guó tǔ wēi chén kě zhī shù,cǐ guāng míng shù bù kě cè。

 国土微尘可知数,此光明数不可测。

 huò jiàn rú lái jù zhòng xiāng,zhuǎn yú wú shàng zhèng fǎ lún,

 或见如来具众相,转于无上正法錀,

 huò jiàn yóu xíng zhū fú shā,huò jiàn jì rán ān bù dòng。

 或见游行诸佛刹,或见寂然安不动。

 huò xiàn zhù yú dōu shuài gōng,huò xiàn xià shēng rù mǔ tāi,

 或现住于兜率宫,或现下生入母胎,

 huò shì zhù tāi huò chū tāi,xī lìng wú liàng guó zhōng jiàn。

 或示住胎或出胎,悉令无量国中见。

 huò xiàn chū jiā xiū shì dào,huò xiàn dào chǎng chéng zhèng jué,

 或现出家修世道,或现道场成正觉,

 huò xiàn shuō fǎ huò niè pán,pǔ shǐ shí fāng wú bù dǔ。

 或现说法涅槃,普使十方无不睹。

 pì rú huàn shī zhī huàn shù,zài yú dà zhòng duō suǒ zuò;

 譬如幻师知幻术,在于大众多所作;

 rú lái zhì huì yì fù rán,yú shì jiān zhōng pǔ xiàn shēn。

 如来智慧亦复然,于世间中普现身。

 fú zhù shén shēn zhēn fǎ xìng,jì miè wú xiāng tóng xū kōng,

 佛住甚深真法性,寂灭无相同虚空,

 ér yú dì yī shí yì zhōng,shì xiàn zhǒng zhǒng suǒ xíng shì。

 而于第一实义中,示现种种所行事。

 suǒ zuò lì yì zhòng shēng shì,jiē yī fǎ xìng ér dé yǒu,

 所作利益众生事,皆依法性而得有,

 xiāng yǔ wú xiāng wú chā bié,rù yú jiū jìng jiē wú xiāng。

 相与无相无差别,入于究竟皆无相。

 ruò yǒu yù de rú lái zhì,yīng lí yī qiè wàng fēn bié,

 若有欲得如来智,应离一切妄分别,

 yǒu wú tōng dá jiē píng děng,jí zuò rén tiān dà dǎo shī。”

 有无通达皆平等,疾作人天大导师。”

 wú liàng wú biān tiān nǚ zhòng,zhǒng zhǒng yán yīn chēng zàn yǐ,

 无量无边天女众,种种言音称赞已,

 shēn xīn jì jìng gòng ān lè,zhān yǎng rú lái mò rán zhù。

 身心寂静共安乐,瞻仰如来默然住。

 jí shí pú sà jiě tuō yuè,zhī zhū zhòng huì xián jì jìng,

 即时菩萨解脱月,知诸众会咸寂静,

 xiàng jīn gāng cáng ér qǐng yán:“dà wú wèi zhě zhēn fó zǐ!

 向金刚藏而请言:“大无畏者真佛子!

 cóng dì jiǔ dì rù shí dì,suǒ yǒu gōng dé zhū xíng xiāng,

 从第九地入十地,所有功德诸行相,

 jí yǐ shén tōng biàn huà shì,yuàn cōng huì zhě wèi xuān shuō!”

 及以神通变化事,愿聪慧者为宣说!”

 

 ěr shí,jīn gāng cáng pú sà mó hē sà gào jiě tuō yuè pú sà yán:

 尔时,金刚藏菩萨摩诃萨告解脱月菩萨言:

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà cóng chū dì nǎi zhì dì jiǔ dì,

 “佛子!菩萨摩诃萨从初地乃至第九地,

 yǐ rú shì wú liàng zhì huì guān chá jué le yǐ,shàn sī wéi xiū xí,

 以如是无量智慧观察觉了已,善思惟修习,

 shàn mǎn zú bái fǎ,jí wú biān zhù dào fǎ,

 善满足白法,集无边助道法,

 zēng zhǎng dà fú dé zhì huì,guǎng xíng dà bēi,

 增长大福德智慧,广行大悲,

 zhī shì jiè chā bié,rù zhòng shēng jiè chóu lín,

 知世界差别,入众生界稠林,

 rù rú lái suǒ xíng chǔ,suí shùn rú lái jì miè xíng,

 入如来所行处,随顺如来寂灭行,

 cháng guān chá rú lái lì、wú suǒ wèi、bù gòng fó fǎ,

 常观察如来力、无所畏、不共佛法

 míng wéi:dé yī qiè zhǒng、yī qiè zhì zhì shòu zhí wèi。

 名为:得一切种、一切智智受职位。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ rú shì zhì huì rù shòu zhí dì yǐ,

 “佛子!菩萨摩诃萨以如是智慧入受职地已,

 jí dé pú sà lí gòu sān mèi、rù fǎ jiè chā bié sān mèi、

 即得菩萨离垢三昧、入法界差别三昧、

 zhuāng yán dào chǎng sān mèi、yī qiè zhǒng huá guāng sān mèi、

 庄严道场三昧、一切种华光三昧、

 hǎi cáng sān mèi、hǎi yìn sān mèi、xū kōng jiè guǎng dà sān mèi、

 海藏三昧、海印三昧、虚空界广大三昧、

 guān yī qiè fǎ zì xìng sān mèi、zhī yī qiè zhòng shēng xīn xíng sān mèi、

 观一切法自性三昧、知一切众生心行三昧、

 yī qiè fú jiē xiàn qián sān mèi,

 一切佛皆现前三昧,

 rú shì děng bǎi wàn ā sēng qí sān mèi jiē xiàn zài qián。

 如是等百万阿僧祇三昧皆现在前。

 pú sà yú cǐ yī qiè sān mèi,ruò rù ruò qǐ,jiē dé shàn qiǎo,

 菩萨于此一切三昧,若入若起,皆得善巧,

 yì shàn le zhī yī qiè sān mèi suǒ zuò chā bié。qí zuì hòu sān mèi,

 亦善了知一切三昧所作差别。其最后三昧,

 míng:shòu yī qiè zhì shèng zhí wèi。cǐ sān mèi xiàn zài qián shí,

 名:受一切智胜职位。此三昧现在前时,

 yǒu dà bǎo lián huá hū rán chū shēng。qí huá guǎng dà,

 有大宝莲华忽然出生。其华广大,

 liàng děng bǎi wàn sān qiān dà qiān shì jiè,

 量等百万三千大千世界

 yǐ zhòng miào bǎo jiān cuò zhuāng yán,

 以众妙宝间错庄严,

 chāo guò yī qiè shì jiān jìng jiè;chū shì shàn gēn zhī suǒ shēng qǐ,

 超过一切世间境界;出世善根之所生起,

 zhī zhū fǎ rú huàn xìng zhòng xíng suǒ chéng,

 知诸法如幻性众行所成,

 héng fàng guāng míng pǔ zhào fǎ jiè,

 恒放光明普照法界,

 fēi zhū tiān chù zhī suǒ néng yǒu;pí liú lí mó ní bǎo wèi jīng,

 非诸天处之所能有;毗琉璃摩尼宝为茎,

 zhān tán wáng wèi tái,mǎ nǎo wèi xū,yán fú tán jīn wèi yè,

 栴檀王为台,码瑙为须,阎浮檀金为叶,

 qí huá cháng yǒu wú liàng guāng míng,zhòng bǎo wèi cáng,

 其华常有无量光明,众宝为藏,

 bǎo wǎng mí fù,

 宝网弥覆,

 shí sān qiān dà qiān shì jiè wēi chén shù lián huá yǐ wéi juàn shǔ。

 十三千大千世界微尘数莲华以为眷属。

 ěr shí,pú sà zuò cǐ huá zuò,shēn xiāng dà xiǎo zhèng xiāng chèn kě;

 尔时,菩萨坐此华座,身相大小正相称可;

 wú liàng pú sà yǐ wéi juàn shǔ,gè zuò qí yú lián huá zhī shàng,

 无量菩萨以为眷属,各坐其余莲华之上,

 zhōu zā wéi rào,yī yī gè dé bǎi wàn sān mèi,

 周匝围绕,一一各得百万三昧,

 xiàng dà pú sà yī xīn zhān yǎng。

 向大菩萨一心瞻仰。

 

 “fó zǐ!cǐ dà pú sà bìng qí juàn shǔ zuò huá zuò shí,

 “佛子!此大菩萨并其眷属坐华座时,

 suǒ yǒu guāng míng jí yǐ yán yīn pǔ jiē chōng mǎn shí fāng fǎ jiè,

 所有光明及以言音普皆充满十方法界,

 yī qiè shì jiè xián xī zhèn dòng,è qù xiū xī,guó tǔ yán jìng,

 一切世界咸悉震动,恶趣休息,国土严净,

 tóng háng pú sà mí bù lái jí,rén tiān yīn yuè tóng shí fā shēng,

 同行菩萨靡不来集,人天音乐同时发声,

 suǒ yǒu zhòng shēng xī dé ān lè,

 所有众生悉得安乐,

 yǐ bù sī yì gōng yǎng zhī jù gōng yī qiè fú,

 以不思议供养之具供一切佛,

 zhū fú zhòng huì xī jiē xiǎn xiàn。

 诸佛众会悉皆显现。

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà zuò bǐ dà lián huá zuò shí,

 “佛子!此菩萨坐彼大莲华座时,

 yú liǎng zú xià fàng bǎi wàn ā sēng qí guāng míng,

 于两足下放百万阿僧祇光明,

 pǔ zhào shí fāng zhū dà dì yù,miè zhòng shēng kǔ;

 普照十方诸大地狱,灭众生苦;

 yú liǎng xī lún fàng bǎi wàn ā sēng qí guāng míng,

 于两膝轮放百万阿僧祇光明,

 pǔ zhào shí fāng zhū chù shēng qù,miè zhòng shēng kǔ;

 普照十方诸畜生趣,灭众生苦;

 yú qí lún zhōng fàng bǎi wàn ā sēng qí guāng míng,

 于脐轮中放百万阿僧祇光明,

 pǔ zhào shí fāng yán luó wáng jiè,miè zhòng shēng kǔ;

 普照十方阎罗王界,灭众生苦;

 cóng zuǒ yòu xié fàng bǎi wàn ā sēng qí guāng míng,

 从左右胁放百万阿僧祇光明,

 pǔ zhào shí fāng yī qiē rén qù,miè zhòng shēng kǔ;

 普照十方一切人趣,灭众生苦;

 cóng liǎng shǒu zhōng fàng bǎi wàn ā sēng qí guāng míng,

 从两手中放百万阿僧祇光明,

 pǔ zhào shí fāng yī qiè zhū tiān jí ā xiū luó suǒ yǒu gōng diàn;

 普照十方一切诸天及阿修罗所有宫殿;

 cóng liǎng jiān shàng fàng bǎi wàn ā sēng qí guāng míng,

 从两肩上放百万阿僧祇光明,

 pǔ zhào shí fāng yī qiè shēng wén;

 普照十方一切声闻;

 cóng qí xiàng bèi fàng bǎi wàn ā sēng qí guāng míng,

 从其项背放百万阿僧祇光明,

 pǔ zhào shí fāng pì zhī fó shēn;

 普照十方辟支佛身;

 cóng qí miàn mén fàng bǎi wàn ā sēng qí guāng míng,

 从其面门放百万阿僧祇光明,

 pǔ zhào shí fāng chū shǐ fā xīn nǎi zhì jiǔ dì zhū pú sà shēn;

 普照十方初始发心乃至九地诸菩萨身;

 cóng liǎng méi jiān fàng bǎi wàn ā sēng qí guāng míng,

 从两眉间放百万阿僧祇光明,

 pǔ zhào shí fāng shòu zhí pú sà,lìng mó gōng diàn xī jiē bù xiàn;

 普照十方受职菩萨,令魔宫殿悉皆不现;

 cóng qí dǐng shàng fàng bǎi wàn ā sēng qí sān qiān dà qiān shì jiè wēi chén shù guāng míng,

 从其顶上放百万阿僧祇三千大千世界微尘数光明,

 pǔ zhào shí fāng yī qiè shì jiè zhū fú rú lái dào chǎng zhòng huì,

 普照十方一切世界诸佛如来道场众会,

 yòu rào shí zā,zhù xū kōng zhōng,chéng guāng míng wǎng,

 右绕十匝,住虚空中,成光明网,

 míng:chì rán guāng míng,

 名:炽然光明,

 fā qǐ zhǒng zhǒng zhū gōng yǎng shì gōng yǎng yú fú,

 发起种种诸供养事供养于佛,

 yú zhū pú sà cóng chū fā xīn nǎi zhì jiǔ dì suǒ yǒu gōng yǎng ér bǐ yú cǐ,

 余诸菩萨从初发心乃至九地所有供养而比于此,

 bǎi fēn bù jí yī,nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng jí。

 百分不及一,乃至算数譬喻所不能及。

 qí guāng míng wǎng pǔ yú shí fāng yī yī rú lái zhòng huì zhī qián,

 其光明网普于十方一一如来众会之前,

 yǔ zhòng miào xiāng、huá mán、yī fú、zhuàng fān、bǎo gài、

 雨众妙香、华鬘、衣服、幢幡、宝盖、

 zhū mó ní děng zhuāng yán zhī jù yǐ wéi gōng yǎng,

 诸摩尼等庄严之具以为供养,

 jiē cóng chū shì shàn gēn suǒ shēng,chāo guò yī qiè shì jiān jìng jiè。

 皆从出世善根所生,超过一切世间境界。

 ruò yǒu zhòng shēng jiàn zhī cǐ zhě,

 若有众生见知此者,

 jiē yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí dé bù tuì zhuǎn。

 皆于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。

 

 “fó zǐ!cǐ dà guāng míng zuò yú rú shì gōng yǎng shì bì,

 “佛子!此大光明作于如是供养事毕,

 fù rào shí fāng yī qiè shì jiè yī yī zhū fú dào chǎng zhòng huì,

 复绕十方一切世界一一诸佛道场众会,

 jīng shí zā yǐ,cóng zhū rú lái zú xià ér rù。ěr shí,

 经十匝已,从诸如来足下而入。尔时,

 zhū fú jí zhū pú sà,zhī mǒu shì jiè zhōng,

 诸佛及诸菩萨,知某世界中,

 mǒu pú sà mó hē sà néng xíng rú shì guǎng dà zhī xíng dào shòu zhí wèi。

 某菩萨摩诃萨能行如是广大之行到受职位。

 fó zǐ!shì shí,

 佛子!是时,

 shí fāng wú liàng wú biān nǎi zhì jiǔ dì zhū pú sà zhòng jiē lái wéi rào,

 十方无量无边乃至九地诸菩萨众皆来围绕,

 gōng jìng gōng yǎng,yī xīn guān chá。zhèng guān chá shí,

 恭敬供养,一心观察。正观察时,

 qí zhū pú sà jí gè huò dé shí qiān sān mèi。dāng ěr zhī shí,

 其诸菩萨即各获得十千三昧。当尔之时,

 shí fāng suǒ yǒu shòu zhí pú sà,

 十方所有受职菩萨,

 jiē yú jīn gāng zhuāng yán yì dé xiāng zhòng chū dà guāng míng,

 皆于金刚庄严臆德相中出大光明,

 míng:néng huài mó yuàn,bǎi wàn ā sēng qí guāng míng yǐ wéi juàn shǔ,

 名:能坏魔怨,百万阿僧祇光明以为眷属,

 pǔ zhào shí fāng,xiàn yú wú liàng shén tōng biàn huà;

 普照十方,现于无量神通变化;

 zuò shì shì yǐ,

 作是事已,

 ér lái rù cǐ pú sà mó hē sà jīn gāng zhuāng yán yì dé xiāng zhòng;

 而来入此菩萨摩诃萨金刚庄严臆德相中;

 qí guāng rù yǐ,lìng cǐ pú sà suǒ yǒu zhì huì、

 其光入已,令此菩萨所有智慧、

 shì lì zēng zhǎng guò bǎi qiān bèi。

 势力增长过百千倍。

 

 “ěr shí,shí fāng yī qiè zhū fú cóng méi jiān chū qīng jìng guāng míng,

 “尔时,十方一切诸佛从眉间出清净光明,

 míng:zēng yì yī qiè zhì shén tōng,wú shù guāng míng yǐ wéi juàn shǔ,

 名:增益一切智神通,无数光明以为眷属,

 pǔ zhào shí fāng yī qiè shì jiè,yòu rào shí zā,

 普照十方一切世界,右绕十匝,

 shì xiàn rú lái guǎng dà zì zài,

 示现如来广大自在,

 kāi wù wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā zhū pú sà zhòng,

 开悟无量百千亿那由他诸菩萨众,

 zhōu biàn zhèn dòng yī qiè fú shā,miè chú yī qiè zhū è dào kǔ,

 周遍震动一切佛刹,灭除一切诸恶道苦,

 yǐn bì yī qiè zhū mó gōng diàn,

 隐蔽一切诸魔宫殿,

 shì yī qiè fú dé pú tí chù dào chǎng zhòng huì zhuāng yán wēi dé;

 示一切佛得菩提处道场众会庄严威德;

 rú shì pǔ zhào jǐn xū kōng biàn fǎ jiè yī qiè shì jiè yǐ,

 如是普照尽虚空遍法界一切世界已,

 ér lái zhì cǐ pú sà huì shàng zhōu zā yòu rào,

 而来至此菩萨会上周匝右绕,

 shì xiàn zhǒng zhǒng zhuāng yán zhī shì;xiàn shì shì yǐ,

 示现种种庄严之事;现是事已,

 cóng dà pú sà dǐng shàng ér rù,

 从大菩萨顶上而入,

 qí juàn shǔ guāng míng yì gè rù bǐ zhū pú sà dǐng。

 其眷属光明亦各入彼诸菩萨顶。

 dāng ěr zhī shí,cǐ pú sà dé xiān suǒ wèi dé bǎi wàn sān mèi,

 当尔之时,此菩萨得先所未得百万三昧,

 míng wéi:yǐ dé shòu zhí zhī wèi,rù fú jìng jiè,jù zú shí lì,

 名为:已得受职之位,入佛境界,具足十力,

 duò zài fú shù。fó zǐ!rú zhuàn lún shèng wáng suǒ shēng tài zǐ,

 堕在佛数。佛子!如转轮圣王所生太子,

 mǔ shì zhèng hòu,shēn xiāng jù zú。

 母是正后,身相具足。

 qí zhuàn lún wáng lìng cǐ tài zǐ zuò bái xiàng bǎo miào jīn zhī zuò,

 其转轮王令此太子坐白象宝妙金之座,

 zhāng dà wǎng màn,jiàn dà zhuàng fān,rán xiāng sàn huā,

 张大网幔,建大幢幡,然香散花,

 zòu zhū yīn yuè,qǔ sì dà hǎi shuǐ zhì jīn píng nèi,

 奏诸音乐,取四大海水置金瓶内,

 wáng zhí cǐ píng guàn tài zǐ dǐng,shì shí jí míng:

 王执此瓶灌太子顶,是时即名:

 shòu wáng zhí wèi,duò zài guàn dǐng shā lì wáng shù,

 受王职位,堕在灌顶刹利王数,

 jí néng jù zú xíng shí shàn dào,yì dé míng wéi:

 即能具足行十善道,亦得名为:

 zhuàn lún shèng wáng。pú sà shòu zhí yì fù rú shì,

 转轮圣王。菩萨受职亦复如是,

 zhū fú zhì shuǐ guàn qí dǐng gù,míng wéi:shòu zhí;

 诸佛智水灌其顶故,名为:受职;

 jù zú rú lái shí zhǒng lì gù,duò zài fú shù。

 具足如来十种力故,堕在佛数。

 fó zǐ!shì míng:pú sà shòu dà zhì zhí。pú sà yǐ cǐ dà zhì zhí gù,

 佛子!是名:菩萨受大智职。菩萨以此大智职故,

 néng xíng wú liàng bǎi qiān wàn yì nà yóu tā nán xíng zhī xíng,

 能行无量百千万亿那由他难行之行,

 zēng zhǎng wú liàng zhì huì gōng dé,míng wéi:ān zhù fǎ yún dì。

 增长无量智慧功德,名为:安住法云地。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù cǐ fǎ yún dì,rú shí zhī yù jiè jí、

 “佛子!菩萨摩诃萨住此法云地,如实知欲界集、

 sè jiè jí、wú sè jiè jí、shì jiè jí、fǎ jiè jí、yǒu wéi jiè jí、

 色界集、无色界集、世界集、法界集、有为界集、

 wú wéi jiè jí、zhòng shēng jiè jí、shí jiè jí、xū kōng jiè jí、

 无为界集、众生界集、识界集、虚空界集、

 niè pán jiè jí。cǐ pú sà rú shí zhī zhū jiàn fán nǎo xíng jí,

 涅槃界集。此菩萨如实知诸见烦恼行集,

 zhī shì jiè chéng huài jí,zhī shēng wén xíng jí、

 知世界成坏集,知声闻行集、

 pì zhī fó xíng jí、pú sà xíng jí、

 辟支佛行集、菩萨行集、

 rú lái lì wú suǒ wèi sè shēn fǎ shēn jí、

 如来力无所畏色身法身集、

 yī qiè zhǒng yī qiè zhì zhì jí、shì dé pú tí zhuǎn fǎ lún jí、

 一切种一切智智集、示得菩提转法錀集、

 rù yī qiè fǎ fēn bié jué dìng zhì jí。jǔ yào yán zhī,

 入一切法分别决定智集。举要言之,

 yǐ yī qiè zhì,zhī yī qiè jí。fó zǐ!

 以一切智,知一切集。佛子!

 cǐ pú sà mó hē sà yǐ rú shì shàng shàng jué huì,

 此菩萨摩诃萨以如是上上觉慧,

 rú shí zhī zhòng shēng yè huà、fán nǎo huà、zhū jiàn huà、

 如实知众生业化、烦恼化、诸见化、

 shì jiè huà、fǎ jiè huà、shēng wén huà、pì zhī fó huà、pú sà huà、

 世界化、法界化、声闻化、辟支佛化、菩萨化、

 rú lái huà、yī qiē fēn bié wú fēn bié huà,

 如来化、一切分别无分别化,

 rú shì děng jiē rú shí zhī。yòu rú shí zhī fú chí、fǎ chí、

 如是等皆如实知。又如实知佛持、法持、

 sēng chí、yè chí、fán nǎo chí、shí chí、yuàn chí、gōng yǎng chí、

 僧持、业持、烦恼持、时持、愿持、供养持、

 xíng chí、jié chí、zhì chí,rú shì děng jiē rú shí zhī。

 行持、劫持、智持,如是等皆如实知。

 yòu rú shí zhī zhū fú rú lái rù wēi xì zhì,suǒ wèi:

 又如实知诸佛如来入微细智,所谓:

 xiū xíng wēi xì zhì、mìng zhōng wēi xì zhì、shòu shēng wēi xì zhì、

 修行微细智、命终微细智、受生微细智、

 chū jiā wēi xì zhì、xiàn shén tōng wēi xì zhì、

 出家微细智、现神通微细智、

 chéng zhèng jué wēi xì zhì、zhuǎn fǎ lún wēi xì zhì、

 成正觉微细智、转法錀微细智、

 zhù shòu mìng wēi xì zhì、bān niè pán wēi xì zhì、

 住寿命微细智、般涅槃微细智、

 jiào fǎ zhù wēi xì zhì,rú shì děng jiē rú shí zhī。

 教法住微细智,如是等皆如实知。

 yòu rù rú lái mì mì chù,suǒ wèi:shēn mì mì、yǔ mì mì、xīn mì mì、

 又入如来秘密处,所谓:身秘密、语秘密、心秘密、

 shí fēi shí sī liang mì mì、shòu pú sà jì mì mì、

 时非时思量秘密、授菩萨记秘密、

 shè zhòng shēng mì mì、zhǒng zhǒng chéng mì mì、

 摄众生秘密、种种乘秘密、

 yī qiè zhòng shēng gēn xíng chā bié mì mì、yè suǒ zuò mì mì、

 一切众生根行差别秘密、业所作秘密、

 dé pú tí xíng mì mì,rú shì děng jiē rú shí zhī。

 得菩提行秘密,如是等皆如实知。

 yòu zhī zhū fú suǒ yǒu rù jié zhì,suǒ wèi:

 又知诸佛所有入劫智,所谓:

 yī jié rù ā sēng qí jié、ā sēng qí jié rù yī jié、

 一劫入阿僧祇劫、阿僧祇劫入一劫、

 yǒu shù jié rù wú shù jié、wú shù jié rù yǒu shù jié、

 有数劫入无数劫、无数劫入有数劫、

 yī niàn rù jié、jié rù yī niàn、jié rù fēi jié、fēi jié rù jié、

 一念入劫、劫入一念、劫入非劫、非劫入劫、

 yǒu fú jié rù wú fú jié、wú fú jié rù yǒu fú jié、

 有佛劫入无佛劫、无佛劫入有佛劫、

 guò qù wèi lái jié rù xiàn zài jié、

 过去未来劫入现在劫、

 xiàn zài jié rù guò qù wèi lái jié、guò qù jié rù wèi lái jié、

 现在劫入过去未来劫、过去劫入未来劫、

 wèi lái jié rù guò qù jié、zhǎng jié rù duǎn jié、

 未来劫入过去劫、长劫入短劫、

 duǎn jié rù zhǎng jié,rú shì děng jiē rú shí zhī。

 短劫入长劫,如是等皆如实知。

 yòu zhī rú lái zhū suǒ rù zhì,suǒ wèi:rù máo dào zhì、

 又知如来诸所入智,所谓:入毛道智、

 rù wēi chén zhì、rù guó tǔ shēn zhèng jué zhì、

 入微尘智、入国土身正觉智、

 rù zhòng shēng shēn zhèng jué zhì、rù zhòng shēng xīn zhèng jué zhì、

 入众生身正觉智、入众生心正觉智、

 rù zhòng shēng xíng zhèng jué zhì、

 入众生行正觉智、

 rù suí shùn yī qiè chù zhèng jué zhì、rù shì xiàn biàn xíng zhì、

 入随顺一切处正觉智、入示现遍行智、

 rù shì xiàn shùn xíng zhì、rù shì xiàn nì xíng zhì、

 入示现顺行智、入示现逆行智、

 rù shì xiàn sī yì bù sī yì shì jiān le zhī bù liǎo zhī xíng zhì、

 入示现思议不思议世间了知不了知行智、

 rù shì xiàn shēng wén zhì pì zhī fó zhì pú sà xíng rú lái xíng zhì。

 入示现声闻智辟支佛智菩萨行如来行智。

 fó zǐ!yī qiè zhū fú suǒ yǒu zhì huì guǎng dà wú liàng,

 佛子!一切诸佛所有智慧广大无量,

 cǐ dì pú sà jiē néng dé rù。

 此地菩萨皆能得入。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù cǐ dì,jí dé pú sà bù sī yì jiě tuō、

 “佛子!菩萨摩诃萨住此地,即得菩萨不思议解脱、

 wú zhàng ài jiě tuō、jìng guān chá jiě tuō、pǔ zhào míng jiě tuō、

 无障碍解脱、净观察解脱、普照明解脱、

 rú lái cáng jiě tuō、suí shùn wú ài lún jiě tuō、

 如来藏解脱、随顺无碍轮解脱、

 tōng dá sān shì jiě tuō、fǎ jiè cáng jiě tuō、

 通达三世解脱、法界藏解脱、

 guāng míng lún jiě tuō、wú yú jìng jiè jiě tuō;cǐ shí wéi shǒu,

 光明轮解脱、无余境界解脱;此十为首,

 yǒu wú liàng bǎi qiān ā sēng qí jiě tuō mén,

 有无量百千阿僧祇解脱门,

 jiē yú cǐ dì shí dì zhōng de。

 皆于此第十地中得。

 rú shì nǎi zhì wú liàng bǎi qiān ā sēng qí sān mèi mén、

 如是乃至无量百千阿僧祇三昧门、

 wú liàng bǎi qiān ā sēng qí tuó luó ní mén、

 无量百千阿僧祇陀罗尼门、

 wú liàng bǎi qiān ā sēng qí shén tōng mén,jiē xī chéng jiù。

 无量百千阿僧祇神通门,皆悉成就。

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà tōng dá rú shì zhì huì,

 “佛子!此菩萨摩诃萨通达如是智慧,

 suí shùn wú liàng pú tí,chéng jiù shàn qiǎo niàn lì,

 随顺无量菩提,成就善巧念力,

 shí fāng wú liàng zhū fú suǒ yǒu wú liàng dà fǎ míng、dà fǎ zhào、

 十方无量诸佛所有无量大法明、大法照、

 dà fǎ yǔ,yú yī niàn qǐng jiē néng ān、néng shòu、néng shè、

 大法雨,于一念顷皆能安、能受、能摄、

 néng chí。pì rú suō jiā luó lóng wáng suǒ zhù dà yǔ,

 能持。譬如娑伽罗龙王所霔大雨,

 wéi chú dà hǎi,yú yī qiè chù jiē bù néng ān、bù néng shòu、

 唯除大海,余一切处皆不能安、不能受、

 bù néng shè、bù néng chí。rú lái mì mì cáng dà fǎ míng、dà fǎ zhào、

 不能摄、不能持。如来秘密藏大法明、大法照、

 dà fǎ yǔ yì fù rú shì,wéi chú dì shí dì pú sà,

 大法雨亦复如是,唯除第十地菩萨,

 yú yī qiè zhòng shēng、shēng wén、dú jué nǎi zhì dì jiǔ dì pú sà,

 余一切众生、声闻、独觉乃至第九地菩萨,

 jiē bù néng ān、bù néng shòu、bù néng shè、bù néng chí。

 皆不能安、不能受、不能摄、不能持。

 fó zǐ!pì rú dà hǎi,néng ān、néng shòu、néng shè、

 佛子!譬如大海,能安、能受、能摄、

 néng chí yī dà lóng wáng suǒ zhù dà yǔ;ruò èr、

 能持一大龙王所霔大雨;若二、

 ruò sān nǎi zhì wú liàng zhū lóng wáng yǔ,

 若三乃至无量诸龙王雨,

 yú yī niàn jiān yī shí zhù xià,jiē néng ān、néng shòu、

 于一念间一时霔下,皆能安、能受、

 néng shè、néng chí。hé yǐ gù?yǐ shì wú liàng guǎng dà qì gù。

 能摄、能持。何以故?以是无量广大器故。

 zhù fǎ yún dì pú sà yì fù rú shì,néng ān、néng shòu、néng shè、

 住法云地菩萨亦复如是,能安、能受、能摄、

 néng chí yī fó fǎ míng、fǎ zhào、fǎ yǔ;ruò èr、

 能持一佛法明、法照、法雨;若二、

 ruò sān nǎi zhì wú liàng,yú yī niàn qǐng yī shí yǎn shuō,

 若三乃至无量,于一念顷一时演说,

 xī yì rú shì。shì gù cǐ dì míng wéi:fǎ yún。”

 悉亦如是。是故此地名为:法云。”

 

 jiě tuō yuè pú sà yán:“fó zǐ!cǐ dì pú sà yú yī niàn jiān,

 解脱月菩萨言:“佛子!此地菩萨于一念间,

 néng yú jǐ rú lái suǒ ān shòu shè chí dà fǎ míng、dà fǎ zhào、

 能于几如来所安受摄持大法明、大法照、

 dà fǎ yǔ?”

 大法雨?”

 

 jīn gāng cáng pú sà yán:“fó zǐ!bù kě yǐ suàn shù néng zhī,

 金刚藏菩萨言:“佛子!不可以算数能知,

 wǒ dāng wèi rǔ shuō qí pì yù。fó zǐ!

 我当为汝说其譬喻。佛子!

 pì rú shí fāng gè yǒu shí bù kě shuō bǎi qiān yì nà yóu tā fú shā wēi chén shù shì jiè,

 譬如十方各有十不可说百千亿那由他佛刹微尘数世界,

 qí shì jiè zhōng yī yī zhòng shēng jiē dé wén chí tuó luó ní,

 其世界中一一众生皆得闻持陀罗尼,

 wèi fú shì zhě,shēng wén zhòng zhōng duō wén dì yī,

 为佛侍者,声闻众中多闻第一,

 rú jīn gāng lián huá shàng fú suǒ dà shèng bǐ qiū;

 如金刚莲华上佛所大胜比丘

 rán yī zhòng shēng suǒ shòu zhī fǎ,yú bù zhòng shòu。

 然一众生所受之法,余不重受。

 fó zǐ!yú rǔ yì yún hé?

 佛子!于汝意云何?

 cǐ zhū zhòng shēng suǒ shòu zhī fǎ wèi yǒu liàng yé?wèi wú liàng yé?”

 此诸众生所受之法为有量耶?为无量耶?”

 

 jiě tuō yuè pú sà yán:“qí shù shén duō,wú liàng wú biān。”

 解脱月菩萨言:“其数甚多,无量无边。”

 

 jīn gāng cáng pú sà yán:

 金刚藏菩萨言:

 

 “fó zǐ!wǒ wèi rǔ shuō,lìng rǔ dé jiě。fó zǐ!cǐ fǎ yún dì pú sà,

 “佛子!我为汝说,令汝得解。佛子!此法云地菩萨,

 yú yī fú suǒ yī niàn zhī qǐng,suǒ ān、suǒ shòu、suǒ shè、

 于一佛所一念之顷,所安、所受、所摄、

 suǒ chí dà fǎ míng、dà fǎ zhào、dà fǎ yǔ、sān shì fǎ cáng,

 所持大法明、大法照、大法雨、三世法藏,

 qián ěr suǒ shì jiè yī qiè zhòng shēng suǒ wén chí fǎ,

 前尔所世界一切众生所闻持法,

 yú cǐ bǎi fēn bù jí yī,nǎi zhì pì yù yì bù néng jí。

 于此百分不及一,乃至譬喻亦不能及。

 rú yī fú suǒ,rú shì shí fāng rú qián suǒ shuō,

 如一佛所,如是十方如前所说,

 ěr suǒ shì jiè wēi chén shù fú fù guò cǐ shù,wú liàng wú biān,

 尔所世界微尘数佛复过此数,无量无边,

 yú bǐ yī yī zhū rú lái suǒ suǒ yǒu fǎ míng、fǎ zhào、fǎ yǔ、

 于彼一一诸如来所所有法明、法照、法雨、

 sān shì fǎ cáng,jiē néng ān、néng shòu、néng shè、néng chí,

 三世法藏,皆能安、能受、能摄、能持,

 shì gù cǐ dì míng wéi:fǎ yún。fó zǐ!cǐ dì pú sà yǐ zì yuàn lì,

 是故此地名为:法云。佛子!此地菩萨以自愿力,

 qǐ dà bēi yún,zhèn dà fǎ léi,tōng、míng、wú wèi yǐ wéi diàn guāng,

 起大悲云,震大法雷,通、明、无畏以为电光,

 fú dé、zhì huì ér wèi mì yún,xiàn zhǒng zhǒng shēn,

 福德、智慧而为密云,现种种身,

 zhōu xuán wǎng fǎn,yú yī niàn qǐng,

 周旋往返,于一念顷,

 pǔ biàn shí fāng bǎi qiān yì nà yóu tā shì jiè wēi chén shù guó tǔ,

 普遍十方百千亿那由他世界微尘数国土,

 yǎn shuō dà fǎ,cuī fú mó yuàn;fù guò cǐ shù,

 演说大法,摧伏魔怨;复过此数,

 yú wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā shì jiè wēi chén shù guó tǔ,

 于无量百千亿那由他世界微尘数国土,

 suí zhū zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,zhù gān lù yǔ,

 随诸众生心之所乐,霔甘露雨,

 miè chú yī qiè zhòng huò chén yàn。shì gù cǐ dì míng wéi:fǎ yún。

 灭除一切众惑尘焰。是故此地名为:法云。

 fó zǐ!

 佛子!

 cǐ dì pú sà yú yī shì jiè cóng dōu shuài tiān xià nǎi zhì niè pán,

 此地菩萨于一世界从兜率天下乃至涅槃,

 suí suǒ yīng dù zhòng shēng xīn ér xiàn fó shì;ruò èr、ruò sān,

 随所应度众生心而现佛事;若二、若三,

 nǎi zhì rú shàng wēi chén shù guó tǔ,fù guò yú cǐ,

 乃至如上微尘数国土,复过于此,

 nǎi zhì wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā shì jiè wēi chén shù guó tǔ,

 乃至无量百千亿那由他世界微尘数国土,

 jiē yì rú shì。shì gù cǐ dì míng wéi:fǎ yún。

 皆亦如是。是故此地名为:法云。

 

 “fó zǐ!cǐ dì pú sà zhì huì míng dá,shén tōng zì zài。

 “佛子!此地菩萨智慧明达,神通自在。

 suí qí xīn niàn,néng yǐ xiá shì jiè zuò guǎng shì jiè,

 随其心念,能以狭世界作广世界,

 guǎng shì jiè zuò xiá shì jiè;gòu shì jiè zuò jìng shì jiè,

 广世界作狭世界;垢世界作净世界,

 jìng shì jiè zuò gòu shì jiè;luàn zhù、cì zhù、dào zhù、

 净世界作垢世界;乱住、次住、倒住、

 zhèng zhù,rú shì wú liàng yī qiè shì jiè jiē néng hù zuò。

 正住,如是无量一切世界皆能互作。

 huò suí xīn niàn,

 或随心念,

 yú yī chén zhōng zhì yī shì jiè xū mí lú děng yī qiè shān chuān,

 于一尘中置一世界须弥卢等一切山川,

 chén xiàng rú gù,shì jiè bù jiǎn;

 尘相如故,世界不减;

 huò fù yú yī wēi chén zhī zhōng zhì èr、zhì sān,

 或复于一微尘之中置二、置三,

 nǎi zhì bù kě shuō shì jiè xū mí lú děng yī qiè shān chuān,

 乃至不可说世界须弥卢等一切山川,

 ér bǐ wēi chén tǐ xiàng rú běn,yú zhōng shì jiè xī dé míng xiàn。

 而彼微尘体相如本,于中世界悉得明现。

 huò suí xīn niàn,yú yī shì jiè zhōng shì xiàn èr shì jiè zhuāng yán,

 或随心念,于一世界中示现二世界庄严,

 nǎi zhì bù kě shuō shì jiè zhuāng yán;

 乃至不可说世界庄严;

 huò yú yī shì jiè zhuāng yán zhōng shì xiàn èr shì jiè,

 或于一世界庄严中示现二世界,

 nǎi zhì bù kě shuō shì jiè。huò suí xīn niàn,

 乃至不可说世界。或随心念,

 yǐ bù kě shuō shì jiè zhōng zhòng shēng zhì yī shì jiè;

 以不可说世界中众生置一世界;

 huò suí xīn niàn,

 或随心念,

 yǐ yī shì jiè zhōng zhòng shēng zhì bù kě shuō shì jiè,

 以一世界中众生置不可说世界,

 ér yú zhòng shēng wú suǒ ráo hài。huò suí xīn niàn,

 而于众生无所娆害。或随心念,

 yú yī máo kǒng shì xiàn yī qiè fú jìng jiè zhuāng yán zhī shì。

 于一毛孔示现一切佛境界庄严之事。

 huò suí xīn niàn,

 或随心念,

 yú yī niàn zhōng shì xiàn bù kě shuō shì jiè wēi chén shù shēn,

 于一念中示现不可说世界微尘数身,

 yī yī shēn shì xiàn rú shì wēi chén shù shǒu,

 一一身示现如是微尘数手,

 yī yī shǒu gè zhí héng hé shā shù huá lián、xiāng qiè、mán gài、

 一一手各执恒河沙数华奁、香箧、鬘盖、

 zhuàng fān,zhōu biàn shí fāng,gōng yǎng yú fú;

 幢幡,周遍十方,供养于佛;

 yī yī shēn fù shì xiàn ěr xǔ wēi chén shù tóu,

 一一身复示现尔许微尘数头,

 yī yī tóu fù xiàn ěr xǔ wēi chén shù shé,yú niàn niàn zhōng,

 一一头复现尔许微尘数舌,于念念中,

 zhōu biàn shí fāng,tàn fú gōng dé。huò suí xīn niàn,

 周遍十方,叹佛功德。或随心念,

 yú yī niàn jiān pǔ biàn shí fāng,shì chéng zhèng jué nǎi zhì niè pán,

 于一念间普遍十方,示成正觉乃至涅槃,

 jí yǐ guó tǔ zhuāng yán zhī shì;huò xiàn qí shēn pǔ biàn sān shì,

 及以国土庄严之事;或现其身普遍三世,

 ér yú shēn zhōng yǒu wú liàng zhū fú jí fó guó tǔ zhuāng yán zhī shì,

 而于身中有无量诸佛及佛国土庄严之事,

 shì jiè chéng huài mí bù jiē xiàn;

 世界成坏靡不皆现;

 huò yú zì shēn yī máo kǒng zhōng chū yī qiè fēng,

 或于自身一毛孔中出一切风,

 ér yú zhòng shēng wú suǒ nǎo hài。huò suí xīn niàn,

 而于众生无所恼害。或随心念,

 yǐ wú biān shì jiè wèi yī dà hǎi,cǐ hǎi shuǐ zhōng xiàn dà lián huá,

 以无边世界为一大海,此海水中现大莲华,

 guāng míng yán hǎo,biàn fù wú liàng wú biān shì jiè,

 光明严好,遍覆无量无边世界,

 yú zhōng shì xiàn dà pú tí shù zhuāng yán zhī shì,

 于中示现大菩提树庄严之事,

 nǎi zhì shì chéng yī qiè zhǒng zhì;

 乃至示成一切种智;

 huò yú qí shēn xiàn shí fāng shì jiè yī qiè guāng míng,

 或于其身现十方世界一切光明,

 mó ní bǎo zhū、rì yuè xīng xiù、yún diàn děng guāng mí bù jiē xiàn;

 摩尼宝珠、日月星宿、云电等光靡不皆现;

 huò yǐ kǒu xū qì,néng dòng shí fāng wú liàng shì jiè,

 或以口嘘气,能动十方无量世界,

 ér bù lìng zhòng shēng yǒu jīng bù xiǎng;

 而不令众生有惊怖想;

 huò xiàn shí fāng fēng zāi、huǒ zāi jí yǐ shuǐ zāi;

 或现十方风灾、火灾及以水灾;

 huò suí zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,shì xiàn sè shēn,

 或随众生心之所乐,示现色身,

 zhuāng yán jù zú;huò yú zì shēn shì xiàn fú shēn,

 庄严具足;或于自身示现佛身,

 huò yú fú shēn ér xiàn zì shēn;huò yú fú shēn xiàn jǐ guó tǔ,

 或于佛身而现自身;或于佛身现己国土,

 huò yú jǐ guó tǔ ér xiàn fú shēn。fó zǐ!

 或于己国土而现佛身。佛子!

 cǐ fǎ yún dì pú sà néng xiàn rú shì jí yú wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā zì zài shén lì。”

 此法云地菩萨能现如是及余无量百千亿那由他自在神力。”

 

 ěr shí,huì zhōng zhū pú sà jí tiān、lóng、yè chā、gān tà pó、

 尔时,会中诸菩萨及天、龙、夜叉、乾闼婆、

 ā xiū luó、hù shì sì wáng、shì tí huán yīn、fàn tiān、jìng jū、

 阿修罗、护世四王、释提桓因、梵天、净居、

 mó xī shǒu luó zhū tiān zǐ děng,xián zuò shì niàn:

 摩醯首罗诸天子等,咸作是念:

 “ruò pú sà shén tōng zhì lì néng rú shì zhě,fú fù yún hé?”

 “若菩萨神通智力能如是者,佛复云何?”

 

 ěr shí,jiě tuō yuè pú sà zhī zhū zhòng huì xīn zhī suǒ niàn,

 尔时,解脱月菩萨知诸众会心之所念,

 bái jīn gāng cáng pú sà yán:“fó zǐ!

 白金刚藏菩萨言:“佛子!

 jīn cǐ dà zhòng wén qí pú sà shén tōng zhì lì,duò zài yí wǎng。

 今此大众闻其菩萨神通智力,堕在疑网。

 shàn zāi rén zhě!wèi duàn bǐ yí,

 善哉仁者!为断彼疑,

 dāng shǎo shì xiàn pú sà shén lì zhuāng yán zhī shì。”

 当少示现菩萨神力庄严之事。”

 

 shí,jīn gāng cáng pú sà jí rù yī qiè fó guó tǔ tǐ xìng sān mèi。

 时,金刚藏菩萨即入一切佛国土体性三昧。

 rù cǐ sān mèi shí,zhū pú sà jí yī qiè dà zhòng,

 入此三昧时,诸菩萨及一切大众,

 jiē zì jiàn shēn zài jīn gāng cáng pú sà shēn nèi,

 皆自见身在金刚藏菩萨身内,

 yú zhōng xī jiàn sān qiān dà qiān shì jiè,

 于中悉见三千大千世界,

 suǒ yǒu zhǒng zhǒng zhuāng yán zhī shì,

 所有种种庄严之事,

 jīng yú yì jié shuō bù néng jǐn。yòu yú qí zhōng jiàn pú tí shù,

 经于亿劫说不能尽。又于其中见菩提树,

 qí shēn zhōu wéi shí wàn sān qiān dà qiān shì jiè,

 其身周围十万三千大千世界,

 gāo bǎi wàn sān qiān dà qiān shì jiè,zhī yè suǒ yīn yì fù rú shì。

 高百万三千大千世界,枝叶所荫亦复如是。

 chēng shù xíng liàng,yǒu shī zi zuò,zuò shàng yǒu fú,

 称树形量,有师子座,座上有佛,

 hào:yī qiè zhì tōng wáng。

 号:一切智通王。

 yī qiè dà zhòng xī jiàn qí fú zuò pú tí shù xià shī zi zuò shàng,

 一切大众悉见其佛坐菩提树下师子座上,

 zhǒng zhǒng zhū xiàng yǐ wéi zhuāng yán,

 种种诸相以为庄严,

 jiǎ shǐ yì jié shuō bù néng jǐn。

 假使亿劫说不能尽。

 jīn gāng cáng pú sà shì xiàn rú shì dà shén lì yǐ,

 金刚藏菩萨示现如是大神力已,

 hái lìng zhòng huì gè zài běn chǔ。shí,

 还令众会各在本处。时,

 zhū dà zhòng dé wèi zēng yǒu,shēng qí tè xiǎng,

 诸大众得未曾有,生奇特想,

 mò rán ér zhù,xiàng jīn gāng cáng yī xīn zhān yǎng。

 默然而住,向金刚藏一心瞻仰。

 

 ěr shí,jiě tuō yuè pú sà bái jīn gāng cáng pú sà yán:“fó zǐ!

 尔时,解脱月菩萨白金刚藏菩萨言:“佛子!

 jīn cǐ sān mèi,shèn wéi xī yǒu,yǒu dà shì lì,qí míng hé děng?”

 今此三昧,甚为希有,有大势力,其名何等?”

 

 jīn gāng cáng yán:“cǐ sān mèi míng: yī qiè fó guó tǔ tǐ xìng。”

 金刚藏言:“此三昧名:一切佛国土体性。”

 

 yòu wèn:“cǐ sān mèi jìng jiè yún hé?”

 又问:“此三昧境界云何?”

 

 dá yán:“fó zǐ!ruò pú sà xiū cǐ sān mèi,suí xīn suǒ niàn,

 答言:“佛子!若菩萨修此三昧,随心所念,

 néng yú shēn zhōng xiàn héng hé shā shì jiè wēi chén shù fú shā,

 能于身中现恒河沙世界微尘数佛刹,

 fù guò cǐ shù,wú liàng wú biān。

 复过此数,无量无边。

 

 “fó zǐ!pú sà zhù fǎ yún dì,

 “佛子!菩萨住法云地,

 dé rú shì děng wú liàng bǎi qiān zhū dà sān mèi,

 得如是等无量百千诸大三昧,

 gù cǐ pú sà shēn、shēn yè bù kě cè zhī,yǔ、yǔ yè,yì、yì yè,

 故此菩萨身、身业不可测知,语、语业,意、意业,

 shén tōng zì zài,guān chá sān shì sān mèi jìng jiè、

 神通自在,观察三世三昧境界、

 zhì huì jìng jiè,yóu xì yī qiè zhū jiě tuō mén;

 智慧境界,游戏一切诸解脱门;

 biàn huà suǒ zuò、shén lì suǒ zuò、guāng míng suǒ zuò,

 变化所作、神力所作、光明所作,

 lüè shuō nǎi zhì jǔ zú、xià zú,rú shì yī qiè zhū yǒu suǒ zuò,

 略说乃至举足、下足,如是一切诸有所作,

 nǎi zhì fǎ wáng zǐ、zhù shàn huì dì pú sà jiē bù néng zhī。

 乃至法王子、住善慧地菩萨皆不能知。

 fó zǐ!cǐ fǎ yún dì pú sà suǒ yǒu jìng jiè,lüè shuō rú shì;

 佛子!此法云地菩萨所有境界,略说如是;

 ruò guǎng shuō zhě,

 若广说者,

 jiǎ shǐ wú liàng bǎi qiān ā sēng qí jié yì bù néng jǐn。”

 假使无量百千阿僧祇劫亦不能尽。”

 

 jiě tuō yuè pú sà yán:“fó zǐ!

 解脱月菩萨言:“佛子!

 ruò pú sà shén tōng jìng jiè rú shì,fú shén tōng lì qí fù yún hé?”

 若菩萨神通境界如是,佛神通力其复云何?”

 

 jīn gāng cáng yán:“fó zǐ!pì rú yǒu rén,

 金刚藏言:“佛子!譬如有人,

 yú sì tiān xià qǔ yí kuài tǔ,ér zuò shì yán:

 于四天下取一块土,而作是言:

 ‘wèi wú biān shì jiè dà dì tǔ duō,wèi cǐ tǔ duō?’

 ‘为无边世界大地土多,为此土多?’

 wǒ guān rǔ wèn yì fù rú shì,rú lái zhì huì wú biān wú děng,

 我观汝问亦复如是,如来智慧无边无等,

 yún hé ér yǔ pú sà bǐ liáng?fù cì,fó zǐ!

 云何而与菩萨比量?复次,佛子!

 rú sì tiān xià qǔ shǎo xǔ tǔ,yú zhě wú liàng;

 如四天下取少许土,余者无量;

 cǐ fǎ yún dì shén tōng zhì huì,yú wú liàng jié dàn shuō shǎo fēn,

 此法云地神通智慧,于无量劫但说少分,

 kuàng rú lái dì!fó zǐ!wǒ jīn wèi rǔ yǐn shì wèi zhèng,

 况如来地!佛子!我今为汝引事为证,

 lìng rǔ dé zhī rú lái jìng jiè。fó zǐ!jiǎ shǐ shí fāng,

 令汝得知如来境界。佛子!假使十方,

 yī yī fāng gè yǒu wú biān shì jiè wēi chén shù zhū fó guó tǔ,

 一一方各有无边世界微尘数诸佛国土,

 yī yī guó tǔ dé rú shì dì pú sà chōng mǎn,rú gān zhè、zhú、wěi、

 一一国土得如是地菩萨充满,如甘蔗、竹、苇、

 dào、má、cóng lín,

 稻、麻、丛林

 bǐ zhū pú sà yú bǎi qiān yì nà yóu tā jié xiū pú sà xíng suǒ shēng zhì huì,

 彼诸菩萨于百千亿那由他劫修菩萨行所生智慧,

 bǐ yī rú lái zhì huì jìng jiè,bǎi fēn bù jí yī,

 比一如来智慧境界,百分不及一,

 nǎi zhì yōu bō ní shā tuó fēn yì bù néng jí。

 乃至优波尼沙陀分亦不能及。

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà zhù rú shì zhì huì,bù yì rú lái shēn、yǔ、yì yè,

 “佛子!此菩萨住如是智慧,不异如来身、语、意业,

 bù shě pú sà zhū sān mèi lì,

 不舍菩萨诸三昧力,

 yú wú shù jié chéng shì gōng yǎng yī qiè zhū fú,

 于无数劫承事供养一切诸佛,

 yī yī jié zhōng yǐ yī qiè zhǒng gōng yǎng zhī jù ér wèi gōng yǎng。

 一一劫中以一切种供养之具而为供养。

 yī qiè zhū fú shén lì suǒ jiā,

 一切诸佛神力所加,

 zhì huì guāng míng zhuǎn gèng zēng shèng,

 智慧光明转更增胜,

 yú fǎ jiè zhōng suǒ yǒu wèn nàn shàn wèi jiě shì,

 于法界中所有问难善为解释,

 bǎi qiān yì jié wú néng qū zhě。fó zǐ!

 百千亿劫无能屈者。佛子!

 pì rú jīn shī yǐ shàng miào zhēn jīn zuò yán shēn jù,

 譬如金师以上妙真金作严身具,

 dà mó ní bǎo diàn cè qí jiān,zì zài tiān wáng shēn zì fú dài,

 大摩尼宝钿厕其间,自在天王身自服戴,

 qí yú tiān rén zhuāng yán zhī jù suǒ bù néng jí;

 其余天人庄严之具所不能及;

 cǐ dì pú sà yì fù rú shì,shǐ cóng chū dì nǎi zhì jiǔ dì,

 此地菩萨亦复如是,始从初地乃至九地,

 yī qiè pú sà suǒ yǒu zhì xíng jiē bù néng jí。

 一切菩萨所有智行皆不能及。

 cǐ dì pú sà zhì huì guāng míng,

 此地菩萨智慧光明,

 néng lìng zhòng shēng nǎi zhì rù yú yī qiè zhì zhì,

 能令众生乃至入于一切智智,

 yú zhì guāng míng wú néng rú shì。fó zǐ!

 余智光明无能如是。佛子!

 pì rú mó xī shǒu luó tiān wáng guāng míng,

 譬如摩醯首罗天王光明,

 néng lìng zhòng shēng shēn xīn qīng liáng,

 能令众生身心清凉,

 yī qiè guāng míng suǒ bù néng jí;

 一切光明所不能及;

 cǐ dì pú sà zhì huì guāng míng yì fù rú shì,

 此地菩萨智慧光明亦复如是,

 néng lìng zhòng shēng jiē dé qīng liáng,

 能令众生皆得清凉,

 nǎi zhì zhù yú yī qiè zhì zhì,yī qiè shēng wén、

 乃至住于一切智智,一切声闻、

 pì zhī fó nǎi zhì dì jiǔ dì pú sà zhì huì guāng míng xī bù néng jí。

 辟支佛乃至第九地菩萨智慧光明悉不能及。

 fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà yǐ néng ān zhù rú shì zhì huì,

 佛子!此菩萨摩诃萨已能安住如是智慧,

 zhū fú shì zūn fù gèng wéi shuō sān shì zhì、fǎ jiè chā bié zhì、

 诸佛世尊复更为说三世智、法界差别智、

 biàn yī qiè shì jiè zhì、zhào yī qiè shì jiè zhì、

 遍一切世界智、照一切世界智、

 cí niàn yī qiè zhòng shēng zhì,jǔ yào yán zhī,

 慈念一切众生智,举要言之,

 nǎi zhì wéi shuō de yī qiè zhì zhì。cǐ pú sà,shí bō luó mì zhōng,

 乃至为说得一切智智。此菩萨,十波罗蜜中,

 zhì bō luó mì zuì wéi zēng shàng;yú bō luó mì fēi bù xiū xíng。

 智波罗蜜最为增上;余波罗蜜非不修行。

 

 “fó zǐ!shì míng:lüè shuō pú sà mó hē sà dì shí fǎ yún dì;

 “佛子!是名:略说菩萨摩诃萨第十法云地;

 ruò guǎng shuō zhě,jiǎ shǐ wú liàng ā sēng qí jié yì bù néng jǐn。

 若广说者,假使无量阿僧祇劫亦不能尽。

 fó zǐ!pú sà zhù cǐ dì,duō zuò mó xī shǒu luó tiān wáng,

 佛子!菩萨住此地,多作摩醯首罗天王,

 yú fǎ zì zài,néng shòu zhòng shēng、shēng wén、dú jué、

 于法自在,能授众生、声闻、独觉、

 yī qiè pú sà bō luó mì xíng,

 一切菩萨波罗蜜行,

 yú fǎ jiè zhōng suǒ yǒu wèn nàn wú néng qū zhě。bù shī、ài yǔ、

 于法界中所有问难无能屈者。布施、爱语、

 lì xíng、tóng shì──rú shì yī qiè zhū suǒ zuò yè,

 利行、同事──如是一切诸所作业,

 jiē bù lí niàn fó,nǎi zhì bù lí niàn jù zú yī qiè zhǒng、

 皆不离念佛,乃至不离念具足一切种、

 yī qiè zhì zhì。fù zuò shì niàn:

 一切智智。复作是念:

 ‘wǒ dāng yú yī qiè zhòng shēng wéi shǒu、wèi shèng,

 ‘我当于一切众生为首、为胜,

 nǎi zhì wéi yī qiè zhì zhì yī zhǐ zhě。’

 乃至为一切智智依止者。’

 ruò qín jiā yī jīng yī jìn,yú yī niàn qǐng,

 若勤加一精一进,于一念顷,

 dé shí bù kě shuō bǎi qiān yì nà yóu tā fú shā wēi chén shù sān mèi,

 得十不可说百千亿那由他佛刹微尘数三昧,

 nǎi zhì shì xiàn ěr suǒ wēi chén shù pú sà yǐ wéi juàn shǔ;

 乃至示现尔所微尘数菩萨以为眷属;

 ruò yǐ pú sà shū shèng yuàn lì zì zài shì xiàn,guò yú cǐ shù,

 若以菩萨殊胜愿力自在示现,过于此数,

 suǒ wèi:ruò xiū xíng、ruò zhuāng yán、ruò xìn jiě、ruò suǒ zuò、

 所谓:若修行、若庄严、若信解、若所作、

 ruò shēn、ruò yǔ、ruò guāng míng、ruò zhū gēn、ruò shén biàn、

 若身、若语、若光明、若诸根、若神变、

 ruò yīn shēng、ruò xíng chǔ,

 若音声、若行处,

 nǎi zhì bǎi qiān yì nà yóu tā jié bù néng shù zhī。

 乃至百千亿那由他劫不能数知。

 

 “fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà shí dì xíng xiāng cì dì xiàn qián,

 “佛子!此菩萨摩诃萨十地行相次第现前,

 zé néng qù rù yī qiè zhì zhì。pì rú ā nòu dá chí chū sì dà hé,

 则能趣入一切智智。譬如阿耨达池出四大河,

 qí hé liú zhù biàn yán fú tí,jì wú jìn jié,fù gèng zēng zhǎng,

 其河流注遍阎浮提,既无尽竭,复更增长,

 nǎi zhì rù hǎi,lìng qí chōng mǎn。fó zǐ!pú sà yì ěr,

 乃至入海,令其充满。佛子!菩萨亦尔,

 cóng pú tí xīn liú chū shàn gēn dà yuàn zhī shuǐ,

 从菩提心流出善根大愿之水,

 yǐ sì shè fǎ chōng mǎn zhòng shēng,wú yǒu qióng jìn,

 以四摄法充满众生,无有穷尽,

 fù gèng zēng zhǎng,nǎi zhì rù yú yī qiè zhì hǎi,lìng qí chōng mǎn。

 复更增长,乃至入于一切智海,令其充满。

 

 “fó zǐ!pú sà shí dì,yīn fú zhì gù ér yǒu chā bié,

 “佛子!菩萨十地,因佛智故而有差别,

 rú yīn dà dì yǒu shí shān wáng。hé děng wéi shí?suǒ wèi:

 如因大地有十山王。何等为十?所谓:

 xuě shān wáng、xiāng shān wáng、bǐng tuó lí shān wáng、

 雪山王、香山王、鞞陀梨山王、

 shén xiān shān wáng、yóu gān tuó shān wáng、mǎ ěr shān wáng、

 神仙山王、由乾陀山王、马耳山王、

 ní mín tuó luó shān wáng、zhuó jié luó shān wáng、

 尼民陀罗山王、斫羯罗山王、

 jì dōu mò dǐ shān wáng、xū mí lú shān wáng。fó zǐ!

 计都末底山王、须弥卢山王。佛子!

 rú xuě shān wáng,yī qiè yào cǎo xián zài qí zhōng,qǔ bù kě jǐn;

 如雪山王,一切药草咸在其中,取不可尽;

 pú sà suǒ zhù huān xǐ dì yì fù rú shì,yī qiè shì jiān jīng shū、

 菩萨所住欢喜地亦复如是,一切世间经书、

 jì yì、wén sòng、zhòu shù xián zài qí zhōng,shuō bù kě jǐn。

 技艺、文颂、咒术咸在其中,说不可尽。

 fó zǐ!rú xiāng shān wáng,yī qiè zhū xiāng xián jí qí zhōng,

 佛子!如香山王,一切诸香咸集其中,

 qǔ bù kě jǐn;pú sà suǒ zhù lí gòu dì yì fù rú shì,

 取不可尽;菩萨所住离垢地亦复如是,

 yī qiè pú sà jiè xíng、wēi yí xián zài qí zhōng,shuō bù kě jǐn。

 一切菩萨戒行、威仪咸在其中,说不可尽。

 fó zǐ!rú bǐng tuó lí shān wáng,chún bǎo suǒ chéng,

 佛子!如鞞陀梨山王,纯宝所成,

 yī qiè zhòng bǎo xián zài qí zhōng,qǔ bù kě jǐn;

 一切众宝咸在其中,取不可尽;

 pú sà suǒ zhù fā guāng dì yì fù rú shì,

 菩萨所住发光地亦复如是,

 yī qiè shì jiān chán dìng shén tōng、jiě tuō sān mèi、

 一切世间禅定神通、解脱三昧、

 sān mó bō dǐ xián zài qí zhōng,shuō bù kě jǐn。

 三摩钵底咸在其中,说不可尽。

 fó zǐ!rú shén xiān shān wáng,chún bǎo suǒ chéng,

 佛子!如神仙山王,纯宝所成,

 wǔ tòng shén xiān xián zhù qí zhōng,wú yǒu qióng jìn;

 五通神仙咸住其中,无有穷尽;

 pú sà suǒ zhù yàn huì dì yì fù rú shì,

 菩萨所住焰慧地亦复如是,

 yī qiè dào zhōng shū shèng zhì huì xián zài qí zhōng,

 一切道中殊胜智慧咸在其中,

 shuō bù kě jǐn。fó zǐ!rú yóu gān tuó luó shān wáng,

 说不可尽。佛子!如由乾陀罗山王,

 chún bǎo suǒ chéng,yè chā dà shén xián zhù qí zhōng,

 纯宝所成,夜叉大神咸住其中,

 wú yǒu qióng jìn;pú sà suǒ zhù nán shèng dì yì fù rú shì,

 无有穷尽;菩萨所住难胜地亦复如是,

 yī qiè zì zài rú yì shén tōng xián zài qí zhōng,shuō bù kě jǐn。

 一切自在如意神通咸在其中,说不可尽。

 fó zǐ!rú mǎ ěr shān wáng,chún bǎo suǒ chéng,

 佛子!如马耳山王,纯宝所成,

 yī qiè zhū guǒ xián zài qí zhōng,qǔ bù kě jǐn;

 一切诸果咸在其中,取不可尽;

 pú sà suǒ zhù xiàn qián dì yì fù rú shì,

 菩萨所住现前地亦复如是,

 rù yuán qǐ lǐ shēng wén guǒ zhèng xián zài qí zhōng,shuō bù kě jǐn。

 入缘起理声闻果证咸在其中,说不可尽。

 rú ní mín tuó luó shān wáng,chún bǎo suǒ chéng,

 如尼民陀罗山王,纯宝所成,

 dà lì lóng shén xián zhù qí zhōng,wú yǒu qióng jìn;

 大力龙神咸住其中,无有穷尽;

 pú sà suǒ zhù yuǎn xíng dì yì fù rú shì,

 菩萨所住远行地亦复如是,

 fāng biàn zhì huì dú jué guǒ zhèng xián zài qí zhōng,shuō bù kě jǐn。

 方便智慧独觉果证咸在其中,说不可尽。

 rú zhuó jié luó shān wáng,chún bǎo suǒ chéng,

 如斫羯罗山王,纯宝所成,

 zhū zì zài zhòng xián zhù qí zhōng,wú yǒu qióng jìn;

 诸自在众咸住其中,无有穷尽;

 pú sà suǒ zhù bù dòng dì yì fù rú shì,

 菩萨所住不动地亦复如是,

 yī qiè pú sà zì zài háng chā bié shì jiè xián zài qí zhōng,

 一切菩萨自在行差别世界咸在其中,

 shuō bù kě jǐn。rú jì dōu shān wáng,chún bǎo suǒ chéng,

 说不可尽。如计都山王,纯宝所成,

 dà wēi dé ā xiū luó wáng xián zhù qí zhōng,wú yǒu qióng jìn;

 大威德阿修罗王咸住其中,无有穷尽;

 pú sà suǒ zhù shàn huì dì yì fù rú shì,

 菩萨所住善慧地亦复如是,

 yī qiè shì jiān shēng miè zhì xíng xián zài qí zhōng,shuō bù kě jǐn。

 一切世间生灭智行咸在其中,说不可尽。

 rú xū mí lú shān wáng,chún bǎo suǒ chéng,

 如须弥卢山王,纯宝所成,

 dà wēi dé zhū tiān xián zhù qí zhōng,wú yǒu qióng jìn;

 大威德诸天咸住其中,无有穷尽;

 pú sà suǒ zhù fǎ yún dì yì fù rú shì,rú lái lì、wú wèi、

 菩萨所住法云地亦复如是,如来力、无畏、

 bù gòng fǎ、yī qiè fó shì xián zài qí zhōng,

 不共法、一切佛事咸在其中,

 wèn dá xuān shuō bù kě qióng jìn。

 问答宣说不可穷尽。

 

 “fó zǐ!cǐ shí bǎo shān wáng,tóng zài dà hǎi,chā bié dé míng;

 “佛子!此十宝山王,同在大海,差别得名;

 pú sà shí dì yì fù rú shì,tóng zài yī qiè zhì zhōng,

 菩萨十地亦复如是,同在一切智中,

 chā bié dé míng。fó zǐ!pì rú dà hǎi,yǐ shí zhǒng xiāng,

 差别得名。佛子!譬如大海,以十种相,

 dé dà hǎi míng,bù kě yí duó。hé děng wéi shí?

 得大海名,不可移夺。何等为十?

 yī、cì dì jiàn shēn;èr、bù shòu sǐ shī;

 一、次第渐深;二、不受死尸;

 sān、yú shuǐ rù zhōng jiē shī běn míng;sì、pǔ tóng yī wèi;

 三、余水入中皆失本名;四、普同一味;

 wǔ、wú liàng zhēn bǎo;liù、wú néng zhì dǐ;

 五、无量珍宝;六、无能至底;

 qī、guǎng dà wú liàng;bā、dà shēn suǒ jū;jiǔ、cháo bù guò xiàn;

 七、广大无量;八、大身所居;九、潮不过限;

 shí、pǔ shòu dà yǔ,wú yǒu yíng yì。pú sà xíng yì fù rú shì,

 十、普受大雨,无有盈溢。菩萨行亦复如是,

 yǐ shí xiāng gù,míng pú sà xíng,bù kě yí duó。hé děng wéi shí?

 以十相故,名菩萨行,不可移夺。何等为十?

 suǒ wèi huān xǐ dì,chū shēng dà yuàn jiàn cì shēn gù;

 所谓欢喜地,出生大愿渐次深故;

 lí gòu dì,bù shòu yī qiè pò jiè shī gù;

 离垢地,不受一切破戒尸故;

 fā guāng dì,shě lí shì jiān jiǎ míng zì gù;

 发光地,舍离世间假名字故;

 yàn huì dì,yǔ fú gōng dé tóng yī wèi gù;

 焰慧地,与佛功德同一味故;

 nán shèng dì,chū shēng wú liàng fāng biàn shén tōng、

 难胜地,出生无量方便神通、

 shì jiān suǒ zuò zhòng zhēn bǎo gù;

 世间所作众珍宝故;

 xiàn qián dì,guān chá yuán shēng shén shēn lǐ gù;

 现前地,观察缘生甚深理故;

 yuǎn xíng dì,guǎng dà jué huì shàn guān chá gù;

 远行地,广大觉慧善观察故;

 bù dòng dì,shì xiàn guǎng dà zhuāng yán shì gù;

 不动地,示现广大庄严事故;

 shàn huì dì,dé shēn jiě tuō xíng yú shì jiān,

 善慧地,得深解脱行于世间,

 rú shí ér zhī bù guò xiàn gù;

 如实而知不过限故;

 fǎ yún dì,néng shòu yī qiè zhū fú rú lái dà fǎ míng yǔ wú yàn zú gù。

 法云地,能受一切诸佛如来大法明雨无厌足故。

 fó zǐ!pì rú dà mó ní zhū yǒu shí zhǒng xìng chū guò zhòng bǎo。

 佛子!譬如大摩尼珠有十种性出过众宝。

 hé děng wéi shí?yī zhě cóng dà hǎi chū;èr zhě qiǎo jiàng zhì lǐ;

 何等为十?一者从大海出;二者巧匠治理;

 sān zhě yuán mǎn wú quē;sì zhě qīng jìng lí gòu;

 三者圆满无缺;四者清净离垢;

 wǔ zhě nèi wài míng chè;liù zhě shàn qiǎo zuān chuān;

 五者内外明彻;六者善巧钻穿;

 qī zhě guàn yǐ bǎo lǚ;bā zhě zhì zài liú lí gāo chuáng zhī shàng;

 七者贯以宝缕;八者置在琉璃高幢之上;

 jiǔ zhě pǔ fàng yī qiè zhǒng zhǒng guāng míng;

 九者普放一切种种光明;

 shí zhě néng suí wáng yì yǔ zhòng bǎo wù,

 十者能随王意雨众宝物,

 rú zhòng shēng xīn chōng mǎn qí yuàn。fó zǐ!

 如众生心充满其愿。佛子!

 dāng zhī pú sà yì fù rú shì,yǒu shí zhǒng shì chū guò zhòng shèng。

 当知菩萨亦复如是,有十种事出过众圣。

 hé děng wéi shí?yī zhě fā yī qiè zhì xīn;èr zhě chí jiè tóu tuó,

 何等为十?一者发一切智心;二者持戒头陀,

 zhèng xíng míng jìng;sān zhě zhū chán sān mèi,yuán mǎn wú quē;

 正行明净;三者诸禅三昧,圆满无缺;

 sì zhě dào héng qīng bái,lí zhū gòu huì;

 四者道行清白,离诸垢秽;

 wǔ zhě fāng biàn shén tōng,nèi wài míng chè;

 五者方便神通,内外明彻;

 liù zhě yuán qǐ zhì huì,shàn néng zuān chuān;

 六者缘起智慧,善能钻穿;

 qī zhě guàn yǐ zhǒng zhǒng fāng biàn zhì lǚ;

 七者贯以种种方便智缕;

 bā zhě zhì yú zì zài gāo chuáng zhī shàng;

 八者置于自在高幢之上;

 jiǔ zhě guān zhòng shēng xíng,fàng wén chí guāng;

 九者观众生行,放闻持光;

 shí zhě shòu fú zhì zhí,duò zài fú shù,

 十者受佛智职,堕在佛数,

 néng wéi zhòng shēng guǎng zuò fó shì。

 能为众生广作佛事。

 

 “fó zǐ!cǐ jí yī qiè zhǒng、

 “佛子!此集一切种、

 yī qiè zhì gōng dé pú sà xíng fǎ mén pǐn,

 一切智功德菩萨行法门品,

 ruò zhū zhòng shēng bù zhǒng shàn gēn bù kě dé wén。”

 若诸众生不种善根不可得闻。”

 jiě tuō yuè pú sà yán:“wén cǐ fǎ mén,dé jǐ suǒ fú?”

 解脱月菩萨言:“闻此法门,得几所福?”

 

 jīn gāng cáng pú sà yán:“rú yī qiè zhì suǒ jí fú dé,

 金刚藏菩萨言:“如一切智所集福德,

 wén cǐ fǎ mén fú dé rú shì。hé yǐ gù?

 闻此法门福德如是。何以故?

 fēi bù wén cǐ gōng dé fǎ mén ér néng xìn jiě、shòu chí、dú sòng,

 非不闻此功德法门而能信解、受持、读诵,

 hé kuàng yī jīng yī jìn、rú shuō xiū xíng!shì gù dāng zhī,

 何况一精一进、如说修行!是故当知,

 yào de wén cǐ jí yī qiè zhì gōng dé fǎ mén,nǎi néng xìn jiě、

 要得闻此集一切智功德法门,乃能信解、

 shòu chí、xiū xí,rán hòu zhì yú yī qiè zhì dì。”

 受持、修习,然后至于一切智地。”

 

 ěr shí,fú shén lì gù,fǎ rú shì gù,

 尔时,佛神力故,法如是故,

 shí fāng gè yǒu shí yì fú shā wēi chén shù shì jiè liù zhǒng shí bā xiāng dòng。

 十方各有十亿佛刹微尘数世界六种十八相动。

 suǒ wèi:dòng、biàn dòng、děng biàn dòng,qǐ、biàn qǐ、děng biàn qǐ,

 所谓:动、遍动、等遍动,起、遍起、等遍起,

 yǒng、biàn yǒng、děng biàn yǒng,zhèn、biàn zhèn、děng biàn zhèn,

 涌、遍涌、等遍涌,震、遍震、等遍震,

 hǒu、biàn hǒu、děng biàn hǒu,jī、biàn jī、děng biàn jī。

 吼、遍吼、等遍吼,击、遍击、等遍击。

 yǔ zhòng tiān huá、tiān mán、tiān yī,

 雨众天华、天鬘、天衣,

 jí zhū tiān bǎo zhuāng yán zhī jù、zhuàng fān、zēng gài。

 及诸天宝庄严之具、幢幡、缯盖。

 zòu tiān jì lè,qí yīn hé yǎ,tóng shí fā shēng,

 奏天妓乐,其音和雅,同时发声,

 zàn yī qiè zhì dì suǒ yǒu gōng dé。

 赞一切智地所有功德。

 rú cǐ shì jiè tā huà zì zài tiān wáng gōng yǎn shuō cǐ fǎ,

 如此世界他化自在天王宫演说此法,

 shí fāng suǒ yǒu yī qiè shì jiè xī yì rú shì。ěr shí,

 十方所有一切世界悉亦如是。尔时,

 fù yǐ fú shén lì gù,

 复以佛神力故,

 shí fāng gè shí yì fú shā wēi chén shù shì jiè wài,

 十方各十亿佛刹微尘数世界外,

 yǒu shí yì fú shā wēi chén shù pú sà ér lái cǐ huì,

 有十亿佛刹微尘数菩萨而来此会,

 zuò rú shì yán:“shàn zāi shàn zāi!jīn gāng cáng!

 作如是言:“善哉善哉!金刚藏!

 kuài shuō cǐ fǎ。wǒ děng xī yì tóng míng:jīn gāng cáng,

 快说此法。我等悉亦同名:金刚藏,

 suǒ zhù shì jiè gè gè chā bié,xī míng:jīn gāng dé,fó hào:

 所住世界各各差别,悉名:金刚德,佛号:

 jīn gāng chuáng。wǒ děng zhù zài běn shì jiè zhōng,

 金刚幢。我等住在本世界中,

 jiē chéng rú lái wēi shén zhī lì ér shuō cǐ fǎ,zhòng huì xī děng,

 皆承如来威神之力而说此法,众会悉等,

 wén zì jù yì yǔ cǐ suǒ shuō wú yǒu zēng jiǎn;

 文字句义与此所说无有增减;

 xī yǐ fú shén lì ér lái cǐ huì,wèi rǔ zuò zhèng。

 悉以佛神力而来此会,为汝作证。

 rú wǒ děng jīn zhě rù cǐ shì jiè,

 如我等今者入此世界,

 rú shì shí fāng yī qiè shì jiè xī yì rú shì ér wǎng zuò zhèng。”

 如是十方一切世界悉亦如是而往作证。”

 

 ěr shí,jīn gāng cáng pú sà guān chá shí fāng yī qiè zhòng huì,

 尔时,金刚藏菩萨观察十方一切众会,

 pǔ zhōu fǎ jiè,yù zàn tàn fā yī qiè zhì zhì xīn,

 普周法界,欲赞叹发一切智智心,

 yù shì xiàn pú sà jìng jiè,yù jìng zhì pú sà xíng lì,

 欲示现菩萨境界,欲净治菩萨行力,

 yù shuō shè qǔ yī qiè zhǒng zhì dào,yù chú miè yī qiè shì jiān gòu,

 欲说摄取一切种智道,欲除灭一切世间垢,

 yù shī yǔ yī qiè zhì,yù shì xiàn bù sī yì zhì zhuāng yán,

 欲施与一切智,欲示现不思议智庄严,

 yù xiǎn shì yī qiè pú sà zhū gōng dé,

 欲显示一切菩萨诸功德,

 yù lìng rú shì dì yì zhuǎn gèng kāi xiǎn,

 欲令如是地义转更开显,

 chéng fú shén lì ér shuō sòng yán:

 承佛神力而说颂言:

 

 “qí xīn jì miè héng diào shùn,píng děng wú ài rú xū kōng,

 “其心寂灭恒调顺,平等无碍如虚空,

 lí zhū gòu zhuó zhù yú dào,cǐ shū shèng xíng rǔ yīng tīng。

 离诸垢浊住于道,此殊胜行汝应听。

 bǎi qiān yì jié xiū zhū shàn,gōng yǎng wú liàng wú biān fú,

 百千亿劫修诸善,供养无量无边佛,

 shēng wén dú jué yì fù rán,wèi lì zhòng shēng fà dà xīn。

 声闻独觉亦复然,为利众生发大心。

 yī jīng yī qín chí jiè cháng róu rěn,cán kuì fú zhì jiē jù zú,

 一精一勤持戒常柔忍,惭愧福智皆具足,

 zhì qiú fú zhì xiū guǎng huì,yuàn dé shí lì fā dà xīn。

 志求佛智修广慧,愿得十力发大心。

 sān shì zhū fú xián gōng yǎng,yī qiè guó tǔ xī yán jìng,

 三世诸佛咸供养,一切国土悉严净,

 le zhī zhū fǎ jiē píng děng,wèi lì zhòng shēng fà dà xīn。

 了知诸法皆平等,为利众生发大心。

 zhù yú chū dì shēng shì xīn,yǒng lí zhòng è cháng huān xǐ,

 住于初地生是心,永离众恶常欢喜,

 yuàn lì guǎng xiū zhū shàn fǎ,yǐ bēi mǐn gù rù hòu wèi。

 愿力广修诸善法,以悲愍故入后位。

 jiè wén jù zú niàn zhòng shēng,dí chú gòu huì xīn míng jié,

 戒闻具足念众生,涤除垢秽心明洁,

 guān chá shì jiān sān dú huǒ,guǎng dà jiě zhě qù sān dì。

 观察世间三毒火,广大解者趣三地。

 sān yǒu yī qiè jiē wú cháng,rú jiàn rù shēn kǔ chì rán,

 三有一切皆无常,如箭入身苦炽然,

 yàn lí yǒu wéi qiú fó fǎ,guǎng dà zhì rén qù yàn dì。

 厌离有为求佛法,广大智人趣焰地。

 niàn huì jù zú dé dào zhì,gōng yǎng bǎi qiān wú liàng fú,

 念慧具足得道智,供养百千无量佛,

 cháng guān zuì shèng zhū gōng dé,sī rén qù rù nán shèng dì。

 常观最胜诸功德,斯人趣入难胜地。

 zhì huì fāng biàn shàn guān chá,zhǒng zhǒng shì xiàn jiù zhòng shēng,

 智慧方便善观察,种种示现救众生,

 fù gōng shí lì wú shàng zūn,qù rù wú shēng xiàn qián dì。

 复供十力无上尊,趣入无生现前地。

 shì suǒ nán zhī ér néng zhī,bù shòu yú wǒ lí yǒu wú,

 世所难知而能知,不受于我离有无,

 fǎ xìng běn jì suí yuán zhuǎn,dé cǐ wēi miào xiàng qī dì。

 法性本寂随缘转,得此微妙向七地。

 zhì huì fāng biàn xīn guǎng dà,nán xíng nán fú nán le zhī,

 智慧方便心广大,难行难伏难了知,

 suī zhèng jì miè qín xiū xí,néng qù rú kōng bù dòng dì。

 虽证寂灭勤修习,能趣如空不动地。

 fú quàn lìng cóng jì miè qǐ,guǎng xiū zhǒng zhǒng zhū zhì yè,

 佛劝令从寂灭起,广修种种诸智业,

 jù shí zì zài guān shì jiān,yǐ cǐ ér shēng shàn huì dì。

 具十自在观世间,以此而升善慧地。

 yǐ wēi miào zhì guān zhòng shēng,xīn háng yè huò děng chóu lín,

 以微妙智观众生,心行业惑等稠林,

 wèi yù huà qí lìng qù dào,yǎn shuō zhū fú shèng yì cáng。

 为欲化其令趣道,演说诸佛胜义藏。

 cì dì xiū xíng jù zhòng shàn,nǎi zhì jiǔ dì jí fú huì,

 次第修行具众善,乃至九地集福慧,

 cháng qiú zhū fú zuì shàng fǎ,dé fú zhì shuǐ guàn qí dǐng。

 常求诸佛最上法,得佛智水灌其顶。

 huò dé wú shù zhū sān mèi,yì shàn le zhī qí zuò yè,

 获得无数诸三昧,亦善了知其作业,

 zuì hòu sān mèi míng shòu zhí,zhù guǎng dà jìng héng bù dòng。

 最后三昧名受职,住广大境恒不动。

 pú sà dé cǐ sān mèi shí,dà bǎo lián huá hū rán xiàn,

 菩萨得此三昧时,大宝莲华忽然现,

 shēn liàng chēng bǐ yú zhōng zuò,fó zǐ wéi rào tóng guān chá。

 身量称彼于中坐,佛子围绕同观察。

 fàng dà guāng míng bǎi qiān yì,miè chú yī qiè zhòng shēng kǔ,

 放大光明百千亿,灭除一切众生苦,

 fù yú dǐng shàng fàng guāng míng,pǔ rù shí fāng zhū fú huì,

 复于顶上放光明,普入十方诸佛会,

 xī zhù kōng zhōng zuò guāng wǎng,gōng yǎng fú yǐ cóng zú rù;

 悉住空中作光网,供养佛已从足入;

 jí shí zhū fú xī le zhī,jīn cǐ fó zǐ dēng zhí wèi。

 即时诸佛悉了知,今此佛子登职位。

 shí fāng pú sà lái guān chá,shòu zhí dà shì shū guāng zhào;

 十方菩萨来观察,受职大士舒光照;

 zhū fú méi jiān yì fàng guāng,pǔ zhào ér lái cóng dǐng rù。

 诸佛眉间亦放光,普照而来从顶入。

 shí fāng shì jiè xián zhèn dòng,yī qiè dì yù kǔ xiāo miè;

 十方世界咸震动,一切地狱苦消灭;

 shì shí zhū fú yǔ qí zhí,rú zhuàn lún wáng dì yī zi。

 是时诸佛与其职,如转轮王第一子。

 ruò méng zhū fú yǔ guàn dǐng,shì zé míng dēng fǎ yún dì,

 若蒙诸佛与灌顶,是则名登法云地,

 zhì huì zēng zhǎng wú yǒu biān,kāi wù yī qiè zhū shì jiān。

 智慧增长无有边,开悟一切诸世间。

 yù jiè sè jiè wú sè jiè,fǎ jiè shì jiè zhòng shēng jiè,

 欲界色界无色界,法界世界众生界,

 yǒu shù wú shù jí xū kōng,rú shì yī qiè xián tōng dá。

 有数无数及虚空,如是一切咸通达。

 yī qiè huà yòng dà wēi lì,zhū fú jiā chí wēi xì zhì,

 一切化用大威力,诸佛加持微细智,

 mì mì jié shù máo dào děng,jiē néng rú shí ér guān chá。

 秘密劫数毛道等,皆能如实而观察。

 shòu shēng shě sú chéng zhèng dào,zhuǎn miào fǎ lún rù niè pán,

 受生舍俗成正道,转妙法錀入涅槃,

 nǎi zhì jì miè jiě tuō fǎ,jí suǒ wèi shuō jiē néng le。

 乃至寂灭解脱法,及所未说皆能了。

 pú sà zhù cǐ fǎ yún dì,jù zú niàn lì chí fó fǎ,

 菩萨住此法云地,具足念力持佛法,

 pì rú dà hǎi shòu lóng yǔ,cǐ dì shòu fǎ yì fù rán。

 譬如大海受龙雨,此地受法亦复然。

 shí fāng wú liàng zhū zhòng shēng,xī dé wén chí chí fó fǎ,

 十方无量诸众生,悉得闻持持佛法,

 yú yī fú suǒ suǒ wén fǎ,guò yú bǐ shù wú yǒu liàng。

 于一佛所所闻法,过于彼数无有量。

 yǐ xī zhì yuàn wēi shén lì,yī niàn pǔ biàn shí fāng tǔ,

 以昔智愿威神力,一念普遍十方土,

 zhù gān lù yǔ miè fán nǎo,shì gù fó shuō míng fǎ yún。

 霔甘露雨灭烦恼,是故佛说名法云。

 shén tōng shì xiàn biàn shí fāng,chāo chū rén tiān shì jiān jìng,

 神通示现遍十方,超出人天世间境,

 fù guò shì shù wú liàng yì,shì zhì sī wéi bì mí mèn。

 复过是数无量亿,世智思惟必迷闷。

 yī jǔ zú liàng zhì gōng dé,nǎi zhì jiǔ dì bù néng zhī,

 一举足量智功德,乃至九地不能知,

 hé kuàng yī qiè zhū zhòng shēng,jí yǐ shēng wén pì zhī fó。

 何况一切诸众生,及以声闻辟支佛。

 cǐ dì pú sà gōng yǎng fú,shí fāng guó tǔ xī zhōu biàn,

 此地菩萨供养佛,十方国土悉周遍,

 yì gōng xiàn qián zhū shèng zhòng,jù zú zhuāng yán fú gōng dé。

 亦供现前诸圣众,具足庄严佛功德。

 zhù yú cǐ dì fù wèi shuō,sān shì fǎ jiè wú ài zhì,

 住于此地复为说,三世法界无碍智,

 zhòng shēng guó tǔ xī yì rán,nǎi zhì yī qiè fú gōng dé。

 众生国土悉亦然,乃至一切佛功德。

 cǐ dì pú sà zhì guāng míng,néng shì zhòng shēng zhèng fǎ lù,

 此地菩萨智光明,能示众生正法路,

 zì zài tiān guāng chú shì àn,cǐ guāng miè àn yì rú shì。

 自在天光除世暗,此光灭暗亦如是。

 zhù cǐ duō zuò sān jiè wáng,shàn néng yǎn shuō sān shèng fǎ,

 住此多作三界王,善能演说三乘法,

 wú liàng sān mèi yī niàn dé,suǒ jiàn zhū fú yì rú shì。

 无量三昧一念得,所见诸佛亦如是。

 cǐ dì wǒ jīn yǐ lüè shuō,ruò yù guǎng shuō bù kě jǐn。

 此地我今已略说,若欲广说不可尽。

 rú shì zhū dì fú zhì zhōng,rú shí shān wáng yí rán zhù。

 如是诸地佛智中,如十山王嶷然住。

 chū dì yì yè bù kě jǐn,pì rú xuě shān jí zhòng yào;

 初地艺业不可尽,譬如雪山集众药;

 èr dì jiè wén rú xiāng shān;sān rú bǐng tuó fā miào huá;

 二地戒闻如香山;三如鞞陀发妙华;

 yàn huì dào bǎo wú yǒu jǐn,pì rú xiān shān rén shàn zhù;

 焰慧道宝无有尽,譬如仙山仁善住;

 wǔ dì shén tōng rú yóu gān;liù rú mǎ ěr jù zhòng guǒ;

 五地神通如由乾;六如马耳具众果;

 qī dì dà huì rú ní mín;bā dì zì zài rú lún wéi;

 七地大慧如尼民;八地自在如轮围;

 jiǔ rú jì dōu jí wú ài;shí rú xū mí jù zhòng dé。

 九如计都集无碍;十如须弥具众德。

 chū dì yuàn shǒu èr chí jiè;sān dì gōng dé sì zhuān yī;

 初地愿首二持戒;三地功德四专一;

 wǔ dì wēi miào liù shén shēn;qī guǎng dà huì bā zhuāng yán;

 五地微妙六甚深;七广大慧八庄严;

 jiǔ dì sī liang wēi miào yì,chū guò yī qiè shì jiān dào;

 九地思量微妙义,出过一切世间道;

 shí dì shòu chí zhū fó fǎ,rú shì xíng hǎi wú jìn jié。

 十地受持诸佛法,如是行海无尽竭。

 shí háng chāo shì fā xīn chū,chí jiè dì èr chán dì sān,

 十行超世发心初,持戒第二禅第三,

 xíng jìng dì sì chéng jiù wǔ,yuán shēng dì liù guàn chuān qī,

 行净第四成就五,缘生第六贯穿七,

 dì bā zhì zài jīn gāng chuáng,dì jiǔ guān chá zhòng chóu lín,

 第八置在金刚幢,第九观察众稠林,

 dì shí guàn dǐng suí wáng yì,rú shì dé bǎo jiàn qīng jìng。

 第十灌顶随王意,如是德宝渐清净。

 shí fāng guó tǔ suì wèi chén,kě yú yī niàn zhī qí shù,

 十方国土碎为尘,可于一念知其数,

 háo mò dù kōng kě zhī liàng,yì jié shuō cǐ bù kě jǐn。”

 毫末度空可知量,亿劫说此不可尽。”

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000023号    工信部ICP备案号:粤ICP备16020514号-2 2008-2017 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教