无量光明
华严经 金刚经 华严经 地藏经 心经 六祖坛经 成唯识论 十善业道经 楞严经 涅槃经 阿弥陀经 无量寿经 盂兰盆经 观无量寿经 俱舍论 药师经 楞伽经 解深密经 八大人觉经 法句经 胜鬘经 维摩诘经 大宝积经 摄大乘论 大乘起信论 瑜伽师地论 普贤行愿品 圆通章 圆觉经 四十二章经 佛遗教经 普门品 占察善恶业报经 大智度论 吉祥经 大乘百法明门论 妙法莲华经 阿含经 菩提道次第广论 中观论 现观庄严论 佛经名句 佛经入门 佛经问答 佛经原文 佛经译文 佛经注音 佛经讲解 其它经论 大藏经 阿含部

大方广佛华严经卷第五十五(内附念诵视频)

华严经 | 发表时间:2020-10-05 [投稿]

大方广佛华严经》卷第五十五·离世间品第三十八之三(视频念诵版)

 

以上为《华严经》离世间品第三十八之三的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第五十五·离世间品第三十八之三(文字注音版)

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fā shí zhǒng wú xià liè xīn。hé děng wéi shí?

 “佛子!菩萨摩诃萨发十种无下劣心。何等为十?

 fó zǐ!pú sà mó hē sà zuò rú shì niàn:

 佛子!菩萨摩诃萨作如是念:

 ‘wǒ dāng xiáng fú yī qiè tiān mó jí qí juàn shǔ。’

 ‘我当降伏一切天魔及其眷属。’

 shì wéi dì yī wú xià liè xīn。yòu zuòshì niàn:

 是为第一无下劣心。又作是念:

 ‘wǒ dāng xī pò yī qiè wài dào jí qí xié fǎ。’

 ‘我当悉破一切外道及其邪法。’

 shì wéi dì èr wú xià liè xīn。yòu zuòshì niàn:

 是为第二无下劣心。又作是念:

 ‘wǒ dāng yú yī qiè zhòng shēng shàn yán kāi yù jiē lìng huān xǐ。’

 ‘我当于一切众生善言开喻皆令欢喜。’

 shì wéi dì sān wú xià liè xīn。yòu zuòshì niàn:

 是为第三无下劣心。又作是念:

 ‘wǒ dāng chéng mǎn biàn fǎ jiè yī qiè bō luó mì xíng。’

 ‘我当成满遍法界一切波罗蜜行。’

 shì wéi dì sì wú xià liè xīn。yòu zuòshì niàn:

 是为第四无下劣心。又作是念:

 ‘wǒ dāng jī jí yī qiè fú dé zàng。’shì wéi dì wǔ wú xià liè xīn。

 ‘我当积集一切福德藏。’是为第五无下劣心。

 yòu zuòshì niàn:‘wú shàng pú tí guǎng dà nán chéng,

 又作是念:‘无上菩提广大难成,

 wǒ dāng xiū xíng xī lìng yuán mǎn。’shì wéi dì liù wú xià liè xīn。

 我当修行悉令圆满。’是为第六无下劣心。

 yòu zuòshì niàn:‘wǒ dāng yǐ wú shàng jiào huà、wú shàng diào fú,

 又作是念:‘我当以无上教化、无上调伏,

 jiào huà diào fú yī qiè zhòng shēng。’shì wéi dì qī wú xià liè xīn。

 教化调伏一切众生。’是为第七无下劣心。

 yòu zuòshì niàn:‘yī qiè shì jiè zhǒng zhǒng bù tóng,

 又作是念:‘一切世界种种不同,

 wǒ dāng yǐ wú liáng shēn chéng děng zhèng jué。’

 我当以无量身成等正觉。’

 shì wéi dì bā wú xià liè xīn。yòu zuòshì niàn:

 是为第八无下劣心。又作是念:

 ‘wǒ xiū pú sà xíng shí,ruò yǒu zhòng shēng lái cóng wǒ qǐ shǒu zú、

 ‘我修菩萨行时,若有众生来从我乞手足、

 ěr bí、xuè ròu、gǔ suǐ、qī zǐ、xiàng mǎ nǎi zhì wáng wèi,

 耳鼻、血肉、骨髓、妻子、象马乃至王位,

 rú shì yī qiè xī jiē néng shě,bù shēng yī niàn yōu huǐ zhī xīn,

 如是一切悉皆能舍,不生一念忧悔之心,

 dàn wèi lì yì yī qiè zhòng shēng,bù qiú guǒ bào,

 但为利益一切众生,不求果报,

 yǐ dà bēi wéi shǒu,dà cí jiū jìng。’shì wéi dì jiǔ wú xià liè xīn。

 以大悲为首,大慈究竟。’是为第九无下劣心。

 yòu zuòshì niàn:‘sān shì suǒ yǒu yī qiè zhū fó,yī qiè fó fǎ、

 又作是念:‘三世所有一切诸佛,一切佛法

 yī qiè zhòng shēng、yī qiè guó tǔ、yī qiè shì jiān、yī qiè sān shì、

 一切众生、一切国土、一切世间、一切三世、

 yī qiè xū kōng jiè、yī qiè fǎ jiè、yī qiè yǔ yán shī shè jiè、

 一切虚空界、一切法界、一切语言施设界、

 yī qiè jì miè niè pán jiè,rú shì yī qiè zhǒng zhǒng zhū fǎ,

 一切寂灭涅槃界,如是一切种种诸法,

 wǒ dāng yǐ yī niàn xiāng yìng huì,xī zhī xī jué,

 我当以一念相应慧,悉知悉觉,

 xī jiàn xī zhèng,xī xiū xī duàn,rán yú qí zhōng wú fēn bié、

 悉见悉证,悉修悉断,然于其中无分别、

 lí fēn bié、wú zhǒng zhǒng chā bié、wú gōng dé、wú jìng jiè、

 离分别、无种种差别、无功德、无境界、

 fēi yǒu fēi wú、fēi yī fēi èr。yǐ bù èr zhì zhī yī qiè èr,

 非有非无、非一非二。以不二智知一切二,

 yǐ wú xiāng zhì zhī yī qiè xiāng,yǐ wú fēn bié zhì zhī yī qiē fēn bié,

 以无相智知一切相,以无分别智知一切分别,

 yǐ wú yì zhì zhī yī qiè yì,yǐ wú chā bié zhì zhī yī qiè chā bié,

 以无异智知一切异,以无差别智知一切差别,

 yǐ wú shì jiān zhì zhī yī qiè shì jiān,yǐ wú shì zhì zhī yī qiè shì,

 以无世间智知一切世间,以无世智知一切世,

 yǐ wú zhòng shēng zhì zhī yī qiè zhòng shēng,

 以无众生智知一切众生,

 yǐ wú zhí zhuó zhì zhī yī qiè zhí zhuó,

 以无执著智知一切执著,

 yǐ wú zhù chù zhì zhī yī qiè zhù chù,

 以无住处智知一切住处,

 yǐ wú zá rǎn zhì zhī yī qiè zá rǎn,yǐ wú jìn zhì zhī yī qiè jǐn,

 以无杂染智知一切杂染,以无尽智知一切尽,

 yǐ jiū jìng fǎ jiè zhì yú yī qiè shì jiè shì xiàn shēn,

 以究竟法界智于一切世界示现身,

 yǐ lí yán yīn zhì shì bù kě shuō yán yīn,

 以离言音智示不可说言音,

 yǐ yī zì xìng zhì rù yú wú zì xìng,

 以一自性智入于无自性,

 yǐ yī jìng jiè zhì xiàn zhǒng zhǒng jìng jiè;zhī yī qiè fǎ bù kě shuō,

 以一境界智现种种境界;知一切法不可说,

 ér xiàn dà zì zài yán shuō,zhèng yī qiè zhì dì;

 而现大自在言说,证一切智地;

 wèi jiào huà diào fú yī qiè zhòng shēng gù,

 为教化调伏一切众生故,

 yú yī qiè shì jiān shì xiàn dà shén tōng biàn huà。’

 于一切世间示现大神通变化。’

 shì wéi dì shí wú xià liè xīn。fó zǐ!

 是为第十无下劣心。佛子!

 shì wèi pú sà mó hē sà fā shí zhǒng wú xià liè xīn。

 是为菩萨摩诃萨发十种无下劣心。

 ruò zhū pú sà ān zhù cǐ xīn,zé dé yī qiè zuì shàng wú xià liè fó fǎ。

 若诸菩萨安住此心,则得一切最上无下劣佛法。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 “佛子!菩萨摩诃萨于阿耨多罗三藐三菩提,

 yǒu shí zhǒng rú shān zēng shàng xīn。hé děng wéi shí?fó zǐ!

 有十种如山增上心。何等为十?佛子!

 pú sà mó hē sà cháng zuò yì qín xiū yī qiè zhì fǎ,

 菩萨摩诃萨常作意勤修一切智法,

 shì wèi dì yī rú shān zēng shàng xīn。

 是为第一如山增上心。

 héng guān yī qiè fǎ běn xìng kōng wú suǒ de,

 恒观一切法本性空无所得,

 shì wèi dì èr rú shān zēng shàng xīn。

 是为第二如山增上心。

 yuàn yú wú liàng jié xíng pú sà xíng,xiū yī qiè bái jìng fǎ,

 愿于无量劫行菩萨行,修一切白净法,

 yǐ zhù yī qiè bái jìng fǎ gù,zhī jiàn rú lái wú liàng zhì huì,

 以住一切白净法故,知见如来无量智慧,

 shì wèi dì sān rú shān zēng shàng xīn。wèi qiú yī qiè fó fǎ gù,

 是为第三如山增上心。为求一切佛法故,

 děng xīn jìng fèng zhū shàn zhī shí,wú yì xī qiú,wú dào fǎ xīn,

 等心敬奉诸善知识,无异希求,无盗法心,

 wéi shēng zūn zhòng,wèi zēng yǒu yì,yī qiè suǒ yǒu xī jiē néng shě,

 唯生尊重,未曾有意,一切所有悉皆能舍,

 shì wèi dì sì rú shān zēng shàng xīn。ruò yǒu zhòng shēng mà rǔ、

 是为第四如山增上心。若有众生骂辱、

 huǐ bàng、dǎ bàng、tú gē,kǔ qí xíng tǐ,nǎi zhì duàn mìng,

 毁谤、打棒、屠割,苦其形体,乃至断命,

 rú shì děng shì xī jiē néng shòu,zhōng bù yīn cǐ shēng dòng luàn xīn、

 如是等事悉皆能受,终不因此生动乱心、

 shēng chēn hài xīn,yì bù tuì shě dà bēi hóng shì,

 生瞋害心,亦不退舍大悲弘誓,

 gèng lìng zēng zhǎng wú yǒu xiū xī。hé yǐ gù?

 更令增长无有休息。何以故?

 pú sà yú yī qiè fǎ rú shí chū lí,shě chéng jiù gù;

 菩萨于一切法如实出离,舍成就故;

 zhèng dé yī qiè zhū rú lái fǎ,rěn rǔ róu hé yǐ zì zài gù。

 证得一切诸如来法,忍辱柔和已自在故。

 shì wèi dì wǔ rú shān zēng shàng xīn。

 是为第五如山增上心。

 pú sà mó hē sà chéng jiù zēng shàng dà gōng dé,suǒ wèi:

 菩萨摩诃萨成就增上大功德,所谓:

 tiān zēng shàng gōng dé、rén zēng shàng gōng dé、sè zēng shàng gōng dé、

 天增上功德、人增上功德、色增上功德、

 lì zēng shàng gōng dé、juàn shǔ zēng shàng gōng dé、yù zēng shàng gōng dé、

 力增上功德、眷属增上功德、欲增上功德、

 wáng wèi zēng shàng gōng dé、zì zài zēng shàng gōng dé、

 王位增上功德、自在增上功德、

 fú dé zēng shàng gōng dé、zhì huì zēng shàng gōng dé。

 福德增上功德、智慧增上功德。

 suī fù chéng jiù rú shì gōng dé,zhōng bù yú cǐ ér shēng rǎn zhe,

 虽复成就如是功德,终不于此而生染著,

 suǒ wèi:bù zhe wèi、bù zhe yù、bù zhe cái fù、bù zhe juàn shǔ;

 所谓:不著味、不著欲、不著财富、不著眷属;

 dàn shēn lè fǎ,suí fǎ qù、suí fǎ zhù、suí fǎ qù xiàng、

 但深乐法,随法去、随法住、随法趣向、

 suí fǎ jiū jìng,yǐ fǎ wèi yī、yǐ fǎ wèi jiù、yǐ fǎ wèi guī、

 随法究竟,以法为依、以法为救、以法为归、

 yǐ fǎ wèi shě,shǒu hù fǎ、ài lè fǎ、xī qiú fǎ、sī wéi fǎ。

 以法为舍,守护法、爱乐法、希求法、思惟法。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà suī fù jù shòu zhǒng zhǒng fǎ lè,

 佛子!菩萨摩诃萨虽复具受种种法乐,

 ér cháng yuǎn lí zhòng mó jìng jiè。hé yǐ gù?

 而常远离众魔境界。何以故?

 pú sà mó hē sà yú guò qù shì fā rú shì xīn:

 菩萨摩诃萨于过去世发如是心:

 ‘wǒ dāng lìng yī qiè zhòng shēng jiē xī yǒng lí zhòng mó jìng jiè,

 ‘我当令一切众生皆悉永离众魔境界,

 zhù fú jìng gù。’shì wèi dì liù rú shān zēng shàng xīn。

 住佛境故。’是为第六如山增上心。

 pú sà mó hē sà wèi qiú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 菩萨摩诃萨为求阿耨多罗三藐三菩提,

 yǐ yú wú liàng ā sēng qí jié xíng pú sà dào yī jīng yī qín fěi xiè,

 已于无量阿僧祇劫行菩萨道一精一勤匪懈,

 yóu wèi:‘wǒ jīn shǐ fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。’

 犹谓:‘我今始发阿耨多罗三藐三菩提心。’

 xíng pú sà xíng,yì bù jīng、yì bù bù、yì bù wèi。

 行菩萨行,亦不惊、亦不怖、亦不畏。

 suī néng yī niàn jí chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 虽能一念即成阿耨多罗三藐三菩提,

 rán wèi zhòng shēng gù,yú wú liàng jié xíng pú sà xíng wú yǒu xiū xī,

 然为众生故,于无量劫行菩萨行无有休息,

 shì wèi dì qī rú shān zēng shàng xīn。

 是为第七如山增上心。

 pú sà mó hē sà zhī yī qiè zhòng shēng xìng bù hé shàn,

 菩萨摩诃萨知一切众生性不和善,

 nán diào nán dù,bù néng zhī ēn,bù néng bào ēn,

 难调难度,不能知恩,不能报恩,

 shì gù wèi qí fā dà shì yuàn,yù lìng jiē dé xīn yì zì zài,

 是故为其发大誓愿,欲令皆得心意自在,

 suǒ xíng wú ài,shě lí è niàn,bù yú tā suǒ shēng zhū fán nǎo,

 所行无碍,舍离恶念,不于他所生诸烦恼,

 shì wèi dì bā rú shān zēng shàng xīn。pú sà mó hē sà fù zuò shì niàn:

 是为第八如山增上心。菩萨摩诃萨复作是念:

 ‘fēi tā lìng wǒ fā pú tí xīn,yì bù dài rén zhù wǒ xiū xíng。

 ‘非他令我发菩提心,亦不待人助我修行。

 wǒ zì fā xīn,jí zhū fó fǎ,shì qī zì miǎn,

 我自发心,集诸佛法,誓期自勉,

 jǐn wèi lái jié xíng pú sà dào,chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 尽未来劫行菩萨道,成阿耨多罗三藐三菩提。

 shì gù wǒ jīn xiū pú sà xíng,dāng jìng zì xīn yì jìng tā xīn,

 是故我今修菩萨行,当净自心亦净他心,

 dāng zhī zì jìng jiè yì zhī tā jìng jiè,

 当知自境界亦知他境界,

 wǒ dāng xī yǔ sān shì zhū fú jìng jiè píng děng。’

 我当悉与三世诸佛境界平等。’

 shì wèi dì jiǔ rú shān zēng shàng xīn。pú sà mó hē sà zuò rú shì guān:

 是为第九如山增上心。菩萨摩诃萨作如是观:

 ‘wú yǒu yī fǎ xiū pú sà xíng,wú yǒu yī fǎ mǎn pú sà xíng,

 ‘无有一法修菩萨行,无有一法满菩萨行,

 wú yǒu yī fǎ jiào huà diào fú yī qiè zhòng shēng,

 无有一法教化调伏一切众生,

 wú yǒu yī fǎ gōng yǎng gōng jìng yī qiè zhū fú,

 无有一法供养恭敬一切诸佛,

 wú yǒu yī fǎ yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yǐ chéng、

 无有一法于阿耨多罗三藐三菩提已成、

 jīn chéng、dàng chéng,wú yǒu yī fǎ yǐ shuō、jīn shuō、dāng shuō,

 今成、当成,无有一法已说、今说、当说,

 shuō zhě jí fǎ jù bù kě dé,

 说者及法俱不可得,

 ér yì bù shě ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yuàn。’

 而亦不舍阿耨多罗三藐三菩提愿。’

 hé yǐ gù?pú sà qiú yī qiè fǎ jiē wú suǒ de,

 何以故?菩萨求一切法皆无所得,

 rú shì chū shēng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。shì gù,

 如是出生阿耨多罗三藐三菩提。是故,

 yú fǎ suī wú suǒ de,ér qín xiū xí zēng shàng shàn yè,

 于法虽无所得,而勤修习增上善业,

 qīng jìng duì zhì,zhì huì yuán mǎn,niàn niàn zēng zhǎng,yī qiè jù zú。

 清净对治,智慧圆满,念念增长,一切具足。

 qí xīn yú cǐ bù jīng bù bù,bù zuò shì niàn:

 其心于此不惊不怖,不作是念:

 ‘ruò yī qiè fǎ jiē xī jì miè,wǒ yǒu hé yì qiú yú wú shàng pú tí zhī dào?’

 ‘若一切法皆悉寂灭,我有何义求于无上菩提之道?’

 shì wèi dì shí rú shān zēng shàng xīn。fó zǐ!

 是为第十如山增上心。佛子!

 shì wèi pú sà mó hē sà yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shí zhǒng rú shān zēng shàng xīn。

 是为菩萨摩诃萨于阿耨多罗三藐三菩提十种如山增上心。

 ruò zhū pú sà ān zhù qí zhōng,

 若诸菩萨安住其中,

 zé dé rú lái wú shàng dà zhì shān wáng zēng shàng xīn。

 则得如来无上大智山王增上心。

 

 “fó zǐ!

 “佛子!

 pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng rù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí rú hǎi zhì。

 菩萨摩诃萨有十种入阿耨多罗三藐三菩提如海智。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:rù yī qiè wú liàng zhòng shēng jiè,

 何等为十?所谓:入一切无量众生界,

 shì wèi dì yī rú hǎi zhì。rù yī qiè shì jiè ér bù qǐ fēn bié,

 是为第一如海智。入一切世界而不起分别,

 shì wèi dì èr rú hǎi zhì。zhī yī qiè xū kōng jiè wú liàng wú ài,

 是为第二如海智。知一切虚空界无量无碍,

 pǔ rù shí fāng yī qiè chā bié shì jiè wǎng,shì wèi dì sān rú hǎi zhì。

 普入十方一切差别世界网,是为第三如海智。

 pú sà mó hē sà shàn rù fǎ jiè,suǒ wèi:wú ài rù、bù duàn rù、

 菩萨摩诃萨善入法界,所谓:无碍入、不断入、

 bù cháng rù、wú liàng rù、bù shēng rù、bù miè rù、yī qiē rù,

 不常入、无量入、不生入、不灭入、一切入,

 xī le zhī gù,shì wèi dì sì rú hǎi zhì。

 悉了知故,是为第四如海智。

 pú sà mó hē sà yú guò qù、wèi lái、xiàn zài zhū fú、pú sà、fǎ shī、

 菩萨摩诃萨于过去、未来、现在诸佛、菩萨、法师、

 shēng wén、dú jué jí yī qiè fán fū suǒ jí shàn gēn yǐ jí、xiàn jí、

 声闻、独觉及一切凡夫所集善根已集、现集、

 dāng jí,sān shì zhū fú yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yǐ chéng、

 当集,三世诸佛于阿耨多罗三藐三菩提已成、

 jīn chéng、dàng chéng suǒ yǒu shàn gēn,

 今成、当成所有善根,

 sān shì zhū fó shuō fǎ diào fú yī qiè zhòng shēng yǐ shuō、jīn shuō、

 三世诸佛说法调伏一切众生已说、今说、

 dāng shuō suǒ yǒu shàn gēn,yú bǐ yī qiè jiē xī le zhī,

 当说所有善根,于彼一切皆悉了知,

 shēn xìn suí xǐ,yuàn lè xiū xí,wú yǒu yàn zú,shì wèi dì wǔ rú hǎi zhì。

 深信随喜,愿乐修习,无有厌足,是为第五如海智。

 pú sà mó hē sà yú niàn niàn zhōng rù guò qù shì bù kě shuō jié,

 菩萨摩诃萨于念念中入过去世不可说劫,

 yú yī jié zhōng,huò bǎi yì fó chū shì,huò qiān yì fó chū shì,

 于一劫中,或百亿佛出世,或千亿佛出世,

 huò bǎi qiān yì fó chū shì,huò wú shù、huò wú liàng、huò wú biān、

 或百千亿佛出世,或无数、或无量、或无边、

 huò wú děng、huò bù kě shǔ、huò bù kě chēng、huò bù kě sī、

 或无等、或不可数、或不可称、或不可思、

 huò bù kě liàng、huò bù kě shuō、huò bù kě shuō bù kě shuō,

 或不可量、或不可说、或不可说不可说,

 chāo guò suàn shù zhū fú shì zūn chū xìng yú shì,

 超过算数诸佛世尊出兴于世,

 jí bǐ zhū fú dào chǎng zhòng huì shēng wén、pú sà shuō fǎ diào fú,

 及彼诸佛道场众会声闻、菩萨说法调伏,

 yī qiè zhòng shēng shòu mìng yán cù,fǎ zhù jiǔ jìn,

 一切众生寿命延促,法住久近,

 rú shì yī qiè xī jiē míng jiàn;rú yī jié,yī qiè zhū jié jiē yì rú shì。

 如是一切悉皆明见;如一劫,一切诸劫皆亦如是。

 qí wú fú jié suǒ yǒu zhòng shēng,

 其无佛劫所有众生,

 yǒu yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhǒng zhū shàn gēn,

 有于阿耨多罗三藐三菩提种诸善根,

 yì xī le zhī;ruò yǒu zhòng shēng shàn gēn shú yǐ,

 亦悉了知;若有众生善根熟已,

 yú wèi lái shì dāng de jiàn fú,yì xī le zhī。

 于未来世当得见佛,亦悉了知。

 rú shì guān chá guò qù shì bù kě shuō bù kě shuō jié,xīn wú yàn zú,

 如是观察过去世不可说不可说劫,心无厌足,

 shì wèi dì liù rú hǎi zhì。pú sà mó hē sà rù wèi lái shì,

 是为第六如海智。菩萨摩诃萨入未来世,

 guān chá fēn bié yī qiè zhū jié wú liàng wú biān,zhī hé jié yǒu fú,

 观察分别一切诸劫无量无边,知何劫有佛,

 hé jié wú fú,hé jié yǒu jǐ rú lái chū shì,

 何劫无佛,何劫有几如来出世,

 yī yī rú lái míng hào hé děng,zhù hé shì jiè,shì jiè míng hé,

 一一如来名号何等,住何世界,世界名何,

 dù jǐ zhòng shēng,shòu mìng jǐ shí。rú shì guān chá,

 度几众生,寿命几时。如是观察,

 jǐn wèi lái jì jiē xī le zhī,bù kě qióng jìn ér wú yàn zú,

 尽未来际皆悉了知,不可穷尽而无厌足,

 shì wèi dì qī rú hǎi zhì。pú sà mó hē sà rù xiàn zài shì guān chá sī wéi,

 是为第七如海智。菩萨摩诃萨入现在世观察思惟,

 yú niàn niàn zhōng pǔ jiàn shí fāng wú biān pǐn lèi bù kě shuō shì jiè,

 于念念中普见十方无边品类不可说世界,

 jiē yǒu zhū fú yú wú shàng pú tí yǐ chéng、jīn chéng、dàng chéng,

 皆有诸佛于无上菩提已成、今成、当成,

 wǎng yì dào chǎng pú tí shù xià,zuò jí xiáng cǎo,xiáng fú mó jūn,

 往诣道场菩提树下,坐吉祥草,降伏魔军,

 chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí;cóng cǐ qǐ yǐ,rù yú chéng yì,

 成阿耨多罗三藐三菩提;从此起已,入于城邑,

 shēng tiān gōng diàn,shuō wēi miào fǎ,zhuǎn dà fǎ lún,

 升天宫殿,说微妙法,转大法錀,

 shì xiàn shén tōng,diào fú zhòng shēng,

 示现神通,调伏众生,

 nǎi zhì fù zhǔ ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ,shě yú shòu mìng,

 乃至付嘱阿耨多罗三藐三菩提法,舍于寿命,

 rù bān niè pán;rù niè pán yǐ,jié jí fǎ cáng lìng jiǔ zhù shì,

 入般涅槃;入涅槃已,结集法藏令久住世,

 zhuāng yán fó tǎ zhǒng zhǒng gōng yǎng。

 庄严佛塔种种供养。

 yì jiàn bǐ shì jiè suǒ yǒu zhòng shēng,zhí fú wén fǎ,

 亦见彼世界所有众生,值佛闻法,

 shòu chí fěng sòng,yì niàn sī wéi,zēng zhǎng huì jiě。

 受持讽诵,忆念思惟,增长慧解。

 rú shì guān chá pǔ biàn shí fāng,ér yú fó fǎ wú yǒu cuò miù。

 如是观察普遍十方,而于佛法无有错谬。

 hé yǐ gù?pú sà mó hē sà le zhī zhū fú jiē xī rú mèng,

 何以故?菩萨摩诃萨了知诸佛皆悉如梦,

 ér néng wǎng yì yī qiè fú suǒ gōng jìng gōng yǎng。pú sà ěr shí,

 而能往诣一切佛所恭敬供养。菩萨尔时,

 bù zhe zì shēn、bù zhe zhū fú、bù zhe shì jiè、bù zhe zhòng huì、

 不著自身、不著诸佛、不著世界、不著众会、

 bù zhe shuō fǎ、bù zhe jié shù,rán jiàn fú wén fǎ,guān chá shì jiè,

 不著说法、不著劫数,然见佛闻法,观察世界,

 rù zhū jié shù,wú yǒu yàn zú,shì wèi dì bā rú hǎi zhì。

 入诸劫数,无有厌足,是为第八如海智。

 pú sà mó hē sà yú bù kě shuō bù kě shuō jié yī yī jié zhōng,

 菩萨摩诃萨于不可说不可说劫一一劫中,

 gōng yǎng gōng jìng bù kě shuō bù kě shuō wú liàng zhū fú,

 供养恭敬不可说不可说无量诸佛,

 shì xiàn zì shēn mò cǐ shēng bǐ,

 示现自身殁此生彼,

 yǐ chū guò sān jiè yī qiè gōng jù ér wèi gōng yǎng,

 以出过三界一切供具而为供养,

 bìng jí gōng yǎng pú sà、shēng wén、yī qiè dà zhòng;

 并及供养菩萨、声闻、一切大众;

 yī yī rú lái bān niè pán hòu,jiē yǐ wú shàng gòng jù gōng yǎng shè lì,

 一一如来般涅槃后,皆以无上供具供养舍利

 jí guǎng xíng huì shī mǎn zú zhòng shēng。fó zǐ!

 及广行惠施满足众生。佛子!

 pú sà mó hē sà yǐ bù kě sī yì xīn、bù qiú bào xīn、jiū jìng xīn、

 菩萨摩诃萨以不可思议心、不求报心、究竟心、

 ráo yì xīn,yú bù kě shuō bù kě shuō jié,

 饶益心,于不可说不可说劫,

 wèi ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí gù,gōng yǎng zhū fú,

 为阿耨多罗三藐三菩提故,供养诸佛,

 ráo yì zhòng shēng,hù chí zhèng fǎ,kāi shì yǎn shuō,

 饶益众生,护持正法,开示演说,

 shì wèi dì jiǔ rú hǎi zhì。pú sà mó hē sà yú yī qiè fú suǒ、

 是为第九如海智。菩萨摩诃萨于一切佛所、

 yī qiè pú sà suǒ、yī qiè fǎ shī suǒ,

 一切菩萨所、一切法师所,

 yī xiàng zhuān qiú pú sà suǒ shuō fǎ、pú sà suǒ xué fǎ、

 一向专求菩萨所说法、菩萨所学法

 pú sà suǒ jiào fǎ、pú sà xiū xíng fǎ、pú sà qīng jìng fǎ、

 菩萨所教法、菩萨修行法、菩萨清净法、

 pú sà chéng shú fǎ、pú sà diào fú fǎ、pú sà píng děng fǎ、

 菩萨成熟法、菩萨调伏法、菩萨平等法、

 pú sà chū lí fǎ、pú sà zǒng chí fǎ;dé cǐ fǎ yǐ,shòu chí dú sòng,

 菩萨出离法、菩萨总持法;得此法已,受持读诵,

 fēn bié jiě shuō,wú yǒu yàn zú;lìng wú liàng zhòng shēng,yú fó fǎ zhōng,

 分别解说,无有厌足;令无量众生,于佛法中,

 fā yī qiè zhì xiāng yìng xīn,rù zhēn shí xiàng,

 发一切智相应心,入真实相,

 yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí dé bù tuì zhuǎn。

 于阿耨多罗三藐三菩提得不退转。

 pú sà rú shì yú bù kě shuō bù kě shuō jié wú yǒu yàn zú,

 菩萨如是于不可说不可说劫无有厌足,

 shì wèi dì shí rú hǎi zhì。fó zǐ!

 是为第十如海智。佛子!

 shì wèi pú sà mó hē sà shí zhǒng rù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí rú hǎi zhì。

 是为菩萨摩诃萨十种入阿耨多罗三藐三菩提如海智。

 ruò zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ,zé dé yī qiè zhū fú wú shàng dà zhì huì hǎi。

 若诸菩萨安住此法,则得一切诸佛无上大智慧海。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 “佛子!菩萨摩诃萨于阿耨多罗三藐三菩提,

 yǒu shí zhǒng rú bǎo zhù。hé děng wéi shí?fó zǐ!

 有十种如宝住。何等为十?佛子!

 pú sà mó hē sà xī néng wǎng yì wú shù shì jiè zhū rú lái suǒ,

 菩萨摩诃萨悉能往诣无数世界诸如来所,

 zhān jìn dǐng lǐ,chéng shì gōng yǎng,shì wèi dì yī rú bǎo zhù。

 瞻觐顶礼,承事供养,是为第一如宝住。

 yú bù sī yì zhū rú lái suǒ,tīng wén zhèng fǎ,shòu chí yì niàn,

 于不思议诸如来所,听闻正法,受持忆念,

 bù lìng wàng shī,fēn bié sī wéi,jué huì zēng zhǎng,

 不令忘失,分别思惟,觉慧增长,

 rú shì suǒ zuò chōng mǎn shí fāng,shì wèi dì èr rú bǎo zhù。

 如是所作充满十方,是为第二如宝住。

 yú cǐ shā mò,yú chǔ xiàn shēng,ér yú fó fǎ wú suǒ mí huò,

 于此刹殁,余处现生,而于佛法无所迷惑,

 shì wèi dì sān rú bǎo zhù。zhī cóng yī fǎ chū yī qiè fǎ,

 是为第三如宝住。知从一法出一切法,

 ér néng gè gè fēn bié yǎn shuō,

 而能各各分别演说,

 yǐ yī qiè fǎ zhǒng zhǒng yì jiū jìng jiē shì yī yì gù,

 以一切法种种义究竟皆是一义故,

 shì wèi dì sì rú bǎo zhù。zhī yàn lí fán nǎo,zhī zhǐ xī fán nǎo,

 是为第四如宝住。知厌离烦恼,知止息烦恼,

 zhī fáng hù fán nǎo,zhī chú duàn fán nǎo,

 知防护烦恼,知除断烦恼,

 xiū pú sà xíng bù zhèng shí jì,jiū jìng dào yú shí jì bǐ àn,

 修菩萨行不证实际,究竟到于实际彼岸

 fāng biàn shàn qiǎo,shàn xué suǒ xué,

 方便善巧,善学所学,

 lìng wǎng xī yuàn xíng jiē dé chéng mǎn,shēn bù pí juàn,

 令往昔愿行皆得成满,身不疲倦,

 shì wèi dì wǔ rú bǎo zhù。

 是为第五如宝住。

 zhī yī qiè zhòng shēng xīn suǒ fēn bié jiē wú chǔ suǒ,

 知一切众生心所分别皆无处所,

 ér yì shuō yǒu zhǒng zhǒng fāng chù;suī wú fēn bié、wú suǒ zào zuò,

 而亦说有种种方处;虽无分别、无所造作,

 wèi yù diào fú yī qiè zhòng shēng ér yǒu xiū xíng、ér yǒu suǒ zuò,

 为欲调伏一切众生而有修行、而有所作,

 shì wèi dì liù rú bǎo zhù。zhī yī qiè fǎ jiē tóng yī xìng,

 是为第六如宝住。知一切法皆同一性,

 suǒ wèi:wú xìng,wú zhǒng zhǒng xìng,wú wú liàng xìng,

 所谓:无性,无种种性,无无量性,

 wú kě suàn shù xìng,wú kě chēng liáng xìng,wú sè wú xiāng,

 无可算数性,无可称量性,无色无相,

 ruò yī ruò duō jiē bù kě dé,ér jué dìng le zhī cǐ shì zhū fó fǎ、

 若一若多皆不可得,而决定了知此是诸佛法、

 cǐ shì pú sà fǎ、cǐ shì dú jué fǎ、cǐ shì shēng wén fǎ、

 此是菩萨法、此是独觉法、此是声闻法、

 cǐ shì fán fū fǎ、cǐ shì shàn fǎ、cǐ shì bù shàn fǎ、

 此是凡夫法、此是善法、此是不善法、

 cǐ shì shì jiān fǎ、cǐ shì chū shì jiān fǎ、cǐ shì guò shī fǎ、

 此是世间法、此是出世间法、此是过失法、

 cǐ shì wú guò shī fǎ、cǐ shì yǒu lòu fǎ、cǐ shì wú lòu fǎ,

 此是无过失法、此是有漏法、此是无漏法,

 nǎi zhì cǐ shì yǒu wéi fǎ、cǐ shì wú wéi fǎ,shì wèi dì qī rú bǎo zhù。

 乃至此是有为法、此是无为法,是为第七如宝住。

 pú sà mó hē sà qiú fú bù kě dé、qiú pú sà bù kě dé、qiú fǎ bù kě dé、

 菩萨摩诃萨求佛不可得、求菩萨不可得、求法不可得、

 qiú zhòng shēng bù kě dé,

 求众生不可得,

 ér yì bù shě diào fú zhòng shēng lìng yú zhū fǎ chéng zhèng jué yuàn。

 而亦不舍调伏众生令于诸法成正觉愿。

 hé yǐ gù?pú sà mó hē sà shàn qiǎo guān chá,

 何以故?菩萨摩诃萨善巧观察,

 zhī yī qiè zhòng shēng fēn bié,zhī yī qiè zhòng shēng jìng jiè,

 知一切众生分别,知一切众生境界,

 fāng biàn huà dǎo lìng dé niè pán;wèi yù mǎn zú huà zhòng shēng yuàn,

 方便化导令得涅槃;为欲满足化众生愿,

 chì rán xiū xíng pú sà xíng gù。shì wèi dì bā rú bǎo zhù。

 炽然修行菩萨行故。是为第八如宝住。

 pú sà mó hē sà zhī shàn qiǎo shuō fǎ、shì xiàn niè pán,

 菩萨摩诃萨知善巧说法、示现涅槃,

 wèi dù zhòng shēng suǒ yǒu fāng biàn,yī qiè jiē shì xīn xiǎng jiàn lì,

 为度众生所有方便,一切皆是心想建立,

 fēi shì diān dǎo,yì fēi xū kuáng。hé yǐ gù?

 非是颠倒,亦非虚诳。何以故?

 pú sà le zhī yī qiè zhū fǎ sān shì píng děng、rú rú bù dòng、

 菩萨了知一切诸法三世平等、如如不动、

 shí jì wú zhù,bú jiàn yǒu yī zhòng shēng yǐ shòu huà、jīn shòu huà、

 实际无住,不见有一众生已受化、今受化、

 dāng shòu huà,yì zì le zhī wú suǒ xiū xíng,

 当受化,亦自了知无所修行,

 wú yǒu shǎo fǎ ruò shēng ruò miè ér kě dé zhě,ér yī yú yī qiè fǎ,

 无有少法若生若灭而可得者,而依于一切法,

 lìng suǒ yuàn bù kōng。shì wèi dì jiǔ rú bǎo zhù。

 令所愿不空。是为第九如宝住。

 pú sà mó hē sà yú bù sī yì wú liàng zhū fú yī yī fú suǒ,

 菩萨摩诃萨于不思议无量诸佛一一佛所,

 wén bù kě shuō bù kě shuō shòu jì fǎ,míng hào gè yì,jié shù bù tóng;

 闻不可说不可说授记法,名号各异,劫数不同;

 cóng yú yī jié nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō jié cháng rú shì wén,

 从于一劫乃至不可说不可说劫常如是闻,

 wén yǐ xiū xíng,bù jīng bù bù,bù mí bù huò,

 闻已修行,不惊不怖,不迷不惑,

 zhī rú lái zhì bù sī yì gù,rú lái shòu jì yán wú èr gù,

 知如来智不思议故,如来授记言无二故,

 zì shēn xíng yuàn shū shèng lì gù,

 自身行愿殊胜力故,

 suí yīng shòu huà lìng chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí mǎn děng fǎ jiè yī qiè yuàn gù,

 随应受化令成阿耨多罗三藐三菩提满等法界一切愿故,

 shì wèi dì shí rú bǎo zhù。fó zǐ!

 是为第十如宝住。佛子!

 shì wèi pú sà mó hē sà yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shí zhǒng rú bǎo zhù。

 是为菩萨摩诃萨于阿耨多罗三藐三菩提十种如宝住。

 ruò zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ,zé dé zhū fú wú shàng dà zhì huì bǎo。

 若诸菩萨安住此法,则得诸佛无上大智慧宝。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fā shí zhǒng rú jīn gāng dà chéng shì yuàn xīn。

 “佛子!菩萨摩诃萨发十种如金刚大乘誓愿心。

 hé děng wéi shí?fó zǐ!pú sà mó hē sà zuò rú shì niàn:

 何等为十?佛子!菩萨摩诃萨作如是念:

 ‘yī qiè zhū fǎ,wú yǒu biān jì,bù kě qióng jìn。

 ‘一切诸法,无有边际,不可穷尽。

 wǒ dāng yǐ jǐn sān shì zhì,pǔ jiē jué le,wú yǒu yí yú。’

 我当以尽三世智,普皆觉了,无有遗余。’

 shì wèi dì yī rú jīn gāng dà chéng shì yuàn xīn。

 是为第一如金刚大乘誓愿心。

 pú sà mó hē sà yòu zuò shì niàn:

 菩萨摩诃萨又作是念:

 ‘yú yī máo duān chù yǒu wú liàng wú biān zhòng shēng,

 ‘于一毛端处有无量无边众生,

 hé kuàng yī qiè fǎ jiè!wǒ dāng jiē yǐ wú shàng niè pán ér miè dù zhī。’

 何况一切法界!我当皆以无上涅槃而灭度之。’

 shì wèi dì èr rú jīn gāng dà chéng shì yuàn xīn。

 是为第二如金刚大乘誓愿心。

 pú sà mó hē sà yòu zuò shì niàn:‘shí fāng shì jiè,

 菩萨摩诃萨又作是念:‘十方世界,

 wú liàng wú biān,wú yǒu qí xiàn,bù kě qióng jìn。

 无量无边,无有齐限,不可穷尽。

 wǒ dāng yǐ zhū fó guó tǔ zuì shàng zhuāng yán,

 我当以诸佛国土最上庄严,

 zhuāng yán rú shì yī qiè shì jiè,suǒ yǒu zhuāng yán jiē xī zhēn shí。’

 庄严如是一切世界,所有庄严皆悉真实。’

 shì wèi dì sān rú jīn gāng dà chéng shì yuàn xīn。

 是为第三如金刚大乘誓愿心。

 pú sà mó hē sà yòu zuò shì niàn:‘yī qiè zhòng shēng,

 菩萨摩诃萨又作是念:‘一切众生,

 wú liàng wú biān,wú yǒu qí xiàn,bù kě qióng jìn。

 无量无边,无有齐限,不可穷尽。

 wǒ dāng yǐ yī qiè shàn gēn,huí xiàng yú bǐ wú shàng zhì guāng,

 我当以一切善根,回向于彼无上智光,

 zhào yào yú bǐ。’shì wèi dì sì rú jīn gāng dà chéng shì yuàn xīn。

 照曜于彼。’是为第四如金刚大乘誓愿心。

 pú sà mó hē sà yòu zuò shì niàn:‘yī qiè zhū fó,

 菩萨摩诃萨又作是念:‘一切诸佛,

 wú liàng wú biān,wú yǒu qí xiàn,bù kě qióng jìn。

 无量无边,无有齐限,不可穷尽。

 wǒ dāng yǐ suǒ zhǒng shàn gēn huí xiàng gōng yǎng,xī lìng zhōu biàn,

 我当以所种善根回向供养,悉令周遍,

 wú suǒ quē shǎo,rán hòu wǒ dàng chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。’

 无所阙少,然后我当成阿耨多罗三藐三菩提。’

 shì wèi dì wǔ rú jīn gāng dà chéng shì yuàn xīn。fó zǐ!

 是为第五如金刚大乘誓愿心。佛子!

 pú sà mó hē sà jiàn yī qiè fú,wén suǒ shuō fǎ shēng dà huān xǐ,

 菩萨摩诃萨见一切佛,闻所说法生大欢喜,

 bù zhe zì shēn,bù zhe fú shēn,jiě rú lái shēn fēi shí fēi xū、

 不著自身,不著佛身,解如来身非实非虚、

 fēi yǒu fēi wú、fēi xìng fēi wú xìng、fēi sè fēi wú sè、

 非有非无、非性非无性、非色非无色、

 fēi xiāng fēi wú xiāng、fēi shēng fēi miè,shí wú suǒ yǒu,

 非相非无相、非生非灭,实无所有,

 yì bù huài yǒu。hé yǐ gù?bù kě yǐ yī qiè xìng xiāng ér qǔ zhe gù。

 亦不坏有。何以故?不可以一切性相而取著故。

 shì wèi dì liù rú jīn gāng dà chéng shì yuàn xīn。fó zǐ!

 是为第六如金刚大乘誓愿心。佛子!

 pú sà mó hē sà,huò bèi zhòng shēng hē mà huǐ zǐ、wō dǎ chǔ tà,

 菩萨摩诃萨,或被众生诃骂毁呰、挝打楚挞,

 huò jié shǒu zú,huò gē ěr bí,huò tiāo qí mù,huò jí qí tóu;

 或截手足,或割耳鼻,或挑其目,或级其头;

 rú shì yī qiè jiē néng rěn shòu,zhōng bù yīn cǐ shēng huì hài xīn。

 如是一切皆能忍受,终不因此生恚害心。

 yú bù kě shuō bù kě shuō wú yāng shù jié xiū pú sà xíng,

 于不可说不可说无央数劫修菩萨行,

 shè shòu zhòng shēng héng wú fèi shě。hé yǐ gù?

 摄受众生恒无废舍。何以故?

 pú sà mó hē sà yǐ shàn guān chá yī qiè zhū fǎ wú yǒu èr xiāng,

 菩萨摩诃萨已善观察一切诸法无有二相,

 xīn bù dòng luàn,néng shě zì shēn rěn qí kǔ gù。

 心不动乱,能舍自身忍其苦故。

 shì wèi dì qī rú jīn gāng dà chéng shì yuàn xīn。fó zǐ!

 是为第七如金刚大乘誓愿心。佛子!

 pú sà mó hē sà yòu zuò shì niàn:‘wèi lái shì jié,

 菩萨摩诃萨又作是念:‘未来世劫,

 wú liàng wú biān,wú yǒu qí xiàn,bù kě qióng jìn。

 无量无边,无有齐限,不可穷尽。

 wǒ dāng jǐn bǐ jié,yú yī shì jiè,

 我当尽彼劫,于一世界,

 xíng pú sà dào jiào huà zhòng shēng;rú yī shì jiè,jǐn fǎ jiè、

 行菩萨道教化众生;如一世界,尽法界、

 xū kōng jiè、yī qiè shì jiè xī yì rú shì,ér xīn bù jīng、bù bù、

 虚空界、一切世界悉亦如是,而心不惊、不怖、

 bù wèi。hé yǐ gù?wèi pú sà dào fǎ yīng rú shì,

 不畏。何以故?为菩萨道法应如是,

 wèi yī qiè zhòng shēng ér xiū xíng gù。’

 为一切众生而修行故。’

 shì wèi dì bā rú jīn gāng dà chéng shì yuàn xīn。fó zǐ!

 是为第八如金刚大乘誓愿心。佛子!

 pú sà mó hē sà yòu zuò shì niàn:

 菩萨摩诃萨又作是念:

 ‘ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yǐ xīn wéi běn,xīn ruò qīng jìng,

 ‘阿耨多罗三藐三菩提以心为本,心若清净,

 zé néng yuán mǎn yī qiè shàn gēn,yú fú pú tí bì děi zì zài,

 则能圆满一切善根,于佛菩提必得自在,

 yù chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí suí yì jí chéng。

 欲成阿耨多罗三藐三菩提随意即成。

 ruò yù chú duàn yī qiè qǔ yuán,zhù yī xiàng dào,wǒ yì néng dé,

 若欲除断一切取缘,住一向道,我亦能得,

 ér wǒ bù duàn,wèi yù jiū jìng fú pú tí gù,

 而我不断,为欲究竟佛菩提故,

 yì bù jí zhèng wú shàng pú tí。hé yǐ gù?wèi mǎn běn yuàn,

 亦不即证无上菩提。何以故?为满本愿,

 jǐn yī qiè shì jiè xíng pú sà xíng huà zhòng shēng gù。’

 尽一切世界行菩萨行化众生故。’

 shì wèi dì jiǔ rú jīn gāng dà chéng shì yuàn xīn。fó zǐ!

 是为第九如金刚大乘誓愿心。佛子!

 pú sà mó hē sà zhī fú bù kě dé、pú tí bù kě dé、pú sà bù kě dé、

 菩萨摩诃萨知佛不可得、菩提不可得、菩萨不可得、

 yī qiè fǎ bù kě dé、zhòng shēng bù kě dé、xīn bù kě dé、

 一切法不可得、众生不可得、心不可得、

 xíng bù kě dé、guò qù bù kě dé、wèi lái bù kě dé、xiàn zài bù kě dé、

 行不可得、过去不可得、未来不可得、现在不可得、

 yī qiè shì jiān bù kě dé、yǒu wéi wú wéi bù kě dé。

 一切世间不可得、有为无为不可得。

 pú sà rú shì jì jìng zhù、shén shēn zhù、jì miè zhù、wú zhēng zhù、

 菩萨如是寂静住、甚深住、寂灭住、无诤住、

 wú yán zhù、wú èr zhù、wú děng zhù、zì xìng zhù、rú lǐ zhù、

 无言住、无二住、无等住、自性住、如理住、

 jiě tuō zhù、niè pán zhù、shí jì zhù,ér yì bù shě yī qiè dà yuàn,

 解脱住、涅槃住、实际住,而亦不舍一切大愿,

 bù shě sà pó ruò xīn,bù shě pú sà xíng,bù shě jiào huà zhòng shēng,

 不舍萨婆若心,不舍菩萨行,不舍教化众生,

 bù shě zhū bō luó mì,bù shě diào fú zhòng shēng,

 不舍诸波罗蜜,不舍调伏众生,

 bù shě chéng shì zhū fú,bù shě yǎn shuō zhū fǎ,

 不舍承事诸佛,不舍演说诸法,

 bù shě zhuāng yán shì jiè。hé yǐ gù?pú sà mó hē sà fā dà yuàn gù,

 不舍庄严世界。何以故?菩萨摩诃萨发大愿故,

 suī fù le dá yī qiè fǎ xiāng,dà cí bēi xīn zhuǎn gèng zēng zhǎng,

 虽复了达一切法相,大慈悲心转更增长,

 wú liàng gōng dé jiē jù xiū xíng,yú zhū zhòng shēng xīn bù shě lí。

 无量功德皆具修行,于诸众生心不舍离。

 hé yǐ gù?‘yī qiè zhū fǎ jiē wú suǒ yǒu,fán fū yú mí bù zhī bù jué,

 何以故?‘一切诸法皆无所有,凡夫愚迷不知不觉,

 wǒ dāng lìng bǐ xī dé kāi wù,yú zhū fǎ xìng fēn míng zhào le。’

 我当令彼悉得开悟,于诸法性分明照了。’

 hé yǐ gù?‘yī qiè zhū fó ān zhù jì miè,ér yǐ dà bēi xīn,

 何以故?‘一切诸佛安住寂灭,而以大悲心,

 yú zhū shì jiān shuō fǎ jiào huà céng wú xiū xī。

 于诸世间说法教化曾无休息。

 wǒ jīn yún hé ér shě dà bēi?yòu wǒ xiān fā guǎng dà shì yuàn xīn,

 我今云何而舍大悲?又我先发广大誓愿心,

 fā jué dìng lì yì yī qiè zhòng shēng xīn,fā jī jí yī qiè shàn gēn xīn,

 发决定利益一切众生心,发积集一切善根心,

 fā ān zhù shàn qiǎo huí xiàng xīn,fā chū shēng shén shēn zhì huì xīn,

 发安住善巧回向心,发出生甚深智慧心,

 fā hán shòu yī qiè zhòng shēng,xīn fā yú yī qiè zhòng shēng píng děng xīn;

 发含受一切众生,心发于一切众生平等心;

 zuò zhēn shí yǔ、bù xū kuáng yǔ,

 作真实语、不虚诳语,

 yuàn yǔ yī qiè zhòng shēng wú shàng dà fǎ,

 愿与一切众生无上大法,

 yuàn bù duàn yī qiè zhū fú zhǒng xìng。

 愿不断一切诸佛种性。

 jīn yī qiè zhòng shēng wèi dé jiě tuō、wèi chéng zhèng jué、

 今一切众生未得解脱、未成正觉、

 wèi jù fó fǎ,dà yuàn wèi mǎn,yún hé ér yù shě lí dà bēi?’

 未具佛法,大愿未满,云何而欲舍离大悲?’

 shì wèi dì shí rú jīn gāng dà chéng shì yuàn xīn。fó zǐ!

 是为第十如金刚大乘誓愿心。佛子!

 shì wèi pú sà mó hē sà fā shí zhǒng rú jīn gāng dà chéng shì yuàn xīn。

 是为菩萨摩诃萨发十种如金刚大乘誓愿心。

 ruò zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ,

 若诸菩萨安住此法,

 zé dé rú lái jīn gāng xìng wú shàng dà shén tōng zhì。

 则得如来金刚性无上大神通智。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng dà fā qǐ。hé děng wéi shí?

 “佛子!菩萨摩诃萨有十种大发起。何等为十?

 fó zǐ!pú sà mó hē sà zuò rú shì niàn:

 佛子!菩萨摩诃萨作如是念:

 ‘wǒ dāng gòng yǎng gōng jìng yī qiè zhū fó。’shì wéi dì yī dà fā qǐ。

 ‘我当供养恭敬一切诸佛。’是为第一大发起。

 yòu zuò shì niàn:‘wǒ dāng cháng yǎng yī qiè pú sà suǒ yǒu shàn gēn。’

 又作是念:‘我当长养一切菩萨所有善根。’

 shì wéi dì èr dà fā qǐ。yòu zuò shì niàn:

 是为第二大发起。又作是念:

 ‘wǒ dāng yú yī qiè rú lái bān niè pán hòu,zhuāng yán fó tǎ,

 ‘我当于一切如来般涅槃后,庄严佛塔,

 yǐ yī qiè huá、yī qiè mán、yī qiè xiāng、yī qiè tú xiāng、

 以一切华、一切鬘、一切香、一切涂香、

 yī qiē mò xiāng、yī qiè yī、yī qiè gài、yī qiè chuáng、

 一切末香、一切衣、一切盖、一切幢、

 yī qiè fān ér gōng yǎng zhī,shòu chí shǒu hù bǐ fú zhèng fǎ。’

 一切幡而供养之,受持守护彼佛正法。’

 shì wéi dì sān dà fā qǐ。yòu zuò shì niàn:

 是为第三大发起。又作是念:

 ‘wǒ dāng jiào huà diào fú yī qiè zhòng shēng,

 ‘我当教化调伏一切众生,

 lìng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。’shì wéi dì sì dà fā qǐ。

 令得阿耨多罗三藐三菩提。’是为第四大发起。

 yòu zuò shì niàn:‘wǒ dāng yǐ zhū fó guó tǔ wú shàng zhuāng yán,

 又作是念:‘我当以诸佛国土无上庄严,

 ér yǐ zhuāng yán yī qiè shì jiè。’shì wéi dì wǔ dà fā qǐ。

 而以庄严一切世界。’是为第五大发起。

 yòu zuò shì niàn:‘wǒ dāng fā dà bēi xīn,wèi yī zhòng shēng,

 又作是念:‘我当发大悲心,为一众生,

 yú yī qiè shì jiè,yī yī gè jǐn wèi lái jì jié xíng pú sà xíng;

 于一切世界,一一各尽未来际劫行菩萨行;

 rú wèi yī zhòng shēng,wèi yī qiè zhòng shēng xī yì rú shì,

 如为一众生,为一切众生悉亦如是,

 jiē lìng dé fú wú shàng pú tí,nǎi zhì bù shēng yī niàn pí xiè。’

 皆令得佛无上菩提,乃至不生一念疲懈。’

 shì wéi dì liù dà fā qǐ。yòu zuò shì niàn:

 是为第六大发起。又作是念:

 ‘bǐ zhū rú lái wú liàng wú biān,wǒ dāng yú yī rú lái suǒ,

 ‘彼诸如来无量无边,我当于一如来所,

 jīng bù sī yì jié gōng jìng gōng yǎng;rú yú yī rú lái,

 经不思议劫恭敬供养;如于一如来,

 yú yī qiè rú lái xī yì rú shì。’shì wéi dì qī dà fā qǐ。

 于一切如来悉亦如是。’是为第七大发起。

 pú sà mó hē sà yòu zuò shì niàn:‘bǐ zhū rú lái miè dù zhī hòu,

 菩萨摩诃萨又作是念:‘彼诸如来灭度之后,

 wǒ dāng wèi yī yī rú lái suǒ yǒu shè lì gè qǐ bǎo tǎ,

 我当为一一如来所有舍利各起宝塔,

 qí liàng gāo guǎng yǔ bù kě shuō zhū shì jiè děng;

 其量高广与不可说诸世界等;

 zào fú xíng xiàng yì fù rú shì,yú bù kě sī yì jié yǐ yī qiè bǎo chuáng、

 造佛形像亦复如是,于不可思议劫以一切宝幢、

 fān gài、xiāng huá、yī fú ér wèi gōng yǎng,

 幡盖、香华、衣服而为供养,

 bù shēng yī niàn yàn juàn zhī xīn。wèi chéng jiù fó fǎ gù,

 不生一念厌倦之心。为成就佛法故,

 wèi gōng yǎng zhū fú gù,wèi jiào huà zhòng shēng gù,

 为供养诸佛故,为教化众生故,

 wèi hù chí zhèng fǎ kāi shì yǎn shuō gù。’shì wéi dì bā dà fā qǐ。

 为护持正法开示演说故。’是为第八大发起。

 pú sà mó hē sà yòu zuò shì niàn:

 菩萨摩诃萨又作是念:

 ‘wǒ dāng yǐ cǐ shàn gēn chéng wú shàng pú tí,dé rù yī qiè zhū rú lái dì,

 ‘我当以此善根成无上菩提,得入一切诸如来地,

 yǔ yī qiè rú lái tǐ xìng píng děng。’shì wéi dì jiǔ dà fā qǐ。

 与一切如来体性平等。’是为第九大发起。

 pú sà mó hē sà yòu zuò shì niàn:‘wǒ dāng chéng zhèng jué yǐ,

 菩萨摩诃萨复作是念:‘我当成正觉已,

 yú yī qiè shì jiè bù kě shuō jié,yǎn shuō zhèng fǎ,

 于一切世界不可说劫,演说正法,

 shì xiàn bù kě sī yì zì zài shén tōng,shēn、yǔ jí yì bù shēng pí juàn,

 示现不可思议自在神通,身、语及意不生疲倦,

 bù lí zhèng fǎ。yǐ fó lì suǒ chí gù,

 不离正法。以佛力所持故,

 wèi yī qiè zhòng shēng qín xíng dà yuàn gù,dà cí wéi shǒu gù,

 为一切众生勤行大愿故,大慈为首故,

 dà bēi jiū jìng gù,dá wú xiāng fǎ gù,zhù zhēn shí yǔ gù,

 大悲究竟故,达无相法故,住真实语故,

 zhèng yī qiè fǎ jiē jì miè gù;

 证一切法皆寂灭故;

 zhī yī qiè zhòng shēng xī bù kě dé ér yì bù wéi zhū yè suǒ zuò gù,

 知一切众生悉不可得而亦不违诸业所作故,

 yǔ sān shì fú tóng yī tǐ gù,zhōu biàn fǎ jiè、xū kōng jiè gù,

 与三世佛同一体故,周遍法界、虚空界故,

 tōng dá zhū fǎ wú xiāng gù,chéng jiù bù shēng bù miè gù,

 通达诸法无相故,成就不生不灭故,

 jù zú yī qiè fó fǎ gù,yǐ dà yuàn lì diào fú zhòng shēng,

 具足一切佛法故,以大愿力调伏众生,

 zuò dà fó shì wú yǒu xiū xī。’shì wéi dì shí dà fā qǐ。

 作大佛事无有休息。’是为第十大发起。

 fó zǐ!shì wèi pú sà mó hē sà shí zhǒng dà fā qǐ。

 佛子!是为菩萨摩诃萨十种大发起。

 ruò zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ,zé bù duàn pú sà xíng,

 若诸菩萨安住此法,则不断菩萨行,

 jù zú rú lái wú shàng dà zhì。

 具足如来无上大智。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng jiū jìng dà shì。

 “佛子!菩萨摩诃萨有十种究竟大事。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:gōng jìng gōng yǎng yī qiè rú lái jiū jìng dà shì;

 何等为十?所谓:恭敬供养一切如来究竟大事;

 suí suǒ niàn zhòng shēng xī néng jiù hù jiū jìng dà shì;

 随所念众生悉能救护究竟大事;

 zhuān qiú yī qiè fó fǎ jiū jìng dà shì;

 专求一切佛法究竟大事;

 jī jí yī qiè shàn gēn jiū jìng dà shì;sī wéi yī qiè fó fǎ jiū jìng dà shì;

 积集一切善根究竟大事;思惟一切佛法究竟大事;

 mǎn zú yī qiè shì yuàn jiū jìng dà shì;

 满足一切誓愿究竟大事;

 chéng jiù yī qiè pú sà xíng jiū jìng dà shì;

 成就一切菩萨行究竟大事;

 fèng shì yī qiè shàn zhī shí jiū jìng dà shì;

 奉事一切善知识究竟大事;

 wǎng yì yī qiè shì jiè zhū rú lái suǒ jiū jìng dà shì;

 往诣一切世界诸如来所究竟大事;

 wén chí yī qiè zhū fú zhèng fǎ jiū jìng dà shì。shì wèi shí。

 闻持一切诸佛正法究竟大事。是为十。

 ruò zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ,

 若诸菩萨安住此法,

 zé dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí dà zhì huì jiū jìng shì。

 则得阿耨多罗三藐三菩提大智慧究竟事。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng bù huài xìn。hé děng wéi shí?

 “佛子!菩萨摩诃萨有十种不坏信。何等为十?

 suǒ wèi:yú yī qiè fú bù huài xìn;yú yī qiè fó fǎ bù huài xìn;

 所谓:于一切佛不坏信;于一切佛法不坏信;

 yú yī qiè shèng sēng bù huài xìn;yú yī qiè pú sà bù huài xìn;

 于一切圣僧不坏信;于一切菩萨不坏信;

 yú yī qiè shàn zhī shí bù huài xìn;yú yī qiè zhòng shēng bù huài xìn;

 于一切善知识不坏信;于一切众生不坏信;

 yú yī qiè pú sà dà yuàn bù huài xìn;yú yī qiè pú sà xíng bù huài xìn;

 于一切菩萨大愿不坏信;于一切菩萨行不坏信;

 yú gōng jìng gōng yǎng yī qiè zhū fú bù huài xìn;

 于恭敬供养一切诸佛不坏信;

 yú pú sà qiǎo mì fāng biàn jiào huà diào fú yī qiè zhòng shēng bù huài xìn。

 于菩萨巧密方便教化调伏一切众生不坏信。

 shì wèi shí。ruò zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ,

 是为十。若诸菩萨安住此法,

 zé dé zhū fú wú shàng dà zhì huì bù huài xìn。

 则得诸佛无上大智慧不坏信。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng dé shòu jì。hé děng wéi shí?

 “佛子!菩萨摩诃萨有十种得授记。何等为十?

 suǒ wèi:nèi yǒu shèn shēn jiě dé shòu jì;

 所谓:内有甚深解得授记;

 néng suí shùn qǐ pú sà zhū shàn gēn dé shòu jì;

 能随顺起菩萨诸善根得授记;

 xiū guǎng dà xíng dé shòu jì;xiàn qián dé shòu jì;

 修广大行得授记;现前得授记;

 bù xiàn qián dé shòu jì;yīn zì xīn zhèng pú tí dé shòu jì;

 不现前得授记;因自心证菩提得授记;

 chéng jiù rěn de shòu jì;jiào huà diào fú zhòng shēng de shòu jì;

 成就忍得授记;教化调伏众生得授记;

 jiū jìng yī qiè jié shù dé shòu jì;yī qiè pú sà xíng zì zài dé shòu jì。

 究竟一切劫数得授记;一切菩萨行自在得授记。

 shì wèi shí。ruò zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ,

 是为十。若诸菩萨安住此法,

 zé yú yī qiè zhū fú suǒ ér dé shòu jì。

 则于一切诸佛所而得授记。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng shàn gēn huí xiàng,

 “佛子!菩萨摩诃萨有十种善根回向,

 pú sà yóu cǐ néng yǐ yī qiè shàn gēn xī jiē huí xiàng。

 菩萨由此能以一切善根悉皆回向。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:yǐ wǒ shàn gēn tóng shàn zhī shí yuàn,

 何等为十?所谓:以我善根同善知识愿,

 rú shì chéng jiù,mò bié chéng jiù;yǐ wǒ shàn gēn tóng shàn zhī shí xīn,

 如是成就,莫别成就;以我善根同善知识心,

 rú shì chéng jiù,mò bié chéng jiù;yǐ wǒ shàn gēn tóng shàn zhī shí xíng,

 如是成就,莫别成就;以我善根同善知识行,

 rú shì chéng jiù,mò bié chéng jiù;

 如是成就,莫别成就;

 yǐ wǒ shàn gēn tóng shàn zhī shí shàn gēn,rú shì chéng jiù,

 以我善根同善知识善根,如是成就,

 mò bié chéng jiù;yǐ wǒ shàn gēn tóng shàn zhī shí píng děng,

 莫别成就;以我善根同善知识平等,

 rú shì chéng jiù,mò bié chéng jiù;yǐ wǒ shàn gēn tóng shàn zhī shí niàn,

 如是成就,莫别成就;以我善根同善知识念,

 rú shì chéng jiù,mò bié chéng jiù;

 如是成就,莫别成就;

 yǐ wǒ shàn gēn tóng shàn zhī shí qīng jìng,rú shì chéng jiù,

 以我善根同善知识清净,如是成就,

 mò bié chéng jiù;yǐ wǒ shàn gēn tóng shàn zhī shí suǒ zhù,

 莫别成就;以我善根同善知识所住,

 rú shì chéng jiù,mò bié chéng jiù;

 如是成就,莫别成就;

 yǐ wǒ shàn gēn tóng shàn zhī shí chéng mǎn,rú shì chéng jiù,

 以我善根同善知识成满,如是成就,

 mò bié chéng jiù;yǐ wǒ shàn gēn tóng shàn zhī shí bù huài,

 莫别成就;以我善根同善知识不坏,

 rú shì chéng jiù,mò bié chéng jiù。shì wèi shí。

 如是成就,莫别成就。是为十。

 ruò zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ,zé dé wú shàng shàn gēn huí xiàng。

 若诸菩萨安住此法,则得无上善根回向。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng dé zhì huì。hé děng wéi shí?

 “佛子!菩萨摩诃萨有十种得智慧。何等为十?

 suǒ wèi:yú shī zì zài dé zhì huì;shēn jiě yī qiè fó fǎ dé zhì huì;

 所谓:于施自在得智慧;深解一切佛法得智慧;

 rù rú lái wú biān zhì dé zhì huì;

 入如来无边智得智慧;

 yú yī qiè wèn dá zhōng néng duàn yí dé zhì huì;

 于一切问答中能断疑得智慧;

 rù yú zhì zhě yì dé zhì huì;

 入于智者义得智慧;

 shēn jiě yī qiè rú lái yú yī qiè fó fǎ zhōng yán yīn shàn qiǎo dé zhì huì;

 深解一切如来于一切佛法中言音善巧得智慧;

 shēn jiě yú zhū fú suǒ zhǒng shǎo shàn gēn bì néng mǎn zú yī qiè bái jìng fǎ huò rú lái wú liàng zhì dé zhì huì;

 深解于诸佛所种少善根必能满足一切白净法获如来无量智得智慧;

 chéng jiù pú sà bù sī yì zhù dé zhì huì;

 成就菩萨不思议住得智慧;

 yú yī niàn zhōng xī néng wǎng yì bù kě shuō fú shā dé zhì huì;

 于一念中悉能往诣不可说佛刹得智慧;

 jué yī qiè fú pú tí、rù yī qiè fǎ jiè wén chí yī qiè fú suǒ shuō fǎ、

 觉一切佛菩提、入一切法界闻持一切佛所说法、

 shēn rù yī qiè rú lái zhǒng zhǒng zhuāng yán yán yīn dé zhì huì。

 深入一切如来种种庄严言音得智慧。

 shì wèi shí。ruò zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ,

 是为十。若诸菩萨安住此法,

 zé dé yī qiè zhū fú wú shàng xiàn zhèng zhì。

 则得一切诸佛无上现证智。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng fā wú liàng wú biān guǎng dà xīn。

 “佛子!菩萨摩诃萨有十种发无量无边广大心。

 hé děng wéi shí?suǒ wèi:yú yī qiè zhū fú suǒ,

 何等为十?所谓:于一切诸佛所,

 fā wú liàng wú biān guǎng dà xīn;guān yī qiè zhòng shēng jiè,

 发无量无边广大心;观一切众生界,

 fā wú liàng wú biān guǎng dà xīn;guān yī qiè shā、yī qiè shì、

 发无量无边广大心;观一切刹、一切世、

 yī qiè fǎ jiè,fā wú liàng wú biān guǎng dà xīn;

 一切法界,发无量无边广大心;

 guān chá yī qiè fǎ jiē rú xū kōng,fā wú liàng wú biān guǎng dà xīn;

 观察一切法皆如虚空,发无量无边广大心;

 guān chá yī qiè pú sà guǎng dà xíng,fā wú liàng wú biān guǎng dà xīn;

 观察一切菩萨广大行,发无量无边广大心;

 zhèng niàn sān shì yī qiè zhū fú,fā wú liàng wú biān guǎng dà xīn;

 正念三世一切诸佛,发无量无边广大心;

 guān bù sī yì zhū yè guǒ bào,fā wú liàng wú biān guǎng dà xīn;

 观不思议诸业果报,发无量无边广大心;

 yán jìng yī qiè fú shā,fā wú liàng wú biān guǎng dà xīn;

 严净一切佛刹,发无量无边广大心;

 biàn rù yī qiè zhū fú dà huì,fā wú liàng wú biān guǎng dà xīn;

 遍入一切诸佛大会,发无量无边广大心;

 guān chá yī qiè rú lái miào yīn,fā wú liàng wú biān guǎng dà xīn。

 观察一切如来妙音,发无量无边广大心。

 shì wèi shí。ruò zhū pú sà ān zhù cǐ xīn,

 是为十。若诸菩萨安住此心,

 zé dé yī qiè fó fǎ wú liàng wú biān guǎng dà zhì huì hǎi。

 则得一切佛法无量无边广大智慧海。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng fú cáng。hé děng wéi shí?

 “佛子!菩萨摩诃萨有十种伏藏。何等为十?

 suǒ wèi:zhī yī qiè fǎ shì qǐ gōng dé xíng cáng;

 所谓:知一切法是起功德行藏;

 zhī yī qiè fǎ shì zhèng sī wéi cáng;

 知一切法是正思惟藏;

 zhī yī qiè fǎ shì tuó luó ní zhào míng cáng;

 知一切法是陀罗尼照明藏;

 zhī yī qiè fǎ shì biàn cái kāi yǎn cáng;

 知一切法是辩才开演藏;

 zhī yī qiè fǎ shì bù kě shuō shàn jué zhēn shí cáng;

 知一切法是不可说善觉真实藏;

 zhī yī qiè fú zì zài shén tōng shì guān chá shì xiàn cáng;

 知一切佛自在神通是观察示现藏;

 zhī yī qiè fǎ shì shàn qiǎo chū shēng píng děng cáng;

 知一切法是善巧出生平等藏;

 zhī yī qiè fǎ shì cháng jiàn yī qiè zhū fú cáng;

 知一切法是常见一切诸佛藏;

 zhī yī qiè bù sī yì jié shì shàn le jiē rú huàn zhù cáng;

 知一切不思议劫是善了皆如幻住藏;

 zhī yī qiè zhū fú pú sà shì fā shēng huān xǐ jìng xìn cáng。

 知一切诸佛菩萨是发生欢喜净信藏。

 shì wèi shí。ruò zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ,

 是为十。若诸菩萨安住此法,

 zé dé yī qiè zhū fú wú shàng zhì huì fǎ cáng,

 则得一切诸佛无上智慧法藏,

 xī néng diào fú yī qiè zhòng shēng。

 悉能调伏一切众生。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng lǜ yí。hé děng wéi shí?

 “佛子!菩萨摩诃萨有十种律仪。何等为十?

 suǒ wèi:yú yī qiè fó fǎ bù shēng fěi bàng lǜ yí;

 所谓:于一切佛法不生诽谤律仪;

 yú yī qiè fú suǒ xìn lè xīn bù kě huài lǜ yí;

 于一切佛所信乐心不可坏律仪;

 yú yī qiè pú sà suǒ qǐ zūn zhòng gōng jìng lǜ yí;

 于一切菩萨所起尊重恭敬律仪;

 yú yī qiè shàn zhī shí suǒ zhōng bù shě ài lè xīn lǜ yí;

 于一切善知识所终不舍爱乐心律仪;

 yú yī qiè shēng wén、dú jué bù shēng yì niàn xīn lǜ yí;

 于一切声闻、独觉不生忆念心律仪;

 yuǎn lí yī qiè tuì pú sà dào lǜ yí;

 远离一切退菩萨道律仪;

 bù qǐ yī qiè sǔn hài zhòng shēng xīn lǜ yí;

 不起一切损害众生心律仪;

 xiū yī qiè shàn gēn jiē lìng jiū jìng lǜ yí;

 修一切善根皆令究竟律仪;

 yú yī qiè mó xī néng xiáng fú lǜ yí;

 于一切魔悉能降伏律仪;

 yú yī qiè bō luó mì jiē lìng mǎn zú lǜ yí。shì wèi shí。

 于一切波罗蜜皆令满足律仪。是为十。

 ruò zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ,zé dé wú shàng dà zhì lǜ yí。

 若诸菩萨安住此法,则得无上大智律仪。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǒu shí zhǒng zì zài。hé děng wéi shí?

 “佛子!菩萨摩诃萨有十种自在。何等为十?

 suǒ wèi:mìng zì zài,yú bù kě shuō jié zhù shòu mìng gù;

 所谓:命自在,于不可说劫住寿命故;

 xīn zì zài,zhì huì néng rù ā sēng qí zhū sān mèi gù;

 心自在,智慧能入阿僧祇诸三昧故;

 zī jù zì zài,néng yǐ wú liàng zhuāng yán zhuāng yán yī qiè shì jiè gù;

 资具自在,能以无量庄严庄严一切世界故;

 yè zì zài,suí shí shòu bào gù;shòu shēng zì zài,

 业自在,随时受报故;受生自在,

 yú yī qiè shì jiè shì xiàn shòu shēng gù;jiě zì zài,

 于一切世界示现受生故;解自在,

 yú yī qiè shì jiè jiàn fú chōng mǎn gù;yuàn zì zài,

 于一切世界见佛充满故;愿自在,

 suí yù suí shí yú zhū shā zhōng chéng zhèng jué gù;

 随欲随时于诸刹中成正觉故;

 shén lì zì zài,shì xiàn yī qiè dà shén biàn gù;

 神力自在,示现一切大神变故;

 fǎ zì zài,shì xiàn wú biān zhū fǎ mén gù;

 法自在,示现无边诸法门故;

 zhì zì zài,yú niàn niàn zhōng shì xiàn rú lái shí lì、wú wèi、

 智自在,于念念中示现如来十力、无畏

 chéng zhèng jué gù。shì wèi shí。ruò zhū pú sà ān zhù cǐ fǎ,

 成正觉故。是为十。若诸菩萨安住此法,

 zé dé yuán mǎn yī qiè zhū fú zhū bō luó mì zhì huì shén lì pú tí zì zài。”

 则得圆满一切诸佛诸波罗蜜智慧神力菩提自在。”

广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误,欢迎指正,以利弘法,你们的支持是我们进步的最好动力。反馈|投稿
热文推荐
精华文章
热门推荐
网站推荐
最新推荐
愿所有弘法功德回向

赞助、流通、见闻、随喜者、及皆悉回向尽法界、虚空界一切众生,依佛菩萨威德力、弘法功德力,普愿消除一切罪障,福慧具足,常得安乐,无绪病苦。欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。关闭一切诸恶趣门,开示人生涅槃正路。家门清吉,身心安康,先亡祖妣,历劫怨亲,俱蒙佛慈,获本妙心。兵戈永息,礼让兴行,人民安乐,天下太平。四恩总报,三有齐资,今生来世脱离一切外道天魔之缠缚,生生世世永离恶道,离一切苦得究竟乐,得遇佛菩萨、正法、清净善知识,临终无一切障碍而往生有缘之佛净土,同证究竟圆满之佛果。

版权归原影音公司所有,若侵犯你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!

粤公网安备 44051302000023号    工信部ICP备案号:粤ICP备16020514号-2 2008-2017 Copyrights reserved 教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教