无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第五十(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-09-17 [投稿]

大方广佛华严经》卷第五十·如来出现品第三十七之一(视频念诵版)

 

以上为《华严经》如来出现品第三十七之一的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第五十·如来出现品第三十七之一(文字注音版)

 ěr shí,shì zūn cóng méi jiān bái háo xiāng zhòng fàng dà guāng míng,

 尔时,世尊从眉间白毫相中放大光明,

 míng:rú lái chū xiàn,

 名:如来出现,

 wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí guāng míng yǐ wéi juàn shǔ。

 无量百千亿那由他阿僧祇光明以为眷属。

 qí guāng pǔ zhào shí fāng jǐn xū kōng fǎ jiè yī qiè shì jiè,

 其光普照十方尽虚空法界一切世界,

 yòu rào shí zā,xiǎn xiàn rú lái wú liàng zì zài,

 右绕十匝,显现如来无量自在

 jué wù wú shù zhū pú sà zhòng,zhèn dòng yī qiè shí fāng shì jiè,

 觉悟无数诸菩萨众,震动一切十方世界,

 chú miè yī qiè zhū è dào kǔ,yìng bì yī qiè zhū mó gōng diàn,

 除灭一切诸恶道苦,映蔽一切诸魔宫殿,

 xiǎn shì yī qiè zhū fú rú lái zuò pú tí zuò chéng děng zhèng jué jí yǐ yī qiè dào chǎng zhòng huì;

 显示一切诸佛如来坐菩提座成等正觉及以一切道场众会;

 zuò shì shì yǐ,ér lái yòu rào pú sà zhòng huì,

 作是事已,而来右绕菩萨众会,

 rù rú lái xìng qǐ miào dé pú sà dǐng。shí,

 入如来性起妙德菩萨顶。时,

 cǐ dào chǎng yī qiè dà zhòng shēn xīn yǒng yuè,shēng dà huān xǐ,

 此道场一切大众身心踊跃,生大欢喜

 zuò rú shì niàn:“shén qí xī yǒu!jīn zhě rú lái fàng dà guāng míng,

 作如是念:“甚奇希有!今者如来放大光明,

 bì dāng yǎn shuō shén shēn dà fǎ。”

 必当演说甚深大法。”

 

 ěr shí,rú lái xìng qǐ miào dé pú sà yú lián huá zuò shàng,

 尔时,如来性起妙德菩萨于莲华座上,

 piān tǎn yòu jiān,yòu jì hé zhǎng,yī xīn xiàng fú ér shuō sòng yán:

 偏袒右肩,右跽合掌,一心向佛而说颂言:

 

 zhèng jué gōng dé dà zhì chū,pǔ dá jìng jiè dào bǐ àn,

 正觉功德大智出,普达境界到彼岸

 děng yú sān shì zhū rú lái,shì gù wǒ jīn gōng jìng lǐ。

 等于三世诸如来,是故我今恭敬礼。

 yǐ shēng wú xiāng jìng jiè àn,ér xiàn miào xiāng zhuāng yán shēn,

 已升无相境界岸,而现妙相庄严身,

 fàng yú lí gòu qiān guāng míng,pò mó jūn zhòng xián lìng jǐn。

 放于离垢千光明,破魔军众咸令尽。

 shí fāng suǒ yǒu zhū shì jiè,xī néng zhèn dòng wú yǒu yú,

 十方所有诸世界,悉能震动无有余,

 wèi zēng kǒng bù yī zhòng shēng,shàn shì wēi shén lì rú shì。

 未曾恐怖一众生,善逝威神力如是。

 xū kōng fǎ jiè xìng píng děng,yǐ néng rú shì ér ān zhù,

 虚空法界性平等,已能如是而安住,

 yī qiè hán shēng wú shù liàng,xián lìng miè è chú zhòng gòu。

 一切含生无数量,咸令灭恶除众垢。

 kǔ xíng qín láo wú shù jié,chéng jiù zuì shàng pú tí dào,

 苦行勤劳无数劫,成就最上菩提道,

 yú zhū jìng jiè zhì wú ài,yǔ yī qiè fú tóng qí xìng。

 于诸境界智无碍,与一切佛同其性。

 dǎo shī fàng cǐ dà guāng míng,zhèn dòng shí fāng zhū shì jiè,

 导师放此大光明,震动十方诸世界,

 yǐ xiàn wú liàng shén tōng lì,ér fù huán lái rù wǒ shēn。

 已现无量神通力,而复还来入我身。

 jué dìng fǎ zhōng néng shàn xué,wú liàng pú sà jiē lái jí,

 决定法中能善学,无量菩萨皆来集,

 lìng wǒ fā qǐ wèn fǎ xīn,shì gù wǒ jīn qǐng fǎ wáng。

 令我发起问法心,是故我今请法王。

 jīn cǐ zhòng huì jiē qīng jìng,shàn néng dù tuō zhū shì jiān,

 今此众会皆清净,善能度脱诸世间

 zhì huì wú biān wú rǎn zhe,rú shì xián shèng xián lái jí。

 智慧无边无染著,如是贤胜咸来集。

 lì yì shì jiān zūn dǎo shī,zhì huì yī jīng yī jìn jiē wú liàng,

 利益世间尊导师,智慧一精一进皆无量,

 jīn yǐ guāng míng zhào dà zhòng,lìng wǒ wèn yú wú shàng fǎ。

 今以光明照大众,令我问于无上法。

 shuí yú dà xiān shēn jìng jiè,ér néng zhēn shí jù kāi yǎn?

 谁于大仙深境界,而能真实具开演?

 shuí shì rú lái fǎ zhǎng zǐ?shì jiān zūn dǎo yuàn xiǎn shì!

 谁是如来法长子?世间尊导愿显示!

 

 ěr shí,rú lái jí yú kǒu zhōng fàng dà guāng míng,míng:

 尔时,如来即于口中放大光明,名:

 wú ài wú wèi,bǎi qiān yì ā sēng qí guāng míng yǐ wéi juàn shǔ。

 无碍无畏,百千亿阿僧祇光明以为眷属。

 pǔ zhào shí fāng jǐn xū kōng děng fǎ jiè yī qiè shì jiè,

 普照十方尽虚空等法界一切世界,

 yòu rào shí zā,xiǎn xiàn rú lái zhǒng zhǒng zì zài,

 右绕十匝,显现如来种种自在,

 kāi wù wú liàng zhū pú sà zhòng,zhèn dòng yī qiè shí fāng shì jiè,

 开悟无量诸菩萨众,震动一切十方世界,

 chú miè yī qiè zhū è dào kǔ,yìng bì yī qiè zhū mó gōng diàn,

 除灭一切诸恶道苦,映蔽一切诸魔宫殿,

 xiǎn shì yī qiè zhū fú rú lái zuò pú tí zuò chéng děng zhèng jué jí yǐ yī qiè dào chǎng zhòng huì;

 显示一切诸佛如来坐菩提座成等正觉及以一切道场众会;

 zuò shì shì yǐ,ér lái yòu rào pú sà zhòng huì,

 作是事已,而来右绕菩萨众会,

 rù pǔ xián pú sà mó hē sà kǒu。qí guāng rù yǐ,

 入普贤菩萨摩诃萨口。其光入已,

 pǔ xián pú sà shēn jí shī zi zuò,

 普贤菩萨身及师子座,

 guò yú běn shí jí zhū pú sà shēn zuò bǎi bèi,wéi chú rú lái shī zi zhī zuò。

 过于本时及诸菩萨身座百倍,唯除如来师子之座。

 

 ěr shí,rú lái xìng qǐ miào dé pú sà wèn pǔ xián pú sà mó hē sà yán:

 尔时,如来性起妙德菩萨问普贤菩萨摩诃萨言:

 “fó zǐ!fú suǒ shì xiàn guǎng dà shén biàn,

 “佛子!佛所示现广大神变,

 lìng zhū pú sà jiē shēng huān xǐ,bù kě sī yì,shì mò néng zhī,

 令诸菩萨皆生欢喜,不可思议,世莫能知,

 shì hé ruì xiāng?”pǔ xián pú sà mó hē sà yán:“fó zǐ!

 是何瑞相?”普贤菩萨摩诃萨言:“佛子!

 wǒ yú wǎng xī jiàn zhū rú lái、yīng、

 我于往昔见诸如来、应、

 zhèng děng jué shì xiàn rú shì guǎng dà shén biàn,

 正等觉示现如是广大神变,

 jí shuō rú lái chū xiàn fǎ mén。rú wǒ wéi cǔn,jīn xiàn cǐ xiāng,

 即说如来出现法门。如我惟忖,今现此相,

 dāng shuō qí fǎ。”shuō shì yǔ shí,yī qiè dà dì xī jiē zhèn dòng,

 当说其法。”说是语时,一切大地悉皆震动,

 chū shēng wú liàng wèn fǎ guāng míng。

 出生无量问法光明。

 

 shí,xìng qǐ miào dé pú sà wèn pǔ xián pú sà yán:“fó zǐ!

 时,性起妙德菩萨问普贤菩萨言:“佛子!

 pú sà mó hē sà yīng yún hé zhī zhū fú rú lái、yīng、

 菩萨摩诃萨应云何知诸佛如来、应、

 zhèng děng jué chū xiàn zhī fǎ?yuàn wèi wǒ shuō!fó zǐ!

 正等觉出现之法?愿为我说!佛子!

 cǐ zhū wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā pú sà zhòng huì,

 此诸无量百千亿那由他菩萨众会,

 jiē jiǔ xiū jìng yè,niàn huì chéng jiù,

 皆久修净业,念慧成就,

 dào yú jiū jìng dà zhuāng yán àn,jù yī qiè fú wēi yí zhī xíng,

 到于究竟大庄严岸,具一切佛威仪之行,

 zhèng niàn zhū fú wèi zēng wàng shī,dà bēi guān chá yī qiè zhòng shēng,

 正念诸佛未曾忘失,大悲观察一切众生,

 jué dìng le zhī zhū dà pú sà shén tōng jìng jiè,

 决定了知诸大菩萨神通境界,

 yǐ dé zhū fú shén lì suǒ jiā,néng shòu yī qiè rú lái miào fǎ;

 已得诸佛神力所加,能受一切如来妙法;

 jù rú shì děng wú liàng gōng dé,jiē yǐ lái jí。fó zǐ!

 具如是等无量功德,皆已来集。佛子!

 rǔ yǐ céng yú wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā fú suǒ chéng shì gōng yǎng,

 汝已曾于无量百千亿那由他佛所承事供养,

 chéng jiù pú sà zuì shàng miào xíng,yú sān mèi mén jiē dé zì zài,

 成就菩萨最上妙行,于三昧门皆得自在,

 rù yī qiè fú mì mì zhī chù,zhī zhū fó fǎ,duàn zhòng yí huò,

 入一切佛秘密之处,知诸佛法,断众疑惑,

 wèi zhū rú lái shén lì suǒ jiā,zhī zhòng shēng gēn,

 为诸如来神力所加,知众生根,

 suí qí suǒ lè wèi shuō zhēn shí jiě tuō zhī fǎ,

 随其所乐为说真实解脱之法,

 suí shùn fú zhì yǎn shuō fó fǎ dào yú bǐ àn,

 随顺佛智演说佛法到于彼岸,

 yǒu rú shì děng wú liàng gōng dé。shàn zāi fó zǐ!yuàn shuō rú lái、

 有如是等无量功德。善哉佛子!愿说如来、

 yīng、zhèng děng jué chū xiàn zhī fǎ,shēn xiāng、yán yīn、

 应、正等觉出现之法,身相、言音、

 xīn yì jìng jiè,suǒ xíng zhī xíng,chéng dào zhuǎn fǎ,

 心意境界,所行之行,成道转法,

 nǎi zhì shì xiàn rù bān niè pán,jiàn wén qīn jìn suǒ shēng shàn gēn;

 乃至示现入般涅槃,见闻亲近所生善根;

 rú shì děng shì,yuàn jiē wèi shuō!”

 如是等事,愿皆为说!”

 

 shí,rú lái xìng qǐ miào dé pú sà yù zhòng míng cǐ yì,

 时,如来性起妙德菩萨欲重明此义,

 xiàng pǔ xián pú sà ér shuō sòng yuē:

 向普贤菩萨而说颂曰:

 

 shàn zāi wú ài dà zhì huì,shàn jué wú biān píng děng jìng,

 善哉无碍大智慧,善觉无边平等境,

 yuàn shuō wú liàng fú suǒ xíng,fó zǐ wén yǐ jiē xīn qìng!

 愿说无量佛所行,佛子闻已皆欣庆!

 pú sà yún hé suí shùn rù,zhū fú rú lái chū xìng shì?

 菩萨云何随顺入,诸佛如来出兴世?

 yún hé shēn yǔ xīn jìng jiè?jí suǒ xíng chǔ yuàn jiē shuō!

 云何身语心境界?及所行处愿皆说!

 yún hé zhū fú chéng zhèng jué?yún hé rú lái zhuǎn fǎ lún?

 云何诸佛成正觉?云何如来转法錀?

 yún hé shàn shì bān niè pán?dà zhòng wén yǐ xīn huān xǐ。

 云何善逝般涅槃?大众闻已心欢喜。

 ruò yǒu jiàn fú dà fǎ wáng,qīn jìn zēng zhǎng zhū shàn gēn,

 若有见佛大法王,亲近增长诸善根,

 yuàn shuō bǐ zhū gōng dé cáng,zhòng shēng jiàn yǐ hé suǒ huò?

 愿说彼诸功德藏,众生见已何所获?

 ruò yǒu de wén rú lái míng,ruò xiàn zài shì ruò niè pán,

 若有得闻如来名,若现在世若涅槃,

 yú bǐ fú cáng shēng shēn xìn,yǒu hé děng lì yuàn xuān shuō!

 于彼福藏生深信,有何等利愿宣说!

 cǐ zhū pú sà jiē hé zhǎng,zhān yǎng rú lái rén jí wǒ,

 此诸菩萨皆合掌,瞻仰如来仁及我,

 dà gōng dé hǎi zhī jìng jiè,jìng zhòng shēng zhě yuàn wèi shuō!

 大功德海之境界,净众生者愿为说!

 yuàn yǐ yīn yuán jí pì yù,yǎn shuō miào fǎ xiāng yìng yì,

 愿以因缘及譬喻,演说妙法相应义,

 zhòng shēng wén yǐ fā dà xīn,yí jǐn zhì jìng rú xū kōng。

 众生闻已发大心,疑尽智净如虚空。

 rú biàn yī qiè guó tǔ zhōng,zhū fú suǒ xiàn zhuāng yán shēn,

 如遍一切国土中,诸佛所现庄严身,

 yuàn yǐ miào yīn jí yīn yù,shì fú pú tí yì rú bǐ。

 愿以妙音及因喻,示佛菩提亦如彼。

 shí fāng qiān wàn zhū fó tǔ,yì nà yóu tā wú liàng jié,

 十方千万诸佛土,亿那由他无量劫,

 rú jīn suǒ jí pú sà zhòng,yú bǐ yī qiè xī nán jiàn。

 如今所集菩萨众,于彼一切悉难见。

 cǐ zhū pú sà xián gōng jìng,yú wēi miào yì shēng kě yǎng,

 此诸菩萨咸恭敬,于微妙义生渴仰,

 yuàn yǐ jìng xīn jù kāi yǎn,rú lái chū xiàn guǎng dà fǎ!

 愿以净心具开演,如来出现广大法!

 

 ěr shí,

 尔时,

 pǔ xián pú sà mó hē sà gào rú lái xìng qǐ miào dé děng zhū pú sà dà zhòng yán:

 普贤菩萨摩诃萨告如来性起妙德等诸菩萨大众言:

 

 “fó zǐ!cǐ chù bù kě sī yì,suǒ wèi rú lái、yīng、

 “佛子!此处不可思议,所谓如来、应、

 zhèng děng jué yǐ wú liàng fǎ ér dé chū xiàn。hé yǐ gù?

 正等觉以无量法而得出现。何以故?

 fēi yǐ yī yuán,fēi yǐ yī shì,rú lái chū xiàn ér dé chéng jiù;

 非以一缘,非以一事,如来出现而得成就;

 yǐ shí wú liàng bǎi qiān ā sēng qí shì ér dé chéng jiù。

 以十无量百千阿僧祇事而得成就。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:

 何等为十?所谓:

 guò qù wú liàng shè shòu yī qiè zhòng shēng pú tí xīn suǒ chéng gù,

 过去无量摄受一切众生菩提心所成故,

 guò qù wú liàng qīng jìng shū shèng zhì lè suǒ chéng gù,

 过去无量清净殊胜志乐所成故,

 guò qù wú liàng jiù hù yī qiè zhòng shēng dà cí dà bēi suǒ chéng gù,

 过去无量救护一切众生大慈大悲所成故,

 guò qù wú liàng xiāng xù xíng yuàn suǒ chéng gù,

 过去无量相续行愿所成故,

 guò qù wú liàng xiū zhū fú zhì xīn wú yàn zú suǒ chéng gù,

 过去无量修诸福智心无厌足所成故,

 guò qù wú liàng gōng yǎng zhū fó jiào huà zhòng shēng suǒ chéng gù,

 过去无量供养诸佛教化众生所成故,

 guò qù wú liàng zhì huì fāng biàn qīng jìng dào suǒ chéng gù,

 过去无量智慧方便清净道所成故,

 guò qù wú liàng qīng jìng gōng dé cáng suǒ chéng gù,

 过去无量清净功德藏所成故,

 guò qù wú liàng zhuāng yán dào zhì suǒ chéng gù,

 过去无量庄严道智所成故,

 guò qù wú liàng tōng dá fǎ yì suǒ chéng gù。fó zǐ!

 过去无量通达法义所成故。佛子!

 rú shì wú liàng ā sēng qí fǎ mén yuán mǎn,chéng yú rú lái。

 如是无量阿僧祇法门圆满,成于如来。

 fó zǐ!pì rú sān qiān dà qiān shì jiè,fēi yǐ yī yuán,

 佛子!譬如三千大千世界,非以一缘,

 fēi yǐ yī shì,ér dé chéng jiù,yǐ wú liàng yuán、wú liàng shì,

 非以一事,而得成就,以无量缘、无量事,

 fāng nǎi dé chéng。suǒ wèi:xìng bù dà yún,jiàng zhù dà yǔ,

 方乃得成。所谓:兴布大云,降霔大雨,

 sì zhǒng fēng lún xiāng xù wèi yī。qí sì zhě hé?

 四种风轮相续为依。其四者何?

 yī míng:néng chí,néng chí dà shuǐ gù;

 一名:能持,能持大水故;

 èr míng:néng xiāo,néng xiāo dà shuǐ gù;

 二名:能消,能消大水故;

 sān míng:jiàn lì,jiàn lì yī qiè zhū chù suǒ gù;

 三名:建立,建立一切诸处所故;

 sì míng:zhuāng yán,zhuāng yán fēn bù xián shàn qiǎo gù。

 四名:庄严,庄严分布咸善巧故。

 rú shì jiē yóu zhòng shēng gòng yè jí zhū pú sà shàn gēn suǒ qǐ,

 如是皆由众生共业及诸菩萨善根所起,

 lìng yú qí zhōng yī qiè zhòng shēng gè suí suǒ yí ér dé shòu yòng。

 令于其中一切众生各随所宜而得受用。

 fó zǐ!rú shì děng wú liàng yīn yuán nǎi chéng sān qiān dà qiān shì jiè,

 佛子!如是等无量因缘乃成三千大千世界,

 fǎ xìng rú shì,wú yǒu shēng zhě,wú yǒu zuò zhě,wú yǒu zhī zhě,

 法性如是,无有生者,无有作者,无有知者,

 wú yǒu chéng zhě,rán bǐ shì jiè ér dé chéng jiù。

 无有成者,然彼世界而得成就。

 rú lái chū xiàn yì fù rú shì,fēi yǐ yī yuán,fēi yǐ yī shì,

 如来出现亦复如是,非以一缘,非以一事,

 ér dé chéng jiù;yǐ wú liàng yīn yuán,wú liàng shì xiāng,

 而得成就;以无量因缘,无量事相,

 nǎi dé chéng jiù。suǒ wèi:

 乃得成就。所谓:

 céng yú guò qù fó suǒ tīng wén shòu chí dà fǎ yún yǔ,

 曾于过去佛所听闻受持大法云雨,

 yīn cǐ néng qǐ rú lái sì zhǒng dà zhì fēng lún。hé děng wéi sì?

 因此能起如来四种大智风轮。何等为四?

 yī zhě niàn chí bù wàng tuó luó ní dà zhì fēng lún,

 一者念持不忘陀罗尼大智风轮,

 néng chí yī qiè rú lái dà fǎ yún yǔ gù;

 能持一切如来大法云雨故;

 èr zhě chū shēng zhǐ guān dà zhì fēng lún,

 二者出生止观大智风轮,

 néng xiāo jié yī qiè fán nǎo gù;

 能消竭一切烦恼故;

 sān zhě shàn qiǎo huí xiàng dà zhì fēng lún,

 三者善巧回向大智风轮,

 néng chéng jiù yī qiè shàn gēn gù;

 能成就一切善根故;

 sì zhě chū shēng lí gòu chā bié zhuāng yán dà zhì fēng lún,

 四者出生离垢差别庄严大智风轮,

 lìng guò qù suǒ huà yī qiè zhòng shēng shàn gēn qīng jìng,

 令过去所化一切众生善根清净,

 chéng jiù rú lái wú lòu shàn gēn lì gù。

 成就如来无漏善根力故。

 rú lái rú shì chéng děng zhèng jué,fǎ xìng rú shì,

 如来如是成等正觉,法性如是,

 wú shēng wú zuò ér dé chéng jiù。fó zǐ!shì wèi rú lái、yīng、

 无生无作而得成就。佛子!是为如来、应、

 zhèng děng jué chū xiàn dì yī xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 正等觉出现第一相,菩萨摩诃萨应如是知。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú sān qiān dà qiān shì jiè jiāng yù chéng shí,

 “复次,佛子!譬如三千大千世界将欲成时,

 dà yún jiàng yǔ,míng yuē:hóng zhù,yī qiè fāng chù suǒ bù néng shòu、

 大云降雨,名曰:洪霔,一切方处所不能受、

 suǒ bù néng chí,wéi chú dà qiān jiè jiāng yù chéng shí。

 所不能持,唯除大千界将欲成时。

 fó zǐ!rú lái、yīng、zhèng děng jué yì fù rú shì,xìng dà fǎ yún,

 佛子!如来、应、正等觉亦复如是,兴大法云,

 yǔ dà fǎ yǔ,míng:chéng jiù rú lái chū xiàn,

 雨大法雨,名:成就如来出现,

 yī qiè èr chéng xīn zhì xiá liè suǒ bù néng shòu、suǒ bù néng chí,

 一切二乘心志狭劣所不能受、所不能持,

 wéi chú zhū dà pú sà xīn xiāng xù lì。fó zǐ!shì wèi rú lái、yīng、

 唯除诸大菩萨心相续力。佛子!是为如来、应、

 zhèng děng jué chū xiàn dì èr xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 正等觉出现第二相,菩萨摩诃萨应如是知。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú zhòng shēng yǐ yè lì gù,dà yún jiàng yǔ,

 “复次,佛子!譬如众生以业力故,大云降雨,

 lái wú suǒ cóng,qù wú suǒ zhì。rú lái、yīng、

 来无所从,去无所至。如来、应、

 zhèng děng jué yì fù rú shì,yǐ zhū pú sà shàn gēn lì gù,

 正等觉亦复如是,以诸菩萨善根力故,

 xìng dà fǎ yún,yǔ dà fǎ yǔ,yì wú suǒ cóng lái,wú suǒ zhì qù。

 兴大法云,雨大法雨,亦无所从来,无所至去。

 fó zǐ!shì wèi rú lái、yīng、zhèng děng jué chū xiàn dì sān xiāng,

 佛子!是为如来、应、正等觉出现第三相,

 pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 菩萨摩诃萨应如是知。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú dà yún jiàng zhù dà yǔ,

 “复次,佛子!譬如大云降霔大雨,

 dà qiān shì jiè yī qiè zhòng shēng,wú néng zhī shù,ruò yù suàn jì,

 大千世界一切众生,无能知数,若欲算计,

 tú lìng fā kuáng;wéi dà qiān shì jiè zhǔ──mó xī shǒu luó,

 徒令发狂;唯大千世界主──摩醯首罗,

 yǐ guò qù suǒ xiū shàn gēn lì gù,nǎi zhì yī dī wú bù míng liǎo。

 以过去所修善根力故,乃至一滴无不明了。

 fó zǐ!rú lái、yīng、zhèng děng jué yì fù rú shì,xìng dà fǎ yún,

 佛子!如来、应、正等觉亦复如是,兴大法云,

 yǔ dà fǎ yǔ,yī qiè zhòng shēng、shēng wén、dú jué suǒ bù néng zhī,

 雨大法雨,一切众生、声闻、独觉所不能知,

 ruò yù sī liang,xīn bì kuáng luàn;

 若欲思量,心必狂乱;

 wéi chú yī qiè shì jiān zhǔ──pú sà mó hē sà,

 唯除一切世间主──菩萨摩诃萨,

 yǐ guò qù suǒ xiū jué huì lì gù,nǎi zhì yī wén yī jù,

 以过去所修觉慧力故,乃至一文一句,

 rù zhòng shēng xīn,wú bù míng liǎo。fó zǐ!shì wèi rú lái、yīng、

 入众生心,无不明了。佛子!是为如来、应、

 zhèng děng jué chū xiàn dì sì xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 正等觉出现第四相,菩萨摩诃萨应如是知。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú dà yún jiàng yǔ zhī shí,yǒu dà yún yǔ,

 “复次,佛子!譬如大云降雨之时,有大云雨,

 míng wéi:néng miè,néng miè huǒ zāi;yǒu dà yún yǔ,míng wéi:

 名为:能灭,能灭火灾;有大云雨,名为:

 néng qǐ,néng qǐ dà shuǐ;yǒu dà yún yǔ,míng wéi:néng zhǐ,

 能起,能起大水;有大云雨,名为:能止,

 néng zhǐ dà shuǐ;yǒu dà yún yǔ,míng wéi:néng chéng,

 能止大水;有大云雨,名为:能成,

 néng chéng yī qiè mó ní zhū bǎo;yǒu dà yún yǔ,míng wéi:fēn bié,

 能成一切摩尼诸宝;有大云雨,名为:分别,

 fēn bié sān qiān dà qiān shì jiè。fó zǐ!rú lái chū xiàn yì fù rú shì,

 分别三千大千世界。佛子!如来出现亦复如是,

 xìng dà fǎ yún,yǔ dà fǎ yǔ,yǒu dà fǎ yǔ,míng wéi:néng miè,

 兴大法云,雨大法雨,有大法雨,名为:能灭,

 néng miè yī qiè zhòng shēng fán nǎo;yǒu dà fǎ yǔ,míng wéi:

 能灭一切众生烦恼;有大法雨,名为:

 néng qǐ,néng qǐ yī qiè zhòng shēng shàn gēn;yǒu dà fǎ yǔ,

 能起,能起一切众生善根;有大法雨,

 míng wéi:néng zhǐ,néng zhǐ yī qiè zhòng shēng jiàn huò;

 名为:能止,能止一切众生见惑;

 yǒu dà fǎ yǔ,míng wéi:néng chéng,néng chéng yī qiè zhì huì fǎ bǎo;

 有大法雨,名为:能成,能成一切智慧法宝;

 yǒu dà fǎ yǔ,míng wéi:fēn bié,fēn bié yī qiè zhòng shēng xīn lè。

 有大法雨,名为:分别,分别一切众生心乐。

 fó zǐ!shì wèi rú lái、yīng、zhèng děng jué chū xiàn dì wǔ xiāng,

 佛子!是为如来、应、正等觉出现第五相,

 pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 菩萨摩诃萨应如是知。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú dà yún yǔ yī wèi shuǐ,suí qí suǒ yǔ,

 “复次,佛子!譬如大云雨一味水,随其所雨,

 wú liàng chā bié。rú lái chū xiàn yì fù rú shì,

 无量差别。如来出现亦复如是,

 yǔ yú dà bēi yī wèi fǎ shuǐ,suí yí shuō fǎ,wú liàng chā bié。

 雨于大悲一味法水,随宜说法,无量差别。

 fó zǐ!shì wèi rú lái、yīng、zhèng děng jué chū xiàn dì liù xiāng,

 佛子!是为如来、应、正等觉出现第六相,

 pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 菩萨摩诃萨应如是知。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú sān qiān dà qiān shì jiè chū shǐ chéng shí,

 “复次,佛子!譬如三千大千世界初始成时,

 xiān chéng sè jiè zhū tiān gōng diàn,cì chéng yù jiè zhū tiān gōng diàn,

 先成色界诸天宫殿,次成欲界诸天宫殿,

 cì chéng yú rén jí yú zhòng shēng zhū suǒ zhù chù。fó zǐ!

 次成于人及余众生诸所住处。佛子!

 rú lái chū xiàn yì fù rú shì,xiān qǐ pú sà zhū xíng zhì huì,

 如来出现亦复如是,先起菩萨诸行智慧,

 cì qǐ yuán jué zhū xíng zhì huì,

 次起缘觉诸行智慧,

 cì qǐ shēng wén shàn gēn zhū xíng zhì huì,

 次起声闻善根诸行智慧,

 cì qǐ qí yú zhòng shēng yǒu wéi shàn gēn zhū xíng zhì huì。fó zǐ!

 次起其余众生有为善根诸行智慧。佛子!

 pì rú dà yún yǔ yī wèi shuǐ,suí zhū zhòng shēng shàn gēn yì gù,

 譬如大云雨一味水,随诸众生善根异故,

 suǒ qǐ gōng diàn zhǒng zhǒng bù tóng。rú lái dà bēi yī wèi fǎ yǔ,

 所起宫殿种种不同。如来大悲一味法雨,

 suí zhòng shēng qì ér yǒu chā bié。fó zǐ!shì wèi rú lái、yīng、

 随众生器而有差别。佛子!是为如来、应、

 zhèng děng jué chū xiàn dì qī xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 正等觉出现第七相,菩萨摩诃萨应如是知。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú shì jiè chū yù chéng shí,yǒu dà shuǐ shēng,

 “复次,佛子!譬如世界初欲成时,有大水生,

 biàn mǎn sān qiān dà qiān shì jiè;shēng dà lián huá,míng:

 遍满三千大千世界;生大莲华,名:

 rú lái chū xiàn gōng dé bǎo zhuāng yán,biàn fù shuǐ shàng,

 如来出现功德宝庄严,遍覆水上,

 guāng zhào shí fāng yī qiè shì jiè。shí,mó xī shǒu luó、

 光照十方一切世界。时,摩醯首罗、

 jìng jū tiān děng jiàn shì huá yǐ,

 净居天等见是华已,

 jí jué dìng zhī yú cǐ jié zhōng yǒu ěr suǒ fú chū xìng yú shì。

 即决定知于此劫中有尔所佛出兴于世。

 fó zǐ!ěr shí,qí zhōng yǒu fēng lún qǐ,míng:shàn jìng guāng míng,

 佛子!尔时,其中有风轮起,名:善净光明,

 néng chéng sè jiè zhū tiān gōng diàn。yǒu fēng lún qǐ,míng:

 能成色界诸天宫殿。有风轮起,名:

 jìng guāng zhuāng yán,néng chéng yù jiè zhū tiān gōng diàn。

 净光庄严,能成欲界诸天宫殿。

 yǒu fēng lún qǐ,míng:jiān mì wú néng huài,

 有风轮起,名:坚密无能坏,

 néng chéng dà xiǎo zhū lún wéi shān jí jīn gāng shān。

 能成大小诸轮围山及金刚山。

 yǒu fēng lún qǐ,míng:shèng gāo,néng chéng xū mí shān wáng。

 有风轮起,名:胜高,能成须弥山王。

 yǒu fēng lún qǐ,míng:bù dòng,néng chéng shí dà shān wáng。

 有风轮起,名:不动,能成十大山王。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:qū tuó luó shān、xiān rén shān、fú mó shān、

 何等为十?所谓:佉陀罗山、仙人山、伏魔山、

 dà fú mó shān、chí shuāng shān、ní mín tuó luó shān、

 大伏魔山、持双山、尼民陀罗山、

 mù zhēn lín tuó shān、mó hē mù zhēn lín tuó shān、xiāng shān、

 目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、香山、

 xuě shān。yǒu fēng lún qǐ,míng wéi:ān zhù,néng chéng dà dì。

 雪山。有风轮起,名为:安住,能成大地。

 yǒu fēng lún qǐ,míng wéi:zhuāng yán,néng chéng dì tiān gōng diàn、

 有风轮起,名为:庄严,能成地天宫殿、

 lóng gōng diàn、gān tà pó gōng diàn。yǒu fēng lún qǐ,míng:

 龙宫殿、乾闼婆宫殿。有风轮起,名:

 wú jìn cáng,néng chéng sān qiān dà qiān shì jiè yī qiè dà hǎi。

 无尽藏,能成三千大千世界一切大海。

 yǒu fēng lún qǐ,míng:pǔ guāng míng cáng,

 有风轮起,名:普光明藏,

 néng chéng sān qiān dà qiān shì jiè zhū mó ní bǎo。yǒu fēng lún qǐ,

 能成三千大千世界诸摩尼宝。有风轮起,

 míng:jiān gù gēn,néng chéng yī qiè zhū rú yì shù。

 名:坚固根,能成一切诸如意树。

 fó zǐ!dà yún suǒ yǔ yī wèi zhī shuǐ,wú yǒu fèn bié;

 佛子!大云所雨一味之水,无有分别;

 yǐ zhòng shēng shàn gēn bù tóng gù,fēng lún bù tóng;

 以众生善根不同故,风轮不同;

 fēng lún chā bié gù,shì jiè chā bié。fó zǐ!

 风轮差别故,世界差别。佛子!

 rú lái chū xiàn yì fù rú shì,jù zú yī qiè shàn gēn gōng dé,

 如来出现亦复如是,具足一切善根功德,

 fàng yú wú shàng dà zhì guāng míng,míng:

 放于无上大智光明,名:

 bù duàn rú lái zhǒng bù sī yì zhì,pǔ zhào shí fāng yī qiè shì jiè,

 不断如来种不思议智,普照十方一切世界,

 yǔ zhū pú sà yī qiè rú lái guàn dǐng zhī jì:

 与诸菩萨一切如来灌顶之记:

 dàng chéng zhèng jué chū xìng yú shì。fó zǐ!

 当成正觉出兴于世。佛子!

 rú lái chū xiàn fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng:

 如来出现复有无上大智光明,名:

 qīng jìng lí gòu,néng chéng rú lái wú lòu wú jìn zhì。

 清净离垢,能成如来无漏无尽智。

 fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng:pǔ zhào,

 复有无上大智光明,名:普照,

 néng chéng rú lái pǔ rù fǎ jiè bù sī yì zhì。

 能成如来普入法界不思议智。

 fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng:chí fú zhǒng xìng,

 复有无上大智光明,名:持佛种性,

 néng chéng rú lái bù qīng dòng lì。fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,

 能成如来不倾动力。复有无上大智光明,

 míng:jiǒng chū wú néng huài,néng chéng rú lái wú wèi wú huài zhì。

 名:迥出无能坏,能成如来无畏无坏智。

 fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng:yī qiè shén tōng,

 复有无上大智光明,名:一切神通,

 néng chéng rú lái zhū bù gòng fǎ、yī qiè zhì zhì。

 能成如来诸不共法、一切智智。

 fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng:chū shēng biàn huà,

 复有无上大智光明,名:出生变化,

 néng chéng rú lái lìng jiàn wén qīn jìn suǒ shēng shàn gēn bù shī huài zhì。

 能成如来令见闻亲近所生善根不失坏智。

 fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng:pǔ suí shùn,

 复有无上大智光明,名:普随顺,

 néng chéng rú lái wú jìn fú dé zhì huì zhī shēn,

 能成如来无尽福德智慧之身,

 wèi yī qiè zhòng shēng ér zuò ráo yì。fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,

 为一切众生而作饶益。复有无上大智光明,

 míng:bù kě jiū jìng,néng chéng rú lái shén shēn miào zhì,

 名:不可究竟,能成如来甚深妙智,

 suí suǒ kāi wù,lìng sān bǎo zhǒng yǒng bù duàn jué。

 随所开悟,令三宝种永不断绝。

 fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng:zhǒng zhǒng zhuāng yán,

 复有无上大智光明,名:种种庄严,

 néng chéng rú lái xiāng hǎo yán shēn,

 能成如来相好严身,

 lìng yī qiè zhòng shēng jiē shēng huān xǐ。

 令一切众生皆生欢喜。

 fù yǒu wú shàng dà zhì guāng míng,míng:bù kě huài,

 复有无上大智光明,名:不可坏,

 néng chéng rú lái fǎ jiè、

 能成如来法界、

 xū kōng jiè děng shū shèng shòu mìng wú yǒu qióng jìn。fó zǐ!

 虚空界等殊胜寿命无有穷尽。佛子!

 rú lái dà bēi yī wèi zhī shuǐ wú yǒu fèn bié,

 如来大悲一味之水无有分别,

 yǐ zhū zhòng shēng yù lè bù tóng、gēn xìng gè bié,

 以诸众生欲乐不同、根性各别,

 ér qǐ zhǒng zhǒng dà zhì fēng lún,

 而起种种大智风轮,

 lìng zhū pú sà chéng jiù rú lái chū xiàn zhī fǎ。fó zǐ!

 令诸菩萨成就如来出现之法。佛子!

 yī qiè rú lái tóng yī tǐ xìng,

 一切如来同一体性,

 dà zhì lún zhōng chū shēng zhǒng zhǒng zhì huì guāng míng。

 大智轮中出生种种智慧光明。

 fó zǐ!rǔ děng yīng zhī,

 佛子!汝等应知,

 rú lái yú yī jiě tuō wèi chū shēng wú liàng bù kě sī yì zhǒng zhǒng gōng dé,

 如来于一解脱味出生无量不可思议种种功德,

 zhòng shēng niàn yán:‘cǐ shì rú lái shén lì suǒ zào。’fó zǐ!

 众生念言:‘此是如来神力所造。’佛子!

 cǐ fēi rú lái shén lì suǒ zào。fó zǐ!nǎi zhì yī pú sà,

 此非如来神力所造。佛子!乃至一菩萨,

 bù yú fú suǒ céng zhǒng shàn gēn,néng dé rú lái shǎo fēn zhì huì,

 不于佛所曾种善根,能得如来少分智慧,

 wú yǒu shì chù。dàn yǐ zhū fú wēi dé lì gù,

 无有是处。但以诸佛威德力故,

 lìng zhū zhòng shēng jù fú gōng dé,ér fú rú lái wú yǒu fèn bié,

 令诸众生具佛功德,而佛如来无有分别,

 wú chéng wú huài,wú yǒu zuò zhě,yì wú zuò fǎ。fó zǐ!

 无成无坏,无有作者,亦无作法。佛子!

 shì wèi rú lái、yīng、zhèng děng jué chū xiàn dì bā xiāng,

 是为如来、应、正等觉出现第八相,

 pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 菩萨摩诃萨应如是知。

 

 “fù cì,fó zǐ!rú yī xū kōng qǐ sì fēng lún,néng chí shuǐ lún。

 “复次,佛子!如依虚空起四风轮,能持水轮。

 hé děng wéi sì?yī míng:ān zhù,èr míng:cháng zhù,sān míng:

 何等为四?一名:安住,二名:常住,三名:

 jiū jìng,sì míng:jiān gù。cǐ sì fēng lún néng chí shuǐ lún,

 究竟,四名:坚固。此四风轮能持水轮,

 shuǐ lún néng chí dà dì lìng bù sàn huài。shì gù shuō:

 水轮能持大地令不散坏。是故说:

 dì lún yī shuǐ lún,shuǐ lún yī fēng lún,fēng lún yī xū kōng,

 地轮依水轮,水轮依风轮,风轮依虚空,

 xū kōng wú suǒ yī。suī wú suǒ yī,

 虚空无所依。虽无所依,

 néng lìng sān qiān dà qiān shì jiè ér dé ān zhù。fó zǐ!

 能令三千大千世界而得安住。佛子!

 rú lái chū xiàn yì fù rú shì,

 如来出现亦复如是,

 yī wú ài huì guāng míng qǐ fú sì zhǒng dà zhì fēng lún,

 依无碍慧光明起佛四种大智风轮,

 néng chí yī qiè zhòng shēng shàn gēn。hé děng wéi sì?

 能持一切众生善根。何等为四?

 suǒ wèi:pǔ shè zhòng shēng jiē lìng huān xǐ dà zhì fēng lún,

 所谓:普摄众生皆令欢喜大智风轮,

 jiàn lì zhèng fǎ lìng zhū zhòng shēng jiē shēng ài lè dà zhì fēng lún,

 建立正法令诸众生皆生爱乐大智风轮,

 shǒu hù yī qiè zhòng shēng shàn gēn dà zhì fēng lún,

 守护一切众生善根大智风轮,

 jù yī qiè fāng biàn tōng dá wú lòu jiè dà zhì fēng lún。shì wèi sì。

 具一切方便通达无漏界大智风轮。是为四。

 fó zǐ!zhū fú shì zūn,dà cí jiù hù yī qiè zhòng shēng,

 佛子!诸佛世尊,大慈救护一切众生,

 dà bēi dù tuō yī qiè zhòng shēng,dà cí dà bēi pǔ biàn ráo yì。

 大悲度脱一切众生,大慈大悲普遍饶益。

 rán dà cí dà bēi yī dà fāng biàn shàn qiǎo,

 然大慈大悲依大方便善巧,

 dà fāng biàn shàn qiǎo yī rú lái chū xiàn,

 大方便善巧依如来出现,

 rú lái chū xiàn yī wú ài huì guāng míng,

 如来出现依无碍慧光明,

 wú ài huì guāng míng wú yǒu suǒ yī。fó zǐ!shì wèi rú lái、yīng、

 无碍慧光明无有所依。佛子!是为如来、应、

 zhèng děng jué chū xiàn dì jiǔ xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 正等觉出现第九相,菩萨摩诃萨应如是知。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú sān qiān dà qiān shì jiè jì chéng jiù yǐ,

 “复次,佛子!譬如三千大千世界既成就已,

 ráo yì wú liàng zhǒng zhǒng zhòng shēng。suǒ wèi:

 饶益无量种种众生。所谓:

 shuǐ zú zhòng shēng de shuǐ ráo yì,lù dì zhòng shēng de dì ráo yì,

 水族众生得水饶益,陆地众生得地饶益,

 gōng diàn zhòng shēng de gōng diàn ráo yì,

 宫殿众生得宫殿饶益,

 xū kōng zhòng shēng de xū kōng ráo yì。rú lái chū xiàn yì fù rú shì,

 虚空众生得虚空饶益。如来出现亦复如是,

 zhǒng zhǒng ráo yì wú liàng zhòng shēng。suǒ wèi:

 种种饶益无量众生。所谓:

 jiàn fú shēng huān xǐ zhě,dé huān xǐ yì;zhù jìng jiè zhě,

 见佛生欢喜者,得欢喜益;住净戒者,

 dé jìng jiè yì;zhù zhū chán dìng jí wú liàng zhě,

 得净戒益;住诸禅定及无量者,

 dé shèng chū shì dà shén tōng yì;zhù fǎ mén guāng míng zhě,

 得圣出世大神通益;住法门光明者,

 dé yīn guǒ bù huài yì;zhù wú suǒ yǒu guāng míng zhě,

 得因果不坏益;住无所有光明者,

 dé yī qiè fǎ bù huài yì。shì gù shuō yán:‘rú lái chū xiàn,

 得一切法不坏益。是故说言:‘如来出现,

 ráo yì yī qiè wú liàng zhòng shēng。’fó zǐ!shì wèi rú lái、yīng、

 饶益一切无量众生。’佛子!是为如来、应、

 zhèng děng jué chū xiàn dì shí xiāng,pú sà mó hē sà yīng rú shì zhī。

 正等觉出现第十相,菩萨摩诃萨应如是知。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà zhī rú lái chū xiàn,zé zhī wú liàng;

 “佛子!菩萨摩诃萨知如来出现,则知无量;

 zhī chéng jiù wú liàng xíng gù,zé zhī guǎng dà;

 知成就无量行故,则知广大;

 zhī zhōu biàn shí fāng gù,zé zhī wú lái qù;

 知周遍十方故,则知无来去;

 zhī lí shēng zhù miè gù,zé zhī wú xíng、wú suǒ xíng;

 知离生住灭故,则知无行、无所行;

 zhī lí xīn、yì、shí gù,zé zhī wú shēn;

 知离心、意、识故,则知无身;

 zhī rú xū kōng gù,zé zhī píng děng;

 知如虚空故,则知平等;

 zhī yī qiè zhòng shēng jiē wú wǒ gù,zé zhī wú jìn;

 知一切众生皆无我故,则知无尽;

 zhī biàn yī qiè shā wú yǒu jǐn gù,zé zhī wú tuì;

 知遍一切刹无有尽故,则知无退;

 zhī jǐn hòu jì wú duàn jué gù,zé zhī wú huài;

 知尽后际无断绝故,则知无坏;

 zhī rú lái zhì wú yǒu duì gù,zé zhī wú èr;

 知如来智无有对故,则知无二;

 zhī píng děng guān chá wèi、wú wéi gù,

 知平等观察为、无为故,

 zé zhī yī qiè zhòng shēng jiē dé ráo yì,

 则知一切众生皆得饶益,

 běn yuàn huí xiàng zì zài mǎn zú gù。”

 本愿回向自在满足故。”

 

 ěr shí,pǔ xián pú sà mó hē sà yù zhòng míng cǐ yì ér shuō sòng yán:

 尔时,普贤菩萨摩诃萨欲重明此义而说颂言:

 

 shí lì dà xióng zuì wú shàng,pì rú xū kōng wú děng děng,

 十力大雄最无上,譬如虚空无等等,

 jìng jiè guǎng dà bù kě liàng,gōng dé dì yī chāo shì jiān。

 境界广大不可量,功德第一超世间。

 shí lì gōng dé wú biān liàng,xīn yì sī liang suǒ bù jí,

 十力功德无边量,心意思量所不及,

 rén zhōng shī zi yī fǎ mén,zhòng shēng yì jié mò néng zhī。

 人中师子一法门,众生亿劫莫能知。

 shí fāng guó tǔ suì wèi chén,huò yǒu suàn jì zhī qí shù;

 十方国土碎为尘,或有算计知其数;

 rú lái yī máo gōng dé liàng,qiān wàn yì jié wú néng shuō。

 如来一毛功德量,千万亿劫无能说。

 rú rén chí chǐ liàng xū kōng,fù yǒu suí háng jì qí shù,

 如人持尺量虚空,复有随行计其数,

 xū kōng biān jì bù kě dé,rú lái jìng jiè yì rú shì。

 虚空边际不可得,如来境界亦如是。

 huò yǒu néng yú chà nà qǐng,xī zhī sān shì zhòng shēng xīn,

 或有能于刹那顷,悉知三世众生心,

 shè jīng zhòng shēng shù děng jié,bù néng zhī fú yī niàn xìng。

 设经众生数等劫,不能知佛一念性。

 pì rú fǎ jiè biàn yī qiè,bù kě jiàn qǔ wèi yī qiè;

 譬如法界遍一切,不可见取为一切;

 shí lì jìng jiè yì fù rán,biàn yú yī qiè fēi yī qiè。

 十力境界亦复然,遍于一切非一切。

 zhēn rú lí wàng héng jì jìng,wú shēng wú miè pǔ zhōu biàn;

 真如离妄恒寂静,无生无灭普周遍;

 zhū fú jìng jiè yì fù rán,tǐ xìng píng děng bù zēng jiǎn。

 诸佛境界亦复然,体性平等不增减。

 pì rú shí jì ér fēi jì,pǔ zài sān shì yì fēi pǔ;

 譬如实际而非际,普在三世亦非普;

 dǎo shī jìng jiè yì rú shì,biàn yú sān shì jiē wú ài。

 导师境界亦如是,遍于三世皆无碍。

 fǎ xìng wú zuò wú biàn yì,yóu rú xū kōng běn qīng jìng;

 法性无作无变易,犹如虚空本清净;

 zhū fó xìng jìng yì rú shì,běn xìng fēi xìng lí yǒu wú。

 诸佛性净亦如是,本性非性离有无。

 fǎ xìng bù zài yú yán lùn,wú shuō lí shuō héng jì miè;

 法性不在于言论,无说离说恒寂灭;

 shí lì jìng jiè xìng yì rán,yī qiè wén cí mò néng biàn。

 十力境界性亦然,一切文辞莫能辩。

 le zhī zhū fǎ xìng jì miè,rú niǎo fēi kōng wú yǒu jī,

 了知诸法性寂灭,如鸟飞空无有迹,

 yǐ běn yuàn lì xiàn sè shēn,lìng jiàn rú lái dà shén biàn。

 以本愿力现色身,令见如来大神变。

 ruò yǒu yù zhī fú jìng jiè,dāng jìng qí yì rú xū kōng,

 若有欲知佛境界,当净其意如虚空,

 yuǎn lí wàng xiǎng jí zhū qǔ,lìng xīn suǒ xiàng jiē wú ài。

 远离妄想及诸取,令心所向皆无碍。

 shì gù fó zǐ yīng shàn tīng,wǒ yǐ shǎo pì míng fú jìng,

 是故佛子应善听,我以少譬明佛境,

 shí lì gōng dé bù kě liàng,wèi wù zhòng shēng jīn lüè shuō。

 十力功德不可量,为悟众生今略说。

 dǎo shī suǒ xiàn yú shēn yè,yǔ yè xīn yè zhū jìng jiè,

 导师所现于身业,语业心业诸境界,

 zhuǎn miào fǎ lún bān niè pán,yī qiè shàn gēn wǒ jīn shuō。

 转妙法錀般涅槃,一切善根我今说。

 pì rú shì jiè chū ān lì,fēi yī yīn yuán ér kě chéng,

 譬如世界初安立,非一因缘而可成,

 wú liàng fāng biàn zhū yīn yuán,chéng cǐ sān qiān dà qiān jiè。

 无量方便诸因缘,成此三千大千界。

 rú lái chū xiàn yì rú shì,wú liàng gōng dé nǎi dé chéng,

 如来出现亦如是,无量功德乃得成,

 shā chén xīn niàn shàng kě zhī,shí lì shēng yīn mò néng cè。

 刹尘心念尚可知,十力生因莫能测。

 pì rú jié chū yún shù yǔ,ér qǐ sì zhǒng dà fēng lún,

 譬如劫初云澍雨,而起四种大风轮,

 zhòng shēng shàn gēn pú sà lì,chéng cǐ sān qiān gè ān zhù。

 众生善根菩萨力,成此三千各安住。

 shí lì fǎ yún yì rú shì,qǐ zhì fēng lún qīng jìng yì,

 十力法云亦如是,起智风轮清净意,

 xī suǒ huí xiàng zhū zhòng shēng,pǔ dǎo lìng chéng wú shàng guǒ。

 昔所回向诸众生,普导令成无上果。

 rú yǒu dà yǔ míng hóng shù,wú yǒu chǔ suǒ néng róng shòu,

 如有大雨名洪澍,无有处所能容受,

 wéi chú shì jiè jiāng chéng shí,qīng jìng xū kōng dà fēng lì。

 唯除世界将成时,清净虚空大风力。

 rú lái chū xiàn yì rú shì,pǔ yǔ fǎ yǔ chōng fǎ jiè,

 如来出现亦如是,普雨法雨充法界,

 yī qiè liè yì wú néng chí,wéi chú qīng jìng guǎng dà xīn。

 一切劣意无能持,唯除清净广大心。

 pì rú kōng zhōng shù dà yǔ,wú suǒ cóng lái wú suǒ qù,

 譬如空中澍大雨,无所从来无所去,

 zuò zhě shòu zhě xī yì wú,zì rán rú shì pǔ chōng qià。

 作者受者悉亦无,自然如是普充洽。

 shí lì fǎ yǔ yì rú shì,wú qù wú lái wú zào zuò,

 十力法雨亦如是,无去无来无造作,

 běn háng wèi yīn pú sà lì,yī qiè dà xīn xián tīng shòu。

 本行为因菩萨力,一切大心咸听受。

 pì rú kōng yún shù dà yǔ,yī qiè wú néng shù qí dī,

 譬如空云澍大雨,一切无能数其滴,

 wéi chú sān qiān zì zài wáng,jù gōng dé lì xī míng liǎo。

 唯除三千自在王,具功德力悉明了。

 shàn shì fǎ yǔ yì rú shì,yī qiè zhòng shēng mò néng cè,

 善逝法雨亦如是,一切众生莫能测,

 wéi chú yú shì zì zài rén,míng jiàn rú guān zhǎng zhōng bǎo。

 唯除于世自在人,明见如观掌中宝。

 pì rú kōng yún shù dà yǔ,néng miè néng qǐ yì néng duàn,

 譬如空云澍大雨,能灭能起亦能断,

 yī qiè zhēn bǎo xī néng chéng,sān qiān suǒ yǒu jiē fēn bié。

 一切珍宝悉能成,三千所有皆分别。

 shí lì fǎ yǔ yì rú shì,miè huò qǐ shàn duàn zhū jiàn,

 十力法雨亦如是,灭惑起善断诸见,

 yī qiè zhì bǎo jiē shǐ chéng,zhòng shēng xīn lè xī fēn bié。

 一切智宝皆使成,众生心乐悉分别。

 pì rú kōng zhōng yǔ yī wèi,suí qí suǒ yǔ gè bù tóng,

 譬如空中雨一味,随其所雨各不同,

 qǐ bǐ yǔ xìng yǒu fèn bié,rán suí wù yì fǎ rú shì。

 岂彼雨性有分别,然随物异法如是。

 rú lái fǎ yǔ fēi yī yì,píng děng jì jìng lí fēn bié,

 如来法雨非一异,平等寂静离分别,

 rán suí suǒ huà zhǒng zhǒng shū,zì rán rú shì wú biān xiāng。

 然随所化种种殊,自然如是无边相。

 pì rú shì jiè chū chéng shí,xiān chéng sè jiè tiān gōng diàn,

 譬如世界初成时,先成色界天宫殿,

 cì jí yù tiān cì rén chù,gān tà pó gōng zuì hòu chéng。

 次及欲天次人处,乾闼婆宫最后成。

 rú lái chū xiàn yì rú shì,xiān qǐ wú biān pú sà xíng,

 如来出现亦如是,先起无边菩萨行,

 cì huà lè jì zhū yuán jué,cì shēng wén zhòng hòu zhòng shēng。

 次化乐寂诸缘觉,次声闻众后众生。

 zhū tiān chū jiàn lián huá ruì,zhī fú dāng chū shēng huān xǐ;

 诸天初见莲华瑞,知佛当出生欢喜;

 shuǐ yuán fēng lì qǐ shì jiān,gōng diàn shān chuān xī chéng lì。

 水缘风力起世间,宫殿山川悉成立。

 rú lái sù shàn dà guāng míng,qiǎo bié pú sà yǔ qí jì;

 如来宿善大光明,巧别菩萨与其记;

 suǒ yǒu zhì lún tǐ jiē jìng,gè néng kāi shì zhū fó fǎ。

 所有智轮体皆净,各能开示诸佛法。

 pì rú shù lín yī dì yǒu,dì yī yú shuǐ dé bù huài,

 譬如树林依地有,地依于水得不坏,

 shuǐ lún yī fēng fēng yī kōng,ér qí xū kōng wú suǒ yī。

 水轮依风风依空,而其虚空无所依。

 yī qiè fó fǎ yī cí bēi,cí bēi fù yī fāng biàn lì,

 一切佛法依慈悲,慈悲复依方便立,

 fāng biàn yī zhì zhì yī huì,wú ài huì shēn wú suǒ yī。

 方便依智智依慧,无碍慧身无所依。

 pì rú shì jiè jì chéng lì,yī qiè zhòng shēng huò qí lì,

 譬如世界既成立,一切众生获其利,

 dì shuǐ suǒ zhù jí kōng jū,èr zú sì zú jiē méng yì。

 地水所住及空居,二足四足皆蒙益。

 fǎ wáng chū xiàn yì rú shì,yī qiè zhòng shēng huò qí lì,

 法王出现亦如是,一切众生获其利,

 ruò yǒu jiàn wén jí qīn jìn,xī shǐ miè chú zhū huò nǎo。

 若有见闻及亲近,悉使灭除诸惑恼。

 rú lái chū xiàn fǎ wú biān,shì jiān mí huò mò néng zhī,

 如来出现法无边,世间迷惑莫能知,

 wèi yù kāi wù zhū hán shí,wú pì yù zhōng shuō qí pì。

 为欲开悟诸含识,无譬喻中说其譬。

 

 “fó zǐ!zhū pú sà mó hē sà yīng yún hé jiàn rú lái、yīng、

 “佛子!诸菩萨摩诃萨应云何见如来、应、

 zhèng děng jué shēn?

 正等觉身?

 

 “fó zǐ!zhū pú sà mó hē sà yīng yú wú liàng chù jiàn rú lái shēn。

 “佛子!诸菩萨摩诃萨应于无量处见如来身。

 hé yǐ gù?zhū pú sà mó hē sà bù yīng yú yī fǎ、yī shì、yī shēn、

 何以故?诸菩萨摩诃萨不应于一法、一事、一身、

 yī guó tǔ、yī zhòng shēng jiàn yú rú lái,

 一国土、一众生见于如来,

 yīng biàn yī qiè chù jiàn yú rú lái。fó zǐ!

 应遍一切处见于如来。佛子!

 pì rú xū kōng biàn zhì yī qiè sè、fēi sè chù,fēi zhì、fēi bù zhì。

 譬如虚空遍至一切色、非色处,非至、非不至。

 hé yǐ gù?xū kōng wú shēn gù。rú lái shēn yì rú shì,biàn yī qiè chù,

 何以故?虚空无身故。如来身亦如是,遍一切处,

 biàn yī qiè zhòng shēng,biàn yī qiè fǎ,biàn yī qiè guó tǔ,

 遍一切众生,遍一切法,遍一切国土,

 fēi zhì、fēi bù zhì。hé yǐ gù?rú lái shēn wú shēn gù,

 非至、非不至。何以故?如来身无身故,

 wèi zhòng shēng gù shì xiàn qí shēn。fó zǐ!

 为众生故示现其身。佛子!

 shì wèi rú lái shēn dì yī xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 是为如来身第一相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú xū kōng kuān guǎng fēi sè,

 “复次,佛子!譬如虚空宽广非色,

 ér néng xiǎn xiàn yī qiè zhū sè,

 而能显现一切诸色,

 ér bǐ xū kōng wú yǒu fèn bié yì wú xì lùn。

 而彼虚空无有分别亦无戏论。

 rú lái shēn yì fù rú shì,yǐ zhì guāng míng pǔ zhào míng gù,

 如来身亦复如是,以智光明普照明故,

 lìng yī qiè zhòng shēng shì、chū shì jiān zhū shàn gēn yè jiē dé chéng jiù,

 令一切众生世、出世间诸善根业皆得成就,

 ér rú lái shēn wú yǒu fèn bié yì wú xì lùn。hé yǐ gù?

 而如来身无有分别亦无戏论。何以故?

 cóng běn yǐ lái,yī qiè zhí zhuó、yī qiè xì lùn jiē yǒng duàn gù。

 从本已来,一切执著、一切戏论皆永断故。

 fó zǐ!shì wèi rú lái shēn dì èr xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 佛子!是为如来身第二相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú rì chū yú yán fú tí,

 “复次,佛子!譬如日出于阎浮提,

 wú liàng zhòng shēng jiē dé ráo yì。suǒ wèi:pò àn zuò míng,

 无量众生皆得饶益。所谓:破闇作明,

 biàn shī lìng zào,shēng zhǎng cǎo mù,chéng shú gǔ jià,

 变湿令燥,生长草木,成熟谷稼,

 kuò chè xū kōng,kāi fū lián huá,xíng zhě jiàn dào,jū zhě bàn yè。

 廓彻虚空,开敷莲华,行者见道,居者办业。

 hé yǐ gù?rì lún pǔ fàng wú liàng guāng gù。fó zǐ!

 何以故?日轮普放无量光故。佛子!

 rú lái zhì rì yì fù rú shì,yǐ wú liàng shì pǔ yì zhòng shēng。

 如来智日亦复如是,以无量事普益众生。

 suǒ wèi:miè è shēng shàn,pò yú wèi zhì,dà cí jiù hù,

 所谓:灭恶生善,破愚为智,大慈救护,

 dà bēi dù tuō;lìng qí zēng zhǎng gēn、lì、jué fēn;

 大悲度脱;令其增长根、力、觉分;

 lìng shēng shēn xìn,shě lí zhuó xīn;lìng dé jiàn wén,bù huài yīn guǒ;

 令生深信,舍离浊心;令得见闻,不坏因果;

 lìng dé tiān yǎn,jiàn mò shēng chù;lìng xīn wú ài,bù huài shàn gēn;

 令得天眼,见殁生处;令心无碍,不坏善根;

 lìng zhì xiū míng,kāi fū jué huá;lìng qí fā xīn,chéng jiù běn háng。

 令智修明,开敷觉华;令其发心,成就本行。

 hé yǐ gù?rú lái guǎng dà zhì huì rì shēn,

 何以故?如来广大智慧日身,

 fàng wú liàng guāng pǔ zhào yào gù。fó zǐ!

 放无量光普照耀故。佛子!

 shì wèi rú lái shēn dì sān xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 是为如来身第三相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú rì chū yú yán fú tí,

 “复次,佛子!譬如日出于阎浮提,

 xiān zhào yī qiè xū mí shān děng zhū dà shān wáng,cì zhào hēi shān,

 先照一切须弥山等诸大山王,次照黑山,

 cì zhào gāo yuán,rán hòu pǔ zhào yī qiè dà dì。rì bù zuò niàn:

 次照高原,然后普照一切大地。日不作念:

 ‘wǒ xiān zhào cǐ,hòu zhào yú bǐ。’dàn yǐ shān dì yǒu gāo xià gù,

 ‘我先照此,后照于彼。’但以山地有高下故,

 zhào yǒu xiān hòu。rú lái、yīng、zhèng děng jué yì fù rú shì,

 照有先后。如来、应、正等觉亦复如是,

 chéng jiù wú biān fǎ jiè zhì lún,cháng fàng wú ài zhì huì guāng míng,

 成就无边法界智轮,常放无碍智慧光明,

 xiān zhào pú sà mó hē sà děng zhū dà shān wáng,cì zhào yuán jué,

 先照菩萨摩诃萨等诸大山王,次照缘觉,

 cì zhào shēng wén,cì zhào jué dìng shàn gēn zhòng shēng,

 次照声闻,次照决定善根众生,

 suí qí xīn qì shì guǎng dà zhì,rán hòu pǔ zhào yī qiè zhòng shēng,

 随其心器示广大智,然后普照一切众生,

 nǎi zhì xié dìng yì jiē pǔ jí,

 乃至邪定亦皆普及,

 wèi zuò wèi lái lì yì yīn yuán lìng chéng shú gù。

 为作未来利益因缘令成熟故。

 ér bǐ rú lái dà zhì rì guāng bù zuò shì niàn:

 而彼如来大智日光不作是念:

 ‘wǒ dāng xiān zhào pú sà dà xíng,nǎi zhì hòu zhào xié dìng zhòng shēng。’

 ‘我当先照菩萨大行,乃至后照邪定众生。’

 dàn fàng guāng míng píng děng pǔ zhào,wú ài wú zhàng,wú suǒ fēn bié。

 但放光明平等普照,无碍无障,无所分别。

 fó zǐ!pì rú rì yuè suí shí chū xiàn,dà shān、yōu gǔ pǔ zhào wú sī。

 佛子!譬如日月随时出现,大山、幽谷普照无私。

 rú lái zhì huì fù yì rú shì,pǔ zhào yī qiè wú yǒu fèn bié,

 如来智慧复亦如是,普照一切无有分别,

 suí zhū zhòng shēng gēn yù bù tóng,zhì huì guāng míng zhǒng zhǒng yǒu yì。

 随诸众生根欲不同,智慧光明种种有异。

 fó zǐ!shì wèi rú lái shēn dì sì xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 佛子!是为如来身第四相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú rì chū,shēng máng zhòng shēng wú yǎn gēn gù,

 “复次,佛子!譬如日出,生盲众生无眼根故,

 wèi zēng dé jiàn。suī wèi zēng jiàn,rán wèi rì guāng zhī suǒ ráo yì。

 未曾得见。虽未曾见,然为日光之所饶益。

 hé yǐ gù?yīn cǐ dé zhī zhòu yè shí jié,shòu yòng zhǒng zhǒng yī fú、

 何以故?因此得知昼夜时节,受用种种衣服、

 yǐn shí,lìng shēn tiáo shì lí zhòng huàn gù。

 饮食,令身调适离众患故。

 rú lái zhì rì yì fù rú shì,wú xìn、wú jiě、huǐ jiè、huǐ jiàn、

 如来智日亦复如是,无信、无解、毁戒、毁见、

 xié mìng zì huó shēng máng zhī lèi wú xìn yǎn gù,

 邪命自活生盲之类无信眼故,

 bú jiàn zhū fú zhì huì rì lún。suī bú jiàn fú zhì huì rì lún,

 不见诸佛智慧日轮。虽不见佛智慧日轮,

 yì wèi zhì rì zhī suǒ ráo yì。hé yǐ gù?yǐ fú wēi lì,

 亦为智日之所饶益。何以故?以佛威力,

 lìng bǐ zhòng shēng suǒ yǒu shēn kǔ jí zhū fán nǎo、

 令彼众生所有身苦及诸烦恼、

 wèi lái kǔ yīn jiē xiāo miè gù。fó zǐ!rú lái yǒu guāng míng,

 未来苦因皆消灭故。佛子!如来有光明,

 míng:jī jí yī qiè gōng dé;yǒu guāng míng,míng:pǔ zhào yī qiè;

 名:积集一切功德;有光明,名:普照一切;

 yǒu guāng míng,míng:qīng jìng zì zài zhào;yǒu guāng míng,míng:

 有光明,名:清净自在照;有光明,名:

 chū dà miào yīn;yǒu guāng míng,míng:

 出大妙音;有光明,名:

 pǔ jiě yī qiè yǔ yán fǎ lìng tā huān xǐ;yǒu guāng míng,míng:

 普解一切语言法令他欢喜;有光明,名:

 shì xiàn yǒng duàn yī qiè yí zì zài jìng jiè;yǒu guāng míng,

 示现永断一切疑自在境界;有光明,

 míng:wú zhù zhì zì zài pǔ zhào;yǒu guāng míng,míng:

 名:无住智自在普照;有光明,名:

 yǒng duàn yī qiè xì lùn zì zài zhì;yǒu guāng míng,míng:

 永断一切戏论自在智;有光明,名:

 suí suǒ yīng chū miào yīn shēng;yǒu guāng míng,míng:

 随所应出妙音声;有光明,名:

 chū qīng jìng zì zài yīn zhuāng yán guó tǔ chéng shú zhòng shēng。

 出清净自在音庄严国土成熟众生。

 fó zǐ!rú lái yī yī máo kǒng fàng rú shì děng qiān zhǒng guāng míng,

 佛子!如来一一毛孔放如是等千种光明,

 wǔ bǎi guāng míng pǔ zhào xià fāng,wǔ bǎi guāng míng pǔ zhào shàng fāng。

 五百光明普照下方,五百光明普照上方。

 zhǒng zhǒng shā zhōng zhǒng zhǒng fú suǒ zhū pú sà zhòng,

 种种刹中种种佛所诸菩萨众,

 qí pú sà děng jiàn cǐ guāng míng,yī shí jiē dé rú lái jìng jiè,

 其菩萨等见此光明,一时皆得如来境界,

 shí tóu、shí yǎn、shí ěr、shí bí、shí shé、shí shēn、shí shǒu、

 十头、十眼、十耳、十鼻、十舌、十身、十手、

 shí zú、shí dì、shí zhì,jiē xī qīng jìng。

 十足、十地、十智,皆悉清净。

 bǐ zhū pú sà xiān suǒ chéng jiù zhū chù zhū dì,

 彼诸菩萨先所成就诸处诸地,

 jiàn bǐ guāng míng zhuǎn gèng qīng jìng,yī qiè shàn gēn jiē xī chéng shú,

 见彼光明转更清净,一切善根皆悉成熟,

 qù yī qiè zhì;zhù èr chéng zhě,miè yī qiè gòu;

 趣一切智;住二乘者,灭一切垢;

 qí yú yī fēn shēng máng zhòng shēng,shēn jì kuài lè,xīn yì qīng jìng,

 其余一分生盲众生,身既快乐,心亦清净,

 róu ruǎn diào fú,kān xiū niàn zhì;dì yù、è guǐ、

 柔软调伏,堪修念智;地狱、饿鬼、

 chù shēng zhū qù suǒ yǒu zhòng shēng,jiē dé kuài lè,jiě tuō zhòng kǔ,

 畜生诸趣所有众生,皆得快乐,解脱众苦,

 mìng zhōng jiē shēng tiān shàng、rén jiān。fó zǐ!

 命终皆生天上、人间。佛子!

 bǐ zhū zhòng shēng bù jué bù zhī,yǐ hé yīn yuán、

 彼诸众生不觉不知,以何因缘、

 yǐ hé shén lì ér lái shēng cǐ?bǐ shēng máng zhě zuò rú shì niàn:

 以何神力而来生此?彼生盲者作如是念:

 ‘wǒ shì fàn tiān!wǒ shì fàn huà!’shì shí

 ‘我是梵天!我是梵化!’是时,

 rú lái zhù pǔ zì zài sān mèi,chū liù shí zhǒng ér gào zhī yán:

 如来住普自在三昧,出六十种妙音而告之言:

 rǔ děng fēi shì fàn tiān,yì fēi fàn huà,yì fēi dì shì hù shì suǒ zuò,

 ‘汝等非是梵天,亦非梵化,亦非帝释护世所作,

 jiē shì rú lái wēi shén zhī lì。’bǐ zhū zhòng shēng wén shì yǔ yǐ,

 皆是如来威神之力。’彼诸众生闻是语已,

 yǐ fú shén lì jiē zhī sù mìng,shēng dà huān xǐ;xīn huān xǐ gù,

 以佛神力皆知宿命,生大欢喜;心欢喜故,

 zì rán ér chū yōu tán huá yún、xiāng yún、yīn yuè yún、yī yún、

 自然而出优昙华云、香云、音乐云、衣云、

 gài yún、chuáng yún、fān yún、mò xiāng yún、bǎo yún、

 盖云、幢云、幡云、末香云、宝云、

 shī zi chuáng bàn yuè lóu gé yún、gē yǒng zàn tàn yún、

 师子幢半月楼阁云、歌咏赞叹云、

 zhǒng zhǒng zhuāng yán yún,jiē yǐ zūn zhòng xīn gōng yǎng rú lái。

 种种庄严云,皆以尊重心供养如来。

 hé yǐ gù?cǐ zhū zhòng shēng de jìng yǎn gù,

 何以故?此诸众生得净眼故,

 rú lái yǔ bǐ shòu ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí jì。fó zǐ!

 如来与彼授阿耨多罗三藐三菩提记。佛子!

 rú lái zhì rì rú shì lì yì shēng máng zhòng shēng,lìng dé shàn gēn,

 如来智日如是利益生盲众生,令得善根,

 jù zú chéng shú。fó zǐ!shì wèi rú lái shēn dì wǔ xiāng,

 具足成熟。佛子!是为如来身第五相,

 zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 诸菩萨摩诃萨应如是见。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú yuè lún yǒu sì qí tè wèi zēng yǒu fǎ。

 “复次,佛子!譬如月轮有四奇特未曾有法。

 hé děng wéi sì?yī zhě,yìng bì yī qiè xīng xiù guāng míng;

 何等为四?一者,映蔽一切星宿光明;

 èr zhě,suí zhú yú shí shì xiàn kuī yíng;

 二者,随逐于时示现亏盈;

 sān zhě,yú yán fú tí chéng jìng shuǐ zhōng yǐng wú bù xiàn;

 三者,于阎浮提澄净水中影无不现;

 sì zhě,yī qiè jiàn zhě jiē duì mù qián,ér cǐ yuè lún wú yǒu fèn bié、

 四者,一切见者皆对目前,而此月轮无有分别、

 wú yǒu xì lùn。fó zǐ!rú lái shēn yuè yì fù rú shì,

 无有戏论。佛子!如来身月亦复如是,

 yǒu sì qí tè wèi zēng yǒu fǎ。hé děng wéi sì?suǒ wèi:

 有四奇特未曾有法。何等为四?所谓:

 yìng bì yī qiè shēng wén、dú jué、xué、wú xué zhòng;suí qí suǒ yí,

 映蔽一切声闻、独觉、学、无学众;随其所宜,

 shì xiàn shòu mìng xiū duǎn bù tóng,ér rú lái shēn wú yǒu zēng jiǎn;

 示现寿命修短不同,而如来身无有增减;

 yī qiè shì jiè jìng xīn zhòng shēng pú tí qì zhōng,yǐng wú bù xiàn;

 一切世界净心众生菩提器中,影无不现;

 yī qiè zhòng shēng yǒu zhān duì zhě jiē wèi rú lái wéi xiàn wǒ qián,

 一切众生有瞻对者皆谓如来唯现我前,

 suí qí xīn lè ér wèi shuō fǎ,suí qí dì wèi lìng dé jiě tuō,

 随其心乐而为说法,随其地位令得解脱,

 suí suǒ yìng huà lìng jiàn fú shēn,ér rú lái shēn wú yǒu fèn bié、

 随所应化令见佛身,而如来身无有分别、

 wú yǒu xì lùn,suǒ zuò lì yì jiē dé jiū jìng。fó zǐ!

 无有戏论,所作利益皆得究竟。佛子!

 shì wèi rú lái shēn dì liù xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 是为如来身第六相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú sān qiān dà qiān shì jiè dà fàn tiān wáng,

 “复次,佛子!譬如三千大千世界大梵天王,

 yǐ shǎo fāng biàn yú dà qiān shì jiè pǔ xiàn qí shēn,

 以少方便于大千世界普现其身,

 yī qiè zhòng shēng jiē jiàn fàn wáng xiàn zài jǐ qián,

 一切众生皆见梵王现在己前,

 ér cǐ fàn wáng yì bù fēn shēn、wú zhǒng zhǒng shēn。fó zǐ!

 而此梵王亦不分身、无种种身。佛子!

 zhū fú rú lái yì fù rú shì,wú yǒu fèn bié,wú yǒu xì lùn,

 诸佛如来亦复如是,无有分别,无有戏论,

 yì bù fēn shēn,wú zhǒng zhǒng shēn,

 亦不分身,无种种身,

 ér suí yī qiè zhòng shēng xīn lè shì xiàn qí shēn,

 而随一切众生心乐示现其身,

 yì bù zuò niàn xiàn ruò gān shēn。fó zǐ!

 亦不作念现若干身。佛子!

 shì wèi rú lái shēn dì qī xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 是为如来身第七相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú yī wáng shàn zhī zhòng yào jí zhū zhòu lùn,

 “复次,佛子!譬如医王善知众药及诸咒论,

 yán fú tí zhōng zhū suǒ yǒu yào yòng wú bù jìn,

 阎浮提中诸所有药用无不尽,

 fù yǐ sù shì zhū shàn gēn lì、dà míng zhòu lì,wèi fāng biàn gù,

 复以宿世诸善根力、大明咒力,为方便故,

 zhòng shēng jiàn zhě bìng wú bù yù。bǐ dà yī wáng zhī mìng jiāng zhōng,

 众生见者病无不愈。彼大医王知命将终,

 zuò shì niàn yán:‘wǒ mìng zhōng hòu,yī qiè zhòng shēng wú suǒ yī hù,

 作是念言:‘我命终后,一切众生无所依怙,

 wǒ jīn yí yīng wèi xiàn fāng biàn。’shì shí,yī wáng hé yào tú shēn,

 我今宜应为现方便。’是时,医王合药涂身,

 míng zhòu lì chí,lìng qí zhōng hòu shēn bù fēn sǎn、bù wēi bù kū,

 明咒力持,令其终后身不分散、不萎不枯,

 wēi yí shì tīng yǔ běn wú bié,fán suǒ liáo zhì xī dé chú chà。

 威仪视听与本无别,凡所疗治悉得除差。

 fó zǐ!rú lái、yīng、zhèng děng jué wú shàng yī wáng yì fù rú shì,

 佛子!如来、应、正等觉无上医王亦复如是,

 yú wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā jié,liàn zhì fǎ yào yǐ dé chéng jiù,

 于无量百千亿那由他劫,炼治法药已得成就,

 xiū xué yī qiè fāng biàn shàn qiǎo dà míng zhòu lì jiē dào bǐ àn,

 修学一切方便善巧大明咒力皆到彼岸,

 shàn néng chú miè yī qiè zhòng shēng zhū fán nǎo bìng jí zhù shòu mìng;

 善能除灭一切众生诸烦恼病及住寿命;

 jīng wú liàng jié,qí shēn qīng jìng wú yǒu sī lǜ、

 经无量劫,其身清净无有思虑、

 wú yǒu dòng yòng,yī qiè fó shì wèi cháng xiū xī,

 无有动用,一切佛事未尝休息,

 zhòng shēng jiàn zhě zhū fán nǎo bìng xī dé xiāo miè。fó zǐ!

 众生见者诸烦恼病悉得消灭。佛子!

 shì wèi rú lái shēn dì bā xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 是为如来身第八相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú dà hǎi yǒu dà mó ní bǎo,míng:

 “复次,佛子!譬如大海有大摩尼宝,名:

 jí yī qiè guāng míng pí lú zhē nà cáng;

 集一切光明毗卢遮那藏;

 ruò yǒu zhòng shēng chù qí guāng zhě,xī tóng qí sè;

 若有众生触其光者,悉同其色;

 ruò yǒu jiàn zhě,yǎn dé qīng jìng。suí bǐ guāng míng suǒ zhào zhī chù,

 若有见者,眼得清净。随彼光明所照之处,

 yǔ mó ní bǎo,míng wéi:ān lè,lìng zhū zhòng shēng lí kǔ tiáo shì。

 雨摩尼宝,名为:安乐,令诸众生离苦调适。

 fó zǐ!zhū rú lái shēn yì fù rú shì,

 佛子!诸如来身亦复如是,

 wèi dà bǎo jù yī qiè gōng dé dà zhì huì cáng;

 为大宝聚一切功德大智慧藏;

 ruò yǒu zhòng shēng chù fú shēn bǎo zhì huì guāng zhě,tóng fú shēn sè;

 若有众生触佛身宝智慧光者,同佛身色;

 ruò yǒu jiàn zhě,fǎ yǎn qīng jìng。suí bǐ guāng míng suǒ zhào zhī chù,

 若有见者,法眼清净。随彼光明所照之处,

 lìng zhū zhòng shēng lí pín qióng kǔ,nǎi zhì jù zú fú pú tí lè。

 令诸众生离贫穷苦,乃至具足佛菩提乐。

 fó zǐ!rú lái fǎ shēn wú suǒ fēn bié yì wú xì lùn,

 佛子!如来法身无所分别亦无戏论,

 ér néng pǔ wèi yī qiè zhòng shēng zuò dà fó shì。fó zǐ!

 而能普为一切众生作大佛事。佛子!

 shì wèi rú lái shēn dì jiǔ xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 是为如来身第九相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 

 “fù cì,fó zǐ!pì rú dà hǎi yǒu dà rú yì mó ní bǎo wáng,míng:

 “复次,佛子!譬如大海有大如意摩尼宝王,名:

 yī qiè shì jiān zhuāng yán cáng,jù zú chéng jiù bǎi wàn gōng dé,

 一切世间庄严藏,具足成就百万功德,

 suí suǒ zhù chù,lìng zhū zhòng shēng zāi huàn xiāo chú、suǒ yuàn mǎn zú;

 随所住处,令诸众生灾患消除、所愿满足;

 rán cǐ rú yì mó ní bǎo wáng fēi shǎo fú zhòng shēng suǒ néng dé jiàn。

 然此如意摩尼宝王非少福众生所能得见。

 rú lái shēn rú yì bǎo wáng yì fù rú shì,míng wéi:

 如来身如意宝王亦复如是,名为:

 néng lìng yī qiè zhòng shēng jiē xī huān xǐ,ruò yǒu jiàn shēn、

 能令一切众生皆悉欢喜,若有见身、

 wén míng、zàn dé,xī lìng yǒng lí shēng sǐ kǔ huàn;

 闻名、赞德,悉令永离生死苦患;

 jiǎ shǐ yī qiè shì jiè yī qiè zhòng shēng,

 假使一切世界一切众生,

 yī shí zhuān xīn yù jiàn rú lái,xī lìng dé jiàn,suǒ yuàn jiē mǎn。

 一时专心欲见如来,悉令得见,所愿皆满。

 fó zǐ!fú shēn fēi shì shǎo fú zhòng shēng suǒ néng dé jiàn,

 佛子!佛身非是少福众生所能得见,

 wéi chú rú lái zì zài shén lì suǒ yīng diào fú;

 唯除如来自在神力所应调伏;

 ruò yǒu zhòng shēng yīn jiàn fú shēn biàn zhǒng shàn gēn nǎi zhì chéng shú,

 若有众生因见佛身便种善根乃至成熟,

 wèi chéng shú gù,nǎi lìng dé jiàn rú lái shēn ěr。fó zǐ!

 为成熟故,乃令得见如来身耳。佛子!

 shì wèi rú lái shēn dì shí xiāng,zhū pú sà mó hē sà yīng rú shì jiàn。

 是为如来身第十相,诸菩萨摩诃萨应如是见。

 yǐ qí xīn wú liàng biàn shí fāng gù,suǒ xíng wú ài rú xū kōng gù,

 以其心无量遍十方故,所行无碍如虚空故,

 pǔ rù fǎ jiè gù,zhù zhēn shí jì gù,wú shēng wú miè gù,

 普入法界故,住真实际故,无生无灭故,

 děng zhù sān shì gù,yǒng lí yī qiē fēn bié gù,

 等住三世故,永离一切分别故,

 zhù jǐn hòu jì shì yuàn gù,yán jìng yī qiè shì jiè gù,

 住尽后际誓愿故,严净一切世界故,

 zhuāng yán yī yī fú shēn gù。”

 庄严一一佛身故。”

 

 ěr shí,pǔ xián pú sà mó hē sà yù zhòng míng cǐ yì ér shuō sòng yán:

 尔时,普贤菩萨摩诃萨欲重明此义而说颂言:

 

 “pì rú xū kōng biàn shí fāng,ruò sè fēi sè yǒu fēi yǒu,

 “譬如虚空遍十方,若色非色有非有,

 sān shì zhòng shēng shēn guó tǔ,rú shì pǔ zài wú biān jì。

 三世众生身国土,如是普在无边际。

 zhū fú zhēn shēn yì rú shì,yī qiè fǎ jiè wú bù biàn,

 诸佛真身亦如是,一切法界无不遍,

 bù kě dé jiàn bù kě qǔ,wèi huà zhòng shēng ér xiàn xíng。

 不可得见不可取,为化众生而现形。

 pì rú xū kōng bù kě qǔ,pǔ shǐ zhòng shēng zào zhòng yè,

 譬如虚空不可取,普使众生造众业,

 bù niàn:‘wǒ jīn hé suǒ zuò,yún hé wǒ zuò wéi shuí zuò?’

 不念:‘我今何所作,云何我作为谁作?’

 zhū fó shēn yè yì rú shì,pǔ shǐ qún shēng xiū shàn fǎ,

 诸佛身业亦如是,普使群生修善法,

 rú lái wèi céng yǒu fēn bié:‘wǒ jīn yú bǐ zhǒng zhǒng zuò。’

 如来未曾有分别:‘我今于彼种种作。’

 pì rú rì chū yán fú tí,guāng míng pò àn xī wú yú,

 譬如日出阎浮提,光明破闇悉无余,

 shān shù chí lián dì zhòng wù,zhǒng zhǒng pǐn lèi jiē méng yì。

 山树池莲地众物,种种品类皆蒙益。

 zhū fú rì chū yì rú shì,shēng zhǎng rén tiān zhòng shàn xíng,

 诸佛日出亦如是,生长人天众善行,

 yǒng chú chī àn dé zhì míng,héng shòu zūn róng yī qiè lè。

 永除痴闇得智明,恒受尊荣一切乐。

 pì rú rì guāng chū xiàn shí,xiān zhào shān wáng cì yú shān,

 譬如日光出现时,先照山王次余山,

 hòu zhào gāo yuán jí dà dì,ér rì wèi shǐ yǒu fèn bié。

 后照高原及大地,而日未始有分别。

 shàn shì guāng míng yì rú shì,xiān zhào pú sà cì yuán jué,

 善逝光明亦如是,先照菩萨次缘觉,

 hòu zhào shēng wén jí zhòng shēng,ér fú běn lái wú dòng niàn。

 后照声闻及众生,而佛本来无动念。

 pì rú shēng máng bú jiàn rì,rì guāng yì wèi zuò ráo yì,

 譬如生盲不见日,日光亦为作饶益,

 lìng zhī shí jié shòu yǐn shí,yǒng lí zhòng huàn shēn ān yǐn。

 令知时节受饮食,永离众患身安隐。

 wú xìn zhòng shēng bú jiàn fú,ér fú yì wèi xīng yì lì,

 无信众生不见佛,而佛亦为兴义利,

 wén míng jí yǐ chù guāng míng,yīn cǐ nǎi zhì dé pú tí。

 闻名及以触光明,因此乃至得菩提。

 pì rú jìng yuè zài xū kōng,néng bì zhòng xīng shì yíng quē,

 譬如净月在虚空,能蔽众星示盈缺,

 yī qiè shuǐ zhōng jiē xiàn yǐng,zhū yǒu guān zhān xī duì qián。

 一切水中皆现影,诸有观瞻悉对前。

 rú lái jìng yuè yì fù rán,néng bì yú chéng shì xiū duǎn,

 如来净月亦复然,能蔽余乘示修短,

 pǔ xiàn tiān rén jìng xīn shuǐ,yī qiè jiē wèi duì qí qián。

 普现天人净心水,一切皆谓对其前。

 pì rú fàn wáng zhù zì gōng,pǔ xiàn sān qiān zhū fàn chù,

 譬如梵王住自宫,普现三千诸梵处,

 yī qiē rén tiān xián dé jiàn,shí bù fēn shēn xiàng yú bǐ。

 一切人天咸得见,实不分身向于彼。

 zhū fú xiàn shēn yì rú shì,yī qiè shí fāng wú bù biàn,

 诸佛现身亦如是,一切十方无不遍,

 qí shēn wú shù bù kě chēng,yì bù fēn shēn bù fēn bié。

 其身无数不可称,亦不分身不分别。

 rú yǒu yī wáng shàn fāng shù,ruò yǒu jiàn zhě bìng jiē yù,

 如有医王善方术,若有见者病皆愈,

 mìng suī yǐ jǐn yào tú shēn,lìng qí zuò wù xī rú chū。

 命虽已尽药涂身,令其作务悉如初。

 zuì shèng yī wáng yì rú shì,jù zú fāng biàn yī qiè zhì,

 最胜医王亦如是,具足方便一切智,

 yǐ xī miào xíng xiàn fú shēn,zhòng shēng jiàn zhě fán nǎo miè。

 以昔妙行现佛身,众生见者烦恼灭。

 pì rú hǎi zhōng yǒu bǎo wáng,pǔ chū wú liàng zhū guāng míng,

 譬如海中有宝王,普出无量诸光明,

 zhòng shēng chù zhě tóng qí sè,ruò yǒu jiàn zhě yǎn qīng jìng。

 众生触者同其色,若有见者眼清净。

 zuì shèng bǎo wáng yì rú shì,chù qí guāng zhě xī tóng sè,

 最胜宝王亦如是,触其光者悉同色,

 ruò yǒu de jiàn wǔ yǎn kāi,pò zhū chén àn zhù fú dì。

 若有得见五眼开,破诸尘闇住佛地。

 pì rú rú yì mó ní bǎo,suí yǒu suǒ qiú jiē mǎn zú,

 譬如如意摩尼宝,随有所求皆满足,

 shǎo fú zhòng shēng bù néng jiàn,fēi shì bǎo wáng yǒu fèn bié。

 少福众生不能见,非是宝王有分别。

 shàn shì bǎo wáng yì rú shì,xī mǎn suǒ qiú zhū yù lè,

 善逝宝王亦如是,悉满所求诸欲乐,

 wú xìn zhòng shēng bú jiàn fú,fēi shì shàn shì xīn qì shě。”

 无信众生不见佛,非是善逝心弃舍。”

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000023号    工信部ICP备案号:粤ICP备16020514号-2 2008-2017 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教